Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ DĖL MENTORYSTĖS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1297

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1297

 

TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ DĖL MENTORYSTĖS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje nurodytais įstaigos vadovais ar karjeros valstybės tarnautojais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 5 dalyje nurodytais vidaus tarnybos sistemos pareigūnais ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais diplomatais (toliau kartu – valstybės tarnautojai) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatyme, Vidaus tarnybos statute, Diplomatinės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

3. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis ar skiriantis asmuo arba kolegialios institucijos vadovas (toliau – valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo), likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui, iki valstybės tarnautojui sukaks Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje, Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje arba Diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytas amžius, savo iniciatyva arba šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju įvertina poreikį sudaryti su valstybės tarnautoju terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės.

Sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės gali siūlyti ir valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui pateikdamas rašytinį siūlymą. Šis siūlymas pateikiamas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui, iki valstybės tarnautojui sukaks Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje, Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje arba Diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytas amžius.

Vertindamas poreikį sudaryti su valstybės tarnautoju terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, atsižvelgdamas į Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, įvertina, ar valstybės tarnautojas gali padėti kitiems toje pačioje valstybės arba savivaldybės institucijoje ar įstaigoje pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus, kurti ir plėtoti ryšių tinklą, prisidėti tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus, padėti suplanuoti asmeninę karjerą, supažindinti su valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos organizacine kultūra, tradicijomis arba motyvuoti siekti geresnių veiklos rezultatų.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui nusprendus, kad yra poreikis sudaryti su valstybės tarnautoju terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo raštu siūlo valstybės tarnautojui sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės ir kartu šiame rašytiniame pasiūlyme nurodo laikotarpį, kuriam siūlo sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, o šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju atliekami Aprašo 5–7 punktuose nustatyti veiksmai.

4. Valstybės tarnautojas, gavęs valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens rašytinį pasiūlymą sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, per 10 darbo dienų nuo šio pasiūlymo gavimo valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui raštu praneša, ar sutinka sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės. Jei valstybės tarnautojas per 10 darbo dienų nuo nurodyto pasiūlymo gavimo valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui raštu nepraneša, kad sutinka sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės.

5. Terminuota darbo sutartis dėl mentorystės su valstybės tarnautoju gali būti sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje, Vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 5 dalyje ar Diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytam laikotarpiui. Jei terminuota darbo sutartis dėl mentorystės sudaryta trumpesniam nei šiuose įstatymuose nustatytam laikotarpiui, šios sutarties šalių susitarimu terminuota darbo sutartis dėl mentorystės gali būti pratęsta, tačiau bendra šios sutarties trukmė negali viršyti šiuose įstatymuose nustatyto laikotarpio.

6. Terminuota darbo sutartis dėl mentorystės su valstybės tarnautoju turi būti sudaryta iki:

6.1. įstaigos vadovo ar valstybės tarnautojo atleidimo iš valstybės tarnautojo pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) dienos arba;

6.2. vidaus tarnybos sistemos pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 72 straipsnio 1 dalies 2 punktą dienos, arba;

6.3. diplomato tarnybos sutarties ir terminuotos diplomato tarnybos sutarties nutraukimo pagal Diplomatinės tarnybos įstatymo 92 straipsnio 1 dalies 5 punktą dienos.

7. Terminuota darbo sutartis dėl mentorystės sudaroma vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, o darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis.

––––––––––––––––––––