LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KELRODŽIO SUDARYMO, DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROSE VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-472

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtinto Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo nuostatomis ir atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (OL 2009 L 206, p. 1–8):

1. T v i r t i n u   Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimo ir finansavimo tvarkos reglamentą (pridedama).

2P a v e d u   Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijai, patvirtintai Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. VIII-9 „Dėl mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos sudėties“, atlikti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimo ir finansavimo tvarkos reglamente numatytos Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos funkcijas iki 2018 metų gruodžio 31 d.

3. P r i p a ž į s t u   netekusiais galios:

3.1. Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. VII-127 „Dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-120Dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.3Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2015 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. V-62 „Dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose ataskaitų ir jų vertinimo formų patvirtinimo“;

3.4Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. VIII-9 „Dėl mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos sudėties“ nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Valdemaras Razumas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-472

 

LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KELRODŽIO SUDARYMO, DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROSE VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimo ir finansavimo tvarkos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio (toliau – Kelrodis) sudarymo tvarką, Lietuvos Respublikos stojimo (narystės tęsimo) į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (toliau – MTI) paraiškų ir narystės tarptautinėse MTI planų rengimo bei vertinimo tvarką, narystės tarptautinėse MTI finansavimo tvarką ir dalyvavimo tarptautinėse MTI rezultatų vertinimo tvarką.

2. Reglamentas parengtas atsižvelgiant į 2009 m. birželio 25 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 „Dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo“ (OL 2009 L 206, p. 1–8), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatas.

3. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Apraše vartojamas sąvokas.

 

Ii SKYRIUS

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KOMISIJA

 

4. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų klausimams nagrinėti Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) valdyba sudaro 9 narių Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisiją (toliau – MTI komisija): 4 MTI komisijos narius pasiūlo Tarybos Gamtos ir technikos mokslų (toliau – GTM) komitetas, 3 – Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) komitetas ir 2 – Lietuvos mokslų akademija.

5. MTI komisijos sudėtį, MTI komisijos pirmininką (toliau – pirmininkas) ir pirmininko pavaduotoją Tarybos valdybos siūlymu tvirtina Tarybos pirmininkas.

6. MTI komisijos narių kadencija – 5 metai, komisijos nariu galima būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

7. Pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ar nariui atsistatydinus arba ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės negalint eiti savo pareigų, Tarybos valdyba paskiria naują pirmininką, pirmininko pavaduotoją ar narį.

8. Pirmininkas priima sprendimus dėl MTI komisijos darbo organizavimo ir yra atsakingas už tai, kad MTI komisijai pavestas darbas būtų atliktas kokybiškai ir laiku. Kai pirmininkas negali atlikti pareigų, MTI komisijai vadovauja pirmininko pavaduotojas.

9. Tarybos Mokslo fondo paskirtas MTI komisijos sekretorius teikia MTI komisijai reikiamus dokumentus, protokoluoja posėdžius ir atlieka kitą MTI komisijos veiklai užtikrinti reikalingą organizacinį darbą.

10. Kiekvienas MTI komisijos narys pasirašo Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimą.

11. MTI komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių ir jų tarpe yra pirmininkas arba jo pavaduotojas. Posėdžiui pirmininkauja pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

12. MTI komisija sprendimus priima bendru sutarimu. Jei tokio sutarimo nėra, balsuojama; sprendimas priimamas posėdyje dalyvaujančių komisijos narių 2/3 balsų dauguma.

13. MTI komisija gali balsuoti ir elektroniniu būdu. Šiuo atveju reikiamus dokumentus MTI komisijos nariams pateikia pirmininkas (jo nesant – pirmininko pavaduotojas), nurodo tokio balsavimo priežastis ir paaiškina teikiamą projektą. Nutarimas yra teisėtas, jeigu per balsuoti skirtą laikotarpį (ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos) už nutarimą balsavo daugiau kaip pusė MTI komisijos narių ir nebuvo balsavusiųjų prieš.

14. MTI komisija, vykdydama savo funkcijas, gali pasitelkti ekspertų. Pavieniai ekspertai ar ekspertų komisija (toliau – ekspertai) skiriami Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių, patvirtintų Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IiI SKYRIUS

LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KELRODŽIO SUDARYMO IR ATNAUJINIMO TVARKA

 

15. Taryba savo interneto svetainėje skelbia periodinį (kas ketveri metai) kvietimą mokslo ir studijų institucijoms teikti paraiškas dėl jų turimų MTI įtraukimo į Kelrodį (toliau – Kelrodžio paraiška).

16. Paskelbusi kvietimą teikti Kelrodžio paraiškas, Taryba organizuoja viešą diskusiją su akademine bendruomene ir suinteresuotomis institucijomis dėl Lietuvos MTI plėtros kelių ir Lietuvos Respublikai prioritetinių tarptautinių MTI, į kurias verta jungtis.

17. Kelrodį sudaro dvi dalys:

17.1. pirmojoje Kelrodžio dalyje pateikiamos:

17.1.1. strateginės infrastruktūrų raidos kryptys;

17.1.2. ilgalaikiai MTI politikos ir vystymosi prioritetai;

17.1.3. Kelrodžio sudarymo taisyklės ir procedūros;

17.2. antrojoje Kelrodžio dalyje pateikiami:

17.2.1. nacionalinių MTI aprašai;

17.2.2Lietuvos Respublikai aktualių MTI, įtrauktų į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo (angl. European Strategy Forum for Research Infrastructures) (toliau ESFRI) parengtą Europos MTI kelrodį, taip pat ir kitų tarptautinių MTI, kuriose tikslinga siekti Lietuvos Respublikos narystės, sąrašas.

18. Kelrodžio paraiškos forma tvirtinama Tarybos pirmininko įsakymu. Paraišką sudaro nacionalinės MTI aprašas – informacija apie turimą infrastruktūrą, pasiektas mokslinis įdirbis, dalyvaujantys partneriai.

19. Mokslo ir studijų institucijos Kelrodžio paraiškas pateikia lietuvių kalba ir, jei tai nurodyta kvietime, anglų kalba.

20Kelrodžio paraiškas įvertina ekspertai pagal Tarybos pirmininko patvirtintą įvertinimo formą. Ekspertinio vertinimo rezultatai pateikiami MTI komisijai.

21MTI komisija, remdamasi ekspertų vertinimais, ir vadovaudamasi Reglamento 17 punktu, parengia Kelrodį ir jo projektą teikia Tarybos pirmininkui.

22. Tarybos pirmininkas priima sprendimą dėl Kelrodžio projekto ir teikia jį Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija).

23. Atsižvelgęs į infrastruktūrų plėtros poreikius, inicijuoti neeilinius Kelrodžio pakeitimus gali Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, Ministerijos mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija, Taryba, MTI komisija.

24. Inicijavus neeilinius Kelrodžio pakeitimus, MTI komisija atlieka tarpinę Kelrodžio peržiūrą, parengia argumentuotą išvadą dėl Kelrodžio peržiūros ir siūlymą teikia Tarybos pirmininkui.

25. Atlikus Reglamento 21 ir 22 punktuose numatytus veiksmus, Tarybos pirmininkas teikia išvadą apie tarpinės Kelrodžio peržiūros rezultatus Ministerijai.

26. Taryba, gavusi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sprendimą dėl Kelrodžio atnaujinimo, paskelbia jį Tarybos ir pateikia skelbti ESFRI internetinėse svetainėse.

 

IV SKYRIUS

Dalyvavimo TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROSE INICIJAVIMO TVARKA

 

27. Lietuvos Respublikos dalyvavimas tarptautinėse MTI gali būti inicijuojamas, jei narystę inicijuojančios mokslo ir studijų institucijos MTI yra įtraukta į Kelrodį ir turi Europos MTI, įtrauktos į ESFRI parengtą Europos MTI kelrodį, arba kitos tarptautinės MTI atitikmenį.

28. Tarybos interneto svetainėje nuolat skelbiama informacija apie galimybę mokslo ir studijų institucijoms ar jų grupėms teikti Tarybai narystės tarptautinėje MTI, atitinkančioje Reglamento 27 punkto reikalavimus, plano projektą (toliau – narystės planas).

29. Narystės plane informacija bei numatomos išlaidos pateikiamos pagal Aprašo 26 ir 27 punktus bei VI ir VII skyrių nuostatas.

30. Narystės planas teikiamas lietuvių kalba ir, jei tai nurodyta skelbime (Reglamento 28 punktas), anglų kalba pagal Reglamento 1 priede pateiktą narystės plano formą.

31. Ekspertai įvertina narystės planą pagal Reglamento 2 priede pateiktą narystės plano įvertinimo formą. Ekspertinio vertinimo rezultatai pateikiami MTI komisijai.

32. Ekspertai gali kreiptis į MTI komisiją su prašymu, kad narystės plano rengėjai pateiktų papildomos informacijos ir (ar) patikslintų narystės planą.

33.  MTI komisija apibendrina narystės plano ekspertinio vertinimo rezultatus ir siūlo:

33.1. pritarti narystės planui ir kartu su narystės plano apibendrintu įvertinimu teikia jį Tarybos pirmininkui;

33.2. rengėjams tikslinti narystės planą;

33.3. nepritarti narystės planui ir kartu su narystės plano apibendrintu įvertinimu teikia jį Tarybos pirmininkui.

34. Tarybos pirmininkas priima sprendimą ir teikia narystės planą bei jo įvertinimą Ministerijai ir narystės planą pateikusiai institucijai.

35. Tarybos pirmininkui priėmus sprendimą nepritarti narystės planui, kitas mokslo ir studijų institucijos narystės planas toje pačioje tarptautinėje MTI gali būti teikiamas Tarybai ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo sprendimo pateikimo Ministerijai ir narystės planą pateikusiai institucijai datos.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES DĖL NARYSTĖS PLANO ĮGYVENDINIMO SUDARYMAS

 

36. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl dalyvavimo tarptautinėje MTI, o švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus narystės planą ir paskyrus atstovaujančią instituciją, Taryba su šia institucija sudaro sutartį dėl narystės plano įgyvendinimo (toliau – sutartis). Sutarties forma tvirtinama Tarybos pirmininko įsakymu.

37. Sutartyje nustatomos Tarybos ir atstovaujančios institucijos teisės bei pareigos, narystės plano įgyvendinimo ir finansavimo, atsiskaitymo už narystės plano įgyvendinimą ir gautas lėšas tvarka ir terminai.

 

vi SKYRIUS

DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE mTI FINANSAVIMO TVARKA

 

38Narystės tarptautinėse MTI išlaidos finansuojamos Tarybos administruojamomis dalyvavimo tarptautinėse MTI finansavimo priemonės lėšomis. Valstybės biudžeto asignavimai dalyvavimo tarptautinėse MTI finansavimo priemonei kasmet numatomi Tarybos biudžete.

39. Narystės plano įgyvendinimo finansinė priežiūra ir sutarties keitimai vykdomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka. Siūlymą dėl leidimo atlikti sutarties keitimus, nurodytus Taisyklių 69 punkte, Tarybos pirmininkui arba jo įgaliotam asmeniui teikia MTI komisija.

 

VII SKYRIUS

Dalyvavimo TARPTAUTINĖSE mokslinių tyrimų infrastruktūrosE vertinimO TVARKA

 

40. Taryba, įgyvendindama Aprašo nuostatas, vykdo dalyvavimo tarptautinėje MTI kasmetinį ir apibendrinamąjį vertinimą. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 4 metus.

41. Atstovaujanti institucija sutartyje nurodyta tvarka ir terminais Tarybai pateikia:

41.1kasmetinę ir (ar) apibendrinamąją narystės tarptautinėje MTI ataskaitą pagal Reglamento 3 priede pateiktą formą;

41.2. finansines lėšų panaudojimo ataskaitas.

42. Ekspertai įvertina narystės plano įgyvendinimo metinę ir (ar) apibendrinamąją ataskaitą pagal Reglamento 4 priede pateiktą ataskaitos įvertinimo formą. Ekspertinio vertinimo rezultatai teikiami MTI komisijai.

43. Ekspertai gali kreiptis į MTI komisiją su prašymu, kad ataskaitos rengėjai pateiktų papildomos informacijos ir (ar) patikslintų ataskaitą.

44MTI komisija, remdamasi ekspertų vertinimais, nustato, ar narystės tarptautinėje MTI plane nurodyti rezultatai pasiekti ir išvadas teikia Tarybos pirmininkui.

45Tarybos pirmininkas priima sprendimą dėl metinės ir apibendrinamosios narystės tarptautinėje MTI ataskaitos vertinimo išvadų ir teikia apibendrinamąją narystės tarptautinėje MTI ataskaitą bei jos vertinimo išvadas Ministerijai.

46. Taryba, gavusi informacijos dėl netinkamo narystės plane nurodytų įsipareigojimų vykdymo, gali atlikti neeilinį dalyvavimo tarptautinėje MTI eigos vertinimą.

 

VIII SKYRIUS

TERMINUOTOS NARYSTĖS TARPTAUTINĖSE mokslinių tyrimų infrastruktūrosE PRATĘSIMO VERTINIMO TVARKA

 

47. Atstovaujanti institucija, siekianti terminuotos narystės tarptautinėje MTI pratęsimo, likus 1 metams iki narystės pabaigos, Tarybai teikia tolesnės narystės planą ir apibendrinamąją dalyvavimo tarptautinėje MTI ataskaitą pagal Reglamento 1 ir 3 prieduose pateiktas formas.

48Tolesnės narystės planą ir apibendrinamąją dalyvavimo tarptautinėje MTI ataskaitą MTI komisija įvertina pagal Reglamento 2 ir 4 prieduose pateiktas formas ir teikia išvadas Tarybos pirmininkui.

49Tarybos pirmininkas, pritaręs MTI komisijos išvadoms, tolesnės narystės plano projektą, apibendrinamąją dalyvavimo tarptautinėje MTI ataskaitą ir jų vertinimo išvadas teikia Ministerijai.

50. Tolesnės narystės plano projektą, apibendrinamąją dalyvavimo tarptautinėje MTI ataskaitą ir vertinimo išvadas Taryba teikia Ministerijai likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki terminuotos narystės pabaigos.

51Taryba su atstovaujančia institucija sudaro naują sutartį dėl narystės plano įgyvendinimo, kaip nurodyta Reglamento V skyriuje.

 

IX SKYRIUS

Dalyvavimo TARPTAUTINĖSE mokslinių tyrimų infrastruktūrosE viešinimo TVARKA

 

52. Atstovaujanti institucija savo interneto svetainėje nuolat skelbia informaciją apie pasiektus rezultatus ir planuojamas veiklas dalyvaujant tarptautinėje MTI, teikia informaciją ir konsultacijas mokslo ir studijų institucijoms bei kitiems subjektams apie prieigos sąlygas prie tarptautinės MTI.

53. Tarybos interneto svetainėje viešai skelbiama informacija apie Lietuvos Respublikos narystę tarptautinėse MTI ir atstovaujančių institucijų kontaktinė informacija.

 

_________________

 

Lietuvos mokslinių tyrimų

infrastruktūrų kelrodžio sudarymo,

dalyvavimo tarptautinėse

mokslinių tyrimų infrastruktūrose

vertinimo ir finansavimo tvarkos

reglamento

1 priedas

 

(Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje plano projekto forma)

 

NARYSTĖS (TOLESNĖS NARYSTĖS) TARPTAUTINĖJE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROJE PLANO PROJEKTAS

 

Gauta Lietuvos mokslo taryboje                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Data – pildo Taryba)

 

1. Narystės plano rengėjo* (grupės narių) rekvizitai

 

1.1. Mokslo ir studijų institucija (atstovaujanti institucija)

Pavadinimas

 

Akronimas

 

Teisinis statusas

 

Adresas

 

Interneto svetainė

 

El. paštas

 

Telefonas

 

Kodas

 

1.2. Mokslo ir studijų institucija (grupės narė)

....

* Narystės plano rengėjas – mokslo ir studijų institucija ar pagal bendradarbiavimo sutartį veikianti jų grupė

(toliau – grupės nariai).

 

2. Kontaktinis asmuo (asmenys)

Eil. Nr.

Mokslo laipsnis

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Darbovietės ir pareigos jose

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

3. Informacija apie tarptautinę MTI, kurioje siekiama narystės ar tęsiama narystė

3.1. Pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis

 

3.2. Akronimas

 

3.3. Kontaktinė informacija

Adresas, interneto svetainė, kita svarbi kontaktinė informacija

3.4. Kita svarbi informacija

 

 

4Informacija apie mokslinių tyrimų infrastruktūros rūšis (Aprašo 6 p.)

4.1. Pagal svarbą ir aprėptį

Nacionalinė / Tarptautinė*

(pabraukite tinkamą)

4.2. Pagal veiklos vietą

Įsikūrusi vienoje institucijoje / Tinklinė**

(pabraukite tinkamą)

4.3. Pagal vystymosi fazę

Besiformuojanti / Pradedanti veiklą / Veikianti***

(pabraukite tinkamą)

 

______________________________

MTI rūšys:

nacionalinė – veikianti nacionaliniu lygmeniu, atitinkanti nacionalinius prioritetus ir specializaciją, tvari, turinti ilgalaikės veiklos planus, stabilų ir efektyvų valdymą, atitikmenis Europos ar pasaulio mokslinių tyrimų infrastruktūrose. Nacionalinė infrastruktūra suteikia galimybę atlikti aukščiausio nacionalinio ir tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, užtikrina atvirą prieigą prie turimų priemonių, išteklių ir su jais susijusių paslaugų;

* tarptautinė – veikianti tarptautiniu lygmeniu, yra tvari, turinti ilgalaikės veiklos planus, stabilų ir efektyvų valdymą. Narystė tarptautinėse infrastruktūrose suteikia galimybę atlikti aukščiausio tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, užtikrina atvirą prieigą prie turimų priemonių, išteklių ir su jais susijusių paslaugų.

** tinklinė – išteklius paskirsčiusi keliose institucijose.

*** besiformuojanti – formuojanti veiklos principus, techninį dizainą, valdymo struktūrą, finansinį modelį;

*** pradedanti veiklą – suformavusi veiklos principus, techninį dizainą, valdymo struktūrą, finansinį modelį ir pradedanti formuoti sąlygas esminiams teigiamiems poslinkiams atitinkamose mokslo ir studijų srityse tarptautiniu lygiu;

*** veikianti – sudaranti sąlygas esminiams teigiamiems poslinkiams atitinkamose mokslo ir studijų srityse tarptautiniu lygiu, sėkmingai skleidžianti ir optimizuojanti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos srityse pasiektus rezultatus, galimybė ja veiksmingai naudotis suteikiama tarptautinei mokslinių tyrimų bendruomenei.

 

5Narystės tarptautinėje MTI poreikio svarba Lietuvai ir pagrindimas

 

5.1. Narystės tarptautinėje MTI svarba Lietuvai (Aprašo 26.1 p.)

Nurodykite dalyvavimo tarptautinėje MTI svarbą Lietuvai ekonominiu, socialiniu, moksliniu, technologiniu požiūriu, narystės suteikiamą pridėtinę vertę šalies mokslo tyrimams ir inovacijoms, galimybes aukščiausios kokybės ir tarptautinės svarbos mokslinei ir technologinei veiklai vykdyti.

5.2. Narystės tarptautinėje MTI suteikiama pridėtinė vertė (Aprašo 26.1 p.)

Nurodykite dalyvavimo tarptautinėje MTI narystės suteikiamą pridėtinę vertę šalies mokslo tyrimams ir inovacijoms, galimybes aukščiausios kokybės ir tarptautinės svarbos mokslinei ir technologinei veiklai vykdyti.

5.3. Narystės tarptautinėje MTI atitiktis ilgalaikiams MTI politikos prioritetams (Aprašo 26.2 p.)

Nurodykite dalyvavimo tarptautinėje MTI atitiktį ilgalaikiams MTI politikos prioritetams, strateginėms infrastruktūrų raidos kryptims.

5.4. Narystės tarptautinėje MTI alternatyvų analizė ir trukmė (Aprašo 26.3 p.)

Pateikite alternatyvų analizę ir pagrįskite tinkamiausių alternatyvų pasirinkimą dėl narystės formos, pasirinktos tarptautinės MTI ir narystės trukmės

Visateisė narystė/ Stebėtojas / Kita

(palikite tinkamą; jei renkatės „Kita“, apibūdinkite pasirinkimą)

Terminuota narystė / Nuolatinė narystė

(palikite tinkamą, jei narystė terminuota, nurodykite trukmę).

5.5. Narystės tarptautinėje MTI pagrindimas (Aprašo 27.1 p.)

Pagrįskite siūlomų tarptautinės MTI paslaugų būtinybę konkrečioms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms ir jų planuojamą naudojimosi tarptautine MTI apimtį. Jei jau dalyvaujate tarptautinės MTI veikloje, trumpai nurodykite vykdomą veiklą, pvz.: mokslinį techninį bendradarbiavimą; prieigos prie MTI naudojimą; dalyvavimą seminaruose, stažuotėse, kitas MTI paslaugas.

5.6. Kita svarbi informacija narystės tarptautinėje MTI pagrindimui

Grupės narių turimos įrangos (įskaitant programinę), prietaisų ir kitų priemonių, tiesiogiai reikalingų efektyviam tarptautinės MTI panaudojimui, aprašas

Iki 4 000 spaudos ženklų.

Aprašyme nurodoma grupės narių turima įranga (įskaitant programinę), prietaisai ir kitos priemonės, sudarančios pagrindą konsorciumui efektyviai dalyvauti tarptautinėje MTI, nurodoma įrangos ir kitų priemonių vertė.

 

6. Narystės tarptautinėse MTI išlaidos (Aprašo VI skyrius)

Pateikiama planuojama išlaidų sąmata, kur nurodoma: stojimo mokestis, kasmetinis narystės mokestis, išlaidos personalui Lietuvoje, įrangos (įskaitant programinę) įsigijimo ir eksploatavimo išlaidos ir kt. Atskirai pateikiamas visų išlaidų būtinumo pagrindimas bei kuo remiantis buvo nustatytas išlaidų dydis.

Pateikiamas su naryste susijusių išlaidų padengimo planas ir finansavimo šaltiniai, įskaitant narystės plano projektą teikiančių mokslo ir studijų institucijų (grupės narių) finansinį prisidėjimą prie visų su naryste tarptautinėje MTI susijusių išlaidų (Aprašo 27.2 p);

Pateikiamos Narystės plano projekto rengėjų iki šiol iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautos lėšos MTI finansuoti (Aprašo 27.3 p.).

 

 

Eil. Nr.

 

Išlaidų pavadinimas

 

201... metai

 

201...+1 metai

 

201...+2 metai

 

20...+3 metai

 

Visam laikotarpiui

1.

Narystės išlaidos:

 

 

 

 

 

1.1.

narystės ar jai prilyginamas tarptautinėje MTI mokestis

 

 

 

 

 

1.2.

tarptautinės MTI veiklų koordinavimo išlaidos (tarptautinės MTI valdymo organų susitikimų organizavimas Lietuvoje

 

 

 

 

 

2.

Operacinės išlaidos:

 

 

 

 

 

2.1.

patalpų ir techninės įrangos, reikalingos MTI veiklai palaikyti ir paslaugoms teikti, išlaikymas

 

 

 

 

 

2.2.

valdymo ir administravimo išlaidos

 

 

 

 

 

2.2.1

administruojančių asmenų darbo užmokestis

 

 

 

 

 

2.2.2.

administruojančių asmenų komandiruotės

 

 

 

 

 

2.3.

perkamos veiklos paslaugos (dalyvavimą tarptautinėje MTI užtikrinančių duomenų surinkimas)

 

 

 

 

 

2.4.

komunikacija ir veiklos viešinimas (seminarų, konferencijų organizavimas)

 

 

 

 

 

3.

Specifinės išlaidos – tarptautinei MTI būdingos išlaidos, nepatenkančios į esamas išlaidų kategorijas, tačiau nurodytos tarptautinės MTI steigimo ar kituose narystę reglamentuojančiuose dokumentuose (įvardyti)

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Planuojamų vykdyti ekonominių veiklų išsamus pagrindimas (Aprašo 27.4 p.)

(Pateikiamas pasinaudojant naryste tarptautinėje MTI planuojamų vykdyti ekonominių veiklų išsamus pagrindimas, procentinė apimtis (jeigu pasinaudojant naryste tarptautinėje MTI planuojama vykdyti ekonomines veiklas)

 

 

8. Narystės tarptautinėje MTI metu siektini rezultatai pamečiui (Aprašo 27.5, 27.6 p.)

(Pateikiami narystės tarptautinėje MTI metu siektini rezultatai pamečiui. Jei nurodoma narystės trukmė – nuolatinė, rekomenduojame narystės planą rengti penkeriems metams)

 

9. Prieigos prie tarptautinės MTI suteikimo mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams tvarka (Aprašo 27.7 p.)

(Pridedamos šiuo metu atstovaujančios institucijos ar grupės narių taikomos atvirosios prieigos prie turimos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir duomenų naudojimo taisyklės, aprašoma intelektinės nuosavybės teisių politika)

 

10. Siūlymas dėl atstovaujančios institucijos ir grupės narių ir jo pagrindimas

 

 

 

Mokslo ir studijų institucijos vadovas                     ...............         ............................       

(parašas)        (vardas, pavardė)

..........

(data)

 

Lietuvos mokslinių tyrimų

infrastruktūrų kelrodžio sudarymo,

dalyvavimo tarptautinėse

mokslinių tyrimų infrastruktūrose

vertinimo ir finansavimo tvarkos

reglamento

2 priedas

 

(Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje veiklos plano įvertinimo forma)

 

NARYSTĖS tarptautinĖJE MOKSLINIŲ TYRIMŲ infrastruktūrOJE plano ĮVERTINIMas

 

Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje (toliau – tarptautinė MTI) planą pateikusi institucija ar institucijų grupė .....................................................................................................................

Tarptautinė MTI, kurioje siekiama narystės:

Pavadinimas......................................................................

Akronimas........................................................................

Rūšis ................................................................................

 

1Narystės tarptautinėje MTI poreikio pagrįstumas

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

1.1. Narystės tarptautinėje MTI svarba Lietuvai moksliniu, technologiniu, socialiniu, ekonominiu ir kt. požiūriais;

1.2. Narystės atitiktis ilgalaikiams MTI politikos ir vystymosi prioritetams, strateginėms infrastruktūrų raidos kryptims;

1.3Narystės tarptautinėje MTI alternatyvos ir jų palyginimas.

 

   Pagrįstas

 

    Nepagrįstas

 

Komentarai (privalomi)

 

 

2Atstovaujančios institucijos ir grupės narių galimybių pakankamumas efektyviai panaudoti tarptautinę MTI

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.1. Atstovaujančios institucijos ir grupės narių kompetencijos pakankamumas efektyviai panaudoti tarptautinės MTI teikiamas galimybes;

2.2. Atstovaujančios institucijos ir grupės narių turimos mokslinių tyrimų infrastruktūros atitiktis tarptautinės MTI reikalavimams;

2.3. Prieigos prie tarptautinės MTI ir jos teikiamų duomenų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams pakankamumas.

 

   Pakankamas

 

   Nepakankamas

 

Komentarai (privalomi)

 

 

3. Narystės tarptautinėje MTI naudos ir kaštų santykis

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

3.1. Narystės tarptautinėje MTI teikiamų paslaugų ir planuojamų rezultatų kiekis ir kokybė;

3.2Narystės tarptautinėje MTI kaštai (išlaidos personalo, įrangos įsigijimo ir eksploatavimo, vartotojų aptarnavimo ir kt.).

 

   Tinkamas

 

  Netinkamas

 

Komentarai (privalomi)

 

 

IŠVADA (pažymėti vieną formuluotę):

 

1Rekomenduojama įsijungti į tarptautinę MTI                                                             

2Nerekomenduojama įsijungti į tarptautinę MTI:

2.1. Siūlomas narystės tarptautinėje MTI planas tobulintinas                           

2.2. Siūlomas narystės tarptautinėje MTI planas pakartotinai neteiktinas       

3. Rekomenduojama tęsti veiklą tarptautinėje MTI                                                        

4Nerekomenduojama tęsti veiklos tarptautinėje MTI:                                                 

4.1. Siūloma keisti narystės tarptautinėje MTI sąlygas                                       

4.2. Siūloma keisti atstovaujančią instituciją                                                        

4.3. Siūloma išstoti iš tarptautinės MTI                                                                

 

Pastaba. Rekomenduojama įsijungti į tarptautinę MTI ar tęsti veiklą tarptautinėje MTI tik tada, kai vertinimai pagal visus kriterijus yra teigiami. Jei yra nors vienas neigiamas įvertinimas, įsijungti į tarptautinę MTI (ar tęsti veiklą joje) nerekomenduojama.

 

Ekspertas                                                       ...............         ...............................

(parašas)         (vardas ir pavardė)

..........

(data)

_________________

 

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio

sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų

infrastruktūrose vertinimo ir finansavimo tvarkos

reglamento

3 priedas

 

(Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje veiklos ataskaitos forma)

 

NARYSTĖS TARPTAUTINĖJE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROJE ATASKAITA (kasmetinė / apibendrinamoji)

 

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita _______ metai

 

Tarptautinės MTI pavadinimas, akronimas

 

Atstovaujanti Lietuvos mokslo ir studijų institucija

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos – grupės nariai

 

 

1. tarptautinės mti veiklos ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

 

2ATSTOVAUJANČIOS INSTITUCIJOS AR GRUPĖS narių atliktos veiklos ir teiktos paslaugos, susijusios su tarptautine MTI

 

 

3. pasiekti rezultatai dalyvaujant tarptautinėje MTI

 

 

4. REZULTATŲ, dalyvaujant tarptautinėje MTI, SKLAIDA ir viešinimas

 

 

5. ATSTOVAUJANČIOS INSTITUCIJOS ir GRUPĖS narių turimos MTI, SUSIJUSIOS SU TARPTAUTINE MTI, panaudojimas

 

 

6. Pastabos apie narystės tarptautinėje mti plano įgyvendinimo eigą

 

 

Atstovaujančios institucijos vadovas                                               ...............         ............................       

(parašas)        (vardas, pavardė)

..........

(data)

__________________

 

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų

kelrodžio sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse

mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimo ir

finansavimo tvarkos reglamento

4 priedas

 

(Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje ataskaitos įvertinimo forma)

 

NARYSTĖS TARPTAUTINĖJE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROJE ATASKAITOS ĮVERTINIMAS

 

Atstovaujanti institucija ...................................................

Tarptautinė MTI, kurioje dalyvaujama:

Pavadinimas ......................................................................

Akronimas .........................................................................

Laikotarpis, už kurį pateikiama ataskaita: ............. metai

 

1. Ar vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai dera su narystės tarptautinėje MTI planu?

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

1.1. Ar visos narystės plane numatytos veiklos buvo įgyvendinamos?

1.2. Ar pasiekti visi numatyti vertinamo periodo rezultatai?

1.3. Ar pasiekti periodo rezultatai vertingi?

 

Taip                                      Ne

 

Komentarai (privalomi)

 

 

2. Ar pakankamai efektyviai panaudotos tarptautinės MTI galimybės?

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.1. Ar užtikrinta prieiga prie tarptautinės MTI teikiamų duomenų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms bei kitiems subjektams?

2.2. Ar efektyviai panaudotos narystės tarptautinėje MTI lėšos?

2.3. Ar pakankamai viešintas dalyvavimas tarptautinėje MTI?

 

Taip                                     Ne

 

Komentarai (privalomi)

 

 

IŠVADA (pažymėti vieną formuluotę):

1. Narystės tarptautinėje MTI plane nurodyti rezultatai pasiekti             

2. Narystės tarptautinėje MTI plane nurodyti rezultatai nepasiekti                     

Komentarai, kitos pastabos ir siūlymai (neprivalomi)

 

 

Ekspertas                                                                               ...............         ...............................

(parašas)          (vardas ir pavardė)

..........

(data)                                                  

_________________