neįgaliųjų REIKALų departamentO

PRIE socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-46 „DĖL ASMENŲ SIUNTIMO Į SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2022 m. balandžio 25 d. Nr. V-43

Vilnius

 

 

Pakeičiu Asmens siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 6 punktą ir išdėstau jį taip:

6. Stebėsenos ir kontrolės skyrius išrašo siuntimus į Globos namus (toliau – Siuntimas) asmenims, dėl kurių savivaldybės yra priėmusios sprendimus dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose (toliau – sprendimas), arba asmuo pageidauja apsigyventi Globos namuose, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, 61 punktu. Jei savivaldybės sprendimas neatitinka socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojančių teisės aktų arba sprendimas priimtas asmeniui, kuris neatitinka Globos namų nuostatuose apibrėžtos grupės, Departamentas turi teisę neišrašyti siuntimo, apie tai sprendimą pateikusią savivaldybę informavęs raštu.“

2.    Pakeičiu 7 punktą ir išdėstau jį taip:

7. Globos namuose esant laisvai vietai Siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo ir visų Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 57 punkte nurodytų tinkamai parengtų asmens bylos dokumentų gavimo Departamente dienos arba nuo Globos namų pranešimo apie atsilaisvinusią vietą gavimo Departamente dienos.

3.    Pakeičiu 12 punktą ir išdėstau jį taip:

12. Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal savivaldybių sprendimų ir visų Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 57 punkte nurodytų tinkamai parengtų asmens bylos dokumentų gavimo Departamente datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli skirtingų savivaldybių sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos Departamente eilės numerį, kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į savivaldybės sprendimo registracijos eilės numerį. Jei gaunamas asmens prašymas apsigyventi Globos namuose, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, 61 punktu, jis įrašomas į eilę pagal prašymo gavimo Departamente datą ir jo registracijos Departamente eilės numerį. Jei asmuo yra įrašomas į eilę specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie globos namai yra skirti, asmenims.

4.    Pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:

19. Dėl informacijos apie asmens vietą eilėje galima teirautis elektroniniu paštu centras@ndt.lt arba telefonu 8 648 03 124. Dėl informacijos apie asmens vietą eilėje gali kreiptis sprendimą priėmusios savivaldybės administracijos atstovas, pats į eilę įrašytas asmuo ar asmenys, kurie rūpinasi įrašytu į eilę asmeniu.

5.    Pakeičiu 21 punktą ir išdėstau jį taip:

21. Kartą per ketvirtį Departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasirinktinai tikrina Stebėsenos ir kontrolės skyriaus eilių sudarymo teisingumą ir vertina Siuntimų išrašymo procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Eglė Čaplikienė