ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-116 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ RENGIMO, FINANSAVIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 13 d. Nr. A-182

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2018 m. vasario 9 d. protokolą Nr. KO-13(3.48),

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, finansavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A-116 ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d.

įsakymu Nr. A-116

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. A-182 redakcija)

 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ RENGIMO, FINANSAVIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, finansavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau Programa) lėšų naudojimą visuomenės sveikatos projektams finansuoti ir remti, apskaitą ir kontrolę bei atskaitomybę.

2. Projekto vadovas tai projektą vykdančios švietimo, sveikatos priežiūros ir kitos biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos (toliau Organizacija) vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

3. Projekto vykdytojas projektą teikianti ir vykdanti Organizacija.

4. Tvarką tvirtina, keičia ir papildo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius).

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI PRIORITETAI

 

5. Projektai finansuojami, atsižvelgiant į  nustatytus prioritetus ir prioritetines kryptis.

6. Programos lėšų naudojimo prioritetines kryptis nustato Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba), atsižvelgdama į Lietuvos sveikatos programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos ir nutarimų šiais klausimais nuostatas, savivaldybės gyventojų poreikius (sergamumą, mirtingumą, nedarbingumą ir kt.).

7. Įgyvendinant projektus siektina gerinti Šiaulių rajono gyventojų sveikatos rodiklius, mažinti sergamumą, ligotumą, invalidumą, įtraukiant bendruomenę į sveikatinimo veiklą, mažinant socialinius sveikatos netolygumus.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS, ATSKAITOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

8. Programai įgyvendinti lėšos planuojamos Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžete Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

9. Programos lėšos naudojamos priemonėms finansuoti ir remti:

9.1. sveikatos projektams finansuoti ir remti;

9.2. aplinkos sveikatinimo projektams finansuoti ir remti;

9.3. valstybės laiduojamos ir savivaldybių remiamos sveikatos priežiūros priemonėms remti.

10. Lėšų, skirtų Programai įgyvendinti, panaudojimo ataskaitą tvirtina Savivaldybės taryba.

11. Programos lėšų apskaitą tvarko Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau Buhalterinės apskaitos skyrius).

12. Programos lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų ir grąžinamos į Programos sąskaitą.  

13. Programos vykdymo auditą ir kontrolę atlieka Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ TEIKIMAS

 

14. Programos priemonėms teikti kasmet yra skelbiamas konkursas, kurį organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), o Sveikatos taryba vertina ir atrenka finansuotinus projektus.

15. Projektus gali rengti ir paraiškas teikti Organizacijos, kurių teikiamoje paraiškoje veikla yra skirta Šiaulių rajono gyventojams ir susijusi su visuomenės sveikatos funkcijų vykdymu: visuomenės sveikatos stiprinimu, stebėsena, sveikatos išsaugojimu. 

16. Organizacijų, kurios ankstesniais metais gavo finansavimą iš Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektui įgyvendinti ir vykdė jį netinkamai (neįsisavino lėšų, nepateikė projekto įvykdymo ataskaitų ir kt.), paraiškos yra nepriimamos.

17. Viena Organizacija gali teikti vieną paraišką. 

18. Sveikatos taryba apie projektų konkursą skelbia vietos spaudoje ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma einamųjų metų projektų prioritetinės kryptys ir paraiškų priėmimo terminas.

19. Projektai turi būti rengiami pagal patvirtintą paraiškos formą (1 priedas).

20. Projektai teikiami Sveikatos tarybai užpildžius paraiškos formos 2 (du) egzempliorius (1 popierinis variantas ir kitas pateikiamas elektroniniu būdu).

21. Projektų paraiškas registruoja Sveikatos tarybos sekretorius ir perduoda projektus svarstyti Sveikatos tarybai.

22. Paraiškos priimamos 20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo datos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos 14 val.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

23. Projektus vertina Sveikatos taryba pagal nustatytas prioritetines kryptis, vadovaujantis projekto vertinimo anketa (2 priedas).

24. Sveikatos tarybos nariai paraiškas vertina balais pagal paraiškų vertinimo kriterijus, nurodytus 2 priede. Kiekviena paraiška vertinama mažiausiai dviejų Sveikatos tarybos narių ir išvedamas vertinimo vidurkis. Maksimalus balų skaičius yra 70. Jei paraiška įvertinama 25 balais ir mažiau, yra nefinansuojama.

25. Sveikatos tarybos narys privalo atsisakyti vertinti jam pateiktą projektą, jei paaiškėja, kad Sveikatos tarybos narys:

25.1. yra projektą pateikusios Organizacijos narys;

25.2. dalyvauja projektą pateikusios Organizacijos valdymo organų veikloje;

25.3. yra įtrauktas į projekto, kuris yra vertinamas, vykdymo procesą;

25.4. gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas ar gali būti šališkas.

26. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip mėnesį nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKA

 

27. Įvertinus pateiktas projektų paraiškas yra surašomas Sveikatos tarybos protokolas, kuris pateikiamas Administracijos direktoriui.

28. Su kiekvienu projekto, laimėjusio konkursą, vykdytoju Administracijos direktorius sudaro projekto finansavimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutarties neatsiejama dalis yra Programos išlaidų sąmata (Finansų ministerijos nustatytos formos).

29. Sutartyje apibrėžiami šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo už įgyvendintą projektą ir panaudotas lėšas sąlygos. Šio atsiskaitymo neatsiejama dalis yra biudžeto sąmatos įvykdymo apyskaita (Finansų ministerijos nustatytos formos), pateikiama Buhalterinės apskaitos skyriui.

30. Pasirašius Sutartį, lėšoms gauti pildomos mokėjimo paraiškos (3 priedas). Projekto vykdytojai paraiškas pildo turimoms faktinėms išlaidoms, neviršijant ketvirčio patvirtintų išlaidų plano, užpildę jas pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui.

31. Lėšos projektų vykdytojams pervedamos vadovaujantis patvirtinta Programos išlaidų sąmata.  Projekto vykdytojas tvarko lėšų apskaitą ir saugo su apskaita susijusius dokumentus.

32. Projektų vykdytojas, pasirašęs Sutartį su Administracijos direktoriumi, įsipareigoja apie projekte įvykdytas sveikatinimo veiklas viešinti bendruomenėje (informacija Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, leidiniuose, susitikimuose su bendruomene ir kt. priemonėse) nurodant Šiaulių rajono savivaldybę kaip priemonę finansavusią instituciją.

33. Lėšos skiriamos šioms priemonėms: kelialapiams į sveikatinimo stovyklas, gydytojų-specialistų konsultacijoms, medikamentams, dezinfekcinėms, dezinsekcinėms ir deratizacinėms medžiagoms, asmens higienos priežiūros priemonėms, medicinos personalo apsaugos priemonėms.

34. Ne daugiau kaip po 10 proc. projekto sumos, skiriamos iš Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, skiriama:

34.1. trumpalaikiam turtui (kanceliarinėms priemonėms, spaudiniams, fotoprekėms, smulkiam sportiniam inventoriui) įsigyti;

34.2. organizacinėms išlaidoms apmokėti (transporto, pašto, ryšių, kopijavimo, maketavimo, laminavimo), patalpų ir techninės įrangos nuomai, autoriniams atlyginimams, sociologiniams, fizikiniams ir cheminiams tyrimams atlikti.

35. Organizuojant seminarus bei konferencijas, gali būti skiriamos lėšos dalyvių maitinimui.

36. Projekto finansavimui skirtos lėšos negali būti naudojamos statyboms, patalpų remontui ar jų rekonstrukcijai.

37. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui:

37.1. kai projekto veikla apima visą Šiaulių rajono bendruomenę, 2 000,00 eurų;

37.2. kai projekto veikla apima vietos bendruomenę, 500,00 eurų.

38. Projekto vykdytojo nuosavos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendros projekto sumos.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA

 

39. Už projektų lėšų tinkamą panaudojimą, darbų apimčių ir kokybinių parametrų įvykdymą, veiklos ir finansinių ataskaitų pateikimą atsako projekto vadovas. Projekto vykdytojui skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį, Sveikatos taryba gali koreguoti projektui skiriamų lėšų sumą ir siūlyti tikslinti Sutartį arba inicijuoti Sutarties nutraukimą grąžinant pervestas ir ne pagal paskirtį panaudotas lėšas.

40. Projektų vykdytojai už projekto lėšų panaudojimą / nepanaudojimą ir projekto įvykdymą atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais.

 

____________________