LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-439 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINTŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 9 d. Nr. 3D-90

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1241, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2221, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781, 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir į Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“,“.

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles:

2.1.    Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1241, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2221, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), ir į Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“ (toliau – Akvakultūros plėtros planas), nuostatas.“

2.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Pareiškėjas, numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, turi pateikti finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, Administravimo taisyklėse numatyta tvarka. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą.

2.3.      Pakeičiu 35.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.2. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atkurti apdraustą ir neapdraustą turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių techninių parametrų;“.

2.4.      Pakeičiu 44.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.3. N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto pritaikymu žuvininkystės reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja technika buvo įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti šio juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad technika nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, arba 2 eilės sėdimų vietų, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų (šis reikalavimas netaikomas N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos). Parama negali būti skirta jokioms transporto priemonėms, kurios gali būti registruojamos kaip lengvasis automobilis (M1 klasės transporto priemonė). N1 klasės transporto priemonėms ir (arba) N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos, įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo);“.

2.5.    Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Paramos paraiškos priimamos ir registruojamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą.

2.6.      Pripažįstu netekusiais galios 49, 50, 51, 52 punktus.

2.7.      Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Mokėjimo prašymai teikiami ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje.

2.8.    Pripažįstu netekusiu galios 65 punktą.

2.9.    Pripažįstu netekusiu galios 72 punktą.

2.10.  Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Kęstutis Navickas

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų

veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto

„Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai

išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos

ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“

priemonės „Produktyvios investicijos į

akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų

taisyklių 1 priedas

 

 

(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles forma)

 

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR PARAMOS REGIONAMS DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS*

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)                 (vardas, pavardė)                    (parašas)

Paramos paraiška vertinti priimta                     

Paramos paraiška atmesta                                 

 

_________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

 

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINTĄSIAS TAISYKLES

 

Nr.________

(data)

(sudarymo vieta)

 

 

IINFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Pareiškėjo adresas ir kontaktai:

 

(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr.         |__|__|__|

Buto Nr.          |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Tel.  Nr.    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Faks.  Nr.         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko pavadinimas     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

PastabaUžpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

El. paštu

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) __________________________

Taip □ 

Ne 

 

 

1. Informacija apie įmonę

1.1. Įmonės atpažinties kodas / asmens kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2. Įmonės tipas

Labai maža įmonė

Maža įmonė

Vidutinė įmonė

Didelė įmonė

 

1.3. PVM mokėjimas

PVM mokėtojas 

 

PVM mokėtojo kodas: 

Ne PVM mokėtojas 

2. Informacija apie susijusias įmones / įmones partneres

2.1. Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo valdyme (nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas bei turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.))

Taip                   Ne 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.     

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

2.2. Pareiškėjo dalyvavimas kitų subjektų valdyme (juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, pareiškėjo turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.)

Taip                   Ne 

Pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

2.3. Susijusių įmonių / partnerių duomenys

(pildoma, jei 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodytas bent vienas subjektas, pažymima, kur dar 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi akcijų / pajaus arba turto dalį (proc.) ir (arba) kas dar dalyvauja 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodytų subjektų valdyme, nurodant turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.)

Taip                   Ne 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

IIINFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

Programa, prioritetas, priemonė

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė)

1. Projekto pavadinimas

 

 

2. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

3. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, Eur)

4. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, Eur)

5. Bendra prašomos paramos suma, Eur

(bendra prašoma paramos suma, Eur (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

6. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

Pirmojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

Antrojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

n - tojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

7. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodoma data, kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą Agentūrai)

8. Asmuo, atsakingas už projektą

 

(vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.):

 

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

IIIINFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ

 

Ar projekte numatytoms išlaidoms buvo suteikta valstybės pagalba

Taip                 Ne 

 

Jei taip, nurodyti suteiktos pagalbos formą:

Kompensuotos palūkanos

Kompensuotas garantinis užmokestis

Kita (įrašyti)

 

IVTRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą).

 

 

 

Nurodykite projekto investicijų, kurioms prašoma paramos, paskirtį (gali būti pasirenkamas daugiau nei vienas langelis)

Skirtos produktyvioms investicijoms į akvakultūrą

Skirtos akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimui

Skirtos akvakultūros ūkių modernizavimui, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą

Skirtos tobulinimui ir modernizavimui, susijusiam su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą

Skirtos akvakultūros produktų kokybės gerinimui ar pridėtinės vertės kūrimui

Skirtos esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimui pašalinant dumblą arba dumblo nusėdimo prevencijai

Skirtos akvakultūros įmonių pajamų įvairinimui plėtojant papildomą veiklą

 

Nurodykite projekto investicijų, kurioms prašoma paramos, atitiktį Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“ (toliau – Akvakultūros plėtros planas), tikslams ir uždaviniams (gali būti pasirenkamas daugiau nei vienas langelis)

Viešąja parama užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir dinamišką akvakultūros sektoriaus plėtrą, kuri sudarytų pagrindą tvarios ir konkurencingos tradicinių ir naujų rūšių produkcijos gamybai, tenkintų Lietuvos ir eksporto poreikius gyviems, šviežiems ir perdirbtiems žuvų produktams

Esamo akvakultūros sektoriaus gamybinio potencialo efektyvus panaudojimas ir stiprinimas, produkcijos asortimento išplėtimas taikant aplinkai nekenksmingas technologijas

Plėsti akvakultūros įmonių gamybos potencialą, produkcijos asortimentą, panaudojant naujas, aplinkai nekenksmingas ir saugias technologijas, bei modernizuoti esamų akvakultūros įmonių techninę bazę

Skatinti didinti tvenkinių akvakultūros įmonių produktyvumą, plečiant paklausių žuvų produkcijos auginimą polikultūros sąlygomis

Skatinti plėsti žuvų inkubatorių su jauniklių paauginimo iki gyvybingų stadijų (mailiaus, šiųmetukų, metinukų) pajėgumus

Skatinti didinti akvakultūros sektoriaus įmonių energijos vartojimo efektyvumą

Akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimas įsisavinant ir plėtojant paklausiausios rinkoje produkcijos gamybos technologijas ir skatinant eksportą

Skatinti panaudoti upėtakių, eršketinių žuvų, starkių, europinių šamų, tilapijų, vėžiagyvių ir kitų rinkoje paklausių rūšių veisimo ir auginimo inovacines technologijas pratekančiose ir uždarosiose akvakultūros sistemose

 

 

VVEIKLOS APRAŠAS

1. INFORMACIJA APIE TURIMĄ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ

(Nurodomas turimas ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti objekto pavadinimą, unikalų objekto Nr., pagaminimo metus).

 

Ilgalaikio turto objektas

Unikalus objekto Nr.

Pagaminimo

metai

Eksploatacijos pradžios metai

Įsigijimo vertė, Eur

Ilgalaikio turto likutinė vertė, Eur

Įkeistas arba numatomas įkeisti ilgalaikis turtas (kam, kokiu tikslu)

 

2. INFORMACIJA APIE GAMYBĄ, PARDAVIMUS, PAJAMAS

(Produkcijos / veiklos kiekis matuojamas vnt., t, m³ ir t. t., vidutinė parduodamo vieneto kaina matuojama Eur už vnt., t, m³ ir t. t., pardavimų pajamos ir atsargų vertė metų pabaigoje matuojama Eur. Vertės pateikiamos be PVM. Pareiškėjai, neiškreipdami informacijos pateikimo esmės, atsižvelgdami į aplinkybes, gali keisti pateiktų eilučių kiekį, koreguoti pavadinimus, pvz., vietoj „Pagaminta per laikotarpį“ rašyti „Sužvejota ir iškrauta per laikotarpį“, „Suteikta paslaugų per laikotarpį“ ir pan.)

 

Nr.

Veikla / Produkcija

Mato vnt.

Ataskaitiniai metai 20___

Prognozė

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

1.

1. Veikla / Produkcija 1 (įrašoma 
1 veikla / produkcija)

1.1.

Pagaminta produkcijos

t

1.2.

Parduota produkcijos

t

1.3.

Vidutinė pardavimo kaina

Eur už t

1.4.

Pardavimo pajamos (1.2*1.3)

Eur

1.5.

Pardavimo savikaina

Eur

n.

Veikla / Produkcija n (įrašoma
n veikla  /produkcija)

n.1.

Pagaminta produkcijos

t

n.2.

Parduota produkcijos

t

n.3.

Vidutinė pardavimo kaina

Eur už t

n.4.

Pardavimo pajamos (n.2*n.3)

Eur

n.5.

Pardavimo savikaina

Eur

Iš viso pagaminta produkcijos: (1.1+..+n.1.)

t

Iš viso parduota produkcijos: (1.2+..+n.2)

t

Iš viso pardavimo pajamos: (1.4+..+n.4)

Eur

 

3. INFORMACIJA APIE VEIKLOS SĄNAUDAS

(„Pagaminta per laikotarpį“ matuojama vnt., t, m³ ir t. t., „Vieneto kintamosios sąnaudos“ matuojamos Eur už vnt., t, m³ ir t. t., „Nuolatinės sąnaudos“ matuojamos Eur. Pareiškėjai, neiškreipdami informacijos pateikimo esmės, atsižvelgdami į aplinkybes, gali keisti pateiktų  eilučių kiekį, koreguoti pavadinimus, pvz., vietoj „Pagaminta per laikotarpį“ rašyti „Sužvejota ir iškrauta per laikotarpį“, „Suteikta paslaugų per laikotarpį“ ir pan., prie sąnaudų kategorijų išvardyti tik konkrečiai veiklai (produkcijai ar paslaugai) aktualias išlaidas)

 

 

Sąnaudos

Mato vnt.

Ataskaitiniai

metai

Prognozė

 

20___

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1.

Kintamosios sąnaudos

1.1.

1 veikla

1.1.1.

Pagaminta per laikotarpį (iš 2 lentelės)

t

1.1.2.

Vieneto kintamosios sąnaudos (iš viso) (1.1.2.1+1.1.2.2+...)

Eur už vnt.

1.1.2.1.

Darbo užmokestis

Eur

1.1.2.2.

Kitos vieneto kintamosios sąnaudos

Eur už vnt.

...

...

1.n.

n veikla

1.n.1.

Pagaminta per laikotarpį
(iš 2 lentelės)

t

1.n.2.

Vieneto kintamosios sąnaudos

Eur už vnt.

1.n.2.1.

Darbo užmokestis

Eur

1.n.2.2.

Kitos vieneto kintamosios sąnaudos

Eur už vnt.

Iš viso:

2.

Nuolatinės sąnaudos

2.1.

Darbo užmokestis

Eur

2.2.

Eksploatacinės, remonto išlaidos

Eur

2.3.

Elektra

Eur

2.4.

Kuras

Eur

2.5.

Kitos nuolatinės sąnaudos

Eur

...

Eur

Iš viso: (1.1.1*1.1.2 +...+ 1.n.1.*1.n.2 + 2)

 

4. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATUS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIUS

(Ekonominio gyvybingumo rodikliai nurodomi pagal Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės))

 

 

Rodiklis

Praėję ataskaitiniai metai

Ataskaitiniai metai

Prognozė

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

20__

20____

20____

1.

 

Grynasis pelnas, Eur

2.

 

Grynasis pelningumas, proc.

3.

 

Skolos rodiklis, proc.

X

X

X

X

X

X

X

 

5. INFORMACIJA APIE TURIMAS PASKOLAS IR (ARBA) IŠPERKAMĄJĄ NUOMĄ

(Šioje lentelėje nurodomos visos pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis bei gavimo data, pradinė suma, grąžinta paskolų ir (arba) išperkamosios nuomos suma iki paskutinės mėnesio dienos prieš pateikiant paramos paraišką, taip pat nurodomas dar negrąžintas paskolų likutis ar nesumokėta išperkamosios nuomos dalis paskutinę mėnesio dieną prieš pateikiant paramos paraišką, palūkanų norma bei paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos sutartyje numatytas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos išmokėjimo terminas. Jei buvo keičiamas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos terminas, verslo plane nurodoma, dėl kokių priežasčių tai atlikta.)

 

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis ir gavimo data

Suma, Eur

Palūkanų

norma, proc.

Grąžinimo terminas

Pradinė

Grąžinta iki paramos paraiškos pateikimo dienos (per visus mėnesius iki paramos paraiškos pateikimo dienos)

Paskolos likutis ir (arba) nesumokėta išperkamosios nuomos dalis

Iš viso:

XXX

XXX

 

6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

(Nurodykite visas planuojamas tinkamas ir netinkamas finansuoti projekto išlaidas, kainą be PVM, PVM sumą, kainą su PVM, prašomą paramos sumą, išlaidų būtinumo pagrindimą ir laikotarpius, kada planuojama patirti išlaidas. Informacija apie išlaidas turi būti atidžiai užpildyta ir pagrįsta, kad vertintojams neliktų abejonių dėl išlaidų pagrįstumo. Nepagrįstos, abejotinos išlaidos gali būti pripažintos kaip netinkamos, o tinkamų išlaidų bendra suma ir prašomas paramos dydis sumažinamas)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Išlaidų būtinumo

pagrindimas

Išlaidų įsigijimo

laikotarpis

(nurodyti metus ir ketvirtį)

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

1.

Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas

1.1.

...

...

...

2.

Naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje

2.1.

...

...

...

3.

N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas

3.1.

...

...

...

4.

Bendrosios išlaidos

4.1.

...

...

5.

Projekto viešinimo išlaidos

5.1.

...

...

Iš viso

 

 

7. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM)

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinantį dokumentą / informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

 

(nurodomos paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vienu etapu. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau 3 mokėjimų prašymų, įskaitant galutinį mokėjimo prašymą), kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama kitam projekto etapui, finansuoti

2.

Pareiškėjo iš veiklos gautinos lėšos

 

(nurodomos projekto vykdymo laikotarpiu iš veiklos planuojamos gauti lėšos)  

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iš veiklos planuojamos gauti lėšos

 

3.

Pareiškėjo nuosavos lėšos

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

4.

Skolintos lėšos

(Pareiškėjas, numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, turi pateikti finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės) nustatyta tvarka)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nurodomas  finansų įmonės ar kredito įstaigos  pavadinimas _________________

5.

Bendra projekto vertė (1+2+3+4)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

VIPROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI

(pildomi atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpius)

 

1.BENDRIEJI PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI, KURIŲ FAKTINIS PASIEKIMAS STEBIMAS, BET NĖRA VERTINAMAS

(pildo visi pareiškėjai)

 

Eil.

Nr.

Rodikliai

Matavimo

vnt.

Atask. metai 20___

Prognozė

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1.

Darbo vietos (visa darbo diena – toliau VDD)

skaičius metų pabaigoje

1.1.

Moterų (VDD)

skaičius metų pabaigoje

1.2.

Vyrų (VDD)

skaičius metų pabaigoje

 

2.  PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI, KURIEMS TAIKOMA PASIEKIMŲ KONTROLĖ

(pildo visi pareiškėjai)

 

Eil.

Nr.

Rodikliai

Matavimo

vnt.

Ataskaitiniai metai 20___

Prognozė

20___

Projekto įgyvendinimo pabaigos metai

20__

Pirmieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

20__

Antrieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

20__

Tretieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

20__

Ketvirtieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

1.  

Sukurtos naujos nuolatinės darbo vietos

 

(pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 38.6 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.6 papunkčiu)

Skaičius metų pabaigoje

2.  

Sukurtos arba išlaikytos neįgaliojo darbuotojo darbo vietos

 

(pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 38.7 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.7 papunkčiu);

Skaičius metų pabaigoje

3.  

Įmonės grynasis pelningumas

 

(pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 38.2 papunktyje nustatytą kriterijų; pildoma pagal paramos paraiškos V skyriaus „Veiklos aprašas“ 4 lentelės „Informacija apie įmonės veiklos rezultatus ir ekonominio gyvybingumo rodiklius“ duomenis; faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.2 papunkčiu).

Proc.

4.  

Pagaminta produkcijos

 

(pildo visi pareiškėjai, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas visą kontrolės laikotarpį pradedant pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo metų)

t per metus

5.  

Pagaminta produkcijos

 

(pildo visi pareiškėjai, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas visą kontrolės laikotarpį pradedant pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo metų)

Eur per metus

 

VIIINFORMACIJA PROJEKTŲ PIRMUMO ATRANKOS KRITERIJAMS NUSTATYTI

 

1.

Ar pareiškėjas (kaip apibrėžta 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014), I priede), yra:

labai maža įmonė

Taip □               Ne □

maža įmonė

Taip □               Ne □

2.

Ar įsipareigojate grynojo pelningumo rodiklio dydį išlaikyti pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį:

nuo 2,5 iki 4 proc. (imtinai)

Taip                 Ne 

daugiau kaip 4 proc.

Taip                 Ne 

3.

Ar projektu siekiama investuoti į:

organizacinę inovaciją

(nurodykite investicijas) (įrašyti)

Taip □               Ne □

____________

technologinę inovaciją

(nurodykite investicijas) (įrašyti)

Taip □               Ne □

____________

4.

Ar siekiama automatizuoti akvakultūros sistemų valdymo metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos?

(nurodykite investicijas) (įrašyti)

Taip □                Ne □

 

____________

5.

Ar pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinį patvirtinimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, teikianti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui informaciją apie vykdomą veiklą?

Taip                 Ne 

6.

Ar įgyvendinus projektą bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius?

Taip                 Ne 

Jei taip, nurodykite darbo vietų padidėjimą, lyginant ataskaitiniais metais buvusįjį darbuotojų skaičių su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos būsimu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu) (įrašyti)

 

 

____________

7.

Ar pareiškėjas yra įmonė, kurioje paraiškos pateikimo metu dirba ir (arba) visą kontrolės laikotarpį dirbs bent vienas neįgalusis darbuotojas?

Taip □                Ne □

8.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 13 punkte nustatytą paramos intensyvumą?

(gali būti nurodytas mažesnis ne daugiau kaip 10 proc. punktų)

Taip                 Ne 

Jei taip, nurodykite paramos intensyvumo dydį (įrašyti)

 

_______ proc.

 

VIIIKITA INFORMACIJA

(šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“ arba „Neaktualu“)

 

1.

Ar patvirtinate, kad projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą?

Taip                 Ne 

2.

Ar patvirtinate, kad projekto veikla yra susijusi su Priemonės remiama veikla, nurodyta Taisyklių III skyriuje?

Taip                 Ne 

3.

Ar neturite skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos?

Taip                 Ne 

4.

Ar neturite skolų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondui?

Taip                  Ne 

5.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, kitų viešųjų lėšų?

Taip                  Ne 

6.

Ar tvarkote ir įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip                    Ne  

7.

Ar investicijos atitinka Akvakultūros plėtros plano tikslus ir uždavinius?

Taip                    Ne  

8.

Ar užtikrinate ir (arba) įsipareigojate užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį Taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka?

Taip                    Ne 

9.

Ar patvirtinate, kad žemės sklypas, kuriame bus statomas naujas pastatas ar statinys, nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis ir (arba) kuriame ketinama sumontuoti įrangą, paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais Taisyklių 30 ir 31 punktuose nustatyta tvarka? 

Jei taip, nurodykite nekilnojamojo turto, į kurį ketinate investuoti paramos lėšomis ir (arba) kuriame ketinate sumontuoti įrangą, unikalųjį numerį:

__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Jei planuojama naujo statinio statyba – nurodomas žemės sklypo, kuriame bus statomas naujas statinys, numeris:

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Taip                     Ne            

 

 

 

10.

Ar įsipareigojate nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio Agentūros sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių)?

Taip                 Ne 

11.

Ar patvirtinate, kad Jums nėra iškelta byla dėl bankroto arba nesate likviduojamas?

 

Taip           Ne  

12.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui)? Ar įsipareigojate, įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atkurti apdraustą ir neapdraustą turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne blogesnių techninių parametrų?

Taip             Ne 

13.

Ar numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbams pateiktas statinio techninis projektas ir statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis)?

Taip               Ne            

 

 

 

Neaktualu   

14.

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas, kaip nurodyta Taisyklių 28 punkte?

(statybą leidžiantis dokumentas gali būti pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu)

Taip                  Ne      

 

 

 

Neaktualu   

15.

Ar pateiktas nustatyta tvarka parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas (kai juos privaloma rengti) ir leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą arba kiti dokumentai, kaip nurodyta Taisyklių 28 punkte?

Taip                Ne            

 

 

Neaktualu   

16.

Ar įsipareigojate, baigus numatytus statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus, pateikti statybos baigimo dokumentus, kaip numatyta Taisyklių 35.4 papunktyje (ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu)?

Taip                 Ne   

 

 

Neaktualu   

17.

Ar įsipareigojate pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir jų apimtis (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos)?

Taip                 Ne    

 

Neaktualu   

18.

Ar patvirtinate, kad paramos paraiškos pateikimo momentu atitinkate labai mažos, mažos, vidutinės ar didelės įmonės apibrėžimą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede?

Taip                Ne      

19.

Ar įsipareigojate įgyvendinti projektą per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos?

Taip               Ne      

20.

Ar patvirtinate, kad vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ neteisėtai nesukūrėte sąlygų šiai paramai gauti ir įsipareigojate nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tokių sąlygų nesukurti?

Taip               Ne 

21.

Ar patvirtinate, kad investicijos atitinka / atitiks ES darbo saugos reikalavimus?

Taip               Ne 

 

Neaktualu   

22.

Ar įsipareigojate užtikrinti, kad įgyvendinus projektą įsigytos investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai?

Taip                Ne 

 

 

 

Neaktualu 

23.

Ar patvirtinate, kad Jums yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas?

 

Jei ne, ar įsipareigojate, kad veterinarinis patvirtinimas ar registravimas Jums bus suteiktas ne vėliau kaip iki paskutiniojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos?

Taip                 Ne 

 

 

 

Taip               Ne 

24.

Ar įsipareigojate sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip               Ne 

25.

Ar patvirtinate, kad laikotės 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų ir nesate įvykdęs su Europos žuvininkystės fondu arba Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondu susijusio sukčiavimo? 

Taip                Ne 

26.

Ar įsipareigojate teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

Taip               Ne 

27.

Ar įsipareigojate viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką?

Kokias viešinimo priemones naudosite? (įrašyti)

 

Taip                  Ne 

 

 

 

 

 

 

 

____________

28.

Ar patvirtinate, kad neauginate ir įsipareigojate visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį neauginti genetiškai modifikuotų organizmų?

Taip                Ne 

29.

Ar patvirtinate, kad atitinkate ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu prognozuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, nustatytus Ekonominio gyvybingumo taisyklėse?

Taip                Ne 

30.

Ar įsipareigojate, kad po projekto įgyvendinimo ekonominio gyvybingumo kriterijai atitiks Ekonominio gyvybingumo taisyklėse nustatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pasirenka Taisyklių 38.2 papunktyje nustatytą kriterijų?

Taip                Ne 

 

Neaktualu 

31.

Ar įsipareigojate projektą įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje?

Taip                Ne 

32.

Ar patvirtinate, kad iki paramos paraiškos pateikimo dienos nesate įsigijęs projekte numatytų investicijų, kurioms prašoma paramos, nepriklausomai nuo bendrųjų ir viešinimo išlaidų patyrimo? ?

Taip                Ne 

*Jei pareiškėjas yra įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir / arba 3 dalyje nurodytus veiksmus, paraiškos priimtinumas vertinamas vadovaujantis 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), nuostatomis dėl nepriimtinumo galiojimo laikotarpių ir datų.

 

 

IXPATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai  pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.  

Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas

|__|__|

2.  

Įmonės kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo įgalioto asmens iki paramos paraiškos pateikimo dienos

|__|__|

3.  

Pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo projektui sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, kai įmonės nuosavybės teisės priklauso daugiau nei vienam akcininkui

|__|__|

4.  

Dokumentai, užtikrinantys skolintas lėšas projekto finansavimui (Pareiškėjas, numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, turi pateikti finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka)

|__|__|

5.  

Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kuriais pagrindžiama visa prašomos paramos suma)

|__|__|

6.  

Žemės po numatomais statyti pastatais ar statiniais, nekilnojamojo turto (statinio), į kurį planuojama investuoti paramos lėšomis ir (arba) kuriame numatyta sumontuoti įrangą, teisėto valdymo patvirtinimo dokumentai

 

(rašytinė sutartis turi galioti ne trumpiau kaip 8 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruota VĮ Registrų centre)

|__|__|

7.  

Rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas ne trumpiau kaip 8 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos investuoti į jam (jiems) ir pareiškėjui bendrai priklausantį nekilnojamąjį turtą ir (arba) vykdyti verslo plane numatytą veiklą

 

(teikiama, jei projekte numatytos investicijos į bendraturčių bendrosios jungtinės arba bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą arba jei bendraturčių bendrosios jungtinės arba bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomame nekilnojamojo turto objekte numatyta įgyvendinti projektą)

|__|__|

8.  

Numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbams parengtas statinio techninis projektas ir statinio bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas

 

(gali būti pateikiama iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu)

|__|__|

9.

Statybą leidžiantis dokumentas

 

(pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu)

|__|__|

10.

Projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis) arba nustatyta tvarka parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas ir leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą arba kiti dokumentai: aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane, statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas, darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kaip nurodyta Taisyklių 28 punkte

 

(pateikiama kartu su paramos paraiška)

|__|__|

11.

Ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių), pinigų srautų ataskaitos (kai sudaromos). Naujos įmonės pateikia ūkinės veiklos pradžios balansą. Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, audituotos finansinės ataskaitos ir audito išvada už praėjusius finansinius metus

|__|__|

12.

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“

|__|__|

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento (regiono, kuriame numatoma įgyvendinti projektą) išvada, kad numatoma įgyvendinti pareiškėjo veikla leistina pasirinktoje vietoje, arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma (įskaitant planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikalingumo išvadą, jeigu projektas gali daryti įtaką „Natura 2000“ teritorijai).

 

(pateikiama ne vėliau kaip kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo)

|__|__|

14.

Galimybių studija, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą, jei investicijų suma viršija 50 000 Eur be PVM

 

(taikoma tik akvakultūros sektoriuje veiklą pradedančiam pareiškėjui, pateikiama kartu su paramos paraiška)

|__|__|

15.

Neįgaliojo pažymėjimas

 

(taikoma tik pareiškėjams, pasirinkusiems Taisyklių 38.7 papunktyje nustatytą kriterijų)

|__|__|

16.

Kiti dokumentai

|__|__|

 

XPAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal Priemonę, pasirašydamas šioje paramos paraiškos deklaracijoje patvirtinu, kad:

1.   Esu susipažinęs su paramos skyrimo sąlygomis.

2.   Šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

3.   Žinau, kad iš viešųjų registrų gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo.

4.   Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

5.   Žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

6.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

7.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

8.   Sutinku, kad mano paraiškos tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

9.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

11. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

12. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys bei teisę į duomenų perkeliamumą.

13. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

14. Esu informuotas (-a), kad visi su Veiksmų programos įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi iki projekto kontrolės pabaigos.

15. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paramos paraiškoje, taip pat apie savo ir (arba) įmonės rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerių įmonių atsiradimą.

16. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

17. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

18.  Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais:

18.1. asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos  Europos regioninės  plėtros fondui, Europos  socialiniam fondui, Sanglaudos  fondui, Europos  žemės ūkio fondui kaimo  plėtrai ir Europos  jūros reikalų ir žuvininkystės  fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės  plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);

18.2. paramos administravimo, mokėjimo, kontrolės ir Veiksmų programos stebėsenos ir vertinimų tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas Nr. 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1241 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013), Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentą (ES) Nr. 508/2014, Reglamentą (ES) Nr. 2015/288, Administravimo taisyklėse, Taisyklėse nustatytus reikalavimus;

18.3. paramos viešinimo tikslu įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 508/2014.

 

_______________________ ______________ __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto

asmens pareigos)                                                   (parašas)                                         (vardas, pavardė)                                                                                                                                                  

 

Jei projektą parengė ir paramos paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Institucijos pavadinimas                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Tel. ir faks. Nr.                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        

 

________________                        _____________________

 

(parašas)                                  (konsultanto vardas, pavardė)

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir ES institucijos

 

XIPAREIŠKĖJO AKCININKO / SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PARTNERĖS AKCININKO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas)

 

Informuoju, kad aš, __________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko ir (arba) susijusios įmonės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo __________________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

akcininkas ir (arba) susijusios įmonės akcininkas ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Veiksmų programos investicines priemones __________________________________________________

(nurodyti Veiksmų programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

Pasirašydamas šį sutikimą, patvirtinu, kad:

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

_________________________________________________________   paramos administravimo

(vardas, pavardė / pavadinimas)

tikslais:

 

1.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse.

2.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.   Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys bei teisę į duomenų perkeliamumą.

4.   Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

5.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

6.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

7.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

8.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentą (ES) Nr. 508/2014, Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013, Reglamentą (ES) Nr. 1388/2014, Reglamentą (ES) 2015/288, Administravimo taisyklėse, Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

Pareiškėjo akcininko ir (arba)

susijusios įmonės akcininko             _____________                ____________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 


* Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas