Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. 709 „DĖL IKIPREKYBINIŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 13 d. Nr. 367
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeisti 4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.3. rizikos ir naudos pasidalijimo – ikiprekybiniame pirkime dalyvaujantys subjektai turi būti suinteresuoti šio proceso rezultatyvumu, todėl ikiprekybinio pirkimo nauda ir rizika turi būti dalijamasi pagal rinkos sąlygas; sumokėta fiksuota kaina, mokama dalyviui už teikiamas MTEP paslaugas kiekviename ikiprekybinio pirkimo etape (toliau – fiksuota kaina), arba finansuojama perkamų MTEP paslaugų kainos dalis (procentais), mokama dalyviui už teikiamas MTEP paslaugas kiekviename ikiprekybinio pirkimo etape (toliau – finansuojama kainos dalis), ir maksimalus tokios dalies dydis visiškai atitinka perkančiosios organizacijos gautos naudos rinkos vertę ir dalyvio prisiimtą riziką;“.

2.  Pakeisti 27.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„27.6. fiksuotos kainos dydis. Kai ikiprekybinis pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų ir (ar) programų lėšų, ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodomas fiksuotos kainos dydis arba finansuojama kainos dalis ir maksimalus tokios dalies dydis;“.

3.  Pakeisti 34.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„34.6. kiekvieno ikiprekybinio pirkimo etapo visa kaina (išlaidų, kurias teikėjas faktiškai patirs teikdamas MTEP paslaugas, dydis), taip pat fiksuotos kainos dydis arba finansuojama kainos dalis ir maksimalus tokios dalies dydis;“.

4.  Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

„42. Perkančioji organizacija ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustato kiekvieno ikiprekybinio pirkimo etapo dalyviams mokamos fiksuotos kainos dydį arba finansuojamą kainos dalį ir maksimalų tokios dalies dydį. Visos kitos dalyvių turėtos išlaidos tenka patiems dalyviams. Perkančioji organizacija, nustatydama fiksuotos kainos dydį arba finansuojamą kainos dalį ir maksimalų tokios dalies dydį, turi laikytis rizikos ir naudos pasidalijimo principo, vengti tokių situacijų, kai ji pati visiškai atlygina už teikiamą MTEP paslaugą, ir neiškraipyti konkurencijos.“

5.  Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

„43. Visiems kiekvieno atitinkamo ikiprekybinio pirkimo etapo dalyviams mokama vienoda ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodyta fiksuota kaina arba vienoda finansuojama kainos dalis, ne didesnė nei pirkimo dokumentuose nurodytas maksimalus tokios dalies dydis.“

6.  Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

„48. Jeigu perkančioji organizacija nustato, kad ikiprekybinio pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai neatitinka ikiprekybinio pirkimo sutartyje ir ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dalyviui mokėtina fiksuota kaina arba finansuojama kainos dalis mažinama ikiprekybinio pirkimo sutartyje nustatyta tvarka proporcingai pasiektiems rezultatams. Jeigu ikiprekybinio pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai neatitinka ikiprekybinio pirkimo sutartyje ir ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų dėl dalyvio kaltės, fiksuota kaina arba finansuojama kainos dalis dalyviui nemokama.“

7.  Pakeisti 56.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„56.5. fiksuotos kainos dydį arba finansuojamą kainos dalį ir maksimalų tokios dalies dydį, atsiskaitymo ir mokėjimo tvarką;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas