LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2016 m. gruodžio 6 d. Nr. A1-646

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1041 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymą“:

1.  T v i r t i n u Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo

ministro pareigas                                                                                  Algimanta Pabedinskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d.

įsakymu Nr. A1-646

 

 

LAIDOJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS LAIDOTI SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja laidojimo išlaidų kompensacijos, nustatytos Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatyme Nr. I-954 (toliau – Įstatymas), nepriklausomybės gynėjams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), laidoti (toliau – laidojimo išlaidų kompensacija) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL LAIDOJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS SKYRIMO

 

3. Dėl laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėją laidojantis asmuo kreipiasi į nepriklausomybės gynėjo paskutinės buvusios deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (toliau – savivaldybės administracija) ir pateikia:

3.1. prašymą skirti laidojimo išlaidų kompensaciją;

3.2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.3. nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimą arba kitą nepriklausomybės gynėjo mirties faktą patvirtinantį dokumentą, arba šio dokumento kopiją;

3.4. mirus darbingo amžiaus nepriklausomybės gynėjui, – iki jo mirties dienos galiojusią darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), kurioje darbingumo netekimas (invalidumas) susietas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija, o mirus senatvės pensijos amžių sukakusiam nepriklausomybės gynėjui, – darbingumo lygio pažymą, kurioje darbingumo netekimas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija buvo susietas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, arba šio dokumento kopiją;

3.5. nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso pažymėjimą arba savivaldybės administracijos, pripažinusios nepriklausomybės gynėjui teisinį statusą, pažymą, patvirtinančią teisinio statuso pripažinimą ir teisinio statuso pažymėjimo išdavimą.

 

III SKYRIUS

LAIDOJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

4. Laidojimo išlaidų kompensacija nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo išlaidų kompensacijai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo išlaidų kompensaciją atsiradimo dienos. Kai nepriklausomybės gynėją laidojantis asmuo dėl laidojimo išlaidų kompensacijos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo išlaidų kompensaciją atsiradimo dienos, laidojimo išlaidų kompensacija turi būti išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo išlaidų kompensacijai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

5.  Laidojimo išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal nepriklausomybės gynėjo mirties mėnesį galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Asmenims pateikus dokumentų originalus, savivaldybių administracijų tarnautojai ar darbuotojai, įgalioti tvirtinti dokumentų kopijų tikrumą, padaro dokumentų kopijas, patvirtina dokumentų kopijų tikrumą ir dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui.

7. Dokumentai, nurodyti Aprašo 3.3 ir 3.4 papunkčiuose, savivaldybės administracijai pateikiami tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose.

 

________________________