LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 8 d. Nr. 4-67

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais;“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 2.3 papunktį.

1.3. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, tinkamą finansuoti pagal Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo 11 punktą, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.“

1.4. Pakeičiu 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.11. Paskola – investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal Priemonę paskola nelaikoma.

1.5. Pakeičiu 3.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.13. Paskolos sutartis – sutartis, sudaryta tarp paskolos gavėjo ir finansų tarpininko dėl paskolos suteikimo, įskaitant visus jos pakeitimus.

1.6. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal Aprašą bus kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų už paskolas, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, įsigyti, kompensuojama už ne didesnę kaip 35 000 (trisdešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) dydžio paskolos dalį. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą komercinės paskirties automobiliui (komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės) įsigyti, kompensuojama už ne didesnę kaip 25 000 (dvidešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant PVM) dydžio paskolos dalį.

1.7. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu. Projektų atranka gali būti stabdoma apie tai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų paskelbus INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt/.

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

1.9. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PAREIŠKĖJAMS IR PASKOLOMS“.

1.10. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.4. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai. Jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai;“.

1.11. Pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.5. paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms vykdyti: „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 68.1–68.3 grupę), „Krovininis kelių transportas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ir „Krovininių automobilių nuoma“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti, „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64–66 skyrius), „Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), „Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), „Tabako gaminių gamyba (ar) jų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 35.1 grupę);“.

1.12. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, siekiant šį turtą parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje (nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikomi atvejai, kai ne mažiau kaip 60 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti), taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kai pareiškėjas yra:

11.1.1. verslininkas;

11.1.2. juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose, vadovaujantis Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriumi;“.

1.13. Pripažįstu netekusiu galios 11.6 papunktį.

1.14. Papildau 11.8 papunkčiu:

11.8. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos elektros energiją gaminančių elektrinių ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių statybai ir (ar) įrengimui ir (ar) modernizavimui, siekiant parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje.

1.15. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma, yra paskolos sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc. metinių palūkanų, kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą.

1.16. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pareiškėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis atitinka pareiškėjui apskaičiuotos didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumą. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis palūkanų (mokėtinų vadovaujantis Aprašo 13 punkto nuostatomis pagal paskolos grąžinimo grafiką už laikotarpį, nurodytą Aprašo 12 punkte) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6 punkte, sandauga ir galimu suteikti de minimis pagalbos dydžiu. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui ar komercinės paskirties automobiliui įsigyti, skaičiuojant didžiausią galimą palūkanų kompensacijos sumą, atsižvelgiama į Aprašo 6 punkte nustatytus ribojimus.“

1.17. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Paraiškos vertinimo metu, trūkstant informacijos paraiškai įvertinti, INVEGA turi  paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus Aprašo 23 punkte nurodytu būdu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo prašymo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų, INVEGA priima sprendimą atmesti paraišką.

1.18. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. INVEGA paraiškos vertinimo ir (arba) kompensacijos išmokėjimo, ir (arba) patikrų metu turi teisę pareiškėjo paprašyti dokumentų, įrodančių atitiktį Aprašo 10.8 ir 35.6  papunkčiuose išvardytiems kriterijams. Prašomus dokumentus pareiškėjas turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo INVEGOS prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos. Jei INVEGAI paprašius dokumentai, nurodyti Aprašo 10.8 ir 35.6 papunkčiuose, nebus pateikti, sutartis dėl palūkanų kompensavimo nesudaroma arba nutraukiama ir išmokėtos lėšos susigrąžinamos pagal Aprašo 44 punktą. Pareiškėjas apie tai informuojamas raštu arba el. paštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos.

1.19. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra reorganizuotas jungimo ar skaidymo būdu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, paskolos gavėjui priklausančios kompensacijos sumos, kurios buvo priskaičiuotos už paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas, bet dėl paskolos gavėjo veiklos pabaigos jam nebuvo išmokėtos, išmokamos paskolos gavėjo teisių ir pareigų perėmėjui jo prašymu. Teisių perėmėjui perėmus paskolos gavėjui skirtą palūkanų kompensavimą, kaip numatyta Aprašo 39 punkte, teisių perėmėjui taip pat priskaičiuojamos ir išmokamos kompensacijos sumos už iki susitarimo dėl dotacijos sutarties keitimo pasirašymo teisių perėmėjo pagal paskolos sutartį sumokėtos paskolos palūkanos.“

1.20. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Kitam ūkio subjektui perėmus teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su investicinės ir (ar) apyvartinės paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, teisių perėmėjas INVEGAI turi pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt laisvos formos prašymą dėl palūkanų kompensavimo, dokumentus ir informaciją, nurodytus INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt, dėl Aprašo 10 punkte nustatytų reikalavimų (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) atitikties. Gavusi iš teisių perėmėjo šiame Aprašo punkte nurodytą laisvos formos prašymą dėl palūkanų kompensavimo, informaciją ir dokumentus, INVEGA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvertina teisių perėmėjo atitiktį Aprašo 10 punkte nustatytiems reikalavimams (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) ir priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo teisių perėmėjui. Jei teisių perėmėjas atitinka Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą), su juo pasirašomas  susitarimas dėl dotacijos sutarties keitimo bei tęsiamas palūkanų kompensavimas tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nustatytos paskolos gavėjui dotacijos sutartyje, tai yra nekeičiant didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos, pirminės paskolos sumos, jos grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir buvusio kompensavimo laikotarpio. Teisių perėmėjui skiriama didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos dalis sumažinama iki teisių perėmimo INVEGOS jau įvykdytais įsipareigojimais paskolos gavėjui pagal dotacijos sutartį.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.6, 1.10 ir 1.13 papunkčiai įsigalioja 2023 m. kovo 1 d. ir taikomi vertinant ir administruojant nuo 2023 m. kovo 1 d. uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) pateiktas paraiškas kompensuoti palūkanas;

2.2. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.6, 1.10 ir 1.13 papunkčius, taikomas vertinant ir administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo INVEGAI pateiktas paraiškas kompensuoti palūkanas.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                   Aušrinė Armonaitė