PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1-378

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi, 1611 straipsniu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 1-10-15 „Dėl Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 1-10-30 „Dėl Savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-10-15 patvirtintų Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklių 61.1 papunkčio pakeitimo, komunalinių atliekų surinkimo, jų tvarkymo tarifų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-11-19 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietos spaudoje ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Satkevičius

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378

 

 

Panevėžio miesto SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 ir kitais teisės aktais.

2. Taisyklės reglamentuoja komunalinių atliekų Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje tvarkymą: komunalinių atliekų surinkimą, rūšiavimą, šalinimą ir apdorojimą, saugojimą, apskaitos tvarką, komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkytojų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybes, jos yra skirtos užtikrinti Savivaldybės ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą.

3. Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus leidimus. Taisyklių reikalavimai, nustatyti juridiniams asmenims, taikomi ir jų filialams, atstovybėms ir bet kokio tipo atskirai esantiems struktūriniams ar ūkiniams padaliniams (toliau – Juridinių asmenų padaliniai).

4. Skirtingų komunalinių atliekų srautų tvarkymo reikalavimai gali būti nustatomi atskirose šių atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose dokumentuose, kurie, esant būtinybei, gali būti keičiami, tikslinami, taisomi ir papildomi.

5. Taisyklėse nepaminėtos kitos Savivaldybės teritorijoje susidarančios atliekos yra tvarkomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

6.2. atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti;

6.3. atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų;

6.4. atliekų tvarkytojas – įmonė(-ės), kuri(-ios) surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą;

6.5. biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ir anaerobiniu būdu;

6.6. didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės – aikštelės, esančios Savitiškio g. 12 ir Senamiesčio g. 114B, kuriose iš atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, priimamos didžiosios, žaliosios, tekstilės, statybinės, griovimo, popieriaus, kartono, plastiko, stiklo, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos, padangos;

6.7. didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė – aikštelė, esanti Pilėnų g. 43, kurioje iš atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, priimamos didžiosios, tekstilės, statybinės, griovimo, popieriaus, kartono, plastiko, stiklo, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos;

6.8. elektros ir elektroninė įranga – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, priklausanti Aplinkos ministerijos nustatytoms kategorijoms ir skirta naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei;

6.9. medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros, gyvūnų sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių mokslinių tyrimų atliekos;

6.10. įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą – tai Savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta įmoka (tarifas arba vietinė rinkliava), galiojanti Savivaldybės teritorijoje;

6.11. komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

6.12. komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą;

6.13. komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su Savivaldybės funkcijų įgyvendinimu komunalinių atliekų tvarkymo srityje;

6.14. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – vienos, kelių ar visų į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančių savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės (savivaldybių) pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas;

6.15. komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti atliekų surinkimo sistema (papildanti atliekų surinkimo sistema) – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytoms gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įvykdyti, gamintojų, importuotojų, jų įsteigtų organizacijų ar atliekas tvarkančių įmonių, kurioms gamintojai ir importuotojai sutartiniais pagrindais paveda tvarkyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, diegiama ar įdiegta gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto sistema;

6.16. leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas, rengiami ir išduodami teisės aktų nustatyta tvarka;

6.17. mišrios komunalinės atliekos – nerūšiuotos arba po pirminio rūšiavimo likusios komunalinės atliekos;

6.18. pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas;

6.19. pavojingos atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede;

6.20. regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema – techninių, organizacinių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su Savivaldybės funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje ir veikianti Panevėžio regiono savivaldybių administruojamose teritorijose;

6.21. regioninis sąvartynas – Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas (atliekų šalinimo įrenginys), esantis Panevėžio rajone Dvarininkų kaime, kuriame atliekos priimamos Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro nustatyta tvarka;

6.22. atliekų šalinimo sąvartyne mokestis – regioninį sąvartyną eksploatuojančio juridinio asmens nustatytas užmokestis už priimamų šalinti sąvartyne komunalinių atliekų svorio vienetą. Į šį mokestį yra įskaičiuotos visos regioninės sistemos eksploatavimo sąnaudos, įskaitant sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo, regioninių atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo, surinktų atskirų atliekų srautų – didžiųjų atliekų, statybinių, griovimo atliekų, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo, regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, investicijų, reikalingų plėtoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir kitas sąnaudas;

6.23. statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius;

6.24. žaliosios atliekos – šakos, lapai, nupjauta žolė ir kitos panašios kilmės atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu;

6.25. žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelė – aikštelė, esanti Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone, kurioje priimamos ir tvarkomos atliekos Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro nustatyta tvarka;

6.26. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos – suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo taisyklėse.

 

 

III. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

 

7. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo, apdorojimo ir šalinimo, visuomenės informavimo ir švietimo paslaugas visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams.

8. Komunalinių atliekų turėtojai skirstomi į šias grupes:

8.1. Daugiabučių namų gyventojai (fiziniai asmenys);

8.2. Individualių namų valdų gyventojai (fiziniai asmenys);

8.3. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, fiziniai asmenys, užsiimantys individualia veikla.

9. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šių atliekų tvarkymą:

9.1. mišrių komunalinių atliekų;

9.2. antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių ir pakuočių atliekas;

9.3. biologiškai skaidžių, įskaitant žaliąsias, maisto / virtuvės atliekas;

9.4. didžiųjų atliekų ir naudotų padangų;

9.5. statybos ir griovimo atliekų;

9.6. tekstilės atliekų;

9.7. buityje susidarančių pavojingųjų atliekų;

9.8. elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

9.9. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;

9.10. bešeimininkių atliekų;

9.11. kitų atliekų, kurios išskiriamos pagal poreikį kitais teisės aktais, įskaitant Savivaldybės priimtus teisės aktus.

10. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų tvarkymo:

10.1. atliekų, kurių tvarkymo nereglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas;

10.2. juridinių asmenų, kurių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose arba taršos leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų negali įvykdyti Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

10.3. pakartotinio naudojimo ir kitų pakuočių atliekų, įtrauktų į užstato sistemą;

10.4. fekalijų, srutų, nuotekų, kitų skystų atliekų;

10.5. atliekų, kurios surenkamos Savivaldybės organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančiose atliekų surinkimo sistemose;

10.6. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;

10.7. medicininių atliekų.

 

 

IV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS

 

 

11. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius) atlieka dalį Savivaldybės, įstatymų nustatyta tvarka pavestų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų:

11.1. apskaičiuoja įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžius;

11.2. surenka Savivaldybės tarybos patvirtintas įmokas iš komunalinių atliekų turėtojų;

11.3. sudaro sutartis su komunalinių atliekų turėtojais;

11.4. registruoja komunalinių atliekų turėtojus ir tvarko jų registrą;

11.5. įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones.

12. Daliai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo funkcijų vykdyti Savivaldybė kartu su kitomis regiono savivaldybėmis yra įsteigusi Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą (toliau – PRATC), kuris vykdo veiklą pagal PRATC įstatus ir kitus dokumentus:

12.1. įrengia ir eksploatuoja komunalinių atliekų šalinimo, apdorojimo įrenginius;

12.2. užtikrina esamų sąvartynų uždarymą ir priežiūrą po uždarymo;

12.3. užtikrina atliekų panaudojimą, apdorojimą, utilizavimą ir šalinimą;

12.4. eksploatuoja jam nuosavybes teise priklausančias Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles, žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikšteles.

13. Administratoriui ir PRATC nepavestas atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas Savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybė komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje atlieka šias funkcijas:

13.1. organizuoja komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą;

13.2. tvirtina Savivaldybės atliekų tvarkymo planą ir taisykles;

13.3. tvirtina tarifą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas;

13.4. įstatymų nustatyta tvarka parenka komunalinių atliekų tvarkytojus;

13.5. kontroliuoja komunalinių atliekų tvarkytojų, Administratoriaus ir PRATC veiklą Savivaldybėje;

13.6. derina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytoms gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įvykdyti, gamintojų, importuotojų, jų įsteigtų organizacijų ar atliekas tvarkančių įmonių, kurioms gamintojai ir importuotojai sutartiniais pagrindais paveda tvarkyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, gaminių ir (ar) pakuotės atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto sistemų diegimo sąlygas;

13.7. derina ir rengia konteinerinių aikštelių įrengimo vietas ir schemas, nustatyta tvarka sprendžia žemės sklypų aikštelėms skyrimo ir detaliųjų planų rengimo klausimus, teikia ataskaitas apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir gyventojams;

13.8. kontroliuoja, kaip gyventojai, įmonės ir organizacijos laikosi Taisyklių;

13.9. vykdo visuomenės švietimo funkciją.

14. Apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių atliekų tvarkymą organizuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje gamintojai ir importuotojai arba jų licencijuotos organizacijos (toliau – Organizacijos).

15. Siekiant pagerinti pakuočių, pakuočių atliekų, elektros ir elektronikos atliekų atskyrimą iš bendro komunalinių atliekų srauto, Savivaldybės teritorijoje, įstatymų numatyta tvarka, gali būti diegiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos (toliau – Papildanti atliekų surinkimo sistema).

16. Savivaldybės tarybos patvirtintas įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą dydis privalo būti nustatytas toks, kad surenkamomis lėšomis būtų padengtos visos su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos.

17. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama, eksploatuojama ir plėtojama taip, kad būtų įgyvendintas principas „teršėjas moka“ t. y. visas komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų komunalinių atliekų turėtojai.

18. Apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai (jų Organizacijos), neįtraukiamos į gyventojų mokamą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą.

19. Įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą lėšos naudojamos Savivaldybės ir regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemai, Panevėžio regiono ir Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planų įgyvendinimui finansuoti.

20. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra gali būti finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, specialiųjų fondų ir programų, investicijų projektų, kreditų ir privačiomis lėšomis.

 

 

V. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę:

21.1. gauti Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytos kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

21.2. gauti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu;

21.3. kreiptis į Administratorių dėl papildomos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos suteikimo už papildomą mokestį;

21.4. kreiptis į Administratorių ar Savivaldybės administraciją dėl komunalinių atliekų tvarkytojo neveikimo ar netinkamo veikimo;

21.5. informuoti Savivaldybės administraciją, Administratorių ir Organizacijas apie Taisyklių reikalavimų nevykdymą.

22. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje, pateikę motyvuotą ir pagrįstą paaiškinimą ir deklaraciją(-as) (II ir (ar) III priedai), vieną kartą per metus gali pasikeisti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį ir / ar jo ištuštinimo dažnį į tokio dydžio konteinerį, kuris atitinka realų šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekį (tačiau ne mažesnį nei nurodytą Taisyklių I priede) ir pasirinktą ištuštinimo dažnumą.

23. Komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.2 papunktyje, mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineris ir jo ištuštinimo dažnis gali būti keičiamas, kai:

23.1. keičiasi gyventojų skaičius individualioje namų valdoje;

23.2. komunalinių atliekų turėtojas yra įsirengęs kompostavimo dėžę ar kitą įrenginį, kurios tūris yra ne mažesnis kaip 0,6 m3, individualioje namų valdoje pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonės yra ištuštinamos ne rečiau kaip 12 kartų per metus. 

24. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje, įsirengę infrastruktūrą, skirtą mišrių komunalinių ir pakuotės atliekų apskaitai vykdyti jų susidarymo vietoje, galės susimažinti įmoką už komunalinių atliekų šalinimą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą įmokos diferencijavimo tvarką.

25. Komunalinių atliekų turėtojas, kuriam nuosavybės teise priklauso garažas (boksas), pateikę motyvuotą, pagrįstą paaiškinimą ir deklaraciją (IV priedas), turi teisę nemokėti mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą.

26. Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

26.1. tvarkyti komunalines atliekas pagal Taisykles;

26.2. naudotis tik to komunalinių atliekų tvarkytojo paslaugomis, kuris įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka komunalinių atliekų turėtojo teritorijoje yra parinktas Savivaldybės administracijos;

26.3. sudaryti sutartis su Administratoriumi;

26.4. sutartyse su Administratoriumi nurodytais terminais mokėti Savivaldybės nustatytą įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą pagal Savivaldybės patvirtintus tarifus ir komunalinių atliekų susidarymo normas, pateiktas Taisyklių I priede, ir atsižvelgus į faktinį šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekį;

26.5. naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

26.6. rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje į šias frakcijas:

26.6.1. pakuotes, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas (popierių, kartoną, stiklą, plastiką, metalą, kombinuotų pakuočių atliekas);

26.6.2. biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas;

26.6.3. maisto / virtuvės atliekas (nuo 2019 m. pradėjus veikti atskirai maisto / virtuvės atliekų surinkimo sistemai);

26.6.4. didžiąsias atliekas;

26.6.5. statybines, griovimo atliekas;

26.6.6. tekstilės atliekas;

26.6.7. elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

26.6.8. buityje susidarančias pavojingas atliekas;

26.6.9. mišrias (likusias po pirminio rūšiavimo) komunalines atliekas;

26.6.10. naudotas padangas;

26.7. pakuotes, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas šalinti į sutartyse su Administratoriumi šioms atliekoms skirtus kolektyvinius konteinerius, dėti į konteinerį tik tas atliekas, kurioms jie yra skirti (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje);

26.8. pakuotes, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas šalinti į Savivaldybės, komunalinių atliekų tvarkytojų ar Organizacijų išdalytus individualius pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius arba maišus (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje);

26.9. biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas kompostuoti savo kompostavimo įrenginiuose (kompostavimo dėžėse), pristatyti jas į žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelę, į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles arba į Savivaldybės administracijos nurodytose vietose pastatytus žaliųjų atliekų surinkimo konteinerius ar kitas šių atliekų surinkimo priemones;

26.10. nuo 2019 m., pradėjus veikti atskirai maisto / virtuvės atliekų surinkimo sistemai, maisto / virtuvės atliekas šalinti į artimiausius šioms atliekoms skirtus konteinerius;

26.11. didžiąsias atliekas, statybos ir griovimo atliekas, elektros ir elektronines atliekas, naudotas padangas pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles arba Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę, arba į Savivaldybės administracijos nurodytose vietose pastatytas kitas šių atliekų surinkimo priemones;

26.12. pavojingas atliekas pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles arba pasinaudoti kitomis pavojingų atliekų surinkimo sistemomis;

26.13. tekstilės atliekas šalinti į artimiausius šioms atliekoms skirtus konteinerius arba į Savivaldybės administracijos nurodytose vietose pastatytas kitas šių atliekų surinkimo priemones;

26.14. mišrias komunalines atliekas, jas sudėjus į specialius plastikinius (polietileninius) ar kitus maišelius ir juos užrišus, šalinti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius;

26.15. naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų, dėti į konteinerius tik tas komunalines atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius;

26.16. palaikyti jų valdomoje teritorijoje esančių visų komunalinių atliekų konteinerių švarą ir tvarką aplink konteinerius (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2, 8.3 papunkčiuose);

26.17. užtikrinti, kad šiukšliavežiai netrukdomi privažiuotų prie komunalinių atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami pagal komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos sudarytą ir suderintą, viešai paskelbtą grafiką;

26.18. konteinerių ištuštinimo dieną išstumti patalpose ar teritorijose esančius konteinerius į su komunalinių atliekų tvarkytoju suderintą vietą, prie kurios gali laisvai privažiuoti šiukšliavežiai (komunalinių atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.2, 8.3 papunkčiuose);

26.19. žiemos metu prie komunalinių atliekų konteinerių ar jų išstūmimo vietos nuvalyti sniegą, ledą, pabarstyti prieigas smėliu ar žvyru (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2, 8.3 papunkčiuose);

26.20. pareikalavus Administratoriui pateikti informaciją apie gyventojų, darbuotojų skaičių, patalpų plotą, naudojamų konteinerių kiekį, tūrį ir kt.;

26.21. gavę Administratoriaus arba komunalinių atliekų tvarkytojo pranešimą apie netinkamą atliekų rūšiavimą, komunalinių atliekų konteinerį trukdančias ištuštinti kliūtis ar kitus pažeidimus, nedelsdami pašalinti nurodytus pažeidimus.

27. Komunalinių atliekų turėtojams griežtai draudžiama:

27.1. deginti komunalines atliekas;

27.2. šalinti komunalines atliekas ne tam skirtose vietose;

27.3. presuoti ar grūsti komunalines atliekas į konteinerius;

27.4. maišyti komunalines atliekas su kitomis gamybinėmis ar ūkinės veiklos atliekomis;

27.5. mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius: degančias, medicinines, buityje susidarančias pavojingas, pakuotės, žaliąsias, elektros ir elektronines atliekas, žemės gruntą;

27.6. mesti mišrias komunalines atliekas į kitiems asmenims priklausančius ar kitiems komunalinių atliekų turėtojams sutartyse su Administratoriumi priskirtus mišrių komunalinių atliekų konteinerius (pavyzdžiui, į kaimyninio daugiabučio namo konteinerį ar atvežti mišrias komunalines atliekas iš kitų savivaldybių teritorijų, garažų, individualių valdų ar kolektyvinių sodų į daugiabučių namų konteinerius ir pan.);

27.7. gadinti ir laužyti komunalinių atliekų konteinerius;

27.8. raustis komunalinių atliekų konteineriuose, imti iš jų atliekas, pakuotės atliekas ir (ar) antrines žaliavas;

27.9. išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, kitose viešose vietose ir palikti komunalines atliekas šalia konteinerių;

27.10. pernešti privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas į bendrojo naudojimo teritorijas;

27.11. savarankiškai pakeisti komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vietą;

27.12. užstatyti transporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas.

28. Renginių miesto teritorijoje organizatoriai privalo vadovautis Renginių organizavimo Panevėžio viešosiose vietose tvarkos aprašu.

29. Komunalinių atliekų turėtojas, sugadinęs atliekų tvarkymo įrangą ar kitaip pažeidęs Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

VIKOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

30. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę:

30.1. patikrinti komunalinių atliekų konteinerių turinį ir rūšiavimo kokybę;

30.2. įspėti komunalinių atliekų turėtojus dėl Taisyklių nesilaikymo;

30.3. atsisakyti tuštinti komunalinių atliekų konteinerius šiais atvejais:

30.3.1. jei komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose, nepristato (neišstumia) individualių konteinerių ar patalpose ir uždarose teritorijose esančių kolektyvinių (bendrų) konteinerių nustatytu jų ištuštinimo laiku į nurodytas vietas;

30.3.2. komunalinių atliekų tvarkytojo personalui yra kliūčių ar grėsmių, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą (pavyzdžiui, jei žiemą nuo konteinerių stovėjimo vietos ar konteinerių aikštelės nėra nuvalytas sniegas, jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos autotransporto priemonėmis ir pan.);

30.3.3. jei atliekų surinkimo priemonėse yra daiktų ir (ar) atliekų, kurių buvimas neleistinas pagal Taisykles ir (ar) kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai;

30.3.4. jei tuštinimo metu nustatyta, kad konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius atliekų konteinerius mesti, komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai informuoja komunalinių atliekų turėtoją, o esant būtinybei (pasikartojant tokiam atvejui daugiau kaip 3 kartus) raštu informuoja Savivaldybės administraciją;

30.4. pakeisti komunalinių atliekų konteinerius į didesnės talpos arba padidinti komunalinių atliekų surinkimo dažnumą, jeigu konteineriai perpildomi (konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto) daugiau kaip du kartus iš eilės (pagal konteinerių ištuštinimo grafiką) arba per 1 mėnesį.

31. Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo:

31.1. teikti paslaugas vadovaudamasis Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, kitų teisės aktų nuostatomis ir sutarties su Savivaldybės administracija sąlygomis;

31.2. rinkti komunalines atliekas tik tokiomis transporto priemonėmis, kurios atitinka teisės aktų ir sutartyje su Savivaldybės administracija nurodytus reikalavimus;

31.3. palaikyti švarą ir tvarką, valyti ir surinkti atliekas kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelėse ar laikinose konteinerių pastatymo vietose ir 5 metrų zonoje aplink šias aikšteles;

31.4. komunalinių atliekų turėtojus, pasirašiusius sutartį su Administratoriumi, aprūpinti komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis, pagal sutarties, sudarytos su Savivaldybės administracija, sąlygas;

31.5. pagal komunalinių atliekų turėtojo motyvuotą kreipimąsi raštu, anksčiau skirtą konteinerį pakeisti kito dydžio konteineriu per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti konteinerį priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip per 10 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo;

31.6. neaprūpinęs komunalinių atliekų turėtojų reikiamo dydžio ar reikiamu skaičiumi konteinerių, surinkti komunalines atliekas, kurios paliekamos maišeliuose ar kitoje tinkamoje pakuotėje prie pilnų joms skirtų konteinerių;

31.7. ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuoti didžiųjų atliekų, pavojingų atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1 ir 8.2 papunkčiuose, apvažiavimo būdu;

31.8. esant poreikiui, vykdyti komunalinių atliekų susidarymo normų tyrimus, pagal Savivaldybės patvirtintą programą ir skirtą finansavimą;

31.9. informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie apvažiavimo būdu surenkamas didžiąsias, pavojingas atliekas skelbimais ir Savivaldybės tinklalapyje, kuriuose nurodytų kokios komunalinės atliekos bus surenkamos, surinkimo vietą ir laiką. Skelbimai apie tam tikrų išrūšiuotų komunalinių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu yra skelbiami komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės tinklalapiuose likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki numatomo surinkimo;

31.10. plauti ir (ar) dezinfekuoti komunalinių atliekų kolektyvinius (bendrus) konteinerius, pastatytus daugiabučių namų teritorijose, ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį;

31.11. pavogtus, sugadintus ir techniškai netvarkingus konteinerius suremontuoti ar pakeisti kitais to paties dydžio ir tos pačios paskirties kokybiškais konteineriais suderinus su Savivaldybės administracija ir (ar) sutartyje nustatyta tvarka;

31.12. registruoti visus komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus (žodinius ir raštiškus), nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, gyvenamąją vietą, išsamų skundo ar prašymo aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti ar prašymui patenkinti, preliminarią įvykdymo datą. Informuoti apie priimtą sprendimą atliekų turėtoją raštu;

31.13. teikti informaciją Administratoriui arba Savivaldybės administracijai apie gaunamus skundus ar prašymus sudarytoje paslaugų teikimo sutartyje su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka;

31.14. Administratoriaus arba Savivaldybės administracijos reikalavimu teikti duomenis apie gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas, kurie naudojasi komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugomis ir duomenis, reikalingus susidarančių ir šalinamų komunalinių atliekų kiekiui ir teikiamų atliekų surinkimo paslaugų apimčiai nustatyti;

31.15. nuolat skelbti savo interneto svetainėje mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir išvežimo grafikus, didžiųjų atliekų, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikus.

32. Komunalinių atliekų tvarkytojui griežtai draudžiama:

32.1. mišrias komunalines atliekas maišyti su pakuočių atliekomis, antrinėmis žaliavomis ir kitomis atskirai surenkamomis atliekomis;

32.2. maišyti atskirai surinktas komunalines atliekas su kitomis atliekų rūšimis ir antrinėmis žaliavomis;

32.3. savarankiškai pakeisti komunalinių atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo vietą;

32.4. keisti mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo periodiškumą prieš tai to nesuderinus su Administratoriumi ir Savivaldybės administracija.

33. Komunalinių atliekų tvarkytojas gali teikti viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas Savivaldybės teritorijoje tik sudaręs sutartis su Savivaldybės administracija. Savivaldybės teritoriją aptarnaujančių komunalinių atliekų tvarkytojų teisės ir pareigos apibrėžtos sutartyse tarp komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos, Taisyklėse.

34. Komunalinių atliekų tvarkytojas turi būti registruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, vykdyti pirminę atliekų apskaitą, teikti informaciją nustatyta tvarka atitinkamoms valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms ir Savivaldybės administracijai, įstatymų nustatyta tvarka saugoti atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentaciją.

35. Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo laikytis konteinerių ištuštinimo periodiškumo, ant konteinerių nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad konteinerių perpildymo atveju komunalinių atliekų turėtojai galėtų apie tai pranešti.

36. Komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafiką komunalinių atliekų tvarkytojas turi skelbti viešai. Apie konteinerių tuštinimo dienos pasikeitimą komunalinių atliekų tvarkytojas praneša komunalinių atliekų turėtojams ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

37. Komunalinės atliekos, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti, tvarkomos paslaugų teikimo sutartyje tarp komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

38. Kitos komunalinių atliekų tvarkytojo teisės ir pareigos, užduotys yra apibrėžiamos komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos pasirašytoje paslaugų teikimo sutartyje.

 

VII. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR ŠALINIMAS

 

39. Savivaldybės teritorijoje mišrias komunalines atliekas surenka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos parinktas komunalinių atliekų tvarkytojas.

40. Mišrios komunalinės atliekos surenkamos visoje Savivaldybės teritorijoje iš visų komunalinių atliekų turėtojų.

41. Komunalinių atliekų turėtojai mišrias komunalines atliekas (likusias po rūšiavimo komunalines atliekas) turi išmesti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

42. Savivaldybės teritorijoje mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais.

43. Komunalinių atliekų turėtojams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, konteinerių perdavimas fiksuojamas pasirašytinai. Komunalinių atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo ir perdavimo dokumentus, Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą. Komunalinėms atliekoms surinkti naudojant kolektyvinius (bendrus) konteinerius, komunalinių atliekų turėtojai informuojami apie jiems priskirto konteinerio pastatymo vietą sutartyje su Administratoriumi nurodyta tvarka.

44. Iš individualių namų valdų, sodų paskirties nekilnojamojo turto objektų, kuriuose nuolatos gyvenama, mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrių komunalinių atliekų konteineriais ne mažesniais kaip 0,12 m3.

45. Iš daugiabučių namų mišrios komunalinės atliekos surenkamos kolektyviniais (bendraisiais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių skaičius ir dydis mišrių komunalinių atliekų aikštelėje arba stovėjimo vietoje nustatomas pagal poreikį. Esant poreikiui, gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai, taip pat antžeminiai, požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai.

45.1. Iš sodų ir garažų bendrijų mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių skaičius ir dydis mišrių komunalinių atliekų aikštelėje arba stovėjimo vietoje nustatomas pagal poreikį sutarties su Administratoriumi pagrindu.

45.2. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, turintys teritoriją, kurioje gali būti pastatyti individualūs mišrių komunalinių atliekų konteineriai, naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių dydis ir skaičius nustatomas pagal poreikį laikantis Savivaldybės tarybos patvirtintų komunalinių atliekų susidarymo normų. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, kurie neturi teritorijos, kurioje gali būti pastatyti individualūs mišrių komunalinių atliekų konteineriai, naudojasi kolektyviniais (bendraisiais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais, nurodytais sutartyje su Administratoriumi.

46. Mišrių komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo dažnis:

46.1. kolektyvinio naudojimo, skirti daugiabučių namų gyventojams – 7 kartus per savaitę, jei Savivaldybės administracija ir komunalinių atliekų tvarkytojas bendru susitarimu nenustato kitaip;

46.2. komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.2 papunktyje, – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, atsižvelgiant į atliekų susidarymo normas, nurodytas Taisyklių I priede;

46.3. Savivaldybės administracija turi teisę nustatyti ir kitokį mišrių komunalinių atliekų surinkimo dažnį, kuris nepablogina teikiamos paslaugos kokybės.

47. Individualūs mišrių komunalinių atliekų konteineriai turi stovėti komunalinių atliekų turėtojo teritorijoje.

48. Mišrių kolektyvinių (bendrų) komunalinių, pakuotės, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių išdėstymas nustatytas Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemoje.  

49. Mišrių komunalinių atliekų konteinerių dydis, ištuštinimo dažnis individualių valdų ir sodų, kuriuose nuolatos gyvenama, nekilnojamojo turto objektų savininkams ir / ar valdytojams nustatomas ir keičiamas atsižvelgiant į tai, ar komunalinių atliekų turėtojas kompostuoja žaliąsias atliekas, rūšiuoja pakuotes, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas.

50. Individualių namų valdų ir sodų, kuriuose nuolatos gyvenama, nekilnojamojo turto objektų savininkai ir (arba) valdytojai, norintys pasikeisti komunalinėms atliekoms surinkti naudojamo konteinerio dydį ir (arba) ištuštinimo dažnį, privalo Administratoriui pateikti užpildytą komunalinių atliekų kompostavimo ir (ar) rūšiavimo deklaraciją, pateiktą Taisyklių II priede.

 

VIII. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

51. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų konteinerius.

52. Komunalinių atliekų turėtojai biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:

52.1. komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose, kurie turi galimybę, biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas kompostuoja kompostavimo įrenginiuose (komposto dėžėse) savo individualių namų valdoje ar įmonių teritorijose specialiai tam skirtoje vietoje;

52.2. komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių kompostuoti biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų, šias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, atskirtas biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas privalo:

52.2.1. pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę;

52.2.2. pristatyti į artimiausią Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelę;

52.2.3. išmesti į Savivaldybės administracijos nurodytose vietose pastatytus žaliųjų atliekų konteinerius ar kitas šių atliekų surinkimo priemones.

53. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, įmonės (laikino apgyvendinimo įstaigos, maitinimo įstaigos, prekybos centrai ir kt.), kurių ūkinėje veikloje susidaro maisto, virtuvės atliekų, susidariusias ir išrūšiuotas biologiškai skaidžias atliekas turi perdirbti (kompostavimo įrenginiuose) arba kitaip panaudoti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu, arba šias atliekas gali sutartiniu pagrindu perduoti apdorojimo įmonėms. Šioms įmonėms maisto ir virtuvės atliekas draudžiama dėti į mišrių komunalinių atliekų, biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius.

54. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas, kurios susidaro tvarkant kapaviečių ir kapinių teritorijas, komunalinių atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir išmesti į tam skirtus atliekų surinkimo konteinerius, pastatytus bendrose kapinių teritorijose arba už jų.

55. Savivaldybėje nuo 2019 m. įdiegus atskirą maisto atliekų surinkimą, komunalinių atliekų turėtojai privalo maisto atliekas šalinti į specialius šių atliekų surinkimo konteinerius.

56. Bendro naudojimo teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas miestą tvarkančios įmonės pristato į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

57. Daugiabučių namų teritorijų priežiūros metu susidarančios žaliosios atliekos tvarkomos pagal Savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus.

 

IXPAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ANTRINES ŽALIAVAS, TVARKYMAS

 

58. Komunalinių atliekų turėtojai privalo naudotis Savivaldybės sukurta pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistema.

59. Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas ir antrines žaliavas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

60. Komunalinių atliekų tvarkytojas komunalinių atliekų turėtojams turi pateikti specialius pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius arba tam skirtus maišus.

61.  Komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.2 papunktyje, pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių perdavimas fiksuojamas pasirašytinai. Komunalinių atliekų turėtojui atsisakius priimti šiuos konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo ir perdavimo dokumentus, Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą.

62. Pakuočių atliekos (išskyrus stiklo atliekas) ir antrinės žaliavos individualių namų valdose surenkamos specialiais 0,24 m³ talpos pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais arba tam pritaikytais specialiais plastikiniais maišais, kuriuos nemokamai pateikia komunalinių atliekų tvarkytojas.

63. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai arba specialiai tam skirti maišai tuštinami pagal grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

64. Stiklo pakuočių atliekos individualių namų valdose surenkamos specialiais 0,12 m³ talpos stiklo pakuočių atliekų surinkimo konteineriais.

65. Stiklo pakuočių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per tris mėnesius.

66. Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Gali būti naudojami požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai.

67. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių neišstumia arba komunalinių atliekų tvarkytojas negali ištuštinti konteinerių dėl kitų priežasčių, konteineriai ištuštinami ir atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

68. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas šalina į kolektyvinius (bendrus) pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius.

69. Įmonės, įstaigos ar organizacijos gali naudotis Savivaldybės sukurta pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistema arba tvarkyti jas pagal dvišales sutartis su atliekų tvarkytojais.

70. Kolektyviniai (bendri) pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai tuštinami pagal grafiką ne rečiau kaip:

70.1. skirti stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti – 1 kartą per mėnesį;

70.2. skirti popierinių ir kartoninių pakuočių, popieriaus ir kartono atliekoms surinkti – 1 kartą per mėnesį;

70.3. skirti plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekoms surinkti – 1 kartą per mėnesį.

71. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių išdėstymas nustatytas Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemoje.

72. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje, gali papildomai naudotis kolektyvinių (bendrų) pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelėmis, nurodytomis sutartyse su Administratoriumi, Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo ir Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėmis ar Papildančiomis atliekų surinkimo sistemomis.

73. Jeigu antrinių žaliavų gabaritai netinka antrinių žaliavų surinkimo konteineriams, komunalinių atliekų turėtojai privalo jas susmulkinti arba pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles ar Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę.

74. Surūšiuotos ir į pakuočių atliekų konteinerius metamos pakuočių atliekos turi būti be priemaišų (maisto likučių, skysčio, kitų medžiagų likučio).

75. Surenkamos ir vežamos skirtingų rūšių, atskirose atliekų surinkimo priemonėse surinktos pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos negali būti maišomos tarpusavyje ir (ar) su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

76. Kolektyviniuose (bendruose) pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose draudžiama deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas, mesti atliekas, kurios negali būti šalinamos šiuose konteineriuose.

77. Šalia kolektyvinių (bendrų) pakuočių atliekų surinkimo konteinerių draudžiama palikti atliekas, kurioms šie konteineriai nėra skirti.

78. Komunalinių atliekų tvarkytojas turi teisę neištuštinti individualaus pakuočių atliekų surinkimo konteinerio, jeigu tuštinimo metu nustatyta, kad konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai elektroniniu paštu informuoja komunalinių atliekų turėtoją, o esant būtinybei (pasikartojant tokiam atvejui daugiau kaip 3 kartus), informuoja Savivaldybės administraciją. 

79. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, privalo tvarkyti šias atliekas pagal dvišales sutartis su atliekų tvarkytojais.

80. Viešųjų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai, skirti ne tik mišrioms komunalinėms atliekoms, bet ir pakuočių atliekoms surinkti. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

X. DIDŽIŲJŲ, NAUDOTŲ PADANGŲ, STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

81. Didžiosios atliekos (seni baldai, namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir pan.), būsto įrenginiai (seni langų rėmai, durys ir pan.), virtuvės įranga (senos dujinės viryklės ir pan.), kiti dideli namų apyvokos daiktai) iš komunalinių atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, surenkamos apvažiavimo būdu pagal grafiką ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

82. Didžiųjų atliekų surinkimas pagal iš anksto suderintus maršrutus ir datas yra skelbiamas viešai komunalinių atliekų tvarkytojo interneto tinklalapyje ir Savivaldybės interneto puslapiuose.

83. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje, didžiąsias atliekas atliekų surinkimo dieną turi išnešti prie sutartyje su Administratoriumi nurodytos mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės, o komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje, – šalia savo namų valdos. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, didžiąsias atliekas gali pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo ar Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles.

84. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, didžiąsias atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

85. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, naudotas padangas (iki 5 vnt.) nemokamai gali pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo ar Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles.

86. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, nemokamai gali atiduoti naudotas padangas padangų platintojams, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka atliekų turėtojo perkamų padangų skaičių.

87. Komunalinių atliekų turėtojui, kreipusis (žodžiu ar raštu) dėl buityje susidariusių didžiųjų atliekų surinkimo papildomos paslaugos, komunalinių atliekų tvarkytojas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipusį komunalinių atliekų turėtoją.

88. Draudžiama didžiąsias atliekas, naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

89. Taisyklės reglamentuoja statybinių ir griovimo atliekų, susidarančių komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, atliekant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarkymą.

90. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, savo statybos ir griovimo atliekas tvarko arba perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

91. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, statybines ir griovimo atliekas, taip pat atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, pagal galimybę išrūšiuoti, sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į Savivaldybėje esančias Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo ar Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles.

92. Komunalinių atliekų turėtojai, kurie per kalendorinius metus sukaupė didesnį statybos ir griovimo atliekų kiekį nei yra leidžiama pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, jas pristato į Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyną ir perduoda šias atliekas tvarkančiai (apdorojančiai) įmonei patys arba per atliekų vežėją sutartiniais pagrindais.

93. Statybines ir griovimo atliekas, susidarančias statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams reikalingas statybos leidimas, tvarko atliekų tvarkytojai, nustatyta tvarka turintys teisę teikti tokių atliekų tvarkymo paslaugas pagal individualias sutartis, vadovaudamiesi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

94. Statybines ir griovimo atliekas draudžiama šalinti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerius ar palikti šias atliekas šalia šių konteinerių.

 

XIBUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ, ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

95. Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingas atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

96. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, buityje susidarančias pavojingas atliekas pristato į Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles. Šios atliekos taip pat surenkamos apvažiavimo būdu 2 kartus per metus pagal viešai skelbiamą grafiką.

97. Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas pagal iš anksto suderintus maršrutus ir datas yra skelbiamas viešai komunalinių atliekų tvarkytojo interneto tinklalapyje ir Savivaldybės interneto puslapiuose.

98. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, pavojingas atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

99. Komunalinių atliekų turėtojai susikaupusias medicinines atliekas turi perduoti vaistinėms, kurios šias atliekas priima Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

100. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, elektros ir elektroninės įrangos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir pristatyti į artimiausią Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelę. Šios atliekos taip pat surenkamos apvažiavimo būdu 2 kartus per metus pagal viešai skelbiamą grafiką.

101. Teisės aktų nustatyta tvarka komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, gali perduoti elektros ir elektroninės įrangos platintojams (pardavėjams), kurie privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Platintojai (pardavėjai) prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti šias atliekas platintojams ir (ar) pardavėjams.

102. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, elektros ir elektroninės įrangos atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

103. Buityje susidarančias pavojingas atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų ar pakuočių atliekų surinkimo konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XII. TEKSTILĖS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

104. Buityje susidariusias tekstilės atliekas komunalinių atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų ir šalinti jas tam skirtuose specialiai pažymėtuose konteineriuose ar pristatyti į Savivaldybėje esančias Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo ar Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles, ar naudotis kitomis Savivaldybės administracijos nurodytomis šių atliekų surinkimo priemonėmis.

105. Buityje susidariusias tekstilės atliekas draudžiama šalinti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerius ar palikti šalia jų.

106. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, tekstilės atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIII. GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ IR KITŲ TERITORIJŲ VALYMO SĄŠLAVŲ TVARKYMAS

 

107. Už gatvėse, šaligatviuose ir kitose teritorijose (viešosiose erdvėse) susikaupusių sąšlavų išvežimą atsakingos teritorijas valančios ir prižiūrinčios įmonės ir teritorijų savininkai.

108. Gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo metu susidarančios sąšlavos turi būti šalinamos sąvartyne.

109. Draudžiama gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavas pilti į komunalinių atliekų konteinerius.

 

XIV. APMOKĖJIMAS UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 

110. Apmokestinami nekilnojamojo turto objekto savininkai arba kita teise nekilnojamąjį turtą valdantys subjektai privalo sutartyse su Administratoriumi nustatytais terminais sumokėti įmokas už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą.

111. Butų, esančių daugiabučiuose namuose, sodų ir garažų, kitų objektų savininkai ir (arba) valdytojai, juridiniai asmenys moka įmokas už komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą, vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos nustatytu tarifu – įmoka (už nesuspaustų komunalinių atliekų 1 m³ surinkimą, išvežimą ir jų tvarkymą), susidarymo normomis, pateiktomis Taisyklių I priede, ir atsižvelgdami į faktinį šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekį.

112. Individualių namų valdų, sodų savininkai ir (arba) valdytojai, kurie naudojasi individualiais konteineriais, moka įmokas už komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą pagal konteinerių tūrį, ištuštintų konteinerių skaičių ir susidarymo normą, nurodytą Taisyklių I priede.

113. Juridiniai asmenys, besinaudojantys individualiais konteineriais, moka įmokas už komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą, vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos nustatytu tarifu – įmoka (už nesuspaustų komunalinių atliekų 1 m³ surinkimą, išvežimą ir tvarkymą) ir susidarymo normomis, pateiktomis Taisyklių I priede, ir atsižvelgdami į faktinį šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekį.

114. Komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir jų tvarkymo tarifą – įkainį (už 1 m3 palaidų nesupresuotų komunalinių atliekų) nustato Savivaldybės taryba, vadovaudamasi įstatymų nustatyta tvarka pasirinktojo komunalinių atliekų tvarkytojo ir Administratoriaus pateikta informacija, atliktais kaštų skaičiavimais.

115. Komunalinių atliekų metinės susidarymo normos nurodytos Taisyklių I priede.

 

XV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APSKAITOS DUOMENŲ SURINKIMAS IR KAUPIMAS

 

116. Savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų apskaitos duomenis renka ir kaupia Administratorius ir kiti Savivaldybės teritorijoje veikiantys atliekų tvarkytojai.

117. Administratorius renka ir kaupia duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą įvairiuose šaltiniuose Savivaldybės teritorijoje, jų surinkimą, pervežimą ir perdavimą šalinti ir naudoti, apie sutarčių su komunalinių atliekų tvarkytoju vykdymą ir kitus komunalinių atliekų tvarkymo planavimui, priemonių įgyvendinimui ir kontrolei reikalingus duomenis.

118. Iki sausio 30 dienos Savivaldybės teritorijoje veikiantis komunalinių atliekų tvarkytojas ir papildančiųjų atliekų tvarkymo sistemų valdytojai Savivaldybės administracijai teikia duomenis (raštu ir elektronine forma) apie surinktas ir (ar) sutvarkytas atliekas sutartyse nustatyta tvarka.

119. Savivaldybės administracijai pareikalavus, Administratorius ir atliekų tvarkytojai privalo pateikti visą naujausią turimą informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu.

 

XVIVISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

120. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtrą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės skelbiamos Savivaldybės ir Administratoriaus interneto svetainėse.

121. Komunalinių atliekų turėtojai sutartyse su Administratoriumi nustatyta tvarka informuojami apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, Savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, paslaugų kainas ir pan. Ši informacija teikiama Savivaldybės ir (ar) Administratoriaus, komunalinių atliekų tvarkytojo interneto svetainėse, buveinėse raštu, telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nemokamai.

122. Komunalinių atliekų tvarkytojas, sutartyse su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka, privalo periodiškai informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie esamus atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, Savivaldybės teritorijos atliekų tvarkymo sistemos plėtros ir eksploatavimo ypatumus, teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskyrimo būdus ir ypatumus siekiant surinkti geros kokybės pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas, atliekų pavojingumą, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo galimybes ir kt.

123. Gamintojai (importuotojai) ar jų organizacijos nustatyta tvarka pateikia išsamią ataskaitą apie pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, kitų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje ir skiria lėšų visuomenės švietimo ir informavimo veiklai teisės aktų nustatyta tvarka.

124. Savivaldybės administracija ir Administratorius įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones, numatytas Savivaldybės atliekų tvarkymo plane, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones, numatytas Panevėžio regioniniame atliekų tvarkymo plane.

125. Komunalinių atliekų rūšiavimui skatinti, Savivaldybės administracija privalo ne rečiau kaip 1 kartą per metus informuoti Savivaldybės gyventojus apie antrinių žaliavų, pakuotės ir pakuočių atliekų surinkimą Savivaldybės teritorijoje, pateikti informaciją apie surinktus kiekius ir surinkimo dinamiką, informuoti apie numatomas per artimiausius metus įdiegti ir (ar) vykdyti rūšiuojamojo pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo priemones.

126. Savivaldybės administracija ne rečiau kaip 1 kartą per metus turi visiems gyventojams pateikti išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą ir šią informaciją skelbti interneto svetainėje. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta pavojingųjų atliekų tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo Savivaldybės teritorijoje vietos (nurodomos surenkamos atliekos, darbo laikas, kontaktinė informacija, kainos, jei tokios nustatytos), gyventojų teisės perduodant pavojingąsias atliekas atitinkamų gaminių platinimo vietose.

 

XVIISKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

127. Komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamų paslaugų kokybės nagrinėja Administratorius ir Savivaldybės administracija.

128. Komunalinių atliekų turėtojas turi teisę raštiškai kreiptis tiesiai į Savivaldybės administraciją ir (ar) Administratorių su skundu dėl komunalinių atliekų tvarkytojo neveikimo ar netinkamo veikimo.

129. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai privalo įdiegti ir palaikyti kokybės užtikrinimo ir ataskaitų apie teikiamą paslaugą teikimo sistemą, vykdyti teikiamų paslaugų kokybės stebėseną pagal sutartyje su Savivaldybės administracija nustatytus reikalavimus.

130. Komunalinių atliekų turėtojų skundai ir prašymai nagrinėjami Savivaldybės administracijos ar Administratoriaus nustatyta tvarka.

 

XVIII. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

 

131. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodyti pareigūnai.

132. Komunalinių atliekų tvarkymo, įskaitant rūšiavimo susidarymo vietoje kokybės kontrolę vykdo Savivaldybės administracija ir komunalinių atliekų tvarkytojas.

133. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymo ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kokybę kontroliuoja Savivaldybės administracija.

134. Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas.

135. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes, atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

________________________________________

 

Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių

I priedas

 

 

 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR ŠALINIMO NORMOS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

 

Nekilnojamojo turto paskirties objektai, įmokų mokėtojai

Parametrai, apsprendžiantys susidarančių komunalinių atliekų kiekį

Susidarančių komunalinių atliekų norma per metus parametro vienetui

Minimali susidarančių komunalinių atliekų norma per metus parametro vienetui

1

2

3

4

Gyvenamosios paskirties pastatai – butai daugiabučiuose namuose

Gyvenamosios paskirties pastatai – butai daugiabučiuose namuose

Gyventojų skaičius

2,00 m3

1,60 m3

Šeimoms, auginančioms 3–4 vaikus*

Gyventojų skaičius

1,40 m³

Šeimoms, auginančioms 5–6 vaikus*

Gyventojų skaičius

1,20 m³

Šeimoms, auginančioms 7 ir daugiau vaikų*

Gyventojų skaičius

1,00 m³

Gyvenamosios paskirties pastatai – vieno ir dviejų butų gyvenamieji namai, sodų paskirties pastatai, kuriuose nuolatos gyvenama

Valdoms, kuriose gyvena 1–2 gyventojai

Gyventojų skaičius / Valda

1,80 m3

(gyventojui)

1,44 m3

(valdai)

Valdoms, kuriose gyvena 3–4 gyventojai

Gyventojų skaičius / Valda

2,88 m3

(valdai)

Valdoms, kuriose gyvena 5 ir daugiau gyventojų

Gyventojų skaičius / Valda

5,76 m3

(valdai)

Specialios paskirties pastatai ir plotai

Sodų valdos

Valda

0,3 m3

Garažų paskirties pastatai

Garažas (boksas)

0,3 m3

Įstaigos, įmonės, organizacijos viešieji ir privatūs biurai, asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą, įsikūrę daugiabučiuose namuose ir besinaudojantys kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų konteineriais

Darbuotojas

1,5 m3

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, turinčioms teritoriją ir galinčioms pasistatyti individualų konteinerį, atliekų susikaupimo normos nustatomos pagal faktiškai susidarantį komunalinių atliekų kiekį suderintą sutartyje su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi.**

 

* – auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 m., taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.

 

** – įmonėms, įstaigoms, organizacijoms atliekų susikaupimo normos pagal jų veiklos rūšį, bus nustatytos ir patvirtintos, atlikus mišrių komunalinių atliekų kiekio ir tūrio analizę.

 

Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių

II priedas

 

 

 

adresas, pastatų savininko (valdytojo), vardas ir pavardė

 

 

savininko (valdytojo) gimimo data, adresas korespondencijai, tel., el. paštas

 

Panevėžio miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui (Panevėžio miesto savivaldybės administracija)

 

K O M U N A L I N I Ų A T L I E K Ų T U R Ė T O J O  K O M P O S T A V I M O  IR / AR  R Ū Š I A V I M O 

D E K L A R A C J A

 

201_ m.                                              d.

 

Vadovaudamasis Panevėžio miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. ___ __ d. sprendimu Nr. __, savo individualaus namo valdoje esu gavęs (ar) įsirengęs kompostavimo dėžę ir kompostuoju biologiškai skaidžias ir žaliąsias atliekas, taip pat rūšiuoju pakuotės ir antrines žaliavas man atliekų tvarkytojo pateiktuose konteineriuose, laikydamasis nurodytų atlie tvarkymo reikalavimų.

 

 

 

Deklaruoju, kad esu įsirengęs kompostavimo dėžę, kurios tūris yra ne mažesnis kaip 0,6 m3

 

[TAIP] [NE]

 

(nurodyti dy (_____m3), iš ko pagaminta: medžio, plytų, betono, gamyklinė ar kitokia)

 

 

 

Deklaruoju, kad man yra pateiktos priemonės (atliekų rūšiavimui) ir aš rūšiuoju pakuotes ir pakuotės atliekas, antrines žaliavas

 

[TAIP] [NE]

 

(nurodyti konteinerio tūrį, m3, konteinerių skaičių)

 

 

 

 

 

Žinau, kad administratorius, atliekų tvarkytojo ar Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovai turi teisę patikrinti šioje deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą, taip pat, ar biologiškai skaidžios ir žaliosios atliekos, pakuotės ir pakuotės atliekos, antrinės žaliavos tvarkomos pagal Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Nustačius, kad nekompostuoju biologiškai skaidžių ir žaliųjų atliekų, nerūšiuoju pakuotės ir pakuotės atliekų, antrinių žaliavų, prarandu teisę pasirinkti mažesnio dydžio mišrių komunalinių atliekų konteinerį ir retesnį jo ištuštinimo dažnį einamaisiais metais.

 

 

Patvirtinu, kad prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

 

 

 

 

                       (komunalinių atlie turėtojo vardas ir pavardė, parašas)

 

 

 

Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių

III priedas

 

 

 

 

(patalpų ir / ar adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas ir pavardė)

 

 

(adresas korespondencijai, tel., el. paštas)

 

Panevėžio miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui

(Panevėžio miesto savivaldybės administracija)

 

A S M E N Ų  S K A I Č I A U S  G Y V E N A M A J A M E  B Ū S T E

D E K L A R A C I J A

 

201_ m.                                              d.

 

 

Vadovaudamasis Panevėžio miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. ___ __ d. sprendimu Nr. __, tvirtinu, kad mano gyvenamosios patalpos (buto), esančios adresu ____________________________, bendras plotas yra ______ m2.

Deklaruoju, kad aukščiau nurodytose patalpose faktiškai gyvena šie asmenys (patal savininkas įrašomas 1 eilutėje), ir pateikiu tai įrodančius dokumentus:

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavar

Papildomi duomenys

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Savivaldybės administracijos pažyma apie nurodytose patalpose gyvenančius asmenis.

2. Mokymo įstaigos pažyma apie studijuojantį (besimokantį) asmenį.

3. Darbovietės pažyma apie dirbantį asmenį.

4. Pažyma apie mokamus komunalinius mokesčius kitoje savivaldybėje ar šalyje.

 

 

 

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į administratoriaus tvarkomą įmokos mokėtojų registrą.

Esu informuotas, kad administratorius ar Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovai turi teisę patikrinti deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

 

Patvirtinu, kad prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus, nedelsdamas, bet ne liau kaip per 10 kalendorin dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

 

 

(komunalinių atlie turėtojo vardas ir pavardė, parašas)

 

 

 

Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių

IV priedas

 

 

 

 

(patalpų ir / ar adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas ir pavardė)

 

 

(adresas korespondencijai, tel., el. paštas)

 

Panevėžio miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui

(Panevėžio miesto savivaldybės administracija)

 

N E S I N A U D O J I M O G A R A Ž U

D E K L A R A C I J A

 

201_ m.                                              d.

 

 

Vadovaudamasis Panevėžio miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. ___ __ d. sprendimu Nr. __, deklaruoju, kad man nuosavybės teise priklausančiu garažo boksu, esančiu adresu ____________________________, kurio bendras plotas yra ______ m2, nesinaudoju ilgiau kaip 12 mėnesių.

 

 

 

PRIDEDAMA:

1 . Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija.

2 . Garažų bendrijos pirmininko pasirašyta pažyma.

 

Patvirtinu, kad prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus, nedelsdamas, bet ne liau kaip per 10 kalendorin dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

 

 

(komunalinių atlie turėtojo vardas ir pavardė, parašas)