VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 27V-143 „DĖL BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTO DALIŲ SUDARYMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO BEI VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 6 d. Nr. 27V-46

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143 „Dėl bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.    Bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalyje pateikiama 40 klausimų: 16 klausimų yra skirti vertinti verbalinius įgūdžius ir verbalinį mąstymą (iš jų 2 – lengvi, 11 – vidutinio sunkumo, 3 – sunkūs), 16 – skaitinius įgūdžius, skaitinį ir loginį mąstymą (iš jų 3 – lengvi, 11 – vidutinio sunkumo, 2 – sunkūs), 8 – gebėjimą mokytis (iš jų 1 – lengvas, 5 – vidutinio sunkumo, 2 – sunkūs). Klausimai šioje testo dalyje suskirstyti į septynias grupes. Šioje dalyje pateikiama papildomai 10 bandomųjų bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalies klausimų.“

2. Įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 11 dieną.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Osvaldas Šarmavičius