herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Leidimo laidoti išdavimo, Laidojimo IR kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 15 d. Nr. T-14

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207, 13, 15, 23 ir 32 punktais, įgyvendindama Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2017 m. spalio 23 d. reikalavimą Nr. 4-32 ir vykdydama Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2017 m. spalio 24 d. teikimą Nr. 3-36, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-44 „Dėl Laidojimo ir kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-14

 

 

Leidimo laidoti išdavimo, Laidojimo IR kapinių lankymo

Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje

taisyklĖs

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis, kapaviečių (kapų) identifikavimo, kapinių priežiūros organizavimo tvarką. Šios Taisyklės taikomos visoms Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje esančioms viešosioms kapinėms.

2. Kitus Taisyklėse nenumatytus kapinių ir laidojimo vietų tvarkymo, žmonių palaikų laidojimo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ ir kiti teisės aktai.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (toliau – Kapinių tvarkymo taisyklės), apibrėžtas sąvokas.

4. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnai (toliau – seniūnai).

 

II SKYRIUS

LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMAS

 

5. Rašytinį leidimą laidoti savivaldybės kapinėse pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintą Leidimo laidoti formą išduoda seniūnijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kapinės, seniūnai.

6. Leidimai laidoti darbo dienomis išduodami nuo 8.00 val. iki 17.00 val., o poilsio dienomis ir ne darbo valandomis – pagal prie kapinių  esančiose informacinėse lentose skelbtą informaciją, taip pat  savivaldybės interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

7. Leidimas laidoti išduodamas laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir medicininį mirties liudijimą.

8. Leidimai laidoti išduodami laidojant riboto laidojimo (kai gali būti laidojama esamose kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai į esamus kapus, praėjus ne mažiau kaip 25 metams po paskutinio laidojimo) ir veikiančiose kapinėse.

9. Rašytinis leidimas laidoti į Kultūros vertybių registrą įrašytose savivaldybės kapinėse išduodamas tik gavus raštišką Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio pritarimą.

10. Leidimai laidoti išduodami nemokamai.

 

III SKYRIUS

MIRUSIŲJŲ  LAIDOJIMAS

 

11. Mirusiojo palaikai laidojami ne anksčiau kaip po 24 val. nuo to momento, kai buvo konstatuota mirtis.

12. Laidoti leidžiama kiekvieną dieną nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Pirmąją Kalėdų ir pirmąją Velykų dieną žmonių palaikai nelaidojami.

13. Palaikams palaidoti skiriama nustatyto ploto kapavietė: vienam kapui – 3,75 kv. m (1,5 m x 2,5 m), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. m (2,8 m x 2,5 m) neįskaitant praėjimų (šoniniai – 0,5 m, galiniai – 0,75 m) prie kapo, arba kitokio dydžio pagal kapinių planą.

14. Veikiančiose kapinėse kapavietės skiriamos pagal kapinių planą eilės tvarka, konkrečioje kapinių žemės sklypo vietoje pažymint kapavietės ribas.

15. Kiekvienas mirusysis laidojamas atskirame kape. Kapo duobės gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai; kapo duobės, kurioje laidojami kremuoti žmogaus palaikai su urna arba kapsule, arba išberiant juos į kapo duobę – ne mažesnis kaip 1 metras. Palaidojus kapavietėje įrengiamas kapo vietą žymintis ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos.

16. Naujas kapas esamoje kapavietėje formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškias (pažymėtas) ribas. Formuojant naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės ribas leidžiama pakeisti tik tuo atveju, jeigu toks pakeitimas galimas pagal kapinių planą ir tik tiek, kiek tai būtina laidojimui. Sprendimą leisti pakeisti kapavietės ribas ar neleisti jų pakeisti priima leidimą laidoti išduodantis asmuo šio leidimo išdavimo metu. Įrašytų į Kultūros vertybių registrą kapaviečių ribos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Perlaidoti palaikus prašantis asmuo turi pateikti prašymą ir mirties liudijimą ar jo išrašą. Palaikus perlaidoti galima tik gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento ir seniūno rašytinį sutikimą. Atkasant kapą, turi dalyvauti seniūnas arba kapinių administratorius.

18. Neveikiančiose kapinėse mirusiųjų palaikai nelaidojami.

19. Kapinėse kapavietės skiriamos neatlygintinai.

 

IV SKYRIUS

Kapinių priežiūra IR LAIDOJIMO VIETŲ TVARKYMAS

 

20. Visi laidojimai, kapaviečių statiniai ir jų rekonstravimo darbai registruojami nustatytos formos laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau – žurnalas). Žurnale taip pat registruojama informacija apie kapaviečių prižiūrėtojus.

21. Seniūnai yra atsakingi už žurnalų pildymą ir saugojimą. Seniūnams pavedus žurnalus pildyti kapinių administratoriams, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį seniūnai turi patikrinti, kaip žurnalai yra tvarkomi.

22. Seniūnas organizuoja kapinių tvarkymą, užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu ir nustatyta tvarka būtų surenkamos ir išvežamos į sąvartyną kapinių atliekos.

23. Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė arba asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, jeigu toks yra (toliau – atsakingas asmuo). Atsakingo asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį) kapinių administratorius įrašo žurnale.

24. Atsakingas asmuo turi prižiūrėti kapavietę, kad ji būtų tvarkinga,  privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kurią jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės tvarkymo darbus, padarė kapinėms ar kitoms kapavietėms. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektams padaryti pažeidimai ir žala atlyginami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

25. Jei atsakingas asmuo miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti seniūnui arba kapinių administratoriui nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis.

26. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo asmens sutikimui. Miręs atsakingas asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

27. Kai neįmanoma nustatyti kapavietę prižiūrinčio asmens, leidimas laidoti į turimą šeimos kapavietę išduodamas asmeniui įrodžiusiam giminystės ryšį. Pakartotinai laidoti kape galima pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui.

28. Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus kapavietės objektus, už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo praneša apie tai kapinių administratoriui, o šis žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo datas. Visi kapavietės statiniai, įskaitant suoliukus ir trinkelių dangas, gali būti įrengiami tik kapavietės ribose.

29. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, reikia gauti Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimą. Riboto laidojimo kapinėse, įsteigtose iki 1940 metų, ir neveikiančiose kapinėse taikomi  šie kapo paminklų, antkapių ir kitų kapavietės statinių statymo, rekonstravimo ar remonto apribojimai ir papildomi reikalavimai:

29.1. nauji kapo paminklai ir antkapiai jose gali būti statomi, jeigu jų visai nebuvo ar jie buvo laikini, jeigu seni nusidėvi ar pripažįstami keliančiais avarijos grėsmę;

29.2. turi būti statoma iš natūralių arba istoriškai būdingų konkrečioms kapinėms medžiagų;

29.3. paminklas negali būti aukštesnis už kitose kapavietėse pastatytus paminklus;

29.4. jeigu kapavietė yra šlaite, atsižvelgiant į šalia esančių kapaviečių padėtį, galima formuoti iki 0,5 metro aukščio atraminę sienelę; išskirtiniais atvejais dėl reljefo ypatumų atraminė sienelė gali būti aukštesnė;

29.5. kapavietė turi būti aptveriama ir įrengiama naudojant būdingus toms kapinėms analogus, kapo vietai žymėti numatant kapo apvadą ar plokštę.

 

V SKYRIUS

KAPINIŲ LANKYMAS

 

30. Kapinėse leidžiama lankytis: nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. imtinai – 8.00–21.00 val., nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai – 9.00–18.00 val., o lapkričio 1 ir 2 dienomis – 6.00–23.00 val.

31. Lankantis kapinėse privaloma palaikyti švarą ir rimtį.

32. Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnai kapines aprūpina informacinėmis lentomis, kuriose užrašomas:

32.1. kapinių pavadinimas;

32.2. kapinių statusas;

32.3. kapinių administratoriaus duomenys: įmonės pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas;

32.4. darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis dėl informacijos, duomenys (vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas);

32.5. laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti;

32.6. informacija apie leidimų išdavimą darbo ir poilsio dienomis;

32.7. kapinių schema ir kita reikiama informacija.

33. Jeigu kapinėse yra kultūros paveldo objektų, jie išvardijami informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.

34. Kapinių teritorijoje draudžiama:

34.1. laidoti neturint leidimo;

34.2. savavališkai keisti kapavietės ribas;

34.3. važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį transportą,  laidojimo paslaugas teikiančius asmenims ir kapaviečių statinių statybos, tvarkymo darbus vykdantiems asmenims) be seniūno arba kapinių administratoriaus leidimo;

34.4. be seniūno ir kapinių administratoriaus žinios statyti, remontuoti ar išvežti kapaviečių statinius;

34.5. savavališkai sodinti želdinius už kapavietės ribų, kirsti, genėti želdinius be išduoto leidimo, žaloti medžius ar krūmus;

34.6. praėjimuose tarp kapaviečių statyti suolus, dėžes įrankiams, kitus įrenginius, laikyti statybines medžiagas, kitus daiktus;

34.7. ganyti gyvulius, vedžioti šunis ir kitus gyvūnus;

34.8. būti ne lankymo metu, šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, išmesti šiukšles ne tam skirtose vietose, triukšmauti;

34.9. kabinti, skleisti bet kokio pobūdžio reklamą, klijuoti ar kitaip tvirtinti bet kokio turinio skelbimus, kitokią informaciją ant kapinių statinių, įrenginių, medžių, stulpų, tvorų ar ant kitų kapinių teritorijoje esančių objektų ar vietų.

35. Susidariusios atliekos metamos į joms skirtus konteinerius (rūšiuojamos).

 

VI SKYRIUS

KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMAS NEPRIŽIŪRIMOMIS IR JŲ PRIEŽIŪROS

ORGANIZAVIMAS

 

36. Neprižiūrimos kapavietės požymiai:

36.1. kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) netvarkomi peraugę kapavietės ribas (jeigu tokios nustatytos), trukdo praeiti, gadina gretimų kapaviečių statinius ir želdinius;

36.2. kapavietė apaugusi atžaliniais krūmais, žolėmis (neravima, nešienaujama, netvarkoma), matomos sumedėjusios daugiamečių augalų dalys;

36.3. kapavietės paminklas ar kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, išgriuvę, išsikreivinę, pasvirę ar jų nėra;

36.4. paminklo užrašai nebeįskaitomi, jų nėra.

37. Jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima ilgiau kaip metus (atitinka šių Taisyklių 37 punkte nurodytus požymius), kapinių administratorius raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį (nesant įrašo žurnale – kitą šioje kapavietėje palaidotų asmenų giminaitį, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje) apie tai, kad būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, seniūnija per 5 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis (jeigu žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Savivaldybės administracija gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

38. Jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens, kapavietėje paliekama lentelė su įspėjimu, kad reikia sutvarkyti kapavietę, nurodomos kapavietės nesutvarkymo pasekmės, prašymas suteikti turimą informaciją apie šioje kapavietėje palaidotų asmenų giminaičius, sutuoktinius (-es), nurodomi kontaktinio asmens duomenys. Jeigu per metus šioje kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiai, sutuoktiniai (-ės) nesutvarko kapavietės ir (ar) seniūnijai raštu nesuteikia informacijos apie kapavietėje palaidotų asmenų giminaičius, turimi duomenys apie šią kapavietę nustatyta tvarka skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

39. Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje dienos priima savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija (toliau – Komisija), apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius.

40. Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenys ir sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis priėmimo data per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo pateikiama kapinių administratoriui ir paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, nurodant duomenų paskelbimo datą.

41. Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja seniūnai.

42. Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje raštu kreipiasi į seniūną, nurodydami pageidaujamos prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės duomenis, paskelbtus interneto svetainėje. Seniūnas priima sprendimą dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros per 20 darbo dienų nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos, teikdamas pirmenybę kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams, ir apie tai informuoja pareiškėjus per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jeigu per prašymų prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę pateikimo terminą prašymų negaunama, sprendimas dėl šios kapavietės priežiūros priimamas per 20 darbo dienų po to, kai toks prašymas gaunamas. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1207 nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMAS

 

43. Asmenys, norintys identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) žurnale neišliko, turi:

43.1. pateikti rašytinį prašymą seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės, seniūnui;

43.2. prašyme nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą);

43.3. pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, civilinės metrikacijos įstaigų ar seniūnijų seniūnų išduoti mirties liudijimai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis.

44. Sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo priima savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija – pagal pateiktą medžiagą ir apžiūrėjusi kapavietę (kapą). Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai medicininiai tyrimai neatliekami. Sprendimas dėl kapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamentu.

45. Apie komisijos priimtą seniūnas per 5 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir kapinių administratorių, kuris identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo žurnale, jeigu priimant sprendimą buvo identifikuota kapavietė (kapas). Jeigu kapavietė (kapas) yra į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, papildomai informuojamas Kultūros paveldo departamentas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Paskyrus kitus asmenis, atsakingus už leidimų laidoti išdavimą savivaldybės teritorijoje, buvę atsakingi asmenys pagal perdavimo ir priėmimo aktą perduoda visus dokumentus, susijusius su leidimų laidoti išdavimu.

47. Kapinių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą organizuoja seniūnai pagal Kapinių tvarkymo taisykles ir šias Taisykles.

48. Kiti, šiose Taisyklėse nenumatyti laidojimo, kapinių priežiūros ir tvarkymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

49. Šių Taisyklių reikalavimus pažeidę juridiniai ir fiziniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________________