VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. T3-126

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 35 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Triukšmo prevencijos Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. T3-235 „Dėl Triukšmo prevencijos Vilniaus rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.

3. Paskelbti sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst


 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T3-126

 

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo prevencijos Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau - Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nuostatomis bei kitais teisės aktais.

2. Taisyklės nustato triukšmo prevencijos Vilniaus rajono viešosiose vietose teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, pareigas ir triukšmo kontrolės tvarką.

3. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant viešosiose vietose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

4. Šių taisyklių Vilniaus rajone privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

5. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje.

 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

 

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

6.1. Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.

6.2. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

6.3. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

6.4. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

6.5. Triukšmo ribinis dydis – triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti.

6.6. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

6.7. Triukšmas pagal kilmę yra:

6.7.1. gamybinis-komercinis – įmonių technologinių įrenginių, pastatų inžinerinių įrengimų keliamas triukšmas bei triukšmas, atsirandantis iš pastatų aptarnavimo veiklos (ventiliacijos, kondicionavimo įrenginiai, mėsmalės, šilumos punktai, transformatorinės, prekių pakrovimo-iškrovimo darbai ir panašiai);

6.7.2. transporto – kelių, geležinkelių ir oro transporto keliamas triukšmas. Šiai grupei nepriskiriamas aptarnaujančio transporto (prekes pervežančio, atliekas išvežančio) keliamas triukšmas;

6.7.3. statybų – statybų metu keliamas triukšmas nepriklausomai nuo to, kas jį sukelia (mechanizmai, statybų darbai ar statybas aptarnaujantis transportas);

6.7.4. laisvalaikio – renginių, eisenų, ceremonijų bei kitos laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.) keliamas triukšmas: lankytojų šūkavimas, švilpimas, dainavimas, grojimas muzikiniais instrumentais ar kitais garsiniais aparatais;

6.7.5. buitinis triukšmas – gyvenamosiose patalpose keliamas triukšmas, sklindantis į kaimyninius butus bei viešąsias vietas.

6.8. Viešosios rimties trikdymas - šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį.

6.9. Viešoji vieta – vieša erdvė (aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai ir kitos žmonių susibūrimams skirtos vietos), į kurią turi teisę patekti visi asmenys ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai: gerbti kitų žmonių teises, jų nepažeisti, laikytis rimties, netrukdyti aplinkiniams.

6.10. Dienos metas – laikas nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

6.11. Vakaro metas – laikas nuo 19.00 iki 22.00 val.

6.12. Nakties metas – laikas nuo 22.00 iki 7.00 val.

7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose triukšmą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

IIITRIUKŠMO PREVENCIJA IR MAŽINIMO PRIEMONĖS

 

8.  Triukšmo prevencija įgyvendinama siekiant valdyti triukšmą bei jo poveikį žmonių sveikatai.

9.  Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija, turi teisę laikinai:

9.1. apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;

9.2. taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones;

9.3. suderinusios su Susisiekimo ministerija, nustatytoje teritorijoje apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą.

10. Muzikinių ar kitų renginių viešose vietose metu bendras triukšmo fonas negali viršyti teisės aktais nustatytų normų ir yra taikomos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nuostatos.

11.  Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai atliekami standartizacijos norminių dokumentų nustatyta tvarka. Vertinant statybų, laisvalaikio ir buitinį triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir panašiai).

12.  Savivaldybės taryba gali 50 m atstumu aplink tyliųjų viešųjų zonų triukšmo šaltinį nustatyti žemesnį leidžiamą triukšmo lygį, negu yra nustatytas triukšmo lygis tyliojoje viešojoje zonoje, jei ji pripažįsta, kad tyliųjų viešųjų zonų atskiros vietos dėl jose esančių triukšmo šaltinių kelia pavojų žmonių sveikatai.

13.  Auginamų ir laikomų gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų viešosios rimties.

14.  Garsinės informacijos ir signalizacijos savininkai  bei tekėjai privalo užtikrinti, kad jų įranga būtų tvarkinga, netrikdytų viešosios rimties.

15. Planavimo organizatoriai, planuojamos ūkinės veiklos užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą privalo užtikrinti, kad nebus viršijami nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.

16. Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, ar juos rekonstruojant, turi būti numatomos priemonės triukšmo lygiams mažinti.

17. Savivaldybės teritorijoje fizinių ir juridinių asmenų atliekama statybos, rekonstrukcijų, remonto ir kitokia veikla (išskyrus avarijų ir stichinių nelaimių likvidavimo darbus), kurios skleidžiamas triukšmas trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę, vykdoma pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką.

 

IVTRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

18. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

19. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Savivaldybei informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

20. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

21. Savivaldybės pareigūnams pareikalavus, triukšmo šaltinio valdytojai privalo patikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką.

22. Triukšmo šaltinių valdytojai, veikiantys ar vykdantys ūkinę veiklą savivaldybės tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose:

22.1. per 30 dienų nuo šių zonų patvirtinimo privalo pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai derinti triukšmo prevencijos veiksmų planus;

22.2. privalo kasmet pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai triukšmo prevencijos veiksmų planų įgyvendinimo ataskaitas.

23. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą savivaldybės tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai motyvuotus pareiškimus dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo.

24. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo:

24.1. naudodami triukšmą keliančius įrangą ir prietaisus pasirinkti tokį būdą, kuris sudarytų galimybę neviršyti triukšmo ribinių dydžių;

24.2. naudoti technologinę įrangą ir triukšmo šaltinius pagal technines sąlygas ir papildomas sąlygas, jeigu jas nustatė kompetentingos valstybės arba Savivaldybės institucijos, suderinusios su sąlygas patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

24.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti kompetentingas valstybės institucijas ir visuomenę apie triukšmo lygius ir priemones, kurių imtasi triukšmui mažinti.

 

V.   TRIUKŠMO PREVENCIJA RIBOJANT VEIKLĄ

 

25.  Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas struktūrinis padalinys ar darbuotojas, gavęs informaciją apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse ir su tuo susijusių triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones:

25.1. kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja;

25.2. triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

25.3. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos nurodytos triukšmo mažinimo priemonės.

26.  Viešosiose vietose renginiai gali būti organizuojami dienos ir vakaro metu, išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus rajono ir valstybinius renginius. Jei išvardyti renginiai vyks naktį, jų laikas nustatomas atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Uždarose patalpose renginių laikas neribojamas, išskyrus nepilnamečiams skirtus renginius.

27. Vilniaus rajono viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose triukšmo šaltiniai gali būti naudojami nuo 9 val. iki 22 val., išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus rajono ir valstybinius renginius.

28.  Teikiant paslaugas ar vykdant prekybą viešosiose vietose, draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, išskyrus renginius, kuriems yra išduotas leidimas.

29. Taisyklių 28 punkto reikalavimai netaikomi uždarose patalpose grojamai muzikai, skleidžiamai garsinei informacijai ar reklamai, jei patalpose įrengti langai ir durys yra uždaryti, 
o garsas nesklinda į išorinę aplinką. Tuo atveju, kai naudojami varpai ir (ar) kita garsinė įranga, reikalinga religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms atlikti kulto pastatuose ir aplink juos, triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės netaikomos.

30.  Valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves, kitą techniką, mechanizmus), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis nuo 22.00 iki 7.00 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22.00 val. iki 9.00 val.) galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio kitų asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

31.  Neuždarose patalpose ir atvirose teritorijose įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti dienos ir vakaro metu. Naktį jie gali veikti tik gavus Savivaldybės leidimą ir tik tais atvejais, jei naudojami įrenginiai nekelia triukšmo, netrikdoma viešoji rimtis.

32.  Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti Savivaldybei motyvuotą pareiškimą dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo.

33.  Draudžiama:

33.1. naudoti civilines pirotechnikos priemones viešosiose vietose, nustatytose tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose bei ne arčiau kaip 75 m nuo gyvenamųjų namų (išskyrus gruodžio 31 ir sausio 1 dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);

33.2. naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti yra išduotas leidimas), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;

33.3. tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose, taip pat gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22.00 val. iki 7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę, statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį arba miego kokybę;

33.4. rengti šventes, ceremonijas ir kitus renginius Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose  draudžiamose vietose ir draudžiamu laiku.

34. Viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama:

34.1. naudoti triukšmo šaltinius lauko kavinėse, jei tai trikdo viešąją tvarką ir viešąją rimtį;

34.2. garsiai groti muziką automobiliuose, esant atviroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams;

34.3. garsiai groti muziką nuosavuose namuose, esant atidarytiems langams, durims, ir daugiabučių namų patalpose, esant atidarytiems langams, durims;

34.4. naudoti kitus mechanizmus, kurių naudojimas viršija triukšmo higienos normos reikalavimus.

35. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, administruojančioms įmonėms rekomenduojama namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėse nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus, kurie būtų privalomi visiems daugiabučių namų patalpų savininkams.

36. Planavimo organizatoriai, užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą, privalo atsižvelgti į galimą triukšmo lygį ir užtikrinti, kad vykdant veiklą nebus viršijami nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.

 

VI.   TRIUKŠMO KONTROLĖ

 

37.  Taisyklių vykdymą kontroliuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įgalioti asmenys, seniūnijų seniūnai. Triukšmo kontrolę vykdo Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų įgaliotos valstybės ir savivaldybių institucijos.

 

 

VII.   TRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ

 

38.  Triukšmo šaltinių valdytojai, pažeidę įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, ir šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

39.  Triukšmo šaltinių valdytojai pažeidę Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

40.  Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui ir aplinkai, privalo ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

VIII. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS

 

41. Fiziniai ir juridiniai asmenys iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų turi teisę:

41.1. gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

41.2. dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

41.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

 

IX.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir panaikintos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________