LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, PRIPAŽINIMO APELIACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-1012

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 punktu ir Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-519 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 4, 8 ir 9 punktais:

1. S u d a r a u Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinę komisiją (toliau – komisija):

1.1. Valdemaras Razumas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras (komisijos pirmininkas);

1.2. Virginija Rinkevičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Inga Čypienė, Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės patarėja;

1.4. Marius Dijokas, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Teisės ir personalo skyriaus teisininkas;

1.5. Birutė Kindurienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja;

1.6. Rita Liepuonienė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms;

1.7. Gina Kazlauskienė, Užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamento Vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja;

1.8. Giedrė Pačėsienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėja;

1.9. Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas;

1.10. Olga Pacevičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės skyriaus patarėja;

1.11. Danutė Bronė Puchovičienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė;

1.12. Asta Radzevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarptautinių ryšių prorektorė;

1.13. Dalia Švelnienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

2. S k i r i u Rūtą Ramanauskienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyresniąją specialistę, komisijos sekretore.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-660 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos sudarymo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius