VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos GALIMOS tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašo PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 28 d. Nr. V-119

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ 2.3.3 punktu ir siekdama užtikrinti aiškios, tikslios, teisingos ir kokybiškos informacijos teikimą ekskursijų metu, suderinusi su Lietuvos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Respublikos kultūros ministerija:

1.Tvirtinu Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad gidu, turinčiu gido pažymėjimą yra laikomas asmuo, kuriam Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos yra suteikęs gido profesinę kvalifikaciją, išdavęs gido pažymėjimą, taip pat Europos Sąjungos valstybės narių pilietis, Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis ir Šveicarijos Konfederacijos pilietis (toliau – ES pilietis) ir trečiųjų šalių pilietis, kurio gido profesinė kvalifikacija pripažinta tinkama norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje bei ES pilietis, kuriam suteikta teisė laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-148 „Dėl muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašo patvirtinimo“.

4. P a v e d u Turizmo veiklos priežiūros skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                       Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė

 


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2017-06-28 įsakymu Nr. V-119

 

Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašas

 

 

1. Kauno senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 20171) .

2. Kėdainių senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16074).

3. Klaipėdos senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16075).

4. Vilniaus senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073).

5. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (Vilniaus miestas) (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 27300).

6. Rasų kapinių kompleksas (Vilniaus miestas) (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10384).

 

SUDERINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2017 m. birželio 7 d. raštu Nr. (4)-V3-10566

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2017 m. birželio 5 d. raštu Nr. S2-1546

 

 

_________________