LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-117 „DĖL LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ, ŽIV NEŠIOJIMO IR ŽIV LIGOS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-987

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. 941 „Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų plano patvirtinimo“:“.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašą:

3.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

3.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

LPI, ŽIV NEŠIOJIMO IR ŽIV LIGOS PRIVALOMOJI REGISTRACIJA IR INFORMACIJOS TEIKIMAS“.

3.3. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Visi medicininiai ir epidemiologinės anamnezės duomenys apie pacientą, sergantį lytiškai plintančia infekcija, ŽIV liga, ar ŽIV nešiotoją įrašomi atitinkamuose dokumentuose: Asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje, įdėtiniame lape) (forma Nr. 025/a), Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a), Dienos stacionaro ligonio kortelėje (forma Nr. 003-2/a), Infekcinių susirgimų registravimo žurnale (forma Nr. 060/a) ir Kontakto kortelėje (forma Nr. 047-9/a), nurodytuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“; Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokole (forma Nr. 151-9/a). Sveikatos priežiūros specialistas, suteikęs konsultacinę pagalbą ir paskyręs ŽIV tyrimą pacientui, užpildo Siuntimo laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultato formą Nr. 151-7/a. Sveikatos priežiūros specialistas, paėmęs ėminius, užpildo Ėminių dėl ŽIV registracijos lapą (forma Nr. 151-8/a) ir siunčia į tiriančiąją laboratoriją.“

3.4. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. Gydytojas, diagnozavęs ŽIV nešiojimą, ŽIV ligą ar LPI, įrašytą į ŽIV nešiojimo atvejų, ŽIV ligos ir LPI, apie kuriuos duomenys teikiami visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, sąrašą, pacientui suteikia konsultacinę pagalbą, užregistruoja atvejį Infekcinių susirgimų registravimo žurnale (forma Nr. 060/a) ir, užpildęs Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir

ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolą (forma Nr. 151-9/a), per 7 dienas nuo jo užpildymo jį išsiunčia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).“

3.5. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Gydytojas, dirbantis krašto apsaugos sistemos, teisingumo ir vidaus reikalų sistemos uždarosiose įstaigose, diagnozavęs ŽIV nešiojimą, ŽIV ligą ar LPI, įrašytą į ŽIV nešiojimo atvejų, ŽIV ligos ir LPI, apie kuriuos duomenys teikiami visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, sąrašą, asmeniui, esančiam laisvės atėmimo vietoje ar policijos areštinėje, suteikia konsultacinę pagalbą ir užregistruoja atvejį Infekcinių susirgimų registravimo žurnale (forma Nr. 060/a) (privalomosios pradinės karo tarnybos karių infekciniai susirgimai registruojami Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale Nr. KAM 40-60/a, nurodytame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“), ir, užpildęs Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolą (forma Nr. 151-9/a), per 7 dienas nuo jo užpildymo jį išsiunčia NVSC, o apie privalomosios pradinės karo tarnybos karius – Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai.“

3.6. Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. Gydytojas, išaiškinęs LPI ar ŽIV nešiojimo protrūkį, išplitusį tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (arba esant 5 ir daugiau atvejų, išplitusių lytiniu būdu iš vieno infekcijos šaltinio), arba kiekvieną atvejį, išplitusį per kraują ar jo produktus, žmogaus audinius ir (ar) organus, medicininius instrumentus, staigų šių ligų išplitimą, apėmusį ribotą žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, apie protrūkio ar tokio atvejo vietą, numanomas ar žinomas priežastis ir mechanizmus bei kitą turimą informaciją, taip pat visą turimą informaciją apie maceruotą dėl sifilio negyvagimį, ne vėliau kaip per 12 val. nuo protrūkio ar atvejo išaiškinimo pateikia NVSC telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.“

3.7. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, atliekantys ŽIV ir LPI laboratorinius tyrimus, kiekvieną mėnesį užpildo statistinės ataskaitos formas Nr. 65 – sveikata, mėnesinė, metinė „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ ir Nr. 67 – sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“ ir išsiunčia jas NVSC iki kito mėnesio 5 dienos.“

3.8. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejų registravimas NVSC:“.

3.9. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. NVSC LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejai registruojami Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. 060/a) pagal gautus Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolus (forma Nr. 151-9/a) ir pateikiami į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą pagal Pranešime apie nustatytą lytiškai plintančią infekciją, ŽIV nešiojimą ir ŽIV ligą (forma Nr. 357-7/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl pranešimų apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus formų patvirtinimo“) nurodytus duomenis.“

3.10. Pripažįstu netekusiu galios 4.2 papunktį.

3.11. Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejų registravimas Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje:“.

3.12. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. Informacija apie LPI ar ŽIV nešiojimo protrūkį, išplitusį tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (arba esant 5 ir daugiau atvejų, išplitusių lytiniu būdu iš vieno infekcijos šaltinio), arba kiekvieną atvejį, išplitusį per kraują ar jo produktus, žmogaus audinius ir (ar) organus, medicininius
 

instrumentus, staigų šių ligų išplitimą, apėmusį ribotą žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, bei apie maceruotą dėl sifilio negyvagimį, gauta iš NVSC, ne vėliau kaip per 12 val. žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 72 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu) nuo informacijos gavimo perduodama Sveikatos apsaugos ministerijai.

3.13. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės situacijos analizė (metinė) iki rugpjūčio 31 d. teikiama Sveikatos apsaugos ministerijai, NVSC, savivaldybės administracijų direktoriams, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui ir Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai.

3.14. Pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.3. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje kiekvieną mėnesį pildomos statistinės ataskaitos formos Nr. 65 – sveikata, mėnesinė, metinė „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ ir Nr. 67 – sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“ ir išsiunčiamos NVSC iki kito mėnesio 5 dienos.“

3.15. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

ĮSTAIGŲ FUNKCIJOS VYKDANT LPI, ŽIV NEŠIOJIMO IR ŽIV LIGOS EPIDEMIOLOGINĘ PRIEŽIŪRĄ“.

3.16. Pakeičiu 8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.5. perduoda bendrąją informaciją (socialinė padėtis, priklausymas rizikos grupei, lytis, amžius) apie išaiškintus kontaktinius asmenis, per 14 dienų nuo Kontakto kortelės (forma Nr. 047-9/a) užpildymo neatvykusius į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasitikrinti dėl LPI ir ŽIV nešiojimo, NVSC, kad būtų galima taikyti bendrąsias poveikio priemones (organizuoti akcijas, tos grupės asmenų mokymą, konsultacijas);“.

3.17. Pakeičiu 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. NVSC:“.

3.18. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. organizuoja LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir pagal kompetenciją taiko prevencijos priemones (taip pat ir Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigose);“.

3.19. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. gavęs informaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie LPI ar ŽIV nešiojimo protrūkį, išplitusį tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (arba esant 5 ir daugiau atvejų, išplitusių lytiniu būdu iš vieno infekcijos šaltinio), arba kiekvieną atvejį, išplitusį per kraują ar jo produktus, žmogaus audinius ir (ar) organus, medicininius instrumentus, staigų šių ligų išplitimą, apėmusį ribotą žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistais vykdo epidemiologinį protrūkio, jo priežasčių ar tokio atvejo tyrimą. Pagal kompetenciją inicijuoja tarpžinybinės darbo grupės epidemiologiniam tyrimui atlikti sudarymą. Apibendrintą protrūkio ar tokio atvejo tyrimo informaciją, rezultatus ir išvadas NVSC pateikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui bei Sveikatos apsaugos ministerijai per 10 darbo dienų nuo protrūkio ar atvejo tyrimo pabaigos;“.

3.20. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. gavęs iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir apibendrinęs bendrąją informaciją apie išaiškintus kontaktinius asmenis, neatvykusius į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasitikrinti sveikatos, nustato tikslines grupes, teikia siūlymus ir rekomendacijas suinteresuotoms institucijoms dėl bendrųjų poveikio priemonių (akcijos, tos grupės asmenų mokymas, konsultacijos) taikymo ir jas organizuoja;“.

3.21. Pakeičiu 9.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.6. vykdo LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos prevencijos priemones;“.

3.22. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. pagal kompetenciją vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktikos programas;“.

3.23. Pakeičiu 10.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3. metodiškai vadovauja asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir NVSC LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros klausimais;“.

3.24. Pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.5. pagal kompetenciją (esant būtinybei – bendradarbiaujant su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, NVSC, Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Kalėjimų departamentu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centru, Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba), atlieka LPI ir ŽIV nešiojimo protrūkių, išplitusių tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (arba esant 5 ir daugiau atvejų, išplitusių lytiniu būdu iš vieno infekcijos šaltinio), arba kiekvieno atvejo, išplitusio per kraują ar jo produktus, žmogaus audinius ir (ar) organus, medicininius instrumentus, staigaus šių ligų išplitimo, apėmusio ribotą žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, epidemiologinį protrūkio ar tokio atvejo tyrimą;“.

3.25. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba planuoja, organizuoja ir vykdo LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir prevencijos priemones savo kontroliuojamose įstaigose.“

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statistinės apskaitos formą Nr. 151-7/a „Siuntimas laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultatas“ ir pastabų lentelės aštuntąją pastraipą  išdėstau taip:

08

Patekę į laisvės atėmimo vietas

17

Kiti“

 

5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statistinės apskaitos formą Nr. 151-8/a „Ėminių dėl ŽIV registracijos lapas“ ir pastabų lentelės aštuntąją pastraipą išdėstau taip:

08

Patekę į laisvės atėmimo vietas

17

Kiti“

 

6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statistinės apskaitos formą Nr. 151-9/a „Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas“ ir pastabą išdėstau taip:

„PASTABA.

Gydytojas, diagnozavęs ŽIV nešiojimą, ŽIV ligą ar lytiškai plintančias infekciją, įrašytą į ŽIV nešiojimo atvejų, ŽIV ligos ir lytiškai plintančių infekcijų, apie kuriuos duomenys teikiami visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms sąrašą, teikia informaciją Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

7. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statistinės ataskaitos formą Nr. 65 – sveikata, mėnesinė, metinė „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ ir pastabą išdėstau taip:

„PASTABA.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, atliekantys ŽIV laboratorinius tyrimus, teikia informaciją Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statistinės ataskaitos formą Nr. 67 – sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“:

8.1. Pakeičiu lentelės aštuntąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

“08

Patekę į laisvės atėmimo vietas“

 

 

 

 

 

8.2. Pakeičiu pastabą ir ją išdėstau taip:

PASTABA.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, atliekantys ŽIV laboratorinius tyrimus, teikia informaciją Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,                                                              Linas Kukuraitis

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą