LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 6 d. Nr. 1-153

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Ekogeologinių tyrimų reglamentą, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ :

1. Pakeičiu 2 punktą ir išdėstau jį taip:

2. Reglamento nuostatos yra susijusios su 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/ET dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), 2000 m. spalio 23 d. Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmus vandens politikos srityje pagrindus, 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo, 2007 m. lapkričio 13 d. Europos parlamento rezoliucijos dėl dirvožemio apsaugos teminės strategijos (2006/2293(INI)) bei 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) įgyvendinimu.“.

2. Pakeičiu 4 punktą ir išdėstau jį taip:

4. Reglamento nuostatos privalomos asmenims nurodytiems Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, 5 punkte.“.

3. Pakeičiu 6 punktą ir išdėstau jį taip:

6. Ekogeologinį tyrimą, nustatyta tvarka užregistruotą Žemės gelmių registre [7.2], gali vykdyti tik juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys leidimą tirti žemės gelmes šiai tyrimo rūšiai – ekogeologinis tyrimas [7.3], o chemines analizes gali atlikti tik laboratorija, turinti tam leidimą [7.9].“.

4. Pakeičiu 7.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

7.7. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2013 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;“.

5. Pakeičiu 7.11 papunktį ir išdėstau jį taip:

7.11. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.

6. Pakeičiu 22.2.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

22.2.1 sunkiųjų metalų Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn kiekiai (TMP – ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu (Aqua regia) ir analizuojant liepsnos ar elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniais metodais; M – ISO 11466, LST ISO 11047);“.

7. Pakeičiu 27.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

27.1 užteršto dirvožemio, grunto ir (ar) vandens kiekis apskaičiuotas kubiniais metrais ir tonomis, atsižvelgiant į cheminių medžiagų ribines vertes, nurodytas Reikalavimų 3 priede, ir patikslintas ribines vertes, apskaičiuotas vadovaujantis Reikalavimų 4 priede pateiktomis lygtimis;“.

8. Pakeičiu 28 punktą ir išdėstau jį taip:

28. Detaliųjų ekogeologinių tyrimų metu dirvožemio, grunto bandinių ėmimo vietų išdėstymas topografiniame plane ir jų kiekis turi užtikrinti dirvožemio, grunto taršos arealo dydžio nustatymą, o vertikalia kryptimi – užteršto dirvožemio, grunto kiekio įvertinimą. Visais atvejais dirvožemio, grunto bandinys turi būti imamas laikantis sąlygos, nurodytos šio Reglamento 20 punkte. Tiriant ūkio objektus, priskirtus LAND 9–2009 [7.5] reguliavimo sričiai, bandiniai turi būti imami ir iš gilesnių žemės sluoksnių intervalų, nurodytų šiame normatyviniame dokumente.“.

9. Pakeičiu 30 punktą ir išdėstau jį taip:

30. Dirvožemio, grunto ir vandens bandiniuose turi būti nustatomi tik būdingų tiriamajam objektui taršiųjų cheminių medžiagų bei jų skilimo (degradacijos) produktų kiekiai. Ūkio objektuose, kurių veikla yra reglamentuota LAND 9-2009 ir LAND 1-2003 [7.5, 7.8], bandiniuose nustatomi lengvųjų ir sunkiųjų angliavandenilių kiekiai bei aromatinių angliavandenilių, nurodytų šio Reglamento 23.2 papunktyje, koncentracijos.“.

10. Pakeičiu 34.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

34.6. taršos rizikos poveikio žmogui ir (ar) ekosistemoms vertinimo rezultatai (topografiniai planai, grafikai, lentelės);“.

11. Pakeičiu 39 punktą ir išdėstau jį taip:

39. Detalaus ekogeologinio tyrimo ataskaitos vertinamojoje išvadoje LGT, atsižvelgusi į joje pateiktus taršos rizikos vertinimo duomenis ir patikrinusi jų patikimumą, turi nurodyti, ar užterštos teritorijos tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos pasekmių.“.

12. Pakeičiu 45.1.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

45.1.2. ataskaitų, nurodytų šio Reglamento 33 ir 34 punktuose, santrauka, kurioje nurodomi teršalų tipai, jų kiekis (kubiniais metrais ir tonomis) ir pasiskirstymas, taršos paveikti aplinkos komponentai (receptoriai);“.

13. Pakeičiu 45.2.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

45.2.2. topografinis planas, kuriame nurodomas užterštos teritorijos plotas ir valytino dirvožemio, grunto ir (ar) požeminio vandens kiekiai;“.

14. Pakeičiu 45.2.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

45.2.6. užterštos teritorijos tvarkymo metu ir po sutvarkymo vykdomų kontrolinių tyrimų (numatant paimti mėginius iškasus užterštą gruntą iš iškasos sienų ir dugno bei iškasas užpylus švariu gruntu iš tvarkyto ploto) ir monitoringo darbų planas;

15. Pakeičiu 46.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

46.2. teritorijos kampų ir centro koordinatės pagal valstybinę koordinačių sistemą LKS-94. Topografinis planas, kuriame turi būti aiškiai nurodyta tvarkytos užterštos teritorijos vieta;“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Jonas Satkūnas