LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-971 „DĖL statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 2 d. Nr. D1-131

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nauja redakcija nedėstomas):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 8 straipsnio 5 dalimi, 48 straipsnio 4 dalimi, 49 straipsnio 5 ir 6 dalimis, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ 1.18, 1.26, 1.30 papunkčius ir 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo,

t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (pridedama).“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“:

2.1. Pakeičiu I skyrių ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) nustato:

1.1. gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, hidrotechnikos statinių [9.27] ir kitų statinių techninės priežiūros reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką,

1.2. daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką;

1.3. viešojo administravimo subjektų, išvardytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [9.5] 49 straipsnio 1 dalyje (toliau – Subjektai), atliekamos statinių naudojimo priežiūros (toliau – Naudojimo priežiūra) tvarką, atliekant naudojimo priežiūrą rengiamų statinių naudojimo priežiūros dokumentų formas ir informacijos apie atliktą Naudojimo priežiūrą teikimo tvarką;

1.4. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo (kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant patalpas statinyje, statinius ir (ar) patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant, perdalijant) tvarką.

2. Reglamentas nenustato energetikos objektų [9.20] [9.45], melioracijos statinių [9.13], [9.20], taip pat statinių [9.5], [9.20], kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija ir/ar jos įgaliotos institucijos, techninės priežiūros reikalavimų, kvalifikacinių reikalavimų statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formų, jų pildymo ir saugojimo tvarkos.

3. Melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo [9.13] nustatyta tvarka.

4. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus nustato Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95) [9.36].

5. Statinių griūčių tyrimą reglamentuoja kiti normatyviniai dokumentai [9.29].

6. Statinius prižiūrintys juridiniai ir fiziniai asmenys privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [9.5], kitų jų prižiūrimų statinių grupės priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų [9.12] [9.14] [9.36] [9.38] [9.37] reikalavimų.

7. Statinių naudotojai (toliau – Naudotojas) (techniniai prižiūrėtojai), priklausomai nuo statinio ir jo naudojimo sąlygų savitumo, remdamiesi Reglamentu ir kitais teisės aktais, gali parengti ir pasitvirtinti statinių techninės priežiūros taisykles ar rekomendacijas, patikslinančius ir/ar sugriežtinančius statinių techninę priežiūrą.

8. Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda užbaigus jo statybą [9.32] ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

81. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) [9.3].

2.2. Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NUORODOS

 

9. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

9.1. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

9.2. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB;

9.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

9.4. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo;

9.5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

9.6. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

9.7. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą;

9.8. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą;

9.9. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą;

9.10. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą;

9.11. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą;

9.12. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą;

9.13. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;

9.14. Lietuvos Respublikos vandens įstatymą;

9.15. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

9.16. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą;

9.17. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą;

9.18. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

9.19. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“;

9.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“;

9.21. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo;

9.22. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtintą aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

9.23. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

9.24. STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintą aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

9.25. STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“, patvirtintą aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-627 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“ patvirtinimo“;

9.26. STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintą aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

9.27. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

9.28. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

9.29. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“;

9.30. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

9.31. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

9.32. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

9.33. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

9.34. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;

9.35. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

9.36. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipines taisykles (LAND 2-95), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“;

9.37. Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.38. Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.39. aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. D1-449 „Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.40. aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. D1-895 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinės formos patvirtinimo“;

9.41. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-517 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

9.42. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“;

9.43. Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos paslaugų naudojo (kliento) vadovą, patvirtintą Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-684 „Dėl Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos paslaugų naudotojo (kliento) vadovo patvirtinimo“;

9.44. Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2012 rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.45. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles, patvirtintas energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

9.46. Maksimalias metines šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“;

9.47. Žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, sąrašą, patvirtintą žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-628 „Dėl Žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, sąrašo patvirtinimo“;

9.48. Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo;

9.49. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisykles 148-92*, patvirtintas statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244 „Dėl RSN 148-92* papildymo 6 priedu“.

2.3. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Reglamente vartojamos sąvokos:“

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 10.22 papunktį.

2.5. Pakeičiu 10.24 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.24. statinio naudojimo priežiūros vykdytojai (toliau – Priežiūros vykdytojai) – Statybos įstatyme [9.5] išvardytų viešojo administravimo subjektų, vykdančių statinių naudojimo priežiūrą, įgalioti pareigūnai (specialistai), atliekantys statinių techninės priežiūros kontrolę;“.

2.6. Papildau 10.26 papunkčiu:

10.26. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [9.5], Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme [9.8], Šilumos ūkio įstatyme [9.9] ir statybos techniniuose reglamentuose pateiktas sąvokas.“

2.7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatyme bei statybos techniniuose dokumentuose nustatytus statinių esminius reikalavimus [9.5] [9.1] per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę [9.5], maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.“

2.8. Papildau 271 punktu:

271. Draudžiama, nesilaikant statinių prieinamumo reikalavimų, nustatytų STR 2.03.01:2019 [9.34], šalinti neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas, riboto judumo asmenims skirtus keltuvus (platformas), siaurinti priėjimus ir koridorius, užstatyti juos stambiais įrenginiais, inventoriumi, medžiagomis ar kitokiais daiktais, keisti kelių, priėjimų nuolydžius ar kitaip pažeisti statinių prieinamumo reikalavimus.

2.9. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Dūmtraukių priežiūros ir naudojimo specifiniai reikalavimai turi būti vykdomi vadovaujantis respublikinėmis statybos normomis 148-92* „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ [9.49].“

2.10. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Nesudėtingųjų statinių [9.27], vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų ar jų sklypų priklausinių, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų [9.47] techninę priežiūrą gali atlikti patys Naudotojai, neskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šiame punkte nurodytų statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros neprivalomos. Šiame punkte nenurodytais atvejais statinio techniniai prižiūrėtojai turi būti paskirti tiksliai nurodant statinius, kurių techninę priežiūrą jiems pavesta atlikti.“

2.11. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Statinio techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis prižiūrėtojas), atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai [9.1] per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.“

2.12. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Jei reikia statinio ar atskirų jo dalių būklei nustatyti atliekami esamo statinio tyrimai [9.29].“

2.13. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.1. kasmetines ir neeilines apžiūras – specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą [9.33];“.

2.14. Pakeičiu 42.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.2. esamo statinio tyrimus – Statybos įstatyme [9.5], kituose teisės aktuose numatyti asmenys;“.

2.15. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto (ar rekonstrukcijos) darbų, jų finansinio aprūpinimo planai. Statinio remonto ir rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu [9.5] ir STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [9.22].“

2.16. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Ypatingųjų statinių [9.27] techninę priežiūrą vykdantys techniniai prižiūrėtojai privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą (išskyrus Reglamento 61 ir 86 punktuose nurodytus atvejus), jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip (jei tai numatyta kituose teisės aktuose, – ir reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą).“

2.17. Pakeičiu 512 punktą ir jį išdėstau taip:

512. Pildant elektroninį statinio techninės priežiūros dokumentą, privaloma užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio statinio techninės priežiūros dokumento pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų atsekamumą. autentiškumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę elektroniniuose statinio techninės priežiūros dokumentuose daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus. Elektroniniuose statinio techninės priežiūros dokumentuose turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su išsamiais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis [9.48]. Pildydamas elektroninius statinio techninės priežiūros dokumentus, pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą [9.2].“

2.18. Pakeičiu 55.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.3. naujai statomiems statiniams – statinio statybos rangovas prieš pradedant statybos užbaigimo procedūras [9.32].

2.19. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Statinio techninės priežiūros dokumentus saugo Naudotojas arba jo įgaliojimu techninis prižiūrėtojas. Statinio techninio paso ar pastato techninio-energetinio paso II dalis „Statinio (jo dalies) priežiūros ir naudojimo atmintinė“ (elektroninė arba popierinė versija) pateikiama visiems Naudotojams. Statinio techninės priežiūros dokumentus saugantis asmuo privalo saugoti visus oficialiuosius elektroninius dokumentus iš elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų su priedais (nuotraukos, brėžiniai, kiti priedai): statinio techninį pasą, pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu [9.2], atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų [9.17] iki statinių perleidimo naujam Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. Statinių perleidimo atveju visi oficialieji elektroniniai dokumentai iš elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų su priedais (nuotraukos, brėžiniai ir kiti priedai), kiti išvardinti elektroniniai dokumentai, kaip vienas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [9.2], perduodami naujam Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. Naujas Naudotojas ar techninis prižiūrėtojas atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, privalo juos saugoti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi jų saugojimo reikalavimų [9.17].“

2.20. Pakeičiu 581 punkto  pirmąją pastraipą  ir ją išdėstau taip:

581. Rangovas statinio statytojui (užsakovui) ar nekilnojamojo turto vystytojas statinio (jo dalies) įgijėjui turi pateikti dokumentą, t. y. draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą (su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), lėšų įmokėjimą į notaro depozitinę sąskaitą patvirtinantį dokumentą, mokėjimo atidėjimą patvirtinantį dokumentą arba kredito įstaigos garantiją, užtikrinantį garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [9.5]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, lėšų įmokėjimą į notaro depozitinę sąskaitą patvirtinančiam dokumentui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:“.

2.21. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Nesudėtingųjų statinių, taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų ar jų sklypų priklausinių bei statinių, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų [9.47] techninę priežiūrą atliekantis Naudotojas neprivalo pildyti statinio techninės priežiūros dokumentų.“

2.22. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą organizuoja Naudotojas, skirdamas hidrotechnikos statinių techninį prižiūrėtoją, turintį teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas [9.33] hidrotechnikos statiniuose.“

2.23. Pakeičiu 62 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

62. Techninis prižiūrėtojas, atlikdamas hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones šių statinių techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti esminiai statinių reikalavimai [9.1] per visą ekonomiškai pagrįstą hidrotechnikos statinių naudojimo trukmę [9.5]. Hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą sudaro:“.

2.24. Pakeičiu 63.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.1.1. nuolatinių apžiūrų metu vizualiai apžiūrima hidrotechnikos statinių bendra techninė būklė. Ypatingųjų [9.27] ir neypatingųjų hidrotechnikos statinių nuolatinės apžiūros atliekamos ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;“.

2.25. Pakeičiu 63.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.3. specializuotų apžiūrų. Specializuotos apžiūros atliekamos likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki hidrotechnikos statinių garantinio laikotarpio [9.5] pabaigos; pastebėjus hidrotechnikos statinių pavojingas deformacijas ar defektus. Specializuotų apžiūrų metu tikrinama hidrotechnikos statinių bendra techninė būklė, pagrindiniai hidrotechnikos statinių patikimumą sąlygojantys ir kiti elementai norint nustatyti hidrotechnikos statinių atitiktį esminiams statinio [9.5, 9.1] ir statinio projekto reikalavimams.“

2.26. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Jei reikia hidrotechnikos statinio ar atskirų jų elementų techninei būklei įvertinti, atliekami esamo statinio tyrimai [9.29].“

2.27. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Prireikus hidrotechnikos statinių apžiūra gali būti inicijuota viešojo administravimo subjektų, vykdančių hidrotechnikos statinių naudojimo priežiūrą [9.5], nurodymu.“

2.28. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Techninis prižiūrėtojas, specialistų grupė (komisija) ir kiti asmenys, vykdantys hidrotechnikos statinių apžiūras, turi būti susipažinę su hidrotechnikos statinių projektu (jeigu jis yra), tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis [9.36], kitais hidrotechnikos statinių techninės priežiūros dokumentais.“

2.29. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Hidrotechnikos statinių apžiūras, statinių tyrimus Naudotojo lėšomis atlieka:

67.1. nuolatines – Naudotojo paskirtas techninis prižiūrėtojas;

67.2. kasmetines – Naudotojo paskirta specialistų grupė (komisija), vadovaujama techninio prižiūrėtojo. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų asmenų. Ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių privalo turėti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas [9.33] hidrotechnikos statiniuose. Kai komisija, apžiūrėjusi hidrotechnikos statinius, negali nustatyti jų deformacijų ar defektų priežasčių, jų pavojingumo laipsnio ir numatyti ištaisymo būdų, išsamiam statinių ir jų pagrindinių elementų techninės būklės įvertinimui gali būti atliekami esamų statinių tyrimai [9.29], kurie atliekami Naudotojo užsakymu ir lėšomis;

67.3. specializuotas – asmenys, turintys teisę [9.33] atlikti hidrotechnikos statinių ekspertizę;

67.4. neeilines – Naudotojo paskirta specialistų grupė (komisija), vadovaujama techninio prižiūrėtojo; komisijoje taip pat dalyvauja viešojo administravimo subjekto, atliekančio ypatingųjų hidrotechnikos statinių naudojimo priežiūrą [9.5], ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos paskirti atstovai. Kai komisija, apžiūrėjusi hidrotechnikos statinius bei jų elementus ir išanalizavusi visą šių statinių techninės priežiūros dokumentaciją, negali nustatyti defektų priežasčių, jų pavojingumo laipsnio ir numatyti ištaisymo būdų, išsamiam statinių ir jų pagrindinių elementų techninės būklės įvertinimui Naudotojo užsakymu gali būti atliekami esamų statinių tyrimai [9.29].“

2.30. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Statinio būklės įvertinimai esamo statinio tyrimų metu aprašomi techninėse ataskaitose [9.29] ar projektuose priklausomai nuo sudarytų sutarčių šiems darbams atlikti ir registruojami įrašu statinio techninės priežiūros žurnale.“

2.31. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Apžiūrų metu atskleidus hidrotechnikos statinių pavojingas deformacijas, defektus ar statinių techninės priežiūros pažeidimus, taip pat kai būtina pažeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere [9.37], atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas informuoti Naudotoją, viešojo administravimo subjektą, atliekantį hidrotechnikos statinių naudojimo priežiūrą [9.5], ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos. Vėliau minėti asmenys informuojami raštu. Kartu su raštu Naudotojui, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam hidrotechnikos statinių naudojimo priežiūrą [9.5], ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pateikiamas apžiūros aktas.“

2.32. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Naudotojas privalo atlikti tvenkinio ar užtvenkto ežero vandens lygio pažeminimą pagal [9.37] reikalavimus ir imtis kitų priemonių, kai dėl hidrotechnikos statinių techninės būklės galima šių statinių avarija [9.29], kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.“

2.33. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Pagal apžiūrų, aprašytų ir registruotų dokumentuose, nurodytuose 69 ir 70 punktuose, rezultatus Naudotojas, vadovaudamasis Statybos įstatymu [9.5] ir kitais teisės aktais, organizuoja hidrotechnikos statinių projektinės dokumentacijos rengimo, remonto ar rekonstravimo darbus.“

2.34. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros dokumentai yra tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės [9.36], statinio techninis pasas (Reglamento 1 priedas), statinio techninės priežiūros žurnalas (Reglamento 2 priedas), apžiūrų aktai (Reglamento 4 priedas), kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar Naudotojo papildomai nustatyti privalomieji dokumentai. Už hidrotechnikos statinių techninės priežiūros dokumentų teisingą pildymą ir saugojimą atsako Naudotojas.“

2.35. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Neatskiriama statinio techninio paso sudedamoji dalis yra hidrotechnikos statinio projektinė dokumentacija ir statybos darbų vykdymo techninė dokumentacija [9.31].“

2.36. Pakeičiu 78.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.1.1. gruntinių medžiagų užtvankos [9.25] (GMU) ketera;“.

2.37. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau šiame skyriuje – namo) techninę priežiūrą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – valdytojas) paskirdamas techninį prižiūrėtoją. Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už namo techninę priežiūrą atsakingą asmenį [9.5].“

2.38. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Valdytojas ir techninis prižiūrėtojas, vadovaudamiesi Reglamente nurodytais teisės aktais, Reglamento IV skyriuje nurodytais bendraisiais statinių priežiūros reikalavimais, vykdo organizacines ir technines priemones tinkamai namo būklei išsaugoti, kad būtų užtikrinti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą namo naudojimo trukmę [9.5].“

2.39. Pakeičiu 86.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.1. namų, priskirtų ypatingojo statinio kategorijai [9.27], – turėti ne žemesnę kaip statybos inžinieriaus kvalifikaciją [9.33];“.

2.40. Pakeičiu 87.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

87.4. namo statybiniai tyrimai – techninio prižiūrėtojo siūlymu [9.5, 9.29];“.

2.41. Pakeičiu 87.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

87.5. bendroji namo, jo dalies (dalinė) ekspertizė – pagal apžiūrų išvadas [9.5, 9.28];“.

2.42. Pakeičiu 87.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

87.6. energijos vartojimo pastate auditas, pastato energinio naudingumo sertifikavimas – jeigu jie būtini pagal Statybos įstatymą ar dėl to priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – namo savininkai) sprendimas [9.5, 9.30, 9.44], analizuojant valdytojo ar šildymo ir karšto vandens sistemos techninio prižiūrėtojo pateiktus duomenis apie namo šiluminės energijos (kuro) sąnaudas ir jų santykį su maksimaliomis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų šildymui [9.46].“

2.43. Pakeičiu 88.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

88.4. specializuotas apžiūras – valdytojo sprendimu sudaryta ne mažiau kaip trijų specialistų grupė (komisija), kurios vadovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, suteikiančius teisę eiti atitinkamo statinio vienos iš pagrindinių statybos techninės veiklos sričių vadovo pareigas [9.33], specialistai – turėti atitinkamos srities inžinerinį techninį išsilavinimą.“

2.44. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Statinio tyrimus, namo, jo dalies ekspertizę organizuoja valdytojas, atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę atlikti esamo statinio tyrimus ar statinio ekspertizę [9.5, 9.28].“

2.45. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą organizuoja valdytojas, atlieka specialistai, turintys teisę atlikti energijos vartojimo pastate auditą [9.44] ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą [9.26].“

2.46. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Atliekant nuolatinius stebėjimus, vizualiai apžiūrimi namo bendrojo naudojimo objektai [9.8], nurodyti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų apraše, valdytojo parengtame vadovaujantis Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipine (pavyzdine) forma [9.40]: namo bendrosios konstrukcijos,  bendrosios inžinerinės sistemos (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas ir liftus, kurių priežiūrai nustatyti specialūs reikalavimai [9.9], [9.10]), bendrojo naudojimo patalpų fizinė ir sanitarinė būklė, fiksuojami (įskaitant fotografavimą) pastebėti defektai ir deformacijos, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, statinio tyrimo ar ekspertizės poreikis; fiksuojami ir vertinami namo savininkų (naudotojų) pranešimai apie pastebėtus konstrukcijų ir inžinerinių sistemų defektus, gaisrinės saugos ir sanitarinius pažeidimus.“

2.47. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Ilgalaikį planą ir lėšų kaupimą plane numatomiems darbams valdytojas derina su namo savininkais [9.21]. Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka namo savininkų patvirtintų ilgalaikių planų įgyvendinimą.“

2.48. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Namo techninės priežiūros ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų įgyvendinimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai [9.6].“

2.49. Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:

101. Nuolatinių stebėjimų, periodinių (sezoninių), specializuotų apžiūrų, statinio tyrimų, ekspertizės, energinio audito ar energinio naudingumo sertifikavimo metu atlikti namo būklės įvertinimai aprašomi ir registruojami statinio techninės priežiūros žurnale (Reglamento 2 priedas), apžiūrų aktuose (Reglamento 3 priedas), techninėse ataskaitose [9.30].“

2.50. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Naudojimo priežiūrą atlieka šie Subjektai [9.5; 9.11]:

102.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – energetikos objektų [9.7], pagal Energetikos ministerijos nustatytą tvarką;

102.2. Susisiekimo ministerija ir/ar jos įgaliotos organizacijos – susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą [9.41, 9.42];

102.3. savivaldybių administracijos – gyvenamųjų namų ir kitų statinių (išskyrus išvardytus Reglamento 102.1 ir 102.2 papunkčiuose);“.

2.51. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Statinių įrangos ir paskirties reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atlieka saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ [9.20] joms priskirtas statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.“

2.52. Pakeičiu 104.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

104.1. atsižvelgdamas į prižiūrėtinų statinių teritorinį išdėstymą ir naudojimo paskirtį, sudaro statinių, kurių Naudojimo priežiūrą jis atliks, Naudotojų sąrašą (Reglamento 7 priedas). Nesudėtingų statinių [9.27] naudotojai į šį sąrašą neįrašomi. Informaciją apie naujų statinių statybos užbaigimą galima rasti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ [9.5] arba gauti iš Inspekcijos;“.

2.53. Pakeičiu 104.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

104.6. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras [9.1, 9.39].“

2.54. Pakeičiu 105.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.1. ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ [9.27], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Šis reikalavimas netaikomas geležinkelių statiniams, kurių naudotojai, vadovaujantis Geležinkelių transporto kodeksu [9.16], turi įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje ir kurie geležinkelių statinių techninės priežiūros dokumentus teikia per GERVIS [9.43] ir ypatingiesiems statiniams, kurie priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai todėl, kad jie yra kultūros paveldo statiniai.“

2.55. Pakeičiu 106.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

106.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Viešojo administravimo įstatymo [9.15] nustatyta tvarka ir terminais.“

2.56. Pakeičiu 108.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

108.1. pareikalauti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus [9.5; 9.41], kai jie privalomi, tarp jų:“.

2.57. Pakeičiu 108.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

108.4.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį [9.27];“.

2.58. Pakeičiu 108.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

108.4.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų [9.5], jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai;“.

2.59. Papildau 108.4.31 papunkčiu:

108.4.31. ar statinį naudojant laikomasi STR 2.03.01:2019 [9.34] ir (ar) statinio projekte numatytų statinių prieinamumo reikalavimų, prieinamumo užtikrinimui įrengti keltuvai ir kiti įrenginiai tvarkingi ir veikiantys;“.

2.60. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. Patalpų ir pastatų paskirties keitimas ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas Reglamento 118 punkte nurodytais būdais, kai atliekami nustatyta tvarka užbaigto statyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, atliekamas vadovaujantis statybos techninio reglamento [9.32] nuostatomis, taikomomis rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius.“

2.61. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Keičiant patalpų ar pastatų paskirtį, kai nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose neatliekami statybos darbai ar atliekami statinio paprastojo remonto darbai, rengiamas patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [9.28] nustatytus reikalavimus. Formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose Reglamento 118 punkte nurodytais būdais, rengiama Reglamento 114 punkte nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema (toliau – schema), kurią rengti turi teisę Statybos įstatymo [9.5] 16 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys.“

2.62. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:

115. Kai keičiant patalpų ar pastatų paskirtį ir (ar) formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus Reglamento 118 punkte nurodytais būdais turi būti atlikti statinio paprastojo remonto darbai, kuriems atlikti privaloma gauti leidimą [9.5], patalpų ar pastatų paskirties keitimo ir (ar) naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo sprendiniai pateikiami paprastojo remonto projekte ar paprastojo remonto apraše [9.28].“

2.63. Pakeičiu 116 punktą ir jį išdėstau taip:

116. Parengus patalpos ar pastato paskirties keitimo projektą, statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo [9.5] nustatytais atvejais statybos techninio reglamento [9.32] nustatyta tvarka turi gauti statybą leidžiantį dokumentą.“

2.64. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

117. Gavęs statybą leidžiantį dokumentą [9.5], statytojas (užsakovas), jei tai būtina, atlikęs statinio paprastojo remonto darbus, statybos techninio reglamento [9.32] nustatyta tvarka surašo deklaraciją apie statybos užbaigimą [9.5]. Statytojas (užsakovas) deklaraciją pateikia nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kaip pagrindą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre patalpų ar pastatų kadastro duomenų pakeitimus.

2.65. Pakeičiu 120 punktą ir jį išdėstau taip:

120. Subjekto įgaliotas valstybės tarnautojas ar kitas įgaliotas darbuotojas, gavęs visus 119 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą. Subjekto įgaliotas valstybės tarnautojas ar kitas įgaliotas darbuotojas turi patikrinti, ar schemą parengė turintis teisę rengti tokią schemą asmuo, ar naujai suformuotos patalpos (statiniai) galės būti naudojamos pagal paskirtį, kuri įregistruota nekilnojamojo turto registre iki 118 punkte nurodytų veiksmų atlikimo, kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. ar numatyti atskiri įėjimai į šias patalpas (statinius), atskirtos (prireikus įrengtos naujos) inžinerinės sistemos, išspręsti automobilių stovėjimo vietų klausimai [9.35]. Patikrinama, ar dėl schemoje numatytų pertvarkymų reikia keisti statinio (-ių) paskirtį.

2.66. Pakeičiu 10 priedo 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

 

 

 

„2 lentelė

 

Eil.

Nr.

Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas

Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų reikalavimų (aktų) pašalinti teisės aktų pažeidimus skaičius

Surašyta AN protokolų

Skirta nuobaudų

Išieškota baudų, Eur

Įteikti

Įvykdyti

Iš viso

Iš jų baudų

Iš viso

Iš jų paskirtų teismo

Iš viso

Iš jų užsakyta atlikti statinio (jo dalies) ekspertizes

Iš viso

Iš jų atlikta statinio (jo dalies) ekspertizių

vnt.

eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Gyvenamieji pastatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Negyvenamieji pastatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Inžineriniai statiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                 Simonas Gentvilas