LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kino sklaidos PROJEKTŲ VALSTYBINIO FINANSAVIMO TAISYKLių patvirtinimo

 

2014 m. spalio 24 d. Nr. ĮV-755

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatomis, Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 15 d. komunikatu dėl valstybės pagalbos filmams ir kitiems garso ir vaizdo kūriniams Nr. 2013/C 332/01 ir Lietuvos Respublikos kino įstatymo 8 ir 9 straipsniais,

t v i r t i n u Kino sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis