ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 16 d. Nr. T-202

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302  straipsniu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus;

1.2. Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką;

1.3. Nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius.

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. T-163 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėtojų duomenų bazės sudarymą, Vietinės rinkliavos apskaičiavimą, mokėjimą, apskaitą ir išieškojimą.

2.    Vietinės rinkliavos nuostatai netaikomi juridiniams asmenims ir juridinių asmenų padaliniams, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įgyvendinti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

3.    Nuostatai galioja visoje Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4.    Nuostatuose naudojamos šios sąvokos:

4.1.    Apmokestinamasis parametras – parametras, pagal kurį apmokestinami Nekilnojamojo turto objektų savininkai ar Įgalioti asmenys.

4.2.    Atliekų turėtojas sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

4.3.    Atliekų tvarkymas – sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

4.4.    Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo dedamoji – Vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti regiono atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų dalį, patiriamą surenkant konkretaus atliekų turėtojo biologiškai skaidžių atliekų konteineriu šalinamas atliekas.

4.5.    Individualus identifikuotas atliekų surinkimo konteineris – atliekų surinkimo konteineris, kurio duomenys įtraukti į Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazę ir priskirtas konkrečiam mokėtojui.

4.6.    Komunalinės atliekos – sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

4.7.    Kintamoji dedamoji – Vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti konkrečiam atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, patiriamą teikiant atliekų turėtojui komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas.

4.8.    Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis – tipinės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, kurių minimali apimtis nustatoma atsižvelgiant į nekilnojamojo turto objektų rūšių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir higienos normų bei kitų teisės aktų reikalavimus komunalinių atliekų tvarkymui.

4.9.    Pastovioji dedamoji – Vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, kuri nepriklauso nuo komunalinių atliekų kiekio.

4.10Rūšiuojamasis atliekų surinkimas atliekų surinkimas, kai jos atskiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą.

4.11Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) – tai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri galioja visoje Savivaldybės teritorijoje ir mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

4.12Vietinės rinkliavos administratorius (toliau – Rinkliavos administratorius) – juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti Vietinės rinkliavos surinkimą.

4.13Sistemos administratorius (toliau – Sistemos administratorius) – juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti rinkliavos atliekų tvarkymo sistemą.

4.14Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, pagal šiuos Nuostatus turintys pareigą mokėti vietinę rinkliavą.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

5.    Vietinė rinkliava nustatoma Savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašas ir apmokestinamieji parametrai patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu, savininkams, jų atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje (toliau – įgalioti asmenys). Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

6.    Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimu, organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

7.    Rinkliavos administratorius sudaro ir administruoja Savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazę (toliau – duomenų bazė), kuriai sukurti gali naudotis VĮ Registrų centro, Mokesčių mokėtojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, rajono sodininkų ir garažų bendrijų, daugiabučių namų administratorių ir namų bendrijų pirmininkų, nekilnojamojo turto objektų savininkų, Savivaldybės administracijos seniūnijų bei kitų subjektų turimais duomenimis.

8.    Rinkliavos administratorius Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie Vietinės rinkliavos mokėtojus:

8.1.    nekilnojamojo turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

8.2.    mokėtojo kodas;

8.3.    nekilnojamojo turto aprašymas;

8.4.    nekilnojamojo turto unikalus numeris;

8.5.    nekilnojamojo turto adresas;

8.6.    nekilnojamojo turto pagrindinė naudojimo paskirtis;

8.7.    nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

8.8.    naudojamų atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

8.9.    kiti duomenys, būtini Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazei administruoti ar neatskiriami nuo kitų tvarkomų duomenų.

9.    Duomenų bazei būtini nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų duomenys atnaujinami pagal kiekvieno mėnesio paskutinės dienos būklę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Rinkliavos administratoriui.

10Duomenys iš duomenų bazės išbraukiami, kai nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas ir nebenaudojamas.

11Asmenys, norintys, kad jiems nuosavybės teise priklausantys ar kitu pagrindu teisėtai valdomi nekilnojamojo turto objektai šių Nuostatų 10 punkte nustatytais atvejais būtų neįtraukiami į duomenų bazę, Savivaldybei turi pateikti prašymą ir faktus patvirtinančius dokumentus.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

12Taikoma dvinarė Vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios dedamosios ir kintamosios dedamosios.

13Vietinės rinkliavos dedamųjų dydžiai, kurie apskaičiuojami pagal Savivaldybės tvirtinamą Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių nustatymo metodiką, yra tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

14Pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys arba Savivaldybės būstų nuomininkai.

15Pastovioji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama patvirtintą Vietinės rinkliavos dydį padauginus iš nekilnojamojo turto objekto rūšiai taikomo parametro.

Tais atvejais, kai nekilnojamojo turto objekto rūšiai taikomas gyventojų parametras, mokėtina pastovioji dedamoji apskaičiuojama taikant ne mažesnį parametrą negu 1.

16Kintamąją rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, iš kurių nekilnojamojo turto objekto paimamos komunalinės atliekos.

17Kintamoji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama:

17.1.    naudojantis individualiais identifikuotais atliekų konteineriais: Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą kintamą kainą padauginus iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių (įskaitant biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerius) skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus;

17.2.    naudojantis kolektyviniais konteineriais ir (arba) individualiais neidentifikuotais atliekų konteineriais: nustatytą nekilnojamojo turto objektų grupei Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydį padauginus iš atitinkamai nekilnojamojo turto objektų grupei nustatyto parametro.

18Nekilnojamojo turto objektų grupėms, taikomi Vietinės rinkliavos dydžiai bei Apmokestinamieji parametrai tvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu.

19Kai nekilnojamojo turto objektas faktiškai naudojamas pagal kitą paskirtį, nei nurodyta VĮ Registrų centro duomenų bazėje, Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazė tikslinama vadovaujantis Rinkliavos administratoriaus nustatyta tvarka.

20Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis, pagal kurią apskaičiuojama kintamoji dedamoji gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektuose atliekų turėtojams naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, ir mokėtina įmoka nustatoma Savivaldybės tarybos sprendimu (priedas).

21Sistemos administratoriui pritarus, esant galimybei (įvertinus aptarnavimo, atliekų šalinimo kontrolės vykdymo galimybes, racionalumą, ekonomiškumą bei kt. aplinkybes), Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių apskaičiavimo metodikoje nurodytų 3-20 nekilnojamojo turto grupių Vietinės rinkliavos mokėtojams pagal prašymą gali būti skirti naudotis individualūs identifikuoti atliekų surinkimo konteineriai. Pagal tokį prašymą individualūs identifikuoti atliekų surinkimo konteineriai gali būti skirti ir bendram naudojimui daugiabučių namų būtų savininkų įgaliotam asmeniui (pvz., daugiabučio namo butų savininkų bendrijai). Tokiu atveju Vietinės rinkliavos mokėtojų teises ir pareigas vykdo daugiabučių namų būtų savininkų įgaliotas asmuo. Pastovioji dedamoji daugiabučio butų savininkų įgaliotam asmeniui apskaičiuojama pagal visų daugiabučio butų parametrų sumą; kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal šių Nuostatų 17.2 punkto nuostatas.

22Nesant galimybės pagal Rinkliavos administratoriaus naudojamų registrų duomenis nustatyti ir (ar) Vietinės rinkliavos mokėtojui neteikiant, netikslinant duomenų, pagal kuriuos nustatoma atliekų turėtojo rūšis (fizinis ar juridinis asmuo), komunalinių atliekų susikaupimo norma, nekilnojamojo turto parametrai, savininkų nuosavybės teisių rūšys ir dalys ar kiti parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojama mokėtina Vietinė rinkliava, Rinkliavos administratoriaus sprendimu Vietinės rinkliavos mokėtojui taikomi maksimalūs šiais Nuostatais apmokestinami dydžiai pagal duomenų bazėje nustatytus apmokestinamuosius parametrus bei toks objektas gali būti priskiriamas atliekų turėtojų grupei, kurios atliekų susikaupimo norma yra didžiausia.

23Vietinės rinkliavos mokėtojais pagal prašymą gali būti ir asmenys, nesantys nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys. Tokiais atvejais mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuojama vadovaujantis šiais Nuostatais tais pačiais principais, kaip ji būtų apskaičiuojama nekilnojamojo turto objekto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

24Mažiausias laikotarpis, už kurį Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti skaičiuojama Vietinė rinkliava – vienas mėnuo.

25Jeigu Sistemos administratorius nustato, kad Rinkliavos mokėtojas naudojasi ne tik jam priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, kalendorinių metų, kuriais tai buvo nustatyta, Vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus. Pirmą kartą nustačius pažeidimą, Rinkliavos mokėtojas įspėjamas.

26Jeigu Sistemos administratorius nustato, kad Rinkliavos mokėtojas netinkamai rūšiuoja komunalines atliekas, šalina (meta) į konteinerius arba prie konteinerių komunalines atliekas, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus privalo būti pristatomos į didelių gabaritų surinkimo aikšteles ar sutvarkomos kitais būdais, to mėnesio, kurį tai buvo nustatyta, Vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus. Pirmą kartą nustačius pažeidimą, Rinkliavos mokėtojas įspėjamas.

27Jeigu Rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais, identifikuoja konkretų rinkliavos mokėtoją, kuris atitiko reikalavimus, numatytus šių Nuostatų 21 punkte, ir informavo apie tai Sistemos administratorių ir Savivaldybę, kalendorinių metų, kuriais tai buvo nustatyta, Vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus tik tam rinkliavos mokėtojui.

28Rinkliavos Administratorius, remdamasis gautais duomenimis, atlieka Vietinės rinkliavos perskaičiavimą. Susidarius nepriemokai, Rinkliavos mokėtojui suformuojamas ir pateikiamas mokėjimo pranešimas. Jeigu vietinės rinkliavos perskaičiavimas atliekamas dėl vietinės rinkliavos dydžiui turinčių reikšmės duomenų ir (arba) parametrų pasikeitimo, Vietinė rinkliava priskaitoma arba perskaičiuojama ne daugiau kaip už einamuosius ir vienerius praėjusius metus, skaičiuojamus atgal nuo einamųjų metų sausio 1 dienos.

29Jeigu vietinės rinkliavos dydžiui turintys įtakos pasikeitimai įvyko nuo mėnesio 1-os iki 15-os dienos, Vietinė rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1-os dienos, o pasikeitimams įvykus po mėnesio 16-os dienos – perskaičiuojama nuo kito mėnesio 1-os dienos.

30Bankrutavusiems (likviduotiems) nekilnojamojo turto savininkams ar susidarius mirusiųjų skoloms, mokėjimo pranešimai nesiunčiami ir jų susidariusios skolos pripažįstamos beviltiškomis vadovaujantis  Sistemos administratoriaus nustatyta tvarka.

31Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydžius kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1. Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas Vietinės rinkliavos dydžiai Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu kartą per metus taip pat gali būti mažinami.

32Visą informaciją, susijusią su Vietinės rinkliavos dydžių nustatymu, Savivaldybės administracija ir (arba) Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius skelbia savo interneto tinklalapyje.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

33Vietinės rinkliavos surinkimą ir išieškojimą organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

34Pagal duomenų bazės duomenis Rinkliavos administratorius ne rečiau kaip kartą per metus parengia ir pateikia (I metų ketvirtį) Vietinės rinkliavos mokėtojams nekilnojamojo turto objekto adresu arba kitu Vietinės rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu paprastuoju arba elektroniniu paštu nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

35Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

35.1.    Vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamojo turto objekto arba įgalioto asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

35.2.    Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas;

35.3.    Vietinės rinkliavos mokėtojo adresas;

35.4.    nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava, adresas;

35.5.    nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

35.6.    Rinkliavos administratorius (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

35.7.    naudojamų mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

35.8.    pastovioji dedamoji;

35.9.    kintamoji dedamoji;

35.10mokėtina suma;

35.11duomenys apie skolą/permoką.

35.12mokėjimo pranešime turi būti nurodyta, kad pakuočių, stiklo ir antrinių žaliavų tvarkymo paslaugos nėra įskaičiuotos į mokėtiną sumą.

36Vietinė rinkliava sumokama į Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytą banko sąskaitą (-as) už pasirinktą laikotarpį:

36.1.    visus einamuosius metus iki tų metų kovo 31 dienos sumokama visa Vietinės rinkliavos suma;

36.2.    už pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 dienos ir rugsėjo 30 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi pusei nustatyto Vietinės rinkliavos metinio dydžio;

36.3.    už ketvirtį iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos, rugsėjo 30 dienos ir gruodžio 31 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi ketvirtadaliui nustatyto Vietinės rinkliavos metinio dydžio;

37Vietinė rinkliava sumokama į Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytą banko sąskaitą (-as).

38Vietinė rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus.

39Vietinės rinkliavos įmokos dydis perskaičiuojamas nekilnojamojo turto objekto savininkui ar įgaliotam asmeniui pateikus prašymą patikslinti duomenis duomenų bazėje. Patikslintą mokėjimo pranešimą Rinkliavos administratorius išsiunčia pareiškėjui per 20 darbo dienų nuo prašymo dėl duomenų tikslinimo gavimo dienos.

40Gavęs priminimą sumokėti Vietinę rinkliavą arba jos dalį, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar įgaliotas asmuo privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo datos.

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

41Vietinės rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio nei mokėjimo pranešime nurodyta Vietinę rinkliavą arba jeigu ji neteisingai apskaičiuota, taip pat atlikus perskaičiavimą, permokėta suma užskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba rinkliavos mokėtojo raštišku prašymu jam grąžinama per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos. Grąžinama permokėta suma Vietinės rinkliavos mokėtojui pervedama į jo prašyme nurodytą banko sąskaitą.

42Prašymas dėl Vietinės rinkliavos permokos grąžinimo turi būti pateiktas per penkerius metus nuo grąžinti prašomos įmokos sumokėjimo datos.

43Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir dėl Vietinės rinkliavos užskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia Rinkliavos administratorius.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

44Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę:

44.1.    susipažinti su duomenimis apie juos, įregistruotais Rinkliavos administratoriaus Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazėje, bei su visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais;

44.2.    reikalauti iš Rinkliavos administratoriaus pakeisti ar patikslinti apie juos įregistruotus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

45Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo:

45.1.    teikti visus duomenis, reikalingus Vietinei rinkliavai apskaičiuoti;

45.2.    pasikeitus duomenims, pagal kuriuos apskaičiuojama Vietinė rinkliava, apie pasikeitimus ne vėliau kaip per vieną mėnesį informuoti Rinkliavos administratorių;

45.3.    sumokėti vietinę rinkliavą nustatyta tvarka ir terminais;

45.4.    kilus neaiškumams dėl Vietinės rinkliavos dydžio ar mokėjimo tvarkos arba negavus mokėjimo pranešimo, nedelsdami kreiptis į Rinkliavos administratorių;

45.5.    perleisdami nekilnojamąjį turtą, informuoti naująjį savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujasis savininkas (naudotojas) turi informuoti Rinkliavos administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą.

46Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO

 

47Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Rinkliavos administratoriui deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesniu kaip vienas metų ketvirtis, ir ne ilgesniu nei vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu arba turėtų būti taikomas mažesnis parametras (mažesnis gyventojų skaičius ir kt. parametrai), ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos neimamos. Nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruojantys nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys privalo pateikti nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus.

48Nekilnojamojo turto objektų savininkų ar jų įgaliotų asmenų deklaravimas, kad nekilnojamuoju turtu nebus naudojamasi, patvirtina, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės neperleidžiamos tretiesiems asmenims.

49Apie nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruoti galima ir ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį, jeigu asmuo pateikia Rinkliavos administratoriui išvykimą į užsienį ar į kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (ar jų kopijas / skaitmenines kopijas). Jeigu deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys turi pristatyti periodiškai, ne rečiau nei 1 kartą per apmokestinamuosius metus.

50Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama (arba koreguojamas apmokestinamasis parametras) deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava:

50.1.    atlieka privalomąją karo tarnybą;

50.2.    gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;

50.3.    yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;

50.4.    mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje;

50.5.    yra išvykęs dirbti (pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu, nuolatinė darbo vieta – ne Šiaulių regione).

51Aplinkybes įrodančių dokumentų sąrašą ir pateikimo tvarką, suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi, nustato Rinkliavos administratorius.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

52Vietinės rinkliavos lengvatos nustatomos atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

54Rinkliavos administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Vietinės rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų Vietinės rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, Vietinės rinkliavos išieškojimą.

55Už Vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi atliekų turėtojai.

 

 

_____________________


 

Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų  

priedas

 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ MOKĖTINŲ ĮMOKŲ LENTELĖ

 

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam individualiu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu – 1,52 Eur / mėn. (18,23 Eur / m.)

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji objektui, besinaudojančiam individualiu identifikuotu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu:

Eil. Nr.

Konteinerio tūris

Mato vnt.

1 konteinerio ištuštinimo kaina, Eur

Min. ištuštinimų skaičius, kartai per metus

Min. mokėtina kintamoji dedamoji

1

0,12 m³ - 0,14 m³

vnt.

0,76

12

9,12

2

0,24 m³

vnt.

1,52

12

18,24

3

1,1 m³

vnt.

6,96

12

83,52

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu – 1,52 Eur / mėn. (18,24 Eur / m.)

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu – 0,65 Eur / mėn. (7,82 Eur / m.)

 

 

 

______________________


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo principus bei apskaičiavimo tvarką.

2.       Šia Metodika vadovaujasi savivaldybė ar jos įgaliota institucija, nustatydama rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) dydį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.       Rinkliava apskaičiuojama remiantis šiais principais:

3.1.      „Sąnaudų susigrąžinimo principas“ – visos sąnaudos, susidarančios dėl atliekų tvarkymo arba kitaip susijusios su šia veikla, privalo būti padengtos atliekų turėtojų;

3.2.      „Teršėjas (arba atliekų turėtojas) moka principas“ – atliekų turėtojas, perduodantis atliekų tvarkytojams atliekas, privalo padengti su atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas;

3.3.      Nediskriminavimo principas“ – tos pačios kategorijos atliekų turėtojams taikomos vienodos apmokestinimo sąlygos;

3.4.      „Proporcingumo principas“ – apmokestinimas už atliekų tvarkymą turi būti proporcingas pas atliekų turėtoją susidarančiam atliekų kiekiui;

3.5.      „Solidarumo principas“ – visiems atliekų turėtojams, gyvenantiems viename atliekų tvarkymo regione, turi būti nustatyta tokia pati atliekų tvarkymo kaina už tokios pačios kokybės paslaugas.

4.       Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ BEI VIENOS TONOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO KAINOS NUSTATYMAS

 

5.       Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos (toliau – Būtinosios sąnaudos) – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios ir pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą.

6.       Būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklos (surinkimas, vežimas, naudojimas, šalinimas, šių veiklų organizavimas, stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra) rūšių ir rinkliavos administravimo, be kurių neįmanoma įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, uždavinių ir konkrečių priemonių, nustatytų regioniniame ir (ar) savivaldybės atliekų tvarkymo plane, bendrųjų sąnaudų suma.

7.       Būtinosios sąnaudos, atsižvelgiant į taikomus komunalinių atliekų tvarkymo būdus ir priemones, apima šias komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudas:

7.1.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, sąnaudos;

7.2.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir tolimesnio sutvarkymo sąnaudos;

7.3.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) atliekų, kurių negalima apdoroti mechaniniu biologiniu būdu ir (arba) po mechaninio biologinio apdorojimo likusių energetinės vertės neturinčių ir perdirbimui netinkamų atliekų šalinimo sąnaudas, įskaitant taršos mokestį už sąvartyne šalinamas komunalines atliekas, sąvartynų eksploatavimo sąnaudas, atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

7.4.    į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka apmoka gamintojai ir importuotojai;

7.5.    didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

7.6.    į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

7.7.    biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

7.8.    kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;

7.9.    kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

7.10.    netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos;

7.11.    komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos;

7.12.    visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

7.13.    komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus (toliau – Administratorius) darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro sąnaudos);

7.14.    Rinkliavos administravimo sąnaudos;

7.15.    į būtinąsias sąnaudas įtraukiamos Administratoriaus apskaičiuotos sąnaudos, turėtos organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą regioniniu principu.

8.       Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kurių turėtojas neegzistuoja, tvarkymo sąnaudos negali būti įtraukiamos į būtinąsias sąnaudas.

9.       Atsižvelgiant į tai, kad faktinės būtinosios sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus kalendoriniams metams, o pajamas faktinėms sąnaudoms apmokėti būtina užtikrinti veiklos pradžioje, siekiant laiku užtikrinti būtinųjų sąnaudų apmokėjimą, būtinųjų sąnaudų dydis nustatomas iš anksto iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos kitiems kalendoriniams metams: jeigu apskaičiuojant einamųjų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas tų kalendorinių metų pabaigoje paaiškėja, kad iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas.

10.     Skaičiuojant būtinąsias sąnaudas turi būti atsižvelgiama į:

10.1.    praėjusių kalendorinių metų faktines komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas;

10.2.    komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus;

10.3.    galiojančiose atliekų tvarkymo paslaugų ir (ar) darbų atlikimo sutartyse nustatytas kainas;

10.4.    numatomų įsigyti ar įsigytų paslaugų, darbų atlikimo ar kitose sutartyse nustatytus įkainius ar tarifus;

10.5.    regioniniuose ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatytas įgyvendinti naujas komunalinių atliekų tvarkymo priemones;

10.6.    planuojamą atliekų, pateksiančių į organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kiekį pagal komunalinių atliekų rūšis (mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos, biologiškai skaidžios atliekos, maisto atliekos, pavojingos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, didelių gabaritų atliekos, tekstilės atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir kitos, išskyrus tas, kurių tvarkymo sąnaudas teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai) ir jų tvarkymo sąnaudas;

10.7.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamas ekonominių rodiklių projekcijas, Lietuvos statistikos departamento skelbiamus kainų indeksus ir kitus patikimų šaltinių duomenis, projekcijas.

11.     Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

 

(1)

 

kur:

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, Eur;

PSp – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos, Eur;

KSp – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos, Eur;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

 

12.     Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir panašiai) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos).

13.     Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios pastoviosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų pastoviųjų sąnaudų sumai.

14.     Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

15.     Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios kintamosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų kintamųjų sąnaudų sumai.

16.     Vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina apskaičiuojama būtinąsias sąnaudas padalinus iš pristatytų komunalinių atliekų kiekio.

 

(2),

 

kur:

VK – vienos tonos komunalinių atliekų  sutvarkymo kaina, Eur/t;

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, Eur;

KA – komunalinių atliekų, surinktų iš rinkliavos mokėtojų, metinis kiekis, t.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ GRUPĖS

 

17.     Mokant savivaldybės nustatytą vietinę rinkliavą, atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje (toliau – įgalioti asmenys).

18.     Nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys suskirstomi į atliekų turėtojų kategorijas, pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir (ar) jų paskirtį, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ (pavyzdžiui daugiabučio namo gyventojai ir įmonės ūkinei veiklai naudojančios daugiabučių patalpas, sodų bendrijų nariai, besinaudojantys kolektyviniais konteineriais ir sodų bendrijų nariai, besinaudojantys individualiais konteineriais ir panašiai).

19.     Nekilnojamojo turto objektai skirstomi į šias atliekų turėtojų kategorijas:

19.1.    gyvenamosios paskirties objektai;

19.2.    butai daugiabučiuose namuose;

19.3.    individualūs namai;

19.4.    viešbučių paskirties objektai;

19.5.    administracinės paskirties objektai;

19.6.    prekybos paskirties objektai;

19.7.    paslaugų paskirties objektai;

19.8.    maitinimo paskirties objektai;

19.9.    transporto paskirties objektai;

19.10.    garažų paskirties objektai;

19.11.    gamybos, pramonės paskirties objektai;

19.12.    sandėliavimo paskirties objektai;

19.13.    kultūros paskirties objektai;

19.14.    mokslo paskirties objektai;

19.15.    gydymo paskirties objektai;

19.16.    poilsio paskirties objektai;

19.17.    sporto paskirties objektai;

19.18.    religinės paskirties objektai;

19.19.    specialiosios paskirties objektai;

19.20.    sodų paskirties objektai;

19.21.    kiti objektai.

20.     Rinkliavos dydžiai apskaičiuojami nekilnojamojo turto objektų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, kuriuos galima priskirti 19 punkte išvardintoms atliekų turėtojų kategorijoms.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS DEDAMOSIOS

 

21.     Apskaičiuojama rinkliava yra dvinarė, t. y. susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

22.     Pastovioji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

23.     Pastoviąją rinkliavos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys.

24.     Pastovioji rinkliavos dalis turi būti nustatoma vienodo dydžio visiems tos pačios kategorijos nekilnojamojo turto objektams.

25.     Kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

26.     Atliekų turėtojų grupėms priskirti pastovūs bei kintami rinkliavos administravimo parametrai:

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų grupė

Apmokestinamieji parametrai

Pastovus administravimo parametras

Kintamas administravimo parametras

1

2

3

4

1.

Butai daugiabučiuose namuose

Gyventojai

Gyventojai

2.

Individualūs namai

Gyventojai

Konteinerio tūris, skaičius ir ištuštinimo dažnumas

3.

Viešbučių paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

4.

Administracinės paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

5.

Prekybos paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

6.

Paslaugų paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

7.

Maitinimo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

8.

Transporto paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

9.

Garažų paskirties objektai

Turto vienetas

Turto vienetas

10.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

11.

Sandėliavimo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

12.

Kultūros paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

13.

Mokslo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

14.

Gydymo paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

15.

Poilsio paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

16.

Sporto paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

17.

Religinės paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

18.

Specialiosios paskirties objektai

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

19.

Sodų paskirties objektai

Turto vienetas

Turto vienetas

20.

Kiti objektai.

NT objekto plotas

NT objekto plotas*

 

27.     Jei atliekų turėtojų kategorija, kuri naudojasi kolektyviniais konteineriais, neturi įrengtos ir (arba) tik tai atliekų turėtojų kategorijai naudotis priskirtos konteinerių aikštelės ir (arba) ja turi dalintis su kita (kitomis) atliekų turėtojų kategorija (atliekų turėtojų kategorijomis), nustatant kintamąją rinkliavos dedamąją toms atliekų turėtojų kategorijoms, turi būti taikomas šios metodikos 26 punkto 4 stulpelyje pateiktas ir konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai priskirtas parametras.

 

V SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS SKIRTINGOMS ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJOMS

 

28.     Pagal savivaldybėje nustatytas komunalinių atliekų susikaupimo normas kiekvienai atliekų turėtojų kategorijai įvertinamas per metus susikaupiantis atliekų kiekis.

29.     Pas konkrečią atliekų turėtojų kategoriją per metus susikaupiantis atliekų kiekis nustatomas dauginant atliekų susikaupimo normą, kuri yra nustatyta atitinkamai atliekų turėtojų grupei, iš komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičiaus priskirto konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai:

 

(5)

 

kur:

MKAg – komunalinių atliekų kiekis, priskiriamas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t. y.;

Ng – komunalinių atliekų susidarymo norma, priskiriama konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t/Pg;

Pg – komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičius, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

30.     Būtinosios sąnaudos, tenkančios konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, apskaičiuojamos dauginant pas konkrečią atliekų turėtojų kategoriją susikaupiantį atliekų kiekį iš vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos:

 

(6)

 

kur:

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur

MKAg – komunalinių atliekų kiekis, priskiriamas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t;

VK – vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina, Eur/t;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

31.     Šios sąnaudos turi būti padengtos atitinkamos atliekų turėtojų kategorijos, kuriai jos yra priskiriamos.

32.     Būtinosios sąnaudos kiekvienai atliekų turėtojų kategorijai turi būti perskaičiuojamos ir iš naujo įvertinamos šiais atvejais:

32.1.    pakitus atliekų susikaupimo normai;

32.2.    pakitus atliekų susikaupimo normai priskiriamų parametrų sumai;

32.3.    pakitus vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainai.

33.     Pastoviosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, nustatomos būtinąsias sąnaudas, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, dauginant iš būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalies:

 

(7)

 

kur:

PBSg – Pastovios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur.

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

PSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalis, proc.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

34.     Vietinės rinkliavos dedamosios atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms apskaičiuojamos pagal pasirinktus vietinės rinkliavos administravimo parametrus, nurodytus 26 punkte.

35.     Vietinės rinkliavos dedamosios atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms, pagal pasirinktus vietinės rinkliavos administravimo parametrus, skirstomos į pastoviąją ir kintamąją dedamąsias.

36.     Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji apskaičiuojama konkrečiai atliekų turėtojų grupei priskirtas pastovias būtinąsias sąnaudas dalinant iš tai atliekų turėtojų kategorijai priskirtų pastovių administravimo parametrų sumos:

 

(9)

 

kur:

PRD – pastovi rinkliavos dedamoji taikoma konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

PBSg – pastovios būtinosios sąnaudos priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

PAPg – atliekų turėtojų kategorijai priskirtų pastovių administravimo parametrų suma, m2, gyv. sk., vnt.

 

37.     Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji apskaičiuojama konkrečiai atliekų turėtojų grupei priskirtas kintamas būtinąsias sąnaudas dalinant iš tai atliekų turėtojų kategorijai priskirtų kintamų administravimo parametrų sumos:

 

(10)

 

kur:

KRD – pastovi rinkliavos dedamoji taikoma konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

KBSg – kintamos būtinosios sąnaudos priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

KAPg – atliekų turėtojų kategorijai priskirtų kintamų administravimo parametrų suma, m3, t, vnt.

 

38.     Į didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę ir į atliekų priėmimo punktus pristačius didesnį nei nustatytą leidžiamą pristatyti atliekų kiekį, už viršsvorį apmokama pagal savivaldybėje patvirtintą vienos tonos komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surenkamas biologiškai skaidžias atliekas, priėmimo ir apdorojimo įkainį. Pristačius daugiau nei numatyta biologiškai skaidžių atliekų, apmokama pagal patvirtintą biologiškai skaidžių atliekų šalinimo įkainį.

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202

 

 

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI

 

 

Nr.

Nekilnojamojo turto objektų grupė

Apmokestinamieji parametrai

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Nekilnojamojo turto paskirtis

Pastovus apmokestinamasis parametras

Kintamas apmokestinamasis parametras

Pastovus vietinės rinkliavos dydis, Eur

Kintamas vietinės rinkliavos dydis, Eur

1

Butai daugiabučiuose namuose

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai) kiti panašios paskirties objektai)

Deklaruotų gyventojų skaičius

Deklaruotų gyventojų skaičius*

18,24

Eur/m.

7,82

Eur/m.

2

Individualūs namai

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai) kiti panašios paskirties objektai)

Deklaruotų gyventojų skaičius

0,12 m30,14 m3 konteinerio ištuštinimas

18,23

Eur/m.

0,76 Eur/ 1 kartas

0,24 m3 konteinerio ištuštinimas

 

18,23

Eur/m.

1,52 Eur/ 1 kartas

1,1 m3 konteinerio ištuštinimas

18,23

Eur/m.

6,96 Eur/ 1 kartas

3

Viešbučių paskirties objektai

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,05

0,02

4

Administracinės paskirties objektai

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,13

0,06

5

Prekybos paskirties objektai

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,59

0,25

6

Paslaugų paskirties objektai

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,26

0,11

7

Maitinimo paskirties objektai

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

1,08

0,46

8

Transporto paskirties objektai

Naudojami transporto tikslams, t.y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,08

0,03

9

Garažų paskirties objektai

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus lengvųjų automobilių garažus, esančius namų valdoje) ir priklausantys garažų savininkų bendrijoms arba nepriklausantys, kurių bendrasis plotas lygus arba didesnis nei 50 kv.m.

Turto vienetas

Turto vienetas

3,13

1,34

10

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,03

0,01

11

Sandėliavimo paskirties objektai

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

NT objekto bendrasis plotas iki 500 m²

NT objekto bendrasis plotas iki 500 m²*

0,21

0,09

12

Kultūros paskirties objektai

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,04

0,02

13

Mokslo paskirties objektai

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,14

0,06

14

Gydymo paskirties objektai

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,11

0,05

15

Poilsio paskirties objektai

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,72

0,31

16

Sporto paskirties objektai

Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,01

0,01

17

Religinės paskirties objektai

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,24

0,l0

18

Specialiosios paskirties objektai

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,05

0,02

19

Sodų paskirties objektai

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje

Turto vienetas

Turto vienetas

4,44

1,90

20

Kiti objektai

Naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos), kurių negalima priskirti jokiai kitai objektų grupių sąrašo paskirčiai, ir kuriuose įprastai gali būti vykdoma ūkinė ar  komercinė atliekų turėtojų veikla.

NT objekto bendrasis plotas

NT objekto bendrasis plotas*

0,89

0,38

 

* Vietinės rinkliavos mokėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, kintama vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 6,33 Eur / m³.

 

Vietinės rinkliavos mokėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerius, vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama papildomai pagal konteinerio tūrį, taikant kintamosios dedamosios įkainį, nustatytą individualiems namams.

 

____________________________