LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2010 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-47 „DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. V-867

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“:

1. P a k e i č i u Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis pareigas

sveikatos apsaugos ministras                                                                                Aurelijus Veryga

 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė (lovadieniais)

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

I

Pacientų atranka kepenų transplantacijai

12

2 159,04

II

Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas

68,89

Iki 6 apsilankymų per metus

III

Potencialaus recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro kepenų transplantacijai

1

596,01

IV

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

339,56

Vienam potencialiam donorui – ne daugiau kaip 1 paslauga

V

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas

Apmokama pagal Nacionalinio transplantacijos biuro ataskaitą

VI

Kepenų paėmimo operacija

VI.I

Gyvo donoro

3 163,49

VI. II

Mirusio donoro

3 358,91

VI. III

Mirusio multiorganinio donoro

2 589,55

VII

Kepenų transplantacijos operacija

7 291,73

VIII

Recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos

VIII. I

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje

14

22 236,56

VIII. II

Abdominalinės chirurgijos skyriuje

7

2 548,48

VIII. III

Gastroentero-logijos skyriuje

14

3 452,60

IX

Įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare

IX. I

Pirmą mėnesį po KT taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu)

4 296,35

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. II

Antrą mėnesį taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)

1 398,30

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. III

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas

3

2 172,13

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymas

X

Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos

130,76

Pirmą

pusmetį – iki 6 apsilankymų.

Antrą

pusmetį – iki 3 apsilankymų.

Antrais ir vėlesniais metais – iki 4 apsilankymų per metus

XI

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų

12

6 586,88

XII

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių

12

688,20

XIII

Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

3 110,06

XIV

Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

21

18 939,70

XV

Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

3 511,38

XVI

Virusinio hepatito B ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

XVI. I

Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu

15 094,85

KT metu taikyta profilaktika

XVI. II

Virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos

30 516,90

Kitų KT etapų metu taikytas 4 savaičių gydymas

XVI. III

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

3 018,97

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

XVI. IV

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

1

3 193,80

 

 

______________