LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS VERSLUI KURTI (DARBO VIETOMS STEIGTI) TEIKIMO 2023 METAIS PRIORITETŲ, KURIE PADEDA ĮGYVENDINTI SKAITMENINĖS IR ŽALIOSIOS TRANSFORMACIJOS TIKSLUS, SKATINTI ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ IR (AR) MAŽINTI COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) POVEIKĮ, NUSTATYMO

 

 

2023 m. gegužės 2 d. Nr. A1-278/4-238/D1-130

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2 punktą,

n u s t a t o m e:

1. šiuos paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2023 metais prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį:

1.1. steigiama (-os) darbo vieta (-os) padeda įgyvendinti skaitmeninės transformacijos tikslą, jeigu:

1.1.1. vykdant veiklą ar gamybą naudojamos arba pradedamos naudoti skaitmeninės technologijos ar sprendimai (5G ryšys, daiktų internetas (IoT), dirbtinis intelektas, robotikos sprendimai, virtualioji ar papildytoji realybė, debesija, 3D spausdinimas, operatyvaus gamybos valdymo sistemos, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, darbo vietų procesų skaitmeninimo sprendimai, automatika ir pramoninės automatizavimo technologijos, gamybos įrenginių valdikliai ir vykdikliai, išmanieji jutikliai ir kt.), gaminio gamybos ar paslaugos teikimo metu suplanuoti veiksmai, kurių rezultatas yra bent vienas iš šių pokyčių: gaminio gamyba, pats gaminys, paslauga, paslaugos teikimo ar veiklos vykdymo procesas arba jų dalis pertvarkomi iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką arba vykdomi nuotoliniu būdu;

1.1.2. vykdant veiklą naudojama superkompiuterių ir didelių duomenų rinkinių apdorojimo infrastruktūra;

1.1.3. teikiamos konsultavimo paslaugos siekiant įvertinti įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros ar fizinio asmens vykdomos veiklos procesus, identifikuoti skaitmenizavimo poreikius bei galimybes ir įgyvendinti šiuos procesus;

1.1.4. vykdoma mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimo veikla, kuria siekiama remti dalijimąsi žiniomis apie skaitmeninės transformacijos tikslų įgyvendinimą;

1.2. steigiama darbo vieta susijusi su žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimu ir (arba) skatina žiedinę ekonomiką, jeigu:

1.2.1. vykdant veiklą taikomos ekonomiškai pateisinamos priemonės gamtinių išteklių naudojimui ir (ar) atliekų kiekiui mažinti (rengiami aplinkosaugos veiksmų planai, diegiami švaresnės gamybos principai, mažaatliekės ir beatliekės technologijos) ir (ar) energijos vartojimo efektyvumui didinti, ir (ar) iškastiniam kurui atsisakyti, ir (ar) pirminių išteklių žaliavų pakaitalų ir (ar) antrinių žaliavų naudojimui didinti, o gaminami gaminiai atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1.2.1.1. sudėtyje yra mažiau ar visai nėra pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, palyginti su rinkoje esančiais tą pačią funkciją atliekančiais gaminiais;

1.2.1.2. eksploatacijos laikotarpis yra ilgesnis nei rinkoje esančių tas pačias funkcijas atliekančių gaminių;

1.2.1.3. sudedamosios dalys pakeičiamos, o gamintojas įsipareigoja užtikrinti gaminio sudedamųjų dalių tiekimą rinkai ir (ar) jų pakeitimą prireikus;

1.2.1.4. struktūra ar sudėtis leidžia juos restauruoti ar pataisyti;

1.2.1.5. savybės yra tinkamos antriniam perdirbimui ir (arba) gaminys yra biologiškai suyrantis arba sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti gaminį;

1.2.2. vykdant veiklą užtikrinamas gamybos liekanų pakartotinis panaudojimas;

1.2.3. teikiamos gaminių taisymo, atnaujinimo paslaugos, be kurių nebūtų įmanoma jų toliau naudoti pagal paskirtį;

1.2.4. teikiamos dalijimosi daiktais paslaugos;

1.2.5. gamintojas teikia savo pagamintų gaminių nuomos paslaugas;

1.2.6. vykdant veiklą siekiama sumažinti aplinkos taršą ir pagerinti oro, vandens, įskaitant paviršinį, požeminį ir jūros, telkinių būklę ir dirvožemio kokybę;

1.2.7. vykdoma veikla padeda gerinti biologinės įvairovės būklę arba užkirsti kelią dirvožemio ir kitų ekosistemų būklės blogėjimui, miškų naikinimui ar nykimui;

1.2.8. teikiamos konsultavimo paslaugos siekiant įvertinti įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros ar fizinio asmens vykdomos veiklos procesus, nustatyti žiediškumo ir žaliosios transformacijos poreikius bei galimybes ir įgyvendinti šiuos procesus;

1.2.9. vykdoma mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimo veikla, kuria siekiama remti dalijimąsi žiniomis apie žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimą ir žiedinės ekonomikos skatinimą;

1.2.10. vykdant veiklą vietoje iškastinio kuro naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai;

1.3. asmens, dalyvavusio verslo kūrimo mokymuose viešosios įstaigos Inovacijų agentūros verslo mokymų platformoje „Verslo e. gidas“ ir gavusio mokymų baigimo pažymėjimą, steigiama (-os) darbo vieta (-os) padeda mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį, jeigu laikotarpiu nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo dienos iki paramos verslui kurti paraiškų (toliau – Paraiškos) atrankos paskelbimo dienos:

1.3.1. bent kartą pasibaigė asmens, Paraiškos pateikimo dieną dirbančio pagal darbo sutartį ir registruoto Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) užimto asmens statusu, darbo santykiai arba jis nutraukė savarankišką veiklą (-as) ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei nutraukta (-os) veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius), o jo vidutinės draudžiamosios pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, per paskutinius tris mėnesius iki Paraiškų atrankos paskelbimo mėnesio buvo ne didesnės kaip 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

1.3.2. bent kartą pasibaigė asmens, paskutines 90 kalendorinių dienų iki Paraiškos pateikimo dienos registruoto Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu, darbo santykiai arba jis nutraukė savarankišką veiklą (-as) ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei nutraukta (-os) veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;

2. kad subsidija darbo vietai (-oms) steigti mokama, jeigu steigiama (-os) darbo vieta (-os) atitinka bent vieną iš šio įsakymo 1.1.1–1.1.4 arba 1.2.1–1.2.10 papunkčiuose nurodytų paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo prioritetų ir šią (šias) darbo vietą (-as) steigia šio įsakymo 1.3.1 ar 1.3.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas atitinkantis asmuo.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                          Aušrinė Armonaitė

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas