RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. TS-281

Raseiniai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios 2014 m. kovo 27 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. (1.1)TS-103 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-365 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-103 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algirdas Gricius


 

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-281

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Raseinių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto einamųjų metų lėšų, skirtų smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, panaudojimo tikslus, finansavimo sąlygas, dokumentų lėšoms gauti pateikimo tvarką bei lėšų panaudojimo kontrolę.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais teisės aktais.

3. Lėšos smulkiajam ir vidutiniam verslui remti kiekvienais metais numatomos Savivaldybės strateginio veiklos plano Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programoje.

4. Prašymus finansinei paramai gauti, vadovaudamasi šiuo tvarkos aprašu, vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija (toliau – Komisija).

5. Šiame tvarkos apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ar kitose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II. RĖMIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR SKYRIMAS

 

6. SVV rėmimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai.

7. Uždaviniai:

7.1. skatinti Raseinių rajono gyventojų bei įmonių verslumą bei konkurencingumą;

7.2. sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiems SVV subjektams ir kuriantiems naujas darbo vietas;

7.3. skatinti SVV subjektų dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

7.4. sudaryti sąlygas smulkiųjų ir vidutinių verslininkų profesiniam tobulėjimui.

8. Rėmimo lėšos skiriamos besikuriantiems arba įsikūrusiems SVV subjektams, įregistruotiems Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

9. Rėmimo lėšos neskiriamos:

9.1. SVV subjektams, besiverčiantiems alkoholinių gėrimų gamyba, tabako gaminių gamyba, azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla;

9.2. valstybės ir Savivaldybės įmonėms;

9.3. įmonėms, kuriose valstybei, Savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;

9.4. įmonėms, kurių daugiau kaip ¼ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių priklauso vienai ar kelioms įmonėms, nepatenkančioms į Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu apibrėžtą labai mažų, mažų ir (ar) vidutinių įmonių kategoriją;

9.5. SVV subjektams, rėmimo lėšų skyrimo dieną turintiems įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės ir Savivaldybės biudžetams.

10. Rėmimo lėšos skiriamos šioms verslo sritims:

10.1. Dokumentais pagrįstų pradinių įmonės įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pradines įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.

10.2. Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms arba ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai - šiai priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų.

10.3. SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eurų. Taip pat rėmimo lėšos gali būti skiriamos finansuoti privalomus vadovų mokymus (priešgaisrinės bei darbų saugos), jei SVV subjektas įsteigtas ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.

10.4. Verslo parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dailinis padengimas. Parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam pareiškėjui dengiama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms ir (arba) ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams tarptautinėse ar nacionalinėse parodose, mugėse bei kituose renginiuose ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai – šiai prioritetinei priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms padengti: už registracijos mokestį, parodos ploto nuomą, už stendų dizainą ir įrangą; už papildomą stendų įrangą ir paslaugas; reklamos paslaugas (reklaminiai spaudiniai, įrašai kataloge); už muitinės tarpininko paslaugas ir krovos darbus; parodos eksponatų draudimą; apgyvendinimo paslaugas ir kelionės išlaidas.

10.5. Įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pagrindines internetinių svetainių kūrimo išlaidas sudaro: mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus (sąskaita faktūra, darbų perdavimo aktas), mokestis už internetinės svetainės adreso (vardas.lt) sukūrimą ir palaikymą metams (sąskaita faktūra), mokestis už svetainės įdiegimą serveryje (sąskaita faktūra), nuomos mokestis.

10.6. Įmonei ar organizacijai, įsipareigojančiai suorganizuoti metinį Raseinių rajono savivaldybės verslui skirtą renginį, skiriama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų.

11. Bendras rėmimo lėšų dydis vienam pareiškėjui per vienerius kalendorinius metus negali viršyti 1000 eurų. Rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per einamuosius ir už vienerius ankstesnius metus iki prašymo pateikimo dienos, padengti.

12. SVV subjektas rėmimo lėšas tai pačiai verslo skatinimo sričiai gali gauti tik vieną kartą per 3 metų veiklos laikotarpį.

13. Jei rėmimo lėšas norinčių gauti pareiškėjų yra daugiau, negu galima patenkinti turimomis lėšomis, prioritetas teikiamas pareiškėjams, atsižvelgiant į:

13.1. vėliausiai pagal įsisteigimo datą įsisteigusiems SVV subjektams;

13.2. jei anksčiau įmonei rėmimo lėšų nebuvo skirta;

13.3. įmonės darbuotojų skaičių (prioritetas didesniam darbuotojų skaičiui);

13.4. jaunimą iki 29 m.

 

III. DOKUMENTAI LĖŠOMS GAUTI, LĖŠŲ SKYRIMAS

 

14. Lėšų gavėjai, pageidaujantys gauti lėšų remiamai veiklai, Savivaldybės administracijai pateikia:

14.1. prašymą (1 priedas) SVV rėmimo lėšoms gauti su nurodytais pridedamais dokumentais;

14.2. SVV rėmimo lėšų gavėjo anketą (2 priedas);

15. Patvirtinus biudžete lėšas, kvietimai rėmimo lėšoms gauti skelbiami du kartus per metus, jei lieka nepanaudotų lėšų, gali būti skelbiamas trečias kvietimas. Informacija apie prašymų priėmimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt.

16. Visų prie prašymo pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo (jei prašymą teikia fizinis asmuo, jo parašu) parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

17. Su prašymu pateikti dokumentai ar jų kopijos rėmimo lėšoms gauti SVV pareiškėjams negrąžinami.

18. Prašymai ir prie jų pridedami dokumentai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis arba popieriniu variantu (registruojami Savivaldybės administracijos priimamajame).

19. Savivaldybės administracijos skyrius, kuriam pavesta verslo koordinavimo funkcija, patikrina prašymus, pridedamus dokumentus ir kviečia Komisiją svarstyti paraiškas.

20. Sprendimai lėšoms gauti įforminami Savivaldybės direktoriaus įsakymais, kurių projektus, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, ruošia Savivaldybės administracijos skyrius, kuriam pavesta verslo koordinavimo funkcija.

21. Su pareiškėjais, kuriems skirtos programos lėšos, pasirašoma biudžeto lėšų naudojimo sutartis, kurioje nurodoma lėšų naudojimo tikslinė paskirtis, įgyvendinami veiklos vertinimo kriterijai, pridedama išlaidų sąmata (forma patvirtinta finansų ministro įsakymu).

22. Lėšos naudojamos griežtai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius vadovaujantis patvirtinta sąmata.

23. Apie lėšų panaudojimą lėšų gavėjai atsiskaito biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka.

24. Einamaisiais kalendoriniais metais kiekvienam lėšų gavėjui skirtų lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius.

25. Komisija prašymo nesvarsto, jeigu:

25.1. pareiškėjas pateikia ne visus Tvarkos apraše nurodytus rėmimo lėšoms gauti reikalingus dokumentus;

25.2. jeigu ją pateikė ne SVV subjektas ar įgaliotas asmuo;

25.3. pareiškėjo įmonė verčiasi Tvarkos aprašo 9 punkte minima veikla.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Lėšų skyrimo teisėtumą tikrina Savivaldybės kontrolės institucijos.

27. Jei SVV rėmimo lėšų gavėjas lėšoms gauti pateikia neteisingą informaciją ar suklastotus dokumentus, tokį faktą nustačius, skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Tvarkos aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

29. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

Raseinių rajono savivaldybės

smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

__________________________________________________________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Raseinių rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

SKIRTI SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠAS

 

__________________________

 

(data)

Raseiniai

 

Prašau skirti man / mano atstovaujamai įmonei lėšų iš Raseinių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų. Prašoma paramos forma ir lėšų dydis:

 

Eil. Nr.

Prašoma lėšų

Prašomų lėšų dydis Eur

1.

Dokumentais pagrįstų pradinių įmonės įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pradines įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.

 

2.

Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms arba ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai - šiai priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų.

 

3.

SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eurų. Taip pat rėmimo lėšos gali būti skiriamos finansuoti privalomus vadovų mokymus (priešgaisrinės bei darbų saugos), jei SVV subjektas įsteigtas ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.

 

4.

Verslo parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dailinis padengimas. Parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam pareiškėjui dengiama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms ir (arba) ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams tarptautinėse ar nacionalinėse parodose, mugėse bei kituose renginiuose ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai – šiai prioritetinei priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms padengti: už registracijos mokestį, parodos ploto nuomą, už stendų dizainą ir įrangą; už papildomą stendų įrangą ir paslaugas; reklamos paslaugas (reklaminiai spaudiniai, įrašai kataloge); už muitinės tarpininko paslaugas ir krovos darbus; parodos eksponatų draudimą; apgyvendinimo paslaugas ir kelionės išlaidas.

 

5.

Įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pagrindines internetinių svetainių kūrimo išlaidas sudaro: mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus (sąskaita faktūra, darbų perdavimo aktas), mokestis už internetinės svetainės adreso (vardas.lt) sukūrimą ir palaikymą metams (sąskaita faktūra), mokestis už svetainės įdiegimą serveryje (sąskaita faktūra), nuomos mokestis.

 

6.

Įmonei ar organizacijai, įsipareigojančiai suorganizuoti metinį Raseinių rajono savivaldybės verslui skirtą renginį, skiriama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų.

 

IŠ VISO

 

 

Su lėšų gavimo sąlygomis, teikimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

 

Prašome pažymėti pridedamus dokumentus:

 

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimas

Lapų skaičius

1.

SVV rėmimo lėšų gavėjo anketa (2 priedas)

 

2.

Įmonės įregistravimo dokumentas – Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotas išrašas (ESI)  (kai prašymą skirti lėšų teikia juridinis asmuo) / Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos kopija (kai prašymą skirti lėšų teikia fizinis asmuo)

 

3.

Jei prašymą skirti lėšų teikia fizinis asmuo, asmens tapatybę įrodantis dokumentas

 

4.

Išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai  (sąskaitos-faktūros, apmokėjimo dokumentų arba banko išrašų) kopijos

 

5.

Pažymas apie įsiskolinimus Valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams;

 

6.

Priemonės įgyvendinimą įrodančių dokumentų kopijos (pvz., gauto kvalifikacijos pažymėjimo kopija, išleistas reklaminis bukletas ar pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

___________________

 

Raseinių rajono savivaldybės

smulkiojo ir vidutinio verslo

rėmimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

SVV RĖMIMO LĖŠŲ GAVĖJO ANKETA

 

Verslo subjekto pavadinimas arba vardas / pavardė

 

 

 

Įmonės buveinės adresas / deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

 

Įmonės pagrindinė veikla

 

 

 

Pagrindinė veiklos vykdymo vieta

 

Adresas pranešimams siųsti

 

 

Verslo subjekto kodas

 

 

PVM mokėtojo kodas

 

 

Atsiskaitomoji sąskaita ir banko pavadinimas

 

Telefonas

 

 

Mobilusis telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

Įsikūrimo data

 

 

Įmonės veiklos pobūdis (nurodyti veiklos rūšį pagal EVRK)

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

Tvirtinu, kad visi šioje lėšų gavėjo anketoje pateikti duomenys yra teisingi

 

Anketos pildymo data

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Pareigos (įmonėje)

 

 

Parašas

 

 

 

____________________________