VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

Įsakymas

Dėl PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1V-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.4 punktu ir Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 48 ir 49 punktais:

1. T v i r t i n u Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis vertinimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui per 3 darbo dienas šį įsakymą paskelbti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 1V-101 „Dėl Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                        Ričardas Žoramskis

 


 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos

prie Energetikos ministerijos viršininko

2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr.1V-70  

 

 

PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS VERTINIMO TAISYKLĖS

 

 

1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), vadovaudamasi Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės), 48 ir 49 punktų reikalavimais, vertina pareiškėjo arba leidimą verstis prekyba naftos produktais turinčio asmens (toliau – pareiškėjas), ketinančio verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, Leidimų išdavimo taisyklių 21.1, 21.2, 23 punktuose nustatytų technologinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas, atitiktį.

2. VEI pareigūnai, vertindami pareiškėjo technologinius ir vadybinius pajėgumus (t. y. prekybos vietų, sandėlių atitiktį techninės saugos reikalavimams ir darbuotojų kvalifikaciją), privalo vadovautis šiais teisės aktais, kuriuose yra nustatyti minimalūs reikalavimai dėl dujų balionų laikymo, sandėliavimo, dujų rezervuarų įrengimo, darbuotojų kvalifikacijos:

2.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

2.2. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai”, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“;

2.4. Suskystintųjų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-331 „Dėl Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

2.5. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“;

2.6. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.7. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“.

3. VEI teritorinis skyrius, paštu arba informacinėmis technologijų priemonėmis gavęs leidimus išduodančios institucijos (savivaldybės administracijos direktoriaus) prašymą arba elektroninį paklausimą per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – prašymas dėl įvertinimo atlikimo), įvertina, ar pareiškėjas atitinka Leidimų išdavimo taisyklių 21.1, 21.2 ir 23 punktuose nustatytus technologinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas, reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina pateiktus dokumentus dėl leidimo išdavimo ar keitimo ir atlieka pareiškėjo prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą, ar jie atitinka teisės aktuose nustatytus techninės saugos reikalavimus (toliau – pasirengimas verstis prekyba dujomis).

4. VEI teritorinis skyrius paštu arba informacinėmis technologijų priemonėmis praneša pareiškėjui apie reguliuojamosios veiklos sąlygų vertinimo datą. Pareiškėjui paštu ar technologijų priemonėmis informavus VEI teritorinį skyrių apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita vertinimo data.

5. VEI teritorinio skyriaus pareigūnas, įvertinęs pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba dujomis, užpildo Pareiškėjo pasirengimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis patikrinimo aktą (1 priedas) (toliau – Aktas), surašo Pažymą apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (2 priedas) (toliau – Pažyma), kurią pasirašo VEI teritorinio skyriaus vedėjas, ir siunčia paštu arba informacinėmis technologijų priemonėmis leidimus išduodančiai institucijai (savivaldybės administracijos direktoriui), pateikusiai prašymą dėl įvertinimo atlikimo.

6. Pažymos registruojamos VEI teritoriniame skyriuje, kurio pareigūnas atliko pareiškėjo pasirengimo verstis prekyba dujomis vertinimą ir surašė Pažymą. Akto, kaip atlikto patikrinimo faktą įrodančio dokumento, registracijos numeris ir data turi būti įrašyti Pažymoje.

 

__________________

 


Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis

naftos dujomis vertinimo tvarkos

1 priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

 

PAREIŠKĖJO PASIRENGIMO VERSTIS PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS PATIKRINIMO AKTAS

 

20    m.                                     d. Nr.

 

____________

(surašymo vieta)

 

Juridinis asmuo ______________________________________________________________

(pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Fizinis asmuo ________________________________________________________________

(vardas, pavardė, verslo liudijimo išdavimo data ir registracijos Nr., pažymos apie

________________________________________________________________________________

vykdomą individualią veiklą išdavimo data ir registracijos Nr., telefonas, el. paštas)___

________________________________________________________________________________

 

Patikrinime dalyvavo ūkio subjekto atstovas _______________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

 

Prekybos vieta_______________________________________________________________

(prekybos vietos adresas)

 

Patikrinta:

1. Prekybos vietos nuosavybę turi:

£[] nuosavybės teise, registro Nr. ___________;

£[] nuomos pagrindu, sutarties Nr. ___________.

2. Prekybos rūšis:

£[] iš suskystintų naftos dujų (toliau – SND) terminalo (sandėlio);

£[] iš talpyklos (rezervuaro);

£[] iš konteinerio;

£[] tiesiogiai pristatant SND pirkėjams (vartotojams).

3. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) išduotą atestatą eksploatuoti SND įrenginius:

£[] turi, atestato Nr. SND – __________;

£[] neturi.

 

4. Avarinis aptarnavimas:

£[] pareiškėjas turi avarinę tarnybą;

£[] pareiškėjas turi sutartį su kitu ūkio subjektu, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, sutarties Nr. _________. Ūkio subjekto, su kuriuo yra sudaryta sutartis, VEI išduoto atestato eksploatuoti SND įrenginius            Nr. SND – __________.

5. Matavimo priemonės (svarstyklės):

£[] turi;

£[] nebūtinos.

6. Pirkėjo prašymu baliono pristatymo pajungimo paslauga atliekama:

£[] nuosavybės teise ar sutarčių pagrindu turi technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia pristatyti dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) ir prijungti juos prie vartotojo dujinių įrenginių;

£[] pagal sutartį su kitu ūkio subjektu, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir pajungimo paslaugą, sutarties Nr.__________. Ūkio subjekto, su kuriuo yra sudaryta sutartis, VEI išduoto atestato, eksploatuoti SND įrenginius, Nr. SND – __________.

7. Pareiškėjas SND prekybos vietoje ženklinimo etiketes:

£[] turi;

£[] neturi.

8. SND balionų laikymo vieta atitinka teisės aktų reikalavimus:

£[] taip;

£[] ne.

9. Vadybiniai pajėgumai:

£[] pareiškėjas, siekiantis vykdyti veiklą, turi darbuotojus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis prekyba SND ir rengti ataskaitas, informuoti ir konsultuoti vartotojus;

£[] pareiškėjas yra sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis prekyba SND ir rengti ataskaitas, informuoti ir konsultuoti vartotojus.

 

Pastabos ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Patikrinimą atliko

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Patikrinime dalyvavo ir su išvada sutinka

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)    

 

 

 


                Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis

naftos dujomis vertinimo tvarkos

                   2 priedas

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

 

PAŽYMA APIE PAREIŠKĖJO PASIRENGIMĄ VERSTIS

PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS

 

20    m.                                 d. Nr.

_________

(vietovė)

 

Vertintas ___________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, adresas, telefonas arba pareiškėjo vardas, pavardė,

gimimo data, adresas, telefonas)

pasirengimas verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis.

Vertinimo išvados:

1. Darbuotojų vadybiniai pajėgumai    atitinka (neatitinka)    nustatytus (-ų) reikalavimus

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

(-ų).                                                 

2. Technologiniai pajėgumai      atitinka (neatitinka)    nustatytus (-ų) reikalavimus (-ų).

(kas nereikalinga, išbraukti)

3. Dujų prekybos vietų atitiktis teisės aktų nustatytiems techninės saugos reikalavimams:

 

Eil. Nr.

Prekybos vieta, vietovės adresas, telefonas

Prekybos vietos pavadinimas

Prekybos vieta atitinka (neatitinka) teisės aktų nustatytus techninės saugos reikalavimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ pasirengęs (-usi), nepasirengęs (-usi) verstis (pareiškėjo pavadinimas arba pareiškėjo vardas, pavardė) (kas nereikalinga, išbraukti)

 

prekyba suskystintomis naftos dujomis 3 punkte nurodytose prekybos vietose.

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)