herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

 

 

SPRENDIMAS

 

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifŲ 2020 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

2019 m. gegužės 16 d. Nr. B1-104

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu,  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1, 2 dalimis,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje 2020 metų mokestiniam laikotarpiui :

1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims;

2. 3 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių turtas yra apleistas ir neprižiūrėtas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika