HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 28 d. Nr. D1-458

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 8.15 papunktį.

2. Pripažįstu netekusiu galios 8.41 papunktį.

3. Papildau 8.45 papunkčiu:

8.45. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą;“.

4. Pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą; ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, užtikrindamas, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytiems subjektams statinio projektai teikiami pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją.“

5. Pakeičiu 3 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines);“.

6. Pakeičiu 3 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį;“.

7. Pakeičiu 3 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje – rekonstruojant I grupės nesudėtingąjį statinį;“.

8. Pakeičiu 3 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys) – rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį;“.

9. Papildau 5 priedą 1.24 papunkčiu:

1.24. ar įgyvendinami Aplinkos apsaugos įstatymo [8.45] 15 straipsnio 3 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai. Užtikrina, kad statybą leidžiantis dokumentas nebūtų išduotas, jei nepateikiamas atsakingosios institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau – PAV sprendimas), ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, statiniui, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo; pagal kompetenciją tikrina, ar tokio statinio projekte įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir suprojektuotos PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti.“

10. Pakeičiu 5 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tikrina statinio projektus kultūros paveldo statinių, taip pat statinių, suprojektuotų kultūros paveldo statinio teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje, saugomoje kultūrinėje teritorijoje (kultūriniame arba kompleksiniame (kraštovaizdžio) draustinyje, istoriniame nacionaliniame, istoriniame regioniniame parke) esančiuose statiniuose; užtikrindamas Aplinkos apsaugos įstatymo [8.45] 15 straipsnio 7 dalies reikalavimų įgyvendinimą, pagal kompetenciją tikrina, kad šiame punkte nurodytų statinių, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, projektuose įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir suprojektuotos PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui kultūros paveldui ir aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti.“

11. Papildau 5 priedą 4.4 papunkčiu:

4.4. Aplinkos apsaugos įstatymo [8.45] 15 straipsnio 7 dalies reikalavimų įgyvendinimą. Pagal kompetenciją tikrina, kad statinio, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, projekte įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir suprojektuotos PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti.“

12. Papildau 5 priedą 51 punktu:

51. Radiacinės saugos centras, užtikrindamas Aplinkos apsaugos įstatymo [8.45] 15 straipsnio 7 dalies reikalavimų įgyvendinimą, pagal kompetenciją tikrina, ar Reglamento šio priedo 5 punkte nurodytų statinių, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, projektuose įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir suprojektuotos PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti.“

13. Pakeičiu 5 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Aplinkos apsaugos agentūra tikrina statinių, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka, projektus, užtikrindama Aplinkos apsaugos įstatymo [8.45] 15 straipsnio 7 dalies reikalavimų įgyvendinimą.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika