r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D.

SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 13 d. Nr. T-201(E)

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl pritarimo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ įgyvendinimui“, atsižvelgdama į VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2016 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. 16-PI-819 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo plano papildymo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a papildyti Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano (toliau – Planas), patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-176 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (pakeitimas 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-223(E), 2014-2020 metais įgyvendinamas priemones, numatytas Plano 43 lentelėje „Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo priemonių plano 2014-2020 metų įgyvendinimo priemonės“ 3.1.5 priemone ir visą Plano 43 lentelę „Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo priemonių plano 2014-2020 metų įgyvendinimo priemonės“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-176

(redakcija Savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-223(E),

2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-201(E)

 

 

 

43 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo priemonių plano 2014-2020 metų įgyvendinimo priemonės

 

Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Veiksmai (Savivaldybės)

Įvykdymo terminas

Vykdytojai

Finansavimo šaltinis

Preliminarus investicijų poreikis, litais/ (eurais)

1. Siekti, kad komunalinių atliekų susidarymas savivaldybėje augtų lėčiau, o susidarančių atliekų kiekis neviršytų ES valstybių narių vidurkio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį – plėtoti racionalų atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą

1.1. tobulinti atliekų tvarkymo srities teisės aktus

1.1.1. Atnaujinti ir patvirtinti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles

Dokumentų parengimas

Iki 2015 m. sausio 1 d.

ŠRATC/ Savivaldybė

ŠRATC lėšos

5 000 Lt/ (1448 EUR)

1.1.2. Parengti ir patvirtinti diferencijuotos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimus

Dokumentų parengimas

Iki

2016-01-01

ŠRATC/ Savivaldybė

ŠRATC lėšos

5 000 Lt/ (1448 EUR)

1.2. Didinti visuomenės sąmoningumą, tobulinti savivaldybių darbuotojų kvalifikaciją atliekų prevencijos srityje

1.2.1. Informuoti visuomenę apie teikiamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas

Papildyti esamas sutartis komunalinių atliekų surinkėjams nustatyti prievolę dėl visuomenės informavimo

Du kartus per metus

Savivaldybė, ŠRATC, atliekų surinkėjai

Savivaldybės/ ŠRATC/ Atliekų surinkėjų lėšos

10 000 Lt/ (2896 EUR) per metus

1.2.2. Informuoti visuomenę apie antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje

Sutartyse su GIO nustatyti prievolę dėl visuomenės informavimo

Du kartus per metus

ŠRATC /Savivaldybė/ Gamintojai ir importuotojai

Savivaldybės/ ŠRATC/ Gamintojų ir importuotojų lėšos

 

1.2.3. Informuoti visuomenę apie EEĮ atliekų tvarkymą

Sutartyse su EEĮ tvarkytojais nustatyti prievolę dėl visuomenės informavimo

Du kartus per metus

ŠRATC/ Savivaldybė/ Gamintojai ir importuotojai

Savivaldybės/ ŠRATC/ Gamintojų ir importuotojų lėšos

 

1.2.4. Informuoti visuomenę apie pavojingųjų atliekų tvarkymą

Sutartyse su pavojingų atliekų surinkėjais nustatyti prievolę dėl visuomenės informavimo

Du kartus per metus

ŠRATC/Savivaldybė/ atliekų surinkėjai

Savivaldybės, Atliekų surinkėjų lėšos

 

1.2.5. Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose ar mokymuose komunalinių atliekų tvarkymo tematika

 

2014-2020 m.

Savivaldybė

Savivaldybės lėšos, valstybės lėšos

5 000 Lt/ (1448 EUR) per metus

2.1. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus

2.1.1. Pastatyti Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius

Bendradarbiauti su ŠRATC ir kitomis savivaldybėmis planuojant ir statant Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius

2015 m.

Savivaldybė / ŠRATC

ES, Savivaldybės, ŠRATC lėšos

Bendros investicijos į projektą 21 mln. Lt/ (6082020 EUR)

2.1.2. Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatacija

Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių operatoriaus kontrolė

Nuo 2016 m.

Savivaldybė / ŠRATC

Savivaldybės lėšos,

 

2.1.3. Priimti savivaldybės sprendimą dėl komunalinių atliekų apdorojimo/tvarkymo įrenginių (pvz. maisto atliekų apdorojimo įrenginius) įrengimo reikalingumo

Savivaldybės Tarybos sprendimas

2014-2015 m.

Savivaldybė / ŠRATC

Savivaldybės lėšos

 

2.1.4. Išanalizuoti atskiro maisto atliekų surinkimo ir perdirbimo galimybes Savivaldybės ar Šiaulių regiono savivaldybių teritorijoje

Parengti Savivaldybės ar Šiaulių regiono savivaldybių (bendrą ar kooperuojantis atskiroms savivaldybėms) Galimybių studiją nustatant technines ir ekonomines tokio maisto atliekų srauto tvarkymo galimybes

2014-2015 m.

Savivaldybė / ŠRATC

Savivaldybės lėšos, kitos lėšos

50 000 Lt/ (14481 EUR)

2.1.5. Remiantis galimybių studijos dėl atskirai surinktų maisto atliekų infrastruktūros poreikio rezultatais, sukurti reikiamus maisto atliekų perdirbimo pajėgumus

Bendradarbiauti su ŠRATC ir kitomis savivaldybėmis planuojant ir statant maisto atliekų apdorojimo įrenginius

2017-2018 m.

Savivaldybė/ ŠRATC

ES, valstybės parama, ŠRATC paskola

Pagal GS duomenis

2.1.6. Organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti

Bendradarbiauti su ŠRATC ir kitomis savivaldybėmis parenkant šių atliekų surinkėją (operatorių)

2018 m.

Savivaldybė/ ŠRATC

ES, savivaldybės lėšos, mokesčio už sąvartynuose šalinamas atliekas lėšos, kitos lėšos

 

2.1.7. Užtikrinti pastovų žaliųjų atliekų kompostavimo dėžių, pakuotės atliekų bei antrinių žaliavų konteinerių kiekį

 

Nuolat

Savivaldybė/ ŠRATC/ Atliekų surinkėjas / Gamintojų ir importuotojų organizacija

Savivaldybės /Gamintojų ir importuotojų lėšos

 

2.1.8. Gyventojams ar kitiems asmenims (pvz. , gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą susidarymo vietoje

 

2015 m.

Savivaldybė/ ŠRATC

ES, savivaldybės lėšos, kitos lėšos

100 000 Lt/ (28962 EUR)

2.1.9. Aprūpinti individualių namų gyventojus biologinių atliekų kompostavimo dėžėmis

Papildyti esamas sutartis su komunalinių atliekų surinkėju ir nustatyti prievolę aprūpinti naujus Rinkliavos mokėtojus kompostavimo dėžėmis

Nuolat pagal poreikį

Savivaldybė/ ŠRATC/ atliekų surinkėjas

Atliekų tvarkytojų lėšos, kitos lėšos

 

2.1.10. Žaliųjų atliekų surinkimo plėtra

Paskatinti gyventojus kompostuoti savos gamybos kompostavimo įrenginiuose ir pan..

Užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp dėžių dalintojo (atliekų surinkėjas) bei ŠRATC (užduoties vykdytojo) bei finansuotojo

2015-2020 m.

Savivaldybė/ ŠRATC

ES paramos lėšos/ savivaldybių biudžetų lėšos, kitos lėšos

 

2.2. Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas

2.2.1. Pastatyti konteinerius antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose

Papildomai įrengti aikšteles

2014-2017 m.

Savivaldybė/ ŠRATC/ Gamintojų ir importuotojų organizacija

Gamintojų ir importuotojų organizacijų lėšos, gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos/ ŠRATC lėšos

 

2.2.2. Atliekų priėmimo punktų eksploatavimas / praplėtimas arba uždarymas

Priimti sprendimą dėl Atliekų priėmimo punktų skaičiaus (uždarymo ar praplėtimo) savivaldybės teritorijoje

2014-2017 m.

Savivaldybė / ŠRATC

ŠRATC lėšos

 

2.2.3. Papildančių sistemų diegimas

Sudaryti sutartis su Gamintojų ir importuotojų asociacijomis dėl papildančių sistemų plėtros

2014-2015 m.

ŠRATC/ Gamintojų ir importuotojų asociacija

ŠRATC/ Gamintojų ir importuotojų lėšos

 

2.2.4. Pavojingųjų atliekų (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas) surinkimas apvažiavimo būdu

Papildyti esamas sutartis su komunalinių atliekų surinkėju ir nustatyti prievolę

Ne rečiau kaip du kartus per metus

Savivaldybė / atliekų surinkėjas/ ŠRATC

Rinkliavos lėšos

 

2.2.5. Didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu

Papildyti esamas sutartis su komunalinių atliekų surinkėju ir nustatyti prievolę

Ne rečiau kaip du kartus per metus

Savivaldybė / atliekų surinkėjas/ ŠRATC

Rinkliavos lėšos

 

2.2.6. Plėtoti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą

Sutartyse su Gamintojų ir importuotojų asociacijomis nustatyti prievolę dėl šio kiekio surinkimo

2014-2015 m.

ŠRATC/ Gamintojai ir importuotojai/ Savivaldybė

Gamintojų ir importuotojų/ ŠRATC lėšos

 

2.2.7. Numatyti ir taikyti tekstilės atliekų surinkimo priemones (konteineriai)

Papildyti Antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemas numatant tekstilės konteinerius praplečiant antrinių žaliavų aikšteles.

2014-2020 m.

Savivaldybė/ ŠRATC

ES paramos lėšos

48 000 Lt/ (13902 EUR)

2.2.8. Plėtoti atskirų atliekų surinkimą

Papildyti Atliekų tvarkymo taisykles prievole įmonėms bei gyventojams dėl atskiro įvairių atliekų srautų rūšiavimo

2014 m. IV ketvirtis

ŠRATC, Savivaldybė

Savivaldybės lėšos (vietinė rinkliava)

5 000 Lt/ (1448 EUR)

3. Užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą, tobulinti esamas atliekų tvarkymo sistemas

3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga

3.1.1. Atnaujinti ir/ papildyti konteinerių išdėstymo schemą

Paskelbti konkursą dėl konteinerių išdėstymo schemos parengimo

Iki 2015 m.

Savivaldybė

Savivaldybės lėšos

50 000 Lt/ (14481 EUR)

3.1.2. Aikštelių įrengimas

 

 

ŠRATC

ES, ŠRATC lėšos

 

3.1.3. Aprūpinti individualių namų gyventojus konteineriais Pakuotės ir stiklo atliekoms surinkti

Sutartyse su Gamintojų ir importuotojų organizacijomis (tarp ŠRATC, atliekų surinkėjo ir Gamintojų ir importuotojų organizacijų) nustatyti prievolę dėl atliekų turėtojų aprūpinimo trūkstamais konteineriais.

Pasirašytose sutartyse nurodyti pakuočių surinkimo užduotis vadovaujantis VATP 2014-2020 m.

Nuolat pagal poreikį

Savivaldybė/ ŠRATC/ Gamintojų ir importuotojų organizacijos

Gamintojų ir importuotojų lėšos, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos

 

3.1.4. Pagal poreikį atnaujinti ir /papildyti konteinerių išdėstymo schemas pagal galimus teisės aktų pakeitimus

 

Nuolat pagal poreikį 2014-2020 m.

Savivaldybė

Savivaldybės lėšos

 

3.1.5 Ventos didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės įrengimas

Bendradarbiauti su ŠRATC planuojant ir įrengiant Ventos didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę

2016–2019 m.

Savivaldybė / ŠRATC

ES paramos, savivaldybės lėšos

175 000 Eur

4. Efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kontrolę bei tobulinti atliekų susi-darymo bei tvarkymo apskaitos sistemą

4.1. tobulinti atliekų tvarkymo užduočių įvertinimo teisinį reguliavimą ir stiprinti atliekų tvarkymo metodinę bazę

4.1.1. Vykdyti mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimus, siekiant įvertinti biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduoties vykdymą

 

2014-2015 m.

ŠRATC

ŠRATC lėšos

 

4.1.2. Vykdyti mišrių komunalinių atliekų kiekio (normų) tyrimus

Papildyti sutartis su atliekų surinkėju dėl prievolės reguliariai vykdyti komunalinių atliekų kiekio tyrimus

2014-2015 m.

ŠRATC/ Atliekų surinkėjas

ŠRATC lėšos

 

4.2. tobulinti atliekų tvarkymo sistemų efektyvumo ir duomenų patikimumo vertinimą

4.2.1. Gerinti mišrių komunalinių atliekų surinkimo kokybę įdiegiant konteinerių ir (ar) kitų surinkimo priemonių identifikavimo ir paslaugos teikimo vykdant komunalinių atliekų surinkimo elektroninį identifikavimą

Papildyti esamas sutartis su Atliekų surinkėju įtraukiant minimalius kokybės reikalavimus nurodytus Aplinkos ministerijos dokumentuose

2014-2015 m.

Savivaldybė/ ŠRATC/ Atliekų surinkėjas

Savivaldybės lėšos/ Atliekų surinkėjo

 

4.3. griežtinti atsakomybę ir atskaitomybę už atliekų tvarkymą

4.3.1. Vykdyti nuolatinį atliekų surinkėjų veiklos monitoringą

 

Pastoviai

Savivaldybė/ ŠRATC

ŠRATC lėšos

 

4.3.2. Reguliariai vykdyti savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo kontrolę

Darbuotojų kontrolė

2014-2020 m.

ŠRATC, Šiaulių regiono savivaldybių administracijos atstovai, aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai

Savivaldybės lėšos

 

4.4. stiprinti gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų veiklos kontrolę

4.4.1. Vykdyti nuolatinį gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos monitoringą

 

2014-2020 m.

Savivaldybė

Savivaldybės lėšos

 

5. Didinti visuomenės sąmoningumą, tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kvalifikaciją atliekų tvarkymo srityje

5.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje

5.1.1. šviesti ir informuoti visuomenę: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas

 

2015-2020 m.

Savivaldybė / ŠRATC / Gamintojai ir importuotojai

Savivaldybės lėšos / gamintojų ir importuotojų lėšos

 

5.1.2. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus

 

2014-2020 m.

Savivaldybė

Savivaldybės lėšos / gamintojų ir importuotojų lėšos

 

5.2. tobulinti savivaldybės darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais

5.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Savivaldybės interneto svetainėje

 

2014-2020 m.

Savivaldybė, Aplinkos apsaugos agentūra

LR valstybės biudžeto lėšos