LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-765/V-1530 „DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. A1-334/V-932

Vilnius

 

P a k e i č i a m e  Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktą ir jį išdėstome taip:

26. Jei asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką ir jei jis prašo, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų gavimo NDNT dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje asmuo negalėjo pateikti NDNT visų reikalingų dokumentų (duomenų), būtinų specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data.“

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga