Audito ir APSKAITOS tarnybOS DIREKTORiUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 m. GRUODŽIO 13 d. ĮSAKYMO Nr. VAS-39DĖL 39-OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO „KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ IR PENSIJŲ FONDŲ APSKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. VAS-37

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 24-17,

pakeičiu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ patvirtintą 39-ąjį verslo apskaitos standartą „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas

 


 

PATVIRTINTA

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-39

(Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VAS-37 redakcija)

 

 

39-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS Kolektyvinio investavimo subjektų IR PENSIJŲ FONDŲ apskaita, finansinės ataskaitoS“

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šio standarto tikslas – nustatyti kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų (toliau – subjektas) apskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir finansinių ataskaitų turinio reikalavimus.

2. Šis standartas taikomas:

2.1. kolektyvinio investavimo subjektams:

2.1.1. suderintiesiems kolektyvinio investavimo subjektams;

2.1.2. neprofesionaliesiems investuotojams skirtiems specialiesiems kolektyvinio investavimo subjektams, tai yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius, nekilnojamojo turto ir į kitus kolektyvinio investavimo subjektus investuojantiems subjektams;

2.1.3. informuotiesiems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams;

2.1.4. profesionaliesiems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams;

2.1.5. kitiems kolektyvinio investavimo subjektams.

2.2. pensijų fondams:

2.2.1. valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo, tai yra kaupiantiems valstybinio socialinio draudimo fondo įmokas, papildomas dalyvio lėšomis mokamas pensijų įmokas ir papildomas iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamas pensijų įmokas;

2.2.2. papildomo savanoriško pensijų kaupimo;

2.2.3. profesinių pensijų kaupimo.

3. Šį standartą gali taikyti įmonės, kurios nepriskiriamos 2 punkte nurodytiems subjektams, bet kurios pagal nustatytą investavimo politiką keleto investuotojų sukauptą kapitalą siekia investuoti jų naudai. Vienintelis tokios įmonės steigimo tikslas turėtų būti kolektyvinis surinktų lėšų ar kito turto investavimas į įmonės steigimo dokumentuose nurodytą turtą siekiant išskaidyti riziką ir iš šios veiklos uždirbti pelno įmonės steigėjams (dalyviams).

4. Šis standartas taikomas 2 punkte nurodytiems kolektyvinio investavimo subjektams ir 3 punkte nurodytoms įmonėms, vykdantiems investicinio fondo veiklą, turintiems investicinės bendrovės (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždarojo tipo investicinės bendrovės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos) teisinę formą, ir pensijų fondams.

5. Kai šio standarto nuostatos taikomos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės teisinę formą turintiems subjektams, vartojami žodžiai „investicinė akcinė bendrovė“. Kai šio standarto nuostatos taikomos tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos teisinę formą turintiems subjektams, vartojami žodžiai „investicinė ūkinė bendrija“.

6. Bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra investicinių fondų ar investicinių bendrovių valdymas, pensijų fondo valdymo įmonė, gyvybės draudimo įmonė ar pensijų asociacija, vykdanti pensijų ar profesinių pensijų kaupimo veiklą, šiame standarte vadinama valdymo įmone. Šiame standarte nustatytus apskaitos ir finansinių ataskaitų reikalavimus valdymo įmonė taiko tvarkydama standarte numatytų subjektų apskaitą, tačiau savo apskaitai šio standarto netaiko.

7. Šiame standarte vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymuose ir verslo apskaitos standartuose.

 

II. APSKAITOS TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

 

 

8. Šiame standarte pateikiami investicinių fondų, pensijų fondų ir investicinių bendrovių, kurių valdymas perduotas valdymo įmonei ir kurių apskaitą tvarko valdymo įmonė, taip pat investicinių bendrovių, kurios apskaitą tvarko savarankiškai, apskaitos reikalavimai.

9. Subjekto turtas, kurį valdo ir patikėjimo teise juo disponuoja valdymo įmonė, yra kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių ar pensijų fondo dalyvių (toliau – dalyviai) bendroji dalinė nuosavybė, todėl valdymo įmonė subjekto apskaitą turi tvarkyti atskirai nuo savo apskaitos. Valdomo subjekto turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos turi būti atskiriami nuo valdymo įmonės, vadovų ir kitų asmenų turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų.

10. Kiekvieno subjekto apskaita turi būti atskira. Kiekvieno subjekto turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos turi būti atskirti nuo kitų subjektų turto,  įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų.

11. Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto kiekvieno subfondo turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos turi būti į apskaitą įtraukiami atskirai nuo kitų tą patį sudėtinį kolektyvinio investavimo subjektą sudarančių subfondų turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų.

12. Pripažįstant ir registruojant apskaitoje subjekto turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, vadovaujamasi įmonėms skirtomis atitinkamų verslo apskaitos standartų nuostatomis, jei jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

13. Subjekto sandoriai užsienio valiuta ir valiutų kursų pokyčiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ nuostatas. Su kita nei finansinių ataskaitų valiuta užsienio valiuta (toliau – užsienio valiuta) susijusių ūkinių operacijų sumos perskaičiuojamos pagal apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (toliau – užsienio valiutos kursas).

14. Subjekto apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas, pavyzdžiui, dėl netikslaus apyvartoje esančių vienetų skaičiaus nustatymo ar dėl ne laiku gaunamos informacijos ir kt., apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose pateikiamas pagal 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ reikalavimus.

15. Kai taisoma esminė apskaitos klaida, susidariusi dėl klaidingai apskaičiuotos investicinio vieneto, akcijos ar įnašo vertės, investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų likutis, o investicinės bendrovės – nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis, koreguojamas retrospektyviai. Buvusiems dalyviams kompensuojamų nuostolių, susidariusių dėl esminės klaidos, suma registruojama įsipareigojimuose. Finansinėse ataskaitose lyginamoji informacija pateikiama tokia, kokia būtų, jeigu esminė klaida būtų ištaisyta tą laikotarpį, kai ji buvo padaryta. Patvirtintos ankstesnių laikotarpių finansinės ataskaitos netikslinamos.

16. Atsižvelgiant į tai, kad subjektų grynųjų aktyvų dydis priklauso nuo rinkos kainų svyravimo, siekiant apsaugoti subjekto dalyvių interesus, jo turto ir įsipareigojimų tikroji vertė turi būti nustatoma pagal rinkos kainas, išskyrus tuos atvejus, kai šis standartas nustato kitaip.

 

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ IR PENSIJŲ FONDŲ TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ TIKROSIOS VERTĖS NUSTATYMAS

 

 

 

17. Visas subjekto turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kai šiame standarte nustatyta kitaip.

18. Subjekto finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus.

19. Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma pagal 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ reikalavimus.

20. Subjekto įsigytų pastatų ir žemės, priskirtinų investiciniam turtui, tikroji vertė nustatoma pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus.

21. Subjekto veiklai vykdyti įsigyto kito turto tikroji vertė nustatoma vadovaujantis atitinkamais verslo apskaitos standartais.

22. Reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytų sandorių metu įsigytas ar parduotas finansinis turtas apskaitoje registruojamas prekybos datą arba atsiskaitymo datą. Pasirenkamas tas būdas, kuris patikimai ir teisingiausiai parodo finansinio turto grupės sandorių poveikį subjekto finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Pasirinktu būdu turi būti registruojamas visas tos pačios grupės perkamas ar parduodamas finansinis turtas.

23. Jeigu pasirenkamas prekybos datos būdas, sandorio sudarymo dieną pirkėjo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti. Pardavėjo apskaitoje sandorio sudarymo dieną nurašomas parduotas finansinis turtas, registruojama gautina suma ir sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis).

24. Jeigu pasirenkamas atsiskaitymo datos būdas, sandorio sudarymo dieną pirkėjo ir pardavėjo apskaitoje sandoris neregistruojamas. Šiuo atveju gautas finansinis turtas pirkėjo apskaitoje registruojamas turto perdavimo dieną, kai įvykdomas atsiskaitymas. Pardavėjo apskaitoje finansinis turtas nurašomas ir registruojamas sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis) atsiskaitymo datą.

25. Subjekto turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė nustatyta užsienio valiuta, turi būti įvertinami finansinių ataskaitų valiuta taikant vertinimo dienos užsienio valiutos kursą.

26. Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

26.1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.

26.2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.

26.3. Jeigu tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti pagal standarto 26.1 ir 26.2 punktus, rinkose neprekiaujamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

27. Toliau išvardytas finansinis turtas ir įsipareigojimai, jeigu jie negali būti patikimai įvertinami tikrąja verte, vertinami vadovaujantis šiomis 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatomis:

27.1. Iki išpirkimo termino laikomas turtas (finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto termino), taip pat paskolos ir gautinos sumos, kurių tikroji vertė negali būti nustatoma pagal aktyvioje rinkoje skelbiamą kainą, išskyrus parduoti laikomą finansinį turtą, įvertinami amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.

27.2. Išimtiniais atvejais, kai investicijos į kitą finansinį turtą negali būti patikimai įvertinamos tikrąja verte ar amortizuota savikaina, jos vertinamos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą.

27.3. Su rinkos kainomis nesusiję finansiniai įsipareigojimai įvertinami amortizuota savikaina.

28. Investicinio fondo ar pensijų fondo turto ir įsipareigojimų vertės pokytis pripažįstamas grynųjų aktyvų padidėjimu ar sumažėjimu ir parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje.

29. Investicinės bendrovės turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės pokytis pripažįstamas pelnu ar nuostoliais ir parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

 

 

 

IV. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ

 

 

30. Iš turto vertės atimant įsipareigojimų vertę gaunama grynųjų aktyvų vertė.

31. Investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertė ir investicinės bendrovės nuosavo kapitalo suma gali skirtis. Kai investicinės bendrovės nuosavo kapitalo suma skiriasi nuo grynųjų aktyvų vertės, informacija apie tai atskleidžiama aiškinamajame rašte.

32. Grynųjų aktyvų vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į subjekto turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę ir vadovaujantis tam tikrais grynųjų aktyvų vertės nustatymo principais. Tikslesni grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo reikalavimai nustatomi subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, valstybinės priežiūros institucijų teisės aktuose, investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse, investicinės akcinės bendrovės įstatuose, investicinės ūkinės bendrijos steigimo sutartyje (toliau – subjekto steigimo dokumentai).

33. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas pripažįstamas gavus pinigus arba, teisės aktų nustatytais atvejais, nepiniginį įnašą už subjekto dalyviui parduotus investicinius vienetus ar akcijas, pensijų fondo dalyvių įmokas, investicinių ūkinių bendrijų dalyvių įnašus, registruojant iš kitų subjektų gautas sumas, garantines įmokas, palūkanų, dividendų ir kitas pajamas, parduotų investicijų pelną, investicijų ir kito turto tikrosios vertės padidėjimą, įsipareigojimų tikrosios vertės sumažėjimą, turto padidėjimą ir įsipareigojimų sumažėjimą dėl užsienio valiutų kursų pokyčio, nurašant įsipareigojimus, kitais subjekto steigimo dokumentuose nustatytais atvejais.

34. Grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas pripažįstamas, kai atsiranda įsipareigojimas išpirkti iš subjekto dalyvio investicinius vienetus ar akcijas, grąžinti įnašą, pervesti kitiems subjektams dalyviui priklausančių lėšų sumą, išmokėti pensijų fondo dalyviams pensijų išmokas, kai įregistruojamas įsipareigojimas valdymo įmonei ar depozitoriumui, atsiradus kitų įsipareigojimų, registruojant investicijų ir kito turto tikrosios vertės sumažėjimą, įsipareigojimų tikrosios vertės padidėjimą, turto sumažėjimą ir įsipareigojimų padidėjimą dėl užsienio valiutų kursų pokyčio, registruojant parduotų investicijų nuostolius, nurašant gautinas ir indėlio sumas, kurių nesitikima atgauti, patiriant kitų išlaidų, kurios nurodytos subjekto steigimo dokumentuose.

35. Investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodoma grynųjų aktyvų ataskaitos C dalyje Grynieji aktyvai, o grynųjų aktyvų vertės padidėjimas ir sumažėjimas parodomi grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje.

 

 

VINVESTICINIŲ VIENETŲ, AKCIJŲ, ĮNAŠŲ IR PENSIJŲ FONDO VIENETŲ APSKAITA

 

 

 

36. Investicinio fondo investicinis vienetas, pensijų fondo vienetas ir investicinės akcinės bendrovės akcija (toliau – vienetas) arba investicinės ūkinės bendrijos tikrojo nario ar komanditoriaus įnašas (toliau – įnašas) patvirtina subjekto dalyvio teisę į subjekto turto dalį.

37. Kiekvienam dalyviui tenkanti subjekto turto dalis apskaičiuojama jam priklausančių vienetų skaičių dauginant iš vieneto vertės. Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto dalyviui tenkanti turto dalis skaičiuojama steigimo dokumentuose nustatyta tvarka.

38. Pasikeitus grynųjų aktyvų vertei, dalyviui priklausanti subjekto turto dalis gali nesikeisti, jeigu tai nustatyta teisės aktuose. Pavyzdžiui, dalyvio turto paveldėtojui tenkanti suma, kai dalyvavimas pensijų kaupime nutraukiamas dėl dalyvio mirties, taip pat nesikeičia. Dalyviams ar jų paveldėtojams tenkančios sumos, kurių vertė nepriklauso nuo grynųjų aktyvų vertės pokyčių, registruojamos apskaitoje kaip nesikeičiantis subjekto įsipareigojimas ir rodomos finansinių ataskaitų kitų subjekto įsipareigojimų straipsniuose, kol bus išmokėtos.

39. Subjekto vieneto vertė nustatoma grynųjų aktyvų vertę dalijant iš visų apyvartoje esančių vienetų skaičiaus. Vieneto kaina, už kurią jis parduodamas (perkamas), ir vertė gali skirtis dėl subjekto steigimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Subjektai gali nustatyti vienetų išleidimo ir išpirkimo mokesčius, dėl kurių vieneto išleidimo ar išpirkimo kaina gali skirtis nuo vertės.  Jei tokie mokesčiai yra atskaitomi iš dalyvio pervestos pinigų sumos, skirtos įsigyti subjekto išleidžiamus vienetus, arba iš dalyviui pervestinos sumos, kai vienetai išperkami, subjekto valdymo įmonei ir tarpininkams tenkanti šių mokesčių dalis subjekto apskaitoje pripažįstama įsipareigojimais.

40. Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto investicinio vieneto, akcijos ar įnašo vertė skaičiuojama steigimo dokumentuose nustatyta tvarka.

41. Kolektyvinio investavimo subjekto vienetai parduodami ar išperkami, įnašai gaunami ar grąžinami. Pardavus vienetus, gavus įnašus, investicinio fondo apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas, investicinės bendrovės apskaitoje – nuosavo kapitalo padidėjimas. Atsiradus įsipareigojimui išpirkti iš subjekto dalyvio vienetus, grąžinti įnašus ar pervesti kitiems subjektams dalyviui priklausančias lėšas, investicinio fondo apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas, o investicinės bendrovės apskaitoje – nuosavo kapitalo sumažėjimas.

42. Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto vieno subfondo vienetus dalyvis gali pakeisti į kito to paties sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto subfondo vienetus. Tokiu atveju vieno subfondo vienetai konvertuojami į kito to paties sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto subfondo vienetus. Konvertuojant vienetus, dalyviui pinigai neišmokami. Subfondo, kurio vienetai keičiami į kito subfondo vienetus, grynųjų aktyvų vertė ar nuosavas kapitalas sumažėja, o kito subfondo grynųjų aktyvų vertė ar nuosavas kapitalas padidėja.

43. Jungiant investicinius fondus ar pensijų fondus, jų dalyviams priklausantys vienetai konvertuojami į po jungimo veiksiančio fondo vienetus.

44. Pensijų fonde kaupiamos įmokos konvertuojamos į pensijų fondo vienetus arba pensijų fondo vienetai konvertuojami į juos atitinkančias pensijų fondo dalyviams priklausančias pinigų sumas. Pensijų fondo gautos dalyvių įmokos ar iš kitų subjektų gautos dalyviui priklausančios sumos, kai dalyvis ateina iš kitų subjektų, konvertuojamos į pensijų fondo dalyviams priklausančius vienetus, o apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas. Išperkant pensijų fondo vienetus, pervedant į kitus subjektus dalyviui priklausančias pinigines lėšas ar išmokant pensijų fondo išmokas, dalyviams priklausantys vienetai konvertuojami į pinigus ir apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas.

45. Gautos subjekto dalyviams priklausančios sumos ar įnašai investicinių vienetų išleidimo datą registruojami didinant grynųjų aktyvų vertę ar investicinės bendrovės nuosavą kapitalą. Subjekto steigimo dokumentuose būna numatytas konkretus paraiškų vykdymo laikas. Prieš investicinių vienetų išleidimą gautos sumos registruojamos subjekto apskaitoje didinant subjekto turtą ir įsipareigojimus. Reikalavimo pateikimo datą subjekto dalyviams priklausančios išmokos ar grąžintini įnašai apskaitoje registruojami mažinant grynųjų aktyvų vertę ar investicinės bendrovės nuosavą kapitalą ir didinant įsipareigojimus.

 

 

VI. FINANSINIŲ ATASKAITŲ REIKALAVIMAI

 

 

 

46. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija, iš kurios investuotojai galėtų daryti pagrįstas išvadas apie subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

47. Subjekto metinės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo standartu ir 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ įmonėms skirtomis nuostatomis, jei jos neprieštarauja šiam standartui.

48. Subjekto tarpinės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo standartu ir 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis, jei jos neprieštarauja šiam standartui. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis tokia pati, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

49. Investicinio fondo ar pensijų fondo finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

49.1. grynųjų aktyvų ataskaita;

49.2. grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita;

49.3. aiškinamasis raštas.

50. Atskira investicinio fondo ar pensijų fondo pinigų srautų ataskaita nesudaroma, pinigų srautai atskleidžiami aiškinamajame rašte.

51. Investicinės bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

51.1. balansas;

51.2. pelno (nuostolių) ataskaita;

51.3. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

51.4. pinigų srautų ataskaita;

51.5. aiškinamasis raštas.

52. Kiekvieno sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto subfondo rengiamos atskiros standarto 49.1 ir 49.2 punktuose nurodytos finansinės ataskaitos, kurios pateikiamos sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Jeigu kiekvieno subfondo finansinės ataskaitos pateikiamos kaip atskiras finansinių ataskaitų rinkinys, bet ne sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje, šios ataskaitos turi būti pateikiamos, kaip nurodyta standarto 49 punkte, kartu su kiekvieno subfondo aiškinamuoju raštu, parengtu pagal standarto trylikto skyriaus reikalavimus.

53. Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas pateikiant tiek bendrus sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto duomenis, tiek atskirų subfondų duomenis. Bendri finansinių ataskaitų duomenys pateikiami laikantis šių taisyklių:

53.1. Sudedami atitinkami visų subfondų duomenys. Investicinių fondų ar pensijų fondų ataskaitose sudedamos standarto 49.1 ir 49.2 punktuose nurodytų ataskaitų atitinkamų eilučių sumos. Investicinių bendrovių ataskaitose sudedamos standarto 51.1 ir 51.2 punktuose nurodytų ataskaitų atitinkamų eilučių sumos.

53.2. Ataskaitos sudaromos finansinių ataskaitų valiuta. Jei subfondo apskaita tvarkoma užsienio valiuta, ataskaitų duomenys perskaičiuojami tokia tvarka: turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į finansinių ataskaitų valiutą pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos užsienio valiutos kursą, o pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos pagal sandorio dienos kursą. Gautas užsienio valiutos kurso pokytis parodomas  kaip pajamos ar sąnaudos.

53.3. Subfondų duomenys pateikiami laikantis tos pačios apskaitos politikos. Jeigu yra neatitikimų, jie paaiškinami aiškinamojo rašto pastabose.

54. Šiame standarte nustatytos investicinių fondų, investicinių bendrovių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai. Šiame standarte nustatytų finansinių ataskaitų formų negalima keisti, įrašyti kitokius straipsnių pavadinimus, įterpti naujus ar išbraukti esamus straipsnius, juos pergrupuoti net ir tuo atveju, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui. Finansinių ataskaitų formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti į smulkesnes sudėtines dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei to reikia dėl įmonės veiklos specifikos ir siekiant teisingiau parodyti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jei subjektas turi sudaryti pinigų srautų ataskaitą.

55. Finansinių ataskaitų formos pateikiamos šio standarto prieduose.

 

 

VIIGRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA IR JOS STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

 

 

56.  Grynųjų aktyvų ataskaitos informacija turi teisingai parodyti investicinio fondo ar pensijų fondo turtą, įsipareigojimus ir grynuosius aktyvus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

57.  Grynųjų aktyvų ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamieji – praėjusių finansinių metų pabaigos – duomenys.

58.  Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai:

58.1. A. Turtas;

58.2. 1. Pinigai;

58.3. 2. Terminuotieji indėliai;

58.4. 3. Pinigų rinkos priemonės;

58.5. 3.1. Valstybės iždo vekseliai;

58.6. 3.2. Kitos pinigų rinkos priemonės;

58.7. 4. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai;

58.8. 4.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

58.9. 4.1.1. Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai  popieriai;

58.10. 4.1.2. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

58.11. 4.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai;

58.12. 4.3. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos;

58.13. 5. Sumokėti avansai;

58.14. 6. Gautinos sumos;

58.15. 6.1. Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos;

58.16. 6.2. Kitos gautinos sumos;

58.17. 7. Investicinis ir kitas turtas;

58.18. 7.1. Investicinis turtas;

58.19. 7.2. Išvestinės finansinės priemonės;

58.20. 7.3. Kitas turtas;

58.21. B. Įsipareigojimai;

58.22. 1. Mokėtinos sumos;

58.23. 1.1. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos;

58.24. 1.2. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos;

58.25. 1.3. Kitos mokėtinos sumos;

58.26. 2. Sukauptos sąnaudos;

58.27. 3. Finansinės skolos kredito įstaigoms;

58.28. 4. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis;

58.29. 5. Kiti įsipareigojimai;

58.30. C. Grynieji aktyvai.

59. Grynųjų aktyvų ataskaitos A dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo turtą: pinigus, indėlius, pinigų rinkos priemones, perleidžiamuosius vertybinius popierius, sumokėtus avansus, gautinas sumas, kitą finansinį ir investicinį turtą.

60.  Pinigų straipsnyje parodoma pinigų, esančių visokia valiuta kasoje, kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma.

61.  Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlio, kurio sutartyje nustatytas konkretus indėlio grąžinimo terminas, pinigų suma, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurios negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.  

62.  Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė įsigytų tokių priemonių, kaip valstybės iždo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

63.  Perleidžiamųjų vertybinių popierių straipsnyje parodoma įsigytų vertybinių popierių, cirkuliuojančių kapitalo rinkoje, vertė.

64. Ne nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje parodoma obligacijų, kitų perleidžiamųjų vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti bet kuriuos ne nuosavybės vertybinius popierius, bendra vertė. Atskirai parodomi vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai.

65. Nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje parodoma įmonių akcijų, kitų perleidžiamųjų vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti bet kuriuos nuosavybės vertybinius popierius, vertė.

66. Atskirai parodoma kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų bendra vertė.

67. Sumokėtų avansų straipsnyje parodomos iš anksto sumokėtos, susijusios su investicinės bendrovės sąnaudomis, sumos.

68. Gautinų sumų straipsnyje parodoma negautos investicijų pardavimo sandorių, paskelbtų dividendų, pagal sutartis užregistruotų palūkanų, garantinių įmokų ir kitos pagal sutartis užregistruotos gautinos sumos. Kartu parodomos ir iš valdymo įmonės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse nenumatytos ar nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.

69. Investicinio ir kito turto straipsnyje parodoma investicinio ir kito turto bendra vertė. Atskiruose straipsniuose parodoma:

69.1. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, kurio paskirtis gauti pajamų iš jo vertės padidėjimo ar nuomos.

69.2. Finansinis turtas, atsirandantis iš išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip pasirinkimo, ateities ir panašių sandorių.

69.3. Atpirkimo sandoriai ir kituose straipsniuose nepaminėtas kitas turtas.

70. Grynųjų aktyvų ataskaitos B dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. Atskiruose straipsniuose parodoma:

70.1. Už įsigytą investicinį ar finansinį turtą mokėtinos sumos.

70.2. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos.

70.3. Kitos mokėtinos sumos, tai yra platintojams, vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams, sėkmės mokesčio, už auditą, konsultacijas ir teisines paslaugas mokėtinos sumos, kitiems investiciniams fondams ar pensijų fondams, į kuriuos pereina dalyviai, investicinio fondo ar pensijų fondo dalyviams ir jų paveldėtojams nepervestos sumos.

70.4. Sukauptos sąnaudos, tai yra už gautas paslaugas apskaičiuotos ir subjekto veiklos sąnaudomis pripažintos sumos, dėl kurių prisiimtas įsipareigojimas sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, tačiau nėra gauta atlygio sumą patvirtinančių dokumentų, pavyzdžiui, atlyginimas depozitoriumui, mokestis valdymo įmonei, sėkmės mokestis, už auditą, konsultacijas, teisines paslaugas ir kitos nuolat kaupiamos sumos.

70.5. Finansinės skolos kredito įstaigoms (veiklai vykdyti ir likvidumui palaikyti gautų paskolų negrąžinta dalis) suma.

70.6. Finansinių įsipareigojimų, atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip pasirinkimo, ateities ir panašių sandorių, vertė.

70.7. Kituose ataskaitos straipsniuose nenurodyti įsipareigojimai, pavyzdžiui, su skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoriais susijusių įsipareigojimų, kai turi būti grąžinami pasiskolinti vertybiniai popieriai, vertė, išmokų iš paskirstyto pelno įsipareigojimai.

71. Grynųjų aktyvų ataskaitos C dalyje parodoma investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė, kurią sudaro turto ir finansinių įsipareigojimų verčių skirtumas.

72. Grynųjų aktyvų vertė turi būti lygi investicinio fondo ar pensijų fondo dalyviams priklausančių vienetų verčių sumai.

 

 

VIII.  GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIO ATASKAITA IR JOS STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

 

 

73. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje pateikiama informacija turi teisingai parodyti investicinio fondo ar pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio grynųjų aktyvų padidėjimą ir sumažėjimą.

74. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys ir tokio paties praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija.

75. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos straipsniai:

75.1. 1. Grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

75.2. 2. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas;

75.3. 2.1. Dalyvių įmokos į fondą;

75.4. 2.2. Iš kitų fondų gautos sumos;

75.5. 2.3. Garantinės įmokos;

75.6. 2.4. Investicinės pajamos;

75.7. 2.4.1. Palūkanų pajamos;

75.8. 2.4.2. Dividendai;

75.9. 2.4.3. Nuomos pajamos;

75.10. 2.5. Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

75.11. 2.6. Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio;

75.12. 2.7. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas;

75.13. 2.8. Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas;

75.14. 3. Grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas;

75.15. 3.1. Išmokos fondo dalyviams;

75.16. 3.2. Išmokos kitiems fondams;

75.17. 3.3. Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

75.18. 3.4. Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio;

75.19. 3.5. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai;

75.20. 3.6. Valdymo sąnaudos;

75.21. 3.6.1. Atlyginimas valdymo įmonei;

75.22. 3.6.2. Atlyginimas depozitoriumui;

75.23. 3.6.3. Atlyginimas tarpininkams;

75.24. 3.6.4. Audito sąnaudos;

75.25. 3.6.5. Palūkanų sąnaudos;

75.26. 3.6.6. Kitos sąnaudos;

75.27. 3.7. Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas;

75.28. 3.8. Sąnaudų kompensavimas (–);

75.29. 4. Grynųjų aktyvų vertės pokytis;

75.30. 5. Pelno paskirstymas;

75.31. 6. Grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

76. Investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė, parodyta grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos pirmoje dalyje, turi atitikti grynųjų aktyvų ataskaitos praėjusių finansinių metų paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, o parodyta šeštoje dalyje – ataskaitinio laikotarpio sumą.

77. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos antroje dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės padidėjimą: gautas dalyvių įmokas, iš kitų fondų gautas sumas, garantines įmokas, palūkanas, dividendus, investicinio turto nuomos pajamas, investicijų vertės padidėjimą ir pardavimo sandorių pelną, užsienio valiutų kursų pokyčio pelną, išvestinių finansinių priemonių sandorių pelną ir kitas pajamas ar įplaukas, kurios per ataskaitinį laikotarpį padidino grynųjų aktyvų vertę.

78. Dalyvių įmokų į fondą straipsnyje parodoma į investicinį fondą, į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondą, į profesinių pensijų fondą per ataskaitinį laikotarpį gautų įmokų suma, atskaičius mokestį platintojams, ar į valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondą gautų kaupiamųjų pensijų įmokų suma. Atlyginimas valdymo įmonei iš įmokų neatskaičiuojamas ir nedaromi kiti atskaitymai iš subjekto turto valdymo įmonės naudai, kurie parodomi valdymo sąnaudų straipsniuose. Iš valstybinio socialinio draudimo fondo gautų įmokų suma mažinama per atitinkamą laikotarpį grąžintomis sumomis.

79. Iš kitų fondų gautų sumų straipsnyje parodoma iš kitų investicinių fondų ar pensijų fondų gautos ir gautinos dalyviui priklausančios sumos, kai dalyvis pereina į investicinį fondą ar pensijų fondą iš kitų investicinių fondų ar pensijų fondų, pavyzdžiui, gauti pinigai, gautinos sumos ir kitas turtas.  

80. Garantinių įmokų straipsnyje parodoma gautų ir gautinų garantinių įmokų suma, jeigu trečia šalis yra įsipareigojusi garantuoti tam tikrą pajamingumą. Tokių įmokų pavyzdys yra teisės aktų nustatyta garantijų formavimo, investavimo ir naudojimo tvarka, valdymo įmonės prisiimti įsipareigojimai garantuoti pensijų fondo dalyviams tam tikrą pajamingumą.

81. Investicinių pajamų straipsnyje parodoma bendra palūkanų, dividendų ir investicinio turto nuomos pajamų suma.

82. Palūkanų pajamų straipsnyje parodomos finansinio turto, kai jis negali būti patikimai įvertintas tikrąja verte, palūkanos. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Palūkanų pajamos turi būti pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinama.

83. Dividendų straipsnyje parodomi nuosavybės vertybinių popierių dividendai. Dividendų pajamos turi būti pripažįstamos tada, kai yra patvirtintos akcininkų teisės gauti pinigus.  

84. Pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomas pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės padidėjimo ir jų pardavimo sandorių pelnas, įskaitant ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytį dėl užsienio valiutų kursų pokyčio.

85. Informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje parodytą pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnio sumą aiškinamajame rašte turi išskaidyti į pelną dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pelną dėl investicijų pardavimo.

86. Pelno dėl užsienio valiutų kursų pokyčio straipsnyje parodomi teigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo iš naujo įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu šie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 84 punkto nuostatas.

87. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelno straipsnyje parodomas teigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada atsiranda, ataskaitoje.

88. Kito grynųjų aktyvų vertės padidėjimo straipsnyje parodomas skolintų vertybinių popierių sandorių pelnas, pelnas dėl finansinių įsipareigojimų vertės sumažėjimo, delspinigių pajamos, kitos pajamos ir kituose šios ataskaitos straipsniuose neparodytas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas.

89. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos trečioje dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės sumažėjimą: išmokas dalyviams, kitiems fondams, investicijų vertės sumažėjimą ir pardavimo sandorių nuostolius, užsienio valiutų kursų pokyčio nuostolius, išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolius, valdymo sąnaudas ir kitas sumas, kurios per ataskaitinį laikotarpį sumažino grynųjų aktyvų vertę.

90. Išmokų fondo dalyviams straipsnyje parodoma per ataskaitinį laikotarpį investicinio fondo dalyvių, pareikalavusių išpirkti investicinius vienetus, grynųjų aktyvų vertė ar iš pensijų fondo sąskaitos privalomos mokėti išmokos.

91. Išmokų kitiems fondams straipsnyje parodoma kitiems subjektams sumokėtos ar privalomos sumokėti investicinio fondo ar pensijų fondo dalyviui priklausančios piniginės lėšos, kai dalyvis pereina į kitą investicinį fondą ar pensijų fondą.

92. Nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomi pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės sumažėjimo (nuvertėjimo) ir pardavimo nuostoliai, jeigu tokių yra. Taip pat įtraukiamas ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytis dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Panaikinus praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintus nuostolius ar jų dalį dėl vertės sumažėjimo, nuostolių sumažėjimas taip pat parodomas šiame straipsnyje.

93. Informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje parodytą nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnio sumą aiškinamajame rašte turi išskaidyti į nuostolius dėl investicijų vertės pasikeitimo ir nuostolius dėl investicijų pardavimo.

94. Nuostolių dėl užsienio valiutų kursų pokyčio straipsnyje parodomi neigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo, įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu šie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 92 punkto nuostatas.

95. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolių straipsnyje parodomas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada jis atsiranda, ataskaitoje. Kartu su finansiniu turtu ir finansiniu įsipareigojimu, atsirandančiais iš išvestinės finansinės priemonės sandorių, parodomos susijusios ataskaitinio laikotarpio šių sandorių sudarymo išlaidos.

96. Valdymo sąnaudų straipsnyje parodomos investicinio fondo ar pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, nustatytos investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse. Atskiruose straipsniuose parodoma:

96.1. atlyginimas valdymo įmonei;

96.2. atlyginimas depozitoriumui;

96.3. atlyginimas tarpininkams

96.4. audito sąnaudos;

96.5. palūkanų sąnaudos;

96.6. kitos sąnaudos (su sandorių sudarymu susijusios sąnaudos, vertybinių popierių biržos mokestis, registracijos mokesčiai, teisinių paslaugų ir kitos, taip pat investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios sąnaudos, jeigu per ataskaitinį laikotarpį fondas patyrė tokių išlaidų).

97. Kito grynųjų aktyvų vertės sumažėjimo straipsnyje parodomas kituose ataskaitos straipsniuose neparodytas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas.

98. Sąnaudų kompensavimo straipsnyje parodomos sumos, kuriomis mažinamos subjekto ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, tai yra investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos, kurias apmoka valdymo įmonė. Kompensavimo sumos ataskaitoje parodomos su minuso ženklu.

99. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos ketvirtoje dalyje parodomas grynųjų aktyvų vertės pokytis, gaunamas iš bendros grynųjų aktyvų vertės padidėjimo sumos atėmus bendrą grynųjų aktyvų vertės sumažėjimo sumą.

100. Pelno paskirstymo straipsnyje parodoma investicinio fondo pelno dalis, išmokėta investicinio fondo dalyviams grynais pinigais, jei tai numato investicinių fondų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir fondo taisyklės.

101. Ataskaitinio laikotarpio grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos praėjusių finansinių metų atskirų straipsnių duomenys turi sutapti su praėjusių finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos ataskaitinio laikotarpio sumomis. Jeigu yra neatitikimų, jie turi būti paaiškinami aiškinamajame rašte.

 

 

IX. INVESTICINĖS BENDROVĖS BALANSAS IR SVARBIAUSIŲ JO STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

 

 

102. Investicinės bendrovės balanse šio standarto nustatyta tvarka pateikiama informacija apie bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Investicinės bendrovės turtui priskiriamas ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos, kurios neskirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Investicinės bendrovės įsipareigojimams priskiriami atidėjiniai, po vienų metų ir per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai, taip pat sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos, kurios neskirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes.

103. Balanso informacija turi teisingai parodyti investicinės bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

104. Balanse pateikiami ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamieji – praėjusių finansinių metų pabaigos – duomenys.

105. Investicinės bendrovės balanso straipsniai:

105.1. A. Ilgalaikis turtas;

105.2. 1. Nematerialusis turtas;

105.3. 2. Materialusis turtas;

105.4. 2.1. Investicinis turtas;

105.5. 2.1.1. Žemė;

105.6. 2.1.2. Pastatai;

105.7. 2.2. Kitas materialusis turtas;

105.8. 3. Finansinis turtas;

105.9. 3.1. Investicijos į įmonių grupės įmones;

105.10. 3.2. Investicijos į asocijuotąsias įmones;

105.11. 3.3. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai;

105.12. 3.4. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

105.13. 3.5. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai;

105.14. 3.6. Išvestinės finansinės priemonės;

105.15. 3.7 Terminuotieji indėliai;

105.16. 3.8. Paskolos ir gautinos sumos;

105.17. 3.8.1. Paskolos įmonių grupės įmonėms;

105.18. 3.8.2. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos;

105.19. 3.8.3. Paskolos asocijuotosioms įmonėms;

105.20. 3.8.4. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos;

105.21. 3.8.5. Kitos po vienų metų gautinos sumos;

105.22. 3.9. Kitas ilgalaikis finansinis turtas;

105.23. 4. Kitas ilgalaikis turtas;

105.24. 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas;

105.25. 4.2. Kitas turtas;

105.26. B. Trumpalaikis turtas;

105.27. 1. Atsargos;

105.28. 1.1. Sumokėti avansai;

105.29. 1.2. Atsargos bendrovės reikmėms;

105.30. 2. Per vienus metus gautinos sumos;

105.31. 2.1. Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos;

105.32. 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos;

105.33. 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos;

105.34. 2.4. Kitos per vienus metus gautinos sumos;

105.35. 3. Trumpalaikės investicijos;

105.36. 3.1. Terminuotieji indėliai;

105.37. 3.2. Pinigų rinkos priemonės;

105.38. 3.3. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai;

105.39. 3.3.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

105.40. 3.3.2. Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai;

105.41. 3.3.3. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai;

105.42. 3.3.4. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai;

105.43. 3.4. Išvestinės finansinės priemonės;

105.44. 4. Pinigai;

105.45. C. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos;

105.46. D. Nuosavas kapitalas;

105.47. 1. Kapitalas;

105.48. 1.1. Pasirašytasis kapitalas;

105.49. 1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–);

105.50. 2. Akcijų priedai;

105.51. 3. Perkainojimo rezervas (rezultatai);

105.52. 4. Rezervai;

105.53. 4.1. Privalomasis;

105.54. 4.2. Kiti rezervai;

105.55. 5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai);

105.56. 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai);

105.57. 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai);

105.58. E. Atidėjiniai;

105.59. 1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai;

105.60. 2. Mokesčių atidėjiniai;

105.61. 3. Kiti atidėjiniai;

105.62. F. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai;

105.63. 1. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai;

105.64. 1.1. Skoliniai įsipareigojimai;

105.65. 1.2. Finansinės skolos kredito įstaigoms;

105.66. 1.3. Gauti avansai;

105.67. 1.4. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos;

105.68. 1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos;

105.69. 1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos;

105.70. 1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos;

105.71. 1.8. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis;

105.72. 1.9. Kitos po vienų metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai;

105.73. 2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai;

105.74. 2.1. Skoliniai įsipareigojimai;

105.75. 2.2. Finansinės skolos kredito įstaigoms;

105.76. 2.3. Gauti avansai;

105.77. 2.4. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos;

105.78. 2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos;

105.79. 2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos;

105.80. 2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos;

105.81. 2.8. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos;

105.82. 2.9. Kitos per vienus metus mokėtinos sumos;

105.83. 2.10. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis;

105.84. 2.11. Pelno mokesčio įsipareigojimai;

105.85. 2.12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;

105.86. 2.13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai;

105.87. G. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos.

106. Investicinės bendrovės balanso A dalyje parodomas nematerialusis, materialusis, finansinis ir kitas turtas, kuris atitinka tokio turto apibrėžimą ir kurį investicinė bendrovė naudoja vykdydama veiklą ir siekdama ekonominės naudos ilgiau kaip 12 mėnesių.

107. Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma investicinės bendrovės veikloje naudojamo nematerialiojo turto, pripažinto ir apskaitoje užregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ nuostatas, vertė.

108. Materialiojo turto straipsnyje parodoma investicinio turto, investicinės bendrovės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto ir jo statybos darbų, apskaitoje užregistruotų pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, vertė. Investiciniam turtui priskiriamas ilgalaikis materialusis turtas (žemė, pastatai ar jų dalis), kurį investicinė bendrovė laiko tik norėdama gauti pajamų iš šio turto vertės padidėjimo ar nuomos.

109. Finansinio turto straipsnyje parodoma bendra investicinės bendrovės ilgalaikių finansinių investicijų vertė. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama įmonių akcijos, kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, ne nuosavybės vertybiniai popieriai, terminuotieji indėliai, paskolos, gautinos sumos, finansinis turtas, atsirandantis iš išvestinių finansinių priemonių, ir kitas finansinis turtas, kurį investicinė bendrovė planuoja laikyti ilgiau kaip 12 mėnesių. Atskiruose straipsniuose parodoma:

109.1. Investicijų į įmonių grupės įmones straipsnyje – įmonių grupės, kurios įmonė yra investicinė bendrovė, patronuojančiosios arba patronuojamųjų (dukterinių) įmonių akcijos, kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, kurie investicinei bendrovei suteikia teisę daryti poveikį minėtoms įmonėms.

109.2. Investicijų į asocijuotąsias įmones straipsnyje – įmonių akcijos, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie investicinei bendrovei suteikia teisę daryti reikšmingą poveikį, išskyrus nurodytus investicijų į įmonių grupės įmones straipsnyje.

109.3. Kitų nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje – įmonių akcijos, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę pasirašymo arba keitimo būdu įsigyti bet kuriuos nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus nurodytus investicijų į įmonių grupės įmones ir į asocijuotąsias įmones straipsniuose.

109.4. Ne nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje – obligacijos, laikomos iki išpirkimo termino ilgiau kaip vienus metus, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti bet kuriuos ne nuosavybės vertybinius popierius.

109.5. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, akcijų ir įnašų straipsnyje – investicinių fondų investiciniai vienetai, investicinių akcinių bendrovių akcijos, investicinių ūkinių bendrijų tikrojo nario ar komanditoriaus įnašai, kurių investicinė bendrovė neplanuoja perleisti ilgiau kaip vienus metus.

109.6. Išvestinių finansinių priemonių straipsnyje – finansinis turtas, atsirandantis iš tokių išvestinių finansinių priemonių, kaip finansiniai pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai ir pan., jei sandoris bus vykdomas po vienų metų.

109.7. Terminuotųjų indėlių straipsnyje pinigų likutis indėlių sąskaitose, kai jų naudojimo laikas apribojamas ilgiau kaip vienus metus, kartu su sukauptomis palūkanomis.  

109.8. Paskolų straipsniuose – įmonių ir kitų subjektų vekseliai, čekiai ir kiti skoliniai įsipareigojimai investicinei bendrovei, kurių vykdymo terminas po 12 mėnesių, išskyrus ne nuosavybės vertybinius popierius:

109.8.1. paskolos įmonių grupės, kurios įmonė yra investicinė bendrovė, įmonėms;

109.8.2. paskolos asocijuotosioms įmonėms, išskyrus nurodytas paskolų įmonių grupės įmonėms straipsnyje.

109.9. Gautinų sumų straipsniuose – investicinio turto, vertybinių popierių, kitų investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos, kurių gavimo terminas po 12 mėnesių:

109.9.1. iš įmonių grupės, kurios įmonė yra investicinė bendrovė, gautinos sumos;

109.9.2. iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos, išskyrus parodomas iš įmonių grupės gautinų sumų straipsnyje.

109.10. Kitų po vienų metų gautinų sumų straipsnyje:

109.10.1. kitos paskolos, kurių vykdymo terminas po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos;

109.10.2. kitos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos.

109.11. Kito finansinio turto straipsnyje – ilgalaikio finansinio turto, kuris nebuvo priskirtas kitiems ilgalaikio finansinio turto straipsniams, vertė.

110. Finansinis turtas, įsigytas numatant jį parduoti, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas pagal šio standarto trečio skyriaus nuostatas. Investicijos į patronuojamąsias (dukterines) ir asocijuotąsias įmones, kurios įsigytos nenumatant jų parduoti per 12 mėnesių nuo įsigijimo datos, pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ ir 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ nuostatas. Finansinis turtas, atsirandantis iš išvestinių finansinių priemonių, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas pagal 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ nuostatas.

111. Kito ilgalaikio turto straipsniuose parodomas atidėtojo pelno mokesčio turtas ir kituose ilgalaikio turto straipsniuose neparodytas turtas. Atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ nuostatas.

112. Investicinės bendrovės balanso B dalyje pateikiama informacija apie trumpalaikį turtą, kurį tikimasi realizuoti arba sunaudoti per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, tai yra atsargas, sumokėtus avansus, per vienus metus gautinas sumas, trumpalaikes investicijas ir pinigus.

113. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskirtos gautinos sumos, terminuotieji indėliai, pinigų rinkos priemonės, perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kitos trumpalaikės investicijos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal šio standarto trečio skyriaus nuostatas. Finansinis turtas, atsirandantis iš išvestinių finansinių priemonių, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas pagal 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ nuostatas.

114. Atsargų bendrovės reikmėms straipsnyje parodoma investicinės bendrovės veiklai skirtų atsargų, pripažintų ir apskaitoje užregistruotų pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nuostatas, vertė.

115. Sumokėtų avansų straipsnyje parodoma iš anksto sumokėtos, susijusios su investicinės bendrovės bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis, sumos. Sumokėti avansai už gautiną finansinį, nematerialųjį, ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas parodomi atitinkamo turto straipsnyje.

116. Per vienus metus gautinų sumų straipsniuose parodomos pirkėjų skolų, suteiktų paskolų ir kitų gautinų sumų, kurios turi būti grąžintos investicinei bendrovei per 12 mėnesių, vertė:

116.1. Iš investicijų pardavimo sandorių gautinų sumų straipsnyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negautos investicinio turto, vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių, kito finansinio turto pardavimo sandorių sumos, gautinos paskelbtų dividendų, pagal sutartis užregistruotų palūkanų ir garantinių įmokų sumos.

116.2. Įmonių grupės įmonių skolų straipsnyje – trumpalaikės paskolos įmonių grupės, kurios įmonė yra investicinė bendrovė, patronuojančiai arba patronuojamosioms (dukterinėms) įmonėms ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis.

116.3. Asocijuotųjų įmonių skolų straipsnyje – trumpalaikės paskolos asocijuotosioms įmonėms ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis, išskyrus parodomas iš įmonių grupės gautinų sumų straipsnyje.

116.4. Kitų per vienus metus gautinų sumų  straipsnyje – kituose straipsniuose neparodytos per 12 mėnesių gautinos sumos, trumpalaikės paskolos, ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis, kitos finansinės skolos investicinei bendrovei. Šiame straipsnyje parodomos gautinos sumos, skiriamos ataskaitinio laikotarpio investicinės bendrovės įstatuose nenumatytoms arba nustatytas ribas viršijančioms sąnaudoms sumažinti. Jeigu bendrovė turi sudarytų sutarčių su tarpininku ar kita bendrove dėl išlaidų pasidalijimo, pagal tokią sutartį bendrovei tenkanti kompensuojamų išlaidų gautina dalis taip pat parodoma šiame straipsnyje.

117. Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlių suma, kurios ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, įskaitant ir indėlius iki trijų mėnesių, negalima paimti iš sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

118. Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė įsigytų tokių priemonių, kaip valstybės iždo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

119. Perleidžiamųjų vertybinių popierių straipsniuose parodoma investicinės bendrovės trumpalaikių investicijų, tai yra kapitalo rinkoje cirkuliuojančių vertybinių popierių, kuriuos ji įsigijo ketindama perleisti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir ilgalaikių investicijų, kurias ji nusprendė perleisti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, bendra vertė su gautinomis palūkanomis ir dividendais. Atskiruose straipsniuose parodoma:

119.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, tai yra obligacijos, iždo vekseliai, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, laikomi trumpiau kaip vienus metus, suteikiantys teisę pasirašymo arba keitimo būdu įsigyti bet kuriuos ne nuosavybės vertybinius popierius.

119.2. Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai, tai yra patronuojančiosios arba patronuojamųjų (dukterinių) bendrovių akcijos ir kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti bet kuriuos nuosavybės vertybinius popierius pasirašymo arba keitimo būdu.

119.3. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, tai yra įmonių, išskyrus įmonių grupės įmonių, akcijos ir kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti bet kuriuos nuosavybės vertybinius popierius pasirašymo arba keitimo būdu.

119.4. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai.

120. Išvestinių finansinių priemonių straipsnyje parodoma finansinio turto, atsirandančio iš tokių išvestinių finansinių priemonių, kaip finansiniai pasirinkimo, ateities ir panašių sandorių, jei jie bus įvykdomi per vienus metus, vertė.

121. Kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas kituose trumpalaikio turto straipsniuose neparodytas turtas.

122. Pinigų straipsnyje parodomas pinigų likutis įvairia valiuta kasoje, kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių suma, kuri gali būti paimta bet kuriuo metu indėlininkui pageidaujant.

123. Investicinės bendrovės balanso C dalyje pateikiama ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų bendra suma.

124. Investicinės bendrovės  balanso D dalyje pateikiama informacija apie nuosavą kapitalą. Investicinės bendrovės kapitalui priskiriama investicinės akcinės bendrovės akcinis kapitalas ir investicinės ūkinės bendrijos dalyvių įnašai. Nuosavam kapitalui taip pat priskiriami akcijų priedai, perkainojimo rezervas (rezultatai), rezervai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Nuosavo kapitalo pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“. Nuosavo kapitalo straipsnių duomenys detalizuojami atitinkamose nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos dalyse.

125. Kapitalo straipsnyje parodoma investicinės akcinės bendrovės pasirašytojo apmokėto akcinio kapitalo vertė ar investicinės ūkinės bendrijos dalyvių įneštų įnašų vertė. Atskiruose straipsniuose parodoma akcijų, kurios pagal teisės aktus laikomos investicinės akcinės bendrovės akcininkų pasirašytu akciniu kapitalu, vertė ir neapmokėta jos dalis. Tuose pačiuose straipsniuose parodoma investicinės ūkinės bendrijos veiklos sutartyje nurodyti įnašai ir neįnešta jų dalis.

126. Akcijų priedų straipsnyje parodoma uždarojo tipo investicinės bendrovės akcijų emisijos kainos ir akcijų nominaliosios vertės skirtumas. Kai platindama naują akcijų emisiją bendrovė patiria su tuo tiesiogiai susijusių išlaidų, tai akcijų priedai mažinami patirtų išlaidų suma.

127. Perkainojimo rezervo (rezultatų) straipsnyje parodomas ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo rezultatas, kai pagal verslo apskaitos standartus toks turtas gali būti perkainojamas ir investicinė bendrovė yra pasirinkusi taikyti perkainotos vertės būdą, pavyzdžiui, savo veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatų, su apsidraudimo priemone susijusios perkainojimo rezerve (rezultatuose) sukauptos ir panašios sumos.

128. Rezervų straipsnyje parodoma iš paskirstyto pelno sudarytų rezervų suma. Atskiruose straipsniuose parodoma privalomojo rezervo, sukaupto pagal įstatymų reikalavimus, ir kitų rezervų, sudarytų pagal investicinės bendrovės susirinkimo sprendimą, suma.

129. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas investicinės bendrovės uždirbtas, bet dar nepaskirstytas ataskaitinio laikotarpio ir ankstesnių finansinių metų pelnas arba nepadengti nuostoliai.

130. Investicinės bendrovės balanso E dalyje parodomi atidėjiniai, tai yra įsipareigojimai, kurie paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra tikėtini arba garantuoti, tačiau jų galutinės sumos arba įvykdymo laiko tiksliai negalima nustatyti, bet galima patikimai įvertinti. Pensijų ir panašių įsipareigojimų straipsnyje parodomi investicinės bendrovės darbuotojų pensijų ir kito ilgalaikio atlygio darbuotojams atidėjiniai, kurie pripažįstami ir apskaitoje registruojami pagal 31-ąjį verslo apskaitos standartą „Atlygis darbuotojui“. Mokesčių atidėjinių straipsnyje parodoma pagal 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“ apskaičiuota ir apskaitoje užregistruota  atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo suma. Šiame straipsnyje taip pat parodomi ir kiti su mokesčiais susiję įsipareigojimai, kurie paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra tikėtini arba garantuoti, tačiau jų galutinės sumos arba įvykdymo laiko tiksliai negalima nustatyti, bet galima patikimai įvertinti. Kitų atidėjinių straipsnyje parodomi atidėjiniai, kurie pripažįstami ir apskaitoje registruojami pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

131. Investicinės bendrovės balanso F dalyje parodomos po vienų ir per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai.

132. Po vienų metų mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų straipsniuose parodomos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos mokėtinos sumos. Atskiruose straipsniuose parodomi skoliniai įsipareigojimai, finansinės skolos kredito įstaigoms, gauti avansai, už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos, pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos įmonių grupės įmonėms, asocijuotosioms įmonėms, įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis, kitos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai.

133. Per vienus metus mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų straipsniuose parodomos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ir ilgalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų einamųjų metų dalis. Atskiruose straipsniuose parodomi skoliniai įsipareigojimai, finansinės skolos kredito įstaigoms, gauti avansai, už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos, įmonių grupės įmonėms, asocijuotosioms įmonėms, pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos, įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis, pelno mokesčio įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, kitos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai.

134. Skolinių įsipareigojimų straipsniuose parodoma finansinės nuomos, išleistų obligacijų, kitų vertybinių popierių pagal reikalavimo teisę ir panašūs įsipareigojimai.

135. Finansinių skolų kredito įstaigoms straipsniuose parodoma veiklai vykdyti ir likvidumui palaikyti gautų paskolų negrąžinta dalis.

136. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos.

137. Kitų per vienus metus mokėtinų sumų straipsnyje parodomos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną akcininkams, investicinės ūkinės bendrijos dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos, platintojams, vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams mokėtinos sumos, sėkmės mokesčio, darbo užmokesčio, už auditą, konsultacijas, teisines paslaugas ir kitos mokėtinos sumos.

138. Įsipareigojimų pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis straipsnyje parodoma finansinių įsipareigojimų, atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip pasirinkimo, ateities ir panašių sandorių, vertė.

139. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje parodoma įsipareigojimų, susijusių su skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoriais, kai turi būti grąžinami pasiskolinti vertybiniai popieriai, vertė ir kituose balanso straipsniuose neparodyti trumpalaikiai įsipareigojimai.

140. Investicinės bendrovės balanso G dalyje pateikiama informacija apie sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių pajamas. Sukauptoms sąnaudoms priskiriamos už gautas paslaugas apskaičiuotos ir subjekto veiklos sąnaudomis pripažintos sumos, dėl kurių prisiimtas įsipareigojimas sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, tačiau nėra gauta atlygio sumą patvirtinančių dokumentų, pavyzdžiui, apskaičiuotas atlyginimas depozitoriumui, mokestis valdymo įmonei, sėkmės mokestis, už auditą, konsultacijas, teisines paslaugas ir kitos nuolat kaupiamos sumos.

 

 

X. INVESTICINĖS BENDROVĖS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA IR JOS STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

 

 

141. Investicinės bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitoje šio standarto nustatyta tvarka pateikiama informacija apie uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas.

142. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiama informacija apie investicinės bendrovės pajamas ir sąnaudas turi teisingai parodyti jos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus.

143. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys ir tokio paties praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija.

144. Investicinės bendrovės  pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai:

144.1. 1. Pagrindinės veiklos pajamos;

144.2. 1.1. Palūkanų pajamos;

144.3. 1.2. Dividendai;

144.4. 1.3. Nuomos pajamos;

144.5. 1.4. Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

144.6. 1.5. Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio;

144.7. 1.6. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas;

144.8. 1.7. Garantinės įmokos;

144.9. 1.8. Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos;

144.10. 1.9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos;

144.11. 2. Pagrindinės veiklos sąnaudos;

144.12. 2.1. Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

144.13. 2.2. Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio;

144.14. 2.3. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai;

144.15. 2.4. Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos;

144.16. 2.5. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos;

144.17. 3. Bendrasis pelnas (nuostoliai);

144.18. 4. Bendrosios ir administracinės sąnaudos;

144.19. 4.1. Atlyginimas valdymo įmonei;

144.20. 4.2. Atlyginimas depozitoriumui;

144.21. 4.3. Atlyginimas tarpininkams;

144.22. 4.4. Audito sąnaudos;

144.23. 4.5. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos;

144.24. 4.6. Sąnaudų kompensavimas (–);

144.25. 5. Kitos veiklos rezultatai;

144.26. 6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos:

144.27. 7. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą;

144.28. 8. Pelno mokestis;

144.29. 9. Grynasis pelnas (nuostoliai).

145. Investicinės bendrovės pajamos ir sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ ir 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

146. Investicinių bendrovių veikla yra lėšų investavimas ir finansinio turto pardavimas, todėl pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagrindinės veiklos pajamų straipsnyje, rodomas investicinės bendrovės ataskaitinio laikotarpio sandorių pelnas, o pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje – ataskaitinio laikotarpio sandorių nuostoliai.

147. Pagrindinės veiklos pajamų straipsnyje parodoma veiklos, numatytos subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, bendra pajamų suma. Atskiruose straipsniuose parodoma pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos palūkanos, dividendai, nuomos pajamos, pelnas dėl investicijų tikrosios vertės padidėjimo ir pardavimo, pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio, išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas, garantinių įmokų, su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos ir kitos pagrindinės veiklos pajamos.

148. Palūkanų pajamų straipsnyje parodomos finansinio turto, kuris negali būti patikimai įvertintas tikrąja verte, palūkanos. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Palūkanų pajamos turi būti pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gaunama ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinama.  

149. Dividendų straipsnyje parodomi nuosavybės vertybinių popierių dividendai. Dividendų pajamos turi būti pripažįstamos tada, kai yra patvirtintos akcininkų teisės gauti pinigus.

150. Nuomos pajamų straipsnyje parodomos investicinio turto, kai bendrovė investuoja lėšas į nekilnojamąjį turtą ir jį išnuomoja, pajamos.

151. Pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomas pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės padidėjimo ir jų pardavimo pelnas, įskaitant ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytį dėl užsienio valiutų kursų pokyčio. Informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnio sumą aiškinamajame rašte turi išskaidyti į pelną dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pelną dėl investicijų pardavimo.

152. Pelno dėl užsienio valiutų kursų pokyčio straipsnyje parodomi teigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo iš naujo įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu šie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 151 punkto nuostatas.

153. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelno straipsnyje parodomas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kai jis atsiranda, ataskaitoje.

154. Garantinių įmokų straipsnyje parodoma garantinių įmokų suma, jei investicinės bendrovės steigimo dokumentuose ar teisės aktuose yra trečios šalies įsipareigojimas garantuoti tam tikras pajamas.

155. Su investicinės akcinės bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamų straipsnyje parodoma su bendrovės išleistų akcijų pardavimu susijusių atskaitymų suma, kai parduodamų akcijų kaina padidinama, ir su bendrovės akcijų išpirkimu susijusių atskaitymų suma, kai sumažinama akcijų išpirkimo kaina. Parodomos sumos, skirtos padengti su investicinės akcinės bendrovės išleistų akcijų pardavimu ir išpirkimu susijusias išlaidas, kurios negali būti naudojamos didinti bendrovės kapitalą ar padengti nuostolius.

156. Kitų pagrindinės veiklos pajamų straipsnyje parodomas pelnas dėl investicinio turto tikrosios vertės padidėjimo ar finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės sumažėjimo, skolintų vertybinių popierių sandorių pelnas, delspinigių pajamos, taip pat pajamos, neparodytos kituose straipsniuose, išskyrus kitos veiklos pajamas.

157. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodytos pagrindinės veiklos pajamos detalizuojamos aiškinamajame rašte. Palūkanų pajamos, dividendai, nuomos pajamos, pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo ir pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio aiškinamajame rašte išskaidomi į investicijų ir sandorių su patronuojančiąja ir patronuojamosiomis (dukterinėmis) įmonėmis, kai investicinė bendrovė priklauso įmonių grupei, pajamas, investicijų ir sandorių su asocijuotosiomis įmonėmis pajamas, kitų investicijų ir sandorių pajamas.

158. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje parodoma tipinės veiklos, numatytos subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, bendra tiesioginių sąnaudų suma. Atskiruose straipsniuose parodoma nuostoliai, jeigu tokių yra, dėl investicijų tikrosios vertės sumažėjimo ir pardavimo, užsienio valiutų kursų pokyčio, dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių, pagrindinės veiklos sandorių tiesioginės sąnaudos ir kitos pagrindinės veiklos sąnaudos, įskaitant kompensuojamų sąnaudų sumas.

159. Nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomi pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės sumažėjimo (nuvertėjimo) ir pardavimo nuostoliai, jeigu tokių yra. Taip pat parodomas tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytis dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai pelno (nuostolių) ataskaitoje parodytą nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnio sumą aiškinamajame rašte turi išskaidyti į nuostolius dėl investicijų vertės pasikeitimo ir nuostolius dėl investicijų pardavimo.

160. Panaikinus praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintus nuostolius ar jų dalį dėl vertės sumažėjimo, nuostolių sumažėjimas taip pat parodomas nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje. Turto balansinė vertė yra lygi pagal šio standarto ketvirtą skyrių nustatytai jo vertei.

161. Nuostolių dėl užsienio valiutų kursų pokyčio straipsnyje parodomi neigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo iš naujo įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu šie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 159 punkto nuostatas.

162. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolių straipsnyje parodomas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsiradusius finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kai jis atsiranda, ataskaitoje. Kartu parodomos ir su finansiniu turtu, ir su finansiniu įsipareigojimu, atsirandančiais iš išvestinės finansinės priemonės, susijusios sandorių sudarymo sąnaudos.

163. Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudų straipsnyje parodoma atlyginimo investicinės bendrovės išleistų akcijų platintojams sąnaudų suma.

164. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje parodoma su valdomais investicinio turto objektais susijusios išlaidos, finansinių įsipareigojimų vertės padidėjimo nuostoliai, kitos pagrindinės veiklos sandorių tiesioginės sąnaudos.

165. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuojamos aiškinamajame rašte. Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo, nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio, išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai aiškinamajame rašte išskaidomi į investicijų ir sandorių su patronuojančiąja ir patronuojamosiomis (dukterinėmis) įmonėmis, kai investicinė bendrovė priklauso įmonių grupei, nuostolius, investicijų ir sandorių su asocijuotosiomis įmonėmis nuostolius, kitų investicijų ir sandorių nuostolius.

166. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje parodoma bendra ataskaitinio laikotarpio valdymo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnių suma, atėmus kompensuotas sąnaudas. Atskiruose ataskaitos straipsniuose parodomos įstatuose nustatytos sąnaudos, susijusios su investicinės bendrovės įprastine veikla ir nepriskirtos pagrindinės ar kitos veiklos sąnaudoms. Kartu parodomos ir investicinės bendrovės steigimo dokumentuose nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios veiklos sąnaudos, jeigu per ataskaitinį laikotarpį investicinė bendrovė tokių išlaidų patyrė.

167. Atskiruose bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsniuose parodoma atlyginimo valdymo įmonei, depozitoriumui, tarpininkams, audito ir kitų bendrųjų ir administracinių sąnaudų sumos. Atlyginimo tarpininkams straipsnyje parodomas atlyginimas vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams (finansų maklerio įmonėms ar kredito įstaigai, turinčiai teisę teikti investicines paslaugas), kitiems platintojams, turto vertintojams ir panašios sąnaudos. Kitoms bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriama su sandorių sudarymu susijusios sąnaudos, teisinių paslaugų sąnaudos, mokestis vertybinių popierių biržai, registracijos mokesčiai ir kitos su investicinės bendrovės valdymu susijusios sąnaudos.

168. Kitų bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, parodo ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalį, susijusią su pagrindine jos veikla ir sudarančią sąlygas uždirbti to laikotarpio pajamas. Paprastai bendrosios ir administracinės sąnaudos nėra tiesiogiai proporcingos pagrindinės veiklos pajamoms.

169. Sąnaudų kompensavimo straipsnyje parodomos sumos, kuriomis mažinamos tokios investicinės bendrovės ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, kaip steigimo dokumentuose nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos, kurias apmoka valdymo įmonė.

170. Kitos veiklos rezultatų straipsnyje parodomas pagrindinei nepriskirtos veiklos, jeigu tokia buvo vykdoma, rezultatas.

171. Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų straipsnyje parodomos patronuojančiosios, patronuojamųjų (dukterinių), asocijuotųjų ir kitų įmonių suteiktų paskolų palūkanos, palūkanos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą, kitų skolinių įsipareigojimų palūkanos, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus ir kitos su veiklos finansavimu susijusios sąnaudos. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodyta sąnaudų suma aiškinamajame rašte išskaidoma į sandorių su patronuojančiąja ir patronuojamosiomis (dukterinėmis) įmonėmis, kai investicinė bendrovė priklauso įmonių grupei, sąnaudas, investicijų ir sandorių su asocijuotosiomis įmonėmis sąnaudas, kitų investicijų ir sandorių sąnaudas.

172. Atskiruose straipsniuose pateikiami ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai. Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas atimant iš šios veiklos pajamų jos sąnaudas. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą apskaičiuojamas iš pagrindinės veiklos pelno atimant administracines ir bendrąsias sąnaudas, pridedant kitos veiklos rezultatus ir atimant kitų palūkanų ir panašias sąnaudas.

173. Pelno mokesčio straipsnyje parodomos pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenis ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), apskaičiuotos pagal 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“.

174. Grynasis pelnas (nuostoliai) parodo galutinį investicinės bendrovės veiklos rezultatą, tai yra pelną, kuris gali būti skirstomas, arba nuostolius. Grynasis pelnas apskaičiuojamas iš pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą atimant pelno mokesčio sąnaudas.

 

 

XI. INVESTICINĖS BENDROVĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

 

 

 

175. Investicinės bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita sudaroma vadovaujantis šio standarto ir 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

176. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie visus nuosavo kapitalo pasikeitimus.

177. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio ir praėjusių finansinių metų pradžios ir pabaigos duomenys.

178. Investicinės bendrovės nuosavą kapitalą sudaro šios dalys:

178.1. kapitalas;

178.2. akcijų priedai;

178.3. privalomasis rezervas;

178.4. perkainojimo rezervas (rezultatai);

178.5. kiti rezervai;

178.6. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

179. Kapitalo skiltyje parodoma investicinės akcinės bendrovės pasirašytojo apmokėto akcinio kapitalo vertė ar investicinės ūkinės bendrijos dalyvių įneštų įnašų vertė.

180. Apie investicinės bendrovės nuosavą kapitalą nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

180.1. Nuosavas kapitalas lyginamojo ir ataskaitinio laikotarpių  pradžioje ir pabaigoje.

180.2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas.

180.3. Esminių klaidų taisymo rezultatas.

180.4. Atsižvelgiant į apskaitos politikos pakeitimo ir klaidų taisymo rezultatus, perskaičiuoti nuosavo kapitalo duomenys ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

180.5. Ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo rezultatas.

180.6. Kitas pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai).

180.7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai).

180.8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos.

180.9. Rezervų pokyčiai.

180.10. Kapitalo padidėjimas (sumažėjimas).

180.11. Įnašai nuostoliams padengti.

181. Atskirai parodomas kapitalo padidinimas už išplatintas akcijas iš investicinės akcinės bendrovės akcininkų gautais įnašais ar investicinės ūkinės bendrijos dalyvių įneštais įnašais ir sumažinimas dėl iš akcininkų išpirktų akcijų ar dalyviams grąžintų įnašų.

182. Investicinė akcinė bendrovė, pavyzdžiui, uždarojo tipo investicinė bendrovė, akcijų priedus parodo, kai bendrovės akcijų emisijos kaina viršija nominalią akcijų vertę.

183. Privalomojo ir kitų rezervų pasikeitimas parodomas, kai įstatymų ir investicinės akcinės bendrovės įstatų nustatyta tvarka akcininkai priima sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus. Šie rezervai didinami ir mažinami ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną.

184. Perkainojimo rezervo padidėjimas (sumažėjimas) parodomas, kai pasirenkamas ilgalaikio materialiojo turto perkainotos vertės būdas. Kartu parodoma išvestinėms finansinėms priemonėms tenkanti pelno ar nuostolių dalis, kai tokių priemonių įvertinimo tikrąja verte rezultatas pagal verslo apskaitos standartų nuostatas turi būti priskiriamas perkainojimo rezervui.

185. Nepaskirstytojo pelno mažinimas parodomas investicinės akcinės bendrovės akcininkams ar investicinės ūkinės bendrijos dalyviams priėmus sprendimą paskirstyti pelną, užregistravus apskaitoje ataskaitinio laikotarpio nuostolius, ištaisytas esmines klaidas, pokyčius dėl apskaitos politikos pakeitimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

XIIINVESTICINĖS BENDROVĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

 

 

 

186. Investicinės bendrovės pinigų srautų ataskaita (toliau – pinigų srautų ataskaita) turi teisingai parodyti bendrovės pinigų srautus.

187. Pinigų srautų ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija.

188. Investicinės bendrovės pinigų srautai pateikiami tiesioginiu būdu. Pinigų srautų ataskaitoje atskleidžiamos bendros pinigų įplaukos ir pinigų išmokos per ataskaitinį laikotarpį.

189. Investicinės bendrovės pinigų srautų ataskaitos straipsniai:

189.1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai;

189.2. 1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos;

189.3. 1.1.1. Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai;

189.4. 1.1.2. Gautos palūkanos;

189.5. 1.1.3. Gauti dividendai;

189.6. 1.1.4. Gauti nuompinigiai;

189.7. 1.1.5. Kitos veiklos įplaukos;

189.8. 1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos;

189.9. 1.2.1. Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai;

189.10. 1.2.2. Išmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis;

189.11. 1.2.3. Kitos išmokos;

189.12. Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai;

189.13. 2. Veiklos finansavimo pinigų srautai;

189.14. 2.1. Bendrovės akcijų pardavimas, gauti įnašai;

189.15. 2.2. Bendrovės akcijų išpirkimas, grąžinti įnašai;

189.16. 2.3. Išmokos iš pelno;

189.17. 2.4. Gauta paskolų;

189.18. 2.5. Grąžinta paskolų;

189.19. 2.6. Sumokėta palūkanų;

189.20. 2.7. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais;

189.21. 2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas;

189.22. 2.9. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas;

189.23.  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai;

189.24. 3. Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui;

189.25. 4. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas);

189.26. 5. Pinigai laikotarpio pradžioje;

189.27. 6. Pinigai laikotarpio pabaigoje.

190. Pagrindinės veiklos pinigų srautų dalyje pateikiama informacija apie investicinės bendrovės veiklos pinigų įplaukas ir išmokas, išskyrus finansinės veiklos pinigų srautus. Pagrindinės veiklos pinigų srautams priskiriami pinigų srautai, kurie susidaro įsigyjant ar perleidžiant finansinį ir investicinį turtą, gaunant palūkanas ir dividendus, kitos veiklos įplaukas, apmokant bendrąsias ir administracines išlaidas, įsigyjant veikloje naudojamo turto, patiriant kitų išlaidų.

191. Finansinės veiklos pinigų srautams priskiriami pinigų srautai, susiję su investicinės akcinės bendrovės akcininkais, investicinės ūkinės bendrijos dalyviais ir kitais veiklos finansavimo šaltiniais, t. y. pinigų įplaukos pardavus investicinės bendrovės akcijas ar gavus bendrijos įnašus ir išmokos išperkant iš akcininkų bendrovės akcijas ar grąžinant bendrijos dalyviams įnašus, pinigų įplaukos ir išmokos gaunant ir grąžinant paskolas, sumokėtos paskolų palūkanos, su pelno paskirstymu susijusios išmokos bendrovės akcininkams ar bendrijos dalyviams, kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas ar sumažėjimas.

192. Atskiruose pinigų srautų ataskaitos straipsniuose parodomi grynieji pagrindinės ir finansinės veiklos pinigų srautai. Grynieji pagrindinės ir finansinės veiklos pinigų srautai gaunami susumavus visų atitinkamos veiklos pinigų srautų straipsnių duomenis. Grynieji pagrindinės ir finansinės veiklos pinigų srautai gali būti teigiami arba neigiami.

193. Pinigų įplaukos ir išmokos užsienio valiuta pateikiamos įvertintos pagal pinigų gavimo (išmokėjimo) dienos užsienio valiutos kursą. Realizuotas užsienio valiutų kursų pokytis, darantis tiesioginę įtaką pinigų srautams, įtraukiamas į atitinkamus pinigų srautus, pavyzdžiui, realizuotas gautinų sumų valiutų kursų pasikeitimo pelnas (nuostoliai) bus parodomas ataskaitos pagrindinės veiklos pinigų srautų dalies už parduotą finansinį ir investicinį turtą gautų pinigų straipsnyje.

194. Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų laikotarpio pradžios ir pabaigos likučiui parodoma atskirai nuo pagrindinės ir finansinės veiklos. Teigiama nerealizuoto užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka pridedama, o neigiama įtaka atimama iš pinigų srautų sumos, parodomos straipsnyje Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui.

195. Grynojo pinigų srautų padidėjimo (sumažėjimo) straipsnyje parodoma, kaip per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė investicinės bendrovės grynųjų pinigų srautų suma. Šio straipsnio suma apskaičiuojama sudedant trijų pagrindinių pinigų srautų ataskaitos straipsnių Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai, Grynieji veiklos finansavimo pinigų srautai ir Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui duomenis.

196. Straipsnyje Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) įrašyta suma turi būti lygi straipsnių Pinigai laikotarpio pradžioje ir Pinigai laikotarpio pabaigoje duomenų skirtumui, atsižvelgiant į straipsnio Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui duomenis.

 

 

XIII. AIŠKINAMOJO RAŠTO INFORMACIJA

 

 

 

197. Kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo aiškinamasis raštas rengiamas vadovaujantis šio ir 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

198. Kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo aiškinamajame rašte paaiškinamos kitose finansinėse ataskaitose nurodytos sumos, taip pat atskleidžiama papildoma reikšminga informacija, kuri nebuvo pateikta kitose finansinėse ataskaitose, apie subjekto veiklos pobūdį, rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus.  

199. Aiškinamąjį raštą sudaro šios dalys:

199.1. I. Bendroji dalis;

199.2. II. Apskaitos politika;

199.3. III. Pastabos.

200. Subjekto aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje pateikiami bendrieji duomenys:

200.1. Teisinė forma, pavadinimas.

200.2. Tipas, veiklos pradžia ir trukmė.

200.3. Investicinės bendrovės buveinės adresas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę, teisinis statusas.

200.4. Valdymo įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, teisinis statusas.

200.5. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, buveinės adresas.

200.6. Audito įmonė, atlikusi subjekto auditą, jos buveinės adresas, kodas.

200.7. Ataskaitinis laikotarpis.

200.8. Investicinės bendrovės, kurios turto valdymas neperduotas valdymo įmonei, ataskaitinių finansinių metų ir praėjusių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą.

200.9. Kiekvieno sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto subfondo pavadinimas, kodas, buveinės adresas.

200.10.  Kita dalyviams aktuali informacija, jeigu tokios yra, pavyzdžiui, kad uždarojo tipo investicinės bendrovės akcijos neišperkamos.

201. Subjekto aiškinamojo rašto apskaitos politikos dalyje apie tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas taikytą apskaitos politiką, kuri gali turėti įtakos finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams, pateikiama ši informacija:

201.1. Nuoroda, kad finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis verslo apskaitos standartais, kitais teisės aktais.

201.2. Turto ir įsipareigojimų pripažinimo kriterijai, vertinimo metodai ir prielaidos, nulėmusios jų pasirinkimą, periodiškumo reikalavimai.

201.3. Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai.

201.4. Kita svarbi informacija.

202. Subjekto tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto, išskyrus pusmečio aiškinamąjį raštą, pastabose paaiškinami tik reikšmingi ataskaitinio laikotarpio sumų pokyčiai, jų priežastys ir lyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys. Pastabos turi būti pateikiamos tokia pat tvarka, kokia pateikti finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeruojamos iš eilės. Pastabos numeris turi būti nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų pakeitimas, jeigu toks buvo, ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo aiškinamojo rašto pastabose turi būti atskleidžiami pagal 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“.

203. Subjekto pusmečio aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama tokia ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

203.1. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys. Pastabos numeruojamos iš eilės. Pastabos numeris turi būti nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina.

203.2. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

203.3. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

203.4. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

203.5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

203.6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

203.7. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 6-ajį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“.

203.8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

203.9. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

203.10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

203.11. Trečiosios šalies įsipareigojimai, garantuojantys subjekto pajamingumo dydį.

203.12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“ ir 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“.

203.13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“.

203.14. Trumpas reikšmingų poataskaitinių (pobalansinių) įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“.

203.15. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę.

203.16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“ ir kitus verslo apskaitos standartus.

204. Subjekto finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama visa šio standarto 203 punkte nustatyta, taip pat ši ataskaitinio laikotarpio ir mažiausiai vieno praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

204.1. Finansinė rizika ir jos valdymo metodai. Rinkos, valiutos, kredito, palūkanų normos, likvidumo ir kitokia rizika, atsirandanti dėl subjekto finansinio turto ar finansinių įsipareigojimų, jos pokyčiai, valdymo tikslai, politika, procesai, vertinimo būdai ir jų pokyčiai palyginti su praėjusiais laikotarpiais.

204.2. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija:

204.2.1. Jei pasirinktas lyginamasis indeksas, nurodomas jo dydis ir trumpai apibūdinamas.

204.2.2. Vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicijų portfelio metinės investicijų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso, jei jis pasirinktas, pokytis palyginti su keliais praėjusiais laikotarpiais.

204.2.3. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis subjekto vieneto (akcijos) vertės pokytis ir jo standartinio nuokrypio rodiklis, taip pat vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) pokytis per kelis praėjusius laikotarpius.

204.2.4. Subjekto nuožiūra pateikiami papildomi rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką, jie paaiškinami ir nurodoma jų apskaičiavimo metodika.

205. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama visa šio standarto 204 punkte nustatyta, taip pat ši ataskaitinio laikotarpio ir mažiausiai vieno praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

205.1. Atskaitymų iš turto rūšys ir apskaičiuotos sumos, jų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynųjų aktyvų verte, bendrasis išlaidų koeficientas, investicijų portfelio apyvartumo rodiklis. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama daugiau informacijos.

205.2. Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo ir kiti subjektai, turintys nekilnojamojo turto, – kiekvieno investicijų portfelį sudarančio investicinio turto objekto tikroji vertė, kita reikšminga informacija.

206.  Pensijų fondo finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama visa šio standarto 204 punkte nustatyta, taip pat ši ataskaitinio laikotarpio ir mažiausiai vieno praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

206.1. Atskaitymai (atskaitymų rūšys ir apskaičiuotos sumos) iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto, portfelio apyvartumo rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo atskaitymų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynųjų aktyvų verte. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydžiai, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo bendras atskaitymų rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo bendras išlaidų koeficientas. Jei yra skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama išsamesnė informacija apie jį.

206.2. Gautos ir išmokėtos lėšos:

206.2.1. Bendra per ataskaitinį laikotarpį gautų lėšų suma.

206.2.2. Periodinės įmokos į pensijų fondą:

206.2.2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokos;

206.2.2.2. papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos;

206.2.2.3. papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos;

206.2.2.4. papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos;

206.2.2.5. papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo dalyvio asmeninės įmokos;

206.2.2.6. darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokos į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondą.

206.2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai.

206.2.4. Gauta iš garantijų rezervo.

206.2.5. Gauta iš kitų pensijų fondų (iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės, iš kitos pensijų kaupimo bendrovės).

206.2.6. Kitos gautos lėšos (šaltiniai ir sumos).

206.2.7. Bendra per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų lėšų suma.

206.2.8. Pensijų išmokos (vienkartinės išmokos dalyviams, periodinės išmokos dalyviams, išmokos pagal anuiteto sutartį).

206.2.9. Pervesta į kitus pensijų fondus (tos pačios pensijų kaupimo bendrovės, kitos pensijų kaupimo bendrovės).

206.2.10. Išmokėta iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo išėjusiems dalyviams (paveldėtojams, kitu pagrindu).

206.2.11. Išmokėta paveldėtojams.

206.2.12. Kitais pagrindais išmokėtos lėšos.

207. Reorganizuojant subjektus, aiškinamajame rašte nurodomi subjektų pavadinimai ir veiklos kryptys, reorganizavimo data ir pobūdis, nutrauktos veiklos sritys, grynųjų aktyvų vertė prieš reorganizavimą ir po reorganizavimo, kita reikšminga informacija.

208.  Sudėtinis kolektyvinio investavimo subjektas sudaro vieną aiškinamąjį raštą, kuriame aiškinami bendri ir visų subfondų duomenys.

209. Jei finansinėse ataskaitose lyginamosios informacijos ar jos dalies nepateikta, nurodoma dėl kokios priežasties.

210. Informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai savo aiškinamajame rašte neprivalo pateikti šio standarto 202–205 punktuose reikalaujamos detalios informacijos, jei tokie duomenys yra teisės aktuose apibrėžta komercinė paslaptis ir vadovybė nusprendžia, kad jos atskleidimas gali pakenkti subjekto finansiniams ar komerciniams tikslams, ir tą paaiškina aiškinamajame rašte.

 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

211.  Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

_________________


39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

1 priedas

 

(Grynųjų aktyvų ataskaitos forma)

 

______________________________________________________________________________________________

(investicinio fondo ar pensijų fondo pavadinimas)

 

 

(valdymo įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

(buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

(teisinis statusas, jei valdymo įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi, kiti duomenys)

 

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20___ M. ____________ ___ D.  GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

 

__________________________Nr.___

(ataskaitos sudarymo data)

 

_______________________________                                           _____________________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                         (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

A.

TURTAS

 

 

 

1.

PINIGAI

 

 

 

2.

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI

 

 

 

3.

PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS

 

 

 

3.1.

Valstybės iždo vekseliai

 

 

 

3.2.

Kitos pinigų rinkos priemonės

 

 

 

4.

PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI

 

 

 

4.1.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

4.1.1.

Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

4.1.2.

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

4.2.

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

4.3.

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos

 

 

 

5.

SUMOKĖTI AVANSAI

 

 

 

6.

GAUTINOS SUMOS

 

 

 

6.1.

Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos

 

 

 

6.2.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

7.

INVESTICINIS IR KITAS TURTAS

 

 

 

7.1.

Investicinis turtas

 

 

 

7.2.

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

7.3.

Kitas turtas

 

 

 

B.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

1.

Mokėtinos sumos

 

 

 

1.1.

Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos

 

 

 

1.2.

Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos

 

 

 

1.3.

Kitos mokėtinos sumos

 

 

 

2.

Sukauptos sąnaudos

 

 

 

3.

Finansinės skolos kredito įstaigoms

 

 

 

4.

Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis

 

 

 

5.

Kiti įsipareigojimai

 

 

 

C.

GRYNIEJI AKTYVAI

 

 

 

 

 

___________________________________    _________________       ________________________

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                    (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

________________________________________     ___________________      __________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 


39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

2 priedas

 

(Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos forma)

 

______________________________________________________________________________________________

(investicinio fondo ar pensijų fondo pavadinimas)

 

 

(valdymo įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

(buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

(teisinis statusas, jei valdymo įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi, kiti duomenys)

 

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20___ M. ____________ ___ D.  GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIO ATASKAITA

 

______________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 

_______________________________                                        _________________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                              (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

 

1.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

 

 

 

 

2.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS

 

 

 

 

2. 1.

Dalyvių įmokos į fondą

 

 

 

 

2. 2.

Iš kitų fondų gautos sumos

 

 

 

 

2. 3.

Garantinės įmokos

 

 

 

 

2.4.

Investicinės pajamos

 

 

 

 

2.4.1.

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

2.4.2.

Dividendai

 

 

 

 

2.4.3.

Nuomos pajamos

 

 

 

 

2.5.

Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

 

2.6.

Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio

 

 

 

 

2.7.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas

 

 

 

 

2.8.

Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas

 

 

 

 

 

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ

PADIDĖJO IŠ VISO

 

 

 

 

3.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS

 

 

 

 

3.1.

Išmokos fondo dalyviams

 

 

 

 

3.2.

Išmokos kitiems fondams

 

 

 

 

3.3.

Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

 

3.4.

Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio

 

 

 

3.5.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai

 

 

 

3.6.

Valdymo sąnaudos:

 

 

 

3.6.1

Atlyginimas valdymo įmonei

 

 

 

3.6.2

Atlyginimas depozitoriumui

 

 

 

3.6.3

Atlyginimas tarpininkams

 

 

 

3.6.4

Audito sąnaudos

 

 

 

3.6.5.

Palūkanų sąnaudos

 

 

 

3.6.6

Kitos sąnaudos

 

 

 

3.7.

Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas

 

 

 

3.8.

Sąnaudų kompensavimas (–)

 

 

 

 

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ

SUMAŽĖJO IŠ VISO

 

 

 

4.

Grynųjų aktyvų vertės pokytis

 

 

 

5.

Pelno paskirstymas

 

 

 

6.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

 

 

 

 

 

___________________________________    _________________       ________________________

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                    (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

________________________________________     ___________________      __________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

 


39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

3 priedas

 

(Investicinės bendrovės balanso forma)

 

 

(investicinės bendrovės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

(buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

(teisinis statusas, jei investicinė bendrovė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi, kiti duomenys)

 

 

 

 

 

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20___ M. ____________ ___ D.  BALANSAS

 

 

 

 

 

 

 

_____________________Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ataskaitinis laikotarpis)

 

 

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

 

 

TURTAS

 

 

 

 

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

1.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

2.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

2.1.

Investicinis turtas

 

 

 

 

2.1.1

Žemė

 

 

 

 

2.1.2

Pastatai

 

 

 

 

2.2.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

 

3.

FINANSINIS TURTAS

 

 

 

 

3.1.

Investicijos į įmonių grupės įmones

 

 

 

 

3.2.

Investicijos į asocijuotąsias įmones

 

 

 

 

3.3.

Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

3.4.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

3.5.

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai

 

 

 

 

3.6.

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

3.7.

Terminuotieji indėliai

 

 

 

 

3.8.

Paskolos ir gautinos sumos

 

 

 

 

3.8.1.

Paskolos įmonių grupės įmonėms

 

 

 

 

3.8.2.

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

 

 

 

 

3.8.3.

Paskolos asocijuotosioms įmonėms

 

 

 

 

3.8.4.

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

 

 

 

 

3.8.5.

Kitos po vienų metų gautinos sumos

 

 

 

 

3.9.

Kitas  ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

 

4.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

4.1.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

 

 

 

 

4.2.

Kitas turtas

 

 

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

1.

ATSARGOS

 

 

 

 

1.1.

Sumokėti avansai

 

 

 

 

1.2.

Atsargos bendrovės reikmėms

 

 

 

 

2.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

 

 

2.1.

Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos

 

 

 

 

2.2.

Įmonių grupės įmonių skolos

 

 

 

 

2.3.

Asocijuotųjų įmonių skolos

 

 

 

 

2.4.

Kitos per vienus metus gautinos sumos

 

 

 

 

3.

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

 

 

 

 

3.1.

Terminuotieji indėliai

 

 

 

 

3.2.

Pinigų rinkos priemonės

 

 

 

 

3.3.

Perleidžiamieji vertybiniai popieriai

 

 

 

 

3.3.1.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

3.3.2.

Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

3.3.3.

Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

3.3.4.

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai

 

 

 

 

3.4

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

4.

PINIGAI

 

 

 

 

C.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

 

 

 

 

 

TURTO IŠ VISO

 

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

D.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

 

 

1.

KAPITALAS

 

 

 

 

1.1.

Pasirašytasis kapitalas

 

 

 

 

1.2.

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)

 

 

 

 

2.

AKCIJŲ PRIEDAI

 

 

 

 

3.

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

 

 

 

 

4.

REZERVAI

 

 

 

 

4.1.

Privalomasis 

 

 

 

 

4.2.

Kiti rezervai

 

 

 

 

5.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

 

5.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

5.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

E.

ATIDĖJINIAI

 

 

 

 

1.

Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

 

 

 

 

2.

Mokesčių atidėjiniai

 

 

 

 

3.

Kiti atidėjiniai

 

 

 

 

F.

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

I.

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS

IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

1.1.

Skoliniai įsipareigojimai

 

 

 

 

1.2.

Finansinės skolos kredito įstaigoms

 

 

 

 

1.3.

Gauti avansai

 

 

 

 

1.4.

Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos

 

 

 

 

1.5.

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

 

 

 

 

1.6.

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

 

 

 

 

1.7.

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

 

 

 

 

1.8.

Įsipareigojimai pagal  išvestinių finansinių priemonių sutartis

 

 

 

 

1.9.

Kitos po vienų metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

 

 

 

 

2.

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

2.1.

Skoliniai įsipareigojimai

 

 

 

 

2.2.

Finansinės skolos kredito įstaigoms

 

 

 

 

2.3.

Gauti avansai

 

 

 

 

2.4

Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos

 

 

 

 

2.5.

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

 

 

 

 

2.6.

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

 

 

 

 

2.7.

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

 

 

 

 

2.8.

Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos

 

 

 

 

2.9.

Kitos per vienus metus mokėtinos sumos

 

 

 

 

2.10.

Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis

 

 

 

 

2.11.

Pelno mokesčio įsipareigojimai

 

 

 

 

2.12.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

 

 

2.13.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

G.

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

 

 

 

 

 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

___________________________________    _________________       ________________________

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                    (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

________________________________________     ___________________      __________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 


39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

4 priedas

 

 

(Investicinės bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(investicinės bendrovės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

 

 

 

 

(buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

 

 

(teisinis statusas, jei investicinė bendrovė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi, kiti duomenys)

 

 

 

 

 

 

(Tvirtinimo žyma)

 

 

 

 

20___ M. ____________ ___ D.  PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

 

 

________________________ Nr. _____

 

 

(ataskaitos sudarymo diena)

 

 

 

______________________________

______________________________________

 

 

(ataskaitinis laikotarpis)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos

Nr.

Finansiniai metai

Praėję

finansiniai

metai

 

1.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

 

1.1.

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

1.2.

Dividendai

 

 

 

 

1.3

Nuomos pajamos

 

 

 

 

1.4.

Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

 

1.5.

Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio

 

 

 

 

1.6.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas

 

 

 

 

1.7.

Garantinės įmokos

 

 

 

 

1.8.

Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos

 

 

 

 

1.9.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

 

 

 

 

2.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

 

2.1.

Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

 

2.2.

Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio

 

 

 

 

2.3.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai

 

 

 

 

2.4.

Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos

 

 

 

 

2.5.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

 

 

 

 

3.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

 

4.

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

 

 

 

 

4.1.

Atlyginimas valdymo įmonei

 

 

 

 

4.2.

Atlyginimas depozitoriumui

 

 

 

 

4.3.

Atlyginimas tarpininkams

 

 

 

 

4.4.

Audito sąnaudos

 

 

 

 

4.5.

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

 

 

 

 

4.6.

Sąnaudų kompensavimas ()

 

 

 

 

5.

KITOS VEIKLOS REZULTATAI

 

 

 

 

6.

PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS

 

 

 

 

7.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

8.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

 

9.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

 

 

 

___________________________________    _________________       ________________________

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                    (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

________________________________________     ___________________      __________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 


39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

5 priedas

 

(Investicinės bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma)

 

 

 

 

(investicinės bendrovės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

 

 

 

 

 

(buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

 

(teisinis statusas, jei investicinė bendrovė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi, kiti duomenys)

 

 

 

 

(Tvirtinimo žyma)

 

 

20___ M. ____________ ___ D.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

 

 

____________________ Nr. _____

 

(ataskaitos sudarymo diena)

 

 

__________________________

____________________________________

 

(ataskaitinis laikotarpis)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

 

 

Kapitalas

 

Akcijų priedai

Įstatymo numatytas privalomasis rezervas

Perkainojimo rezervas (rezultatai)

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis

pelnas (nuostoliai)

Iš viso

 

Ilgalaikio

Materialiojo turto

Finansinio turto

 

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto

vertės padidėjimas (sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sudaryti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Panaudoti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Įnašai nuostoliams padengti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto

vertės padidėjimas (sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sudaryti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Panaudoti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Įnašai nuostoliams padengti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________    _________________       ________________________

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                    (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

________________________________________     ___________________      __________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 


 

 

39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

6 priedas

 

(Investicinės bendrovės pinigų srautų ataskaitos forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(investicinės bendrovės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

 

 

 

(buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

 

 

(teisinis statusas, jei investicinė bendrovė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi, kiti duomenys)

 

 

 

 

 

 

(Tvirtinimo žyma)

 

 

 

20___ M. ____________ ___ D.  PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

 

 

_______________________ Nr. _____

 

 

(ataskaitos sudarymo data)

 

 

_____________________________

 

_______________________________________

 

 

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos

Nr.

Finansiniai metai

Praėję

finansiniai

metai

1.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

1.1.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos

 

 

 

1.1.1.

Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai

 

 

 

1.1.2.

Gautos palūkanos

 

 

 

1.1.3.

Gauti dividendai

 

 

 

1.1.4.

Gauti nuompinigiai

 

 

 

1.1.5.

Kitos veiklos įplaukos

 

 

 

1.2.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos

 

 

 

1.2.1.

Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai

 

 

 

1.2.2.

Išmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis  reikmėmis

 

 

 

1.2.3.

Kitos išmokos

 

 

 

 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

 

2.

Finansinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

2.1.

Bendrovės akcijų pardavimas, įnašų gavimas

 

 

 

2.2.

Bendrovės akcijų išpirkimas, įnašų grąžinimas

 

 

 

2.3.

Išmokos iš pelno

 

 

 

2.4.

Gauta paskolų

 

 

 

2.5.

Grąžinta paskolų

 

 

 

2.6.

Sumokėta palūkanų

 

 

 

2.7.

Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

 

 

 

2.8.

Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas

 

 

 

2.9.

Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

 

 

 

 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

 

3.

Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui

 

 

 

4.

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

 

 

 

5.

Pinigai laikotarpio pradžioje

 

 

 

6.

Pinigai laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

___________________________________    _________________       ________________________

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                    (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

________________________________________     ___________________      __________________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)