HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. V-409

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos (toliau – Krašto apsaugos savanorių pajėgos) ne vėliau kaip per mėnesį nuo krašto apsaugos ministro įsakyme nustatytos šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą dienos PerVIS ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro (toliau – Karo prievolininkų registras) duomenų pagrindu sudaro Karo prievolininkų, privalomai šauktinų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sąrašą (toliau – A sąrašas) ir Einamųjų kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus (toliau – B sąrašai) pagal atitinkamų Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių administruojamas savivaldybes (toliau – Regionas).“

2. Pripažįstu netekusiu galios 6.5 papunktį.

3. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.

4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Karo prievolininkai, atitinkantys Karo prievolės įstatymo 5, 8 ir 11 straipsnių 2 dalyse nustatytus reikalavimus, gali raštu pateikti Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui nustatytos formos prašymą (2 priedas) atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru iki B sąrašų sudarymo dienos, o karo prievolininkai, kurie nebuvo įtraukti į B sąrašus, – ir po šių sąrašų paskelbimo dienos. Karo prievolininkai, kurie einamaisiais metais buvo įtraukti į B sąrašus, prašymą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru gali pateikti iki įsakymo, dėl skyrimo į karinį vienetą, pasirašymo dienos. Karo prievolininkai, kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kartu su prašymu papildomai pateikia dokumentus, įrodančius studijavimą aukštojoje mokykloje arba jos baigimą.“

5. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Savo pareiškimą karo prievolininkas, raštu pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, gali atšaukti iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos. Tada karo prievolininkai, kurie einamaisiais metais buvo įtraukti į B sąrašus, iš C sąrašo perkeliami į D sąrašą.“

6. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės, atsižvelgdamos į Regioniniame plane nustatytą karo prievolininkų skaičių, sudaro Regiono Skiriamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdus (toliau – E sąrašai). Karo prievolininkai į E sąrašus įtraukiami eilės tvarka pirmiausia iš Regionui sudaryto C sąrašo, o jų pritrūkus – iš D sąrašo.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                           Juozas Olekas