https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO

2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. D1-718

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1.

Gyvenamųjų  namų atnaujinimas (modernizavimas)

24300

10650“.

 

2. Pakeičiu 1.1.1.3 papunktį:

„1.1.1.3.

fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

9800

1100

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys individualųjį gyvenamąjį namą (t. y. gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatą)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotą dydį)

 

Konkursas.

 

Paraiškos priimamos 30 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos“.

 

3. Papildau 1.1.1.4 papunkčiu:

„1.1.1.4.

fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo (II kvietimas)

4200

0

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys individualųjį gyvenamąjį namą (t. y. gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatą)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotą dydį)

Konkursas.

 

Paraiškas galima teikti nuo gruodžio 15 d. iki 2022 m. vasario 1 d. Agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos įvertina projekto registracijos formas.

Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavi-mo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendini-mo pabaigos arba raštu neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto iki 2022 m. gruodžio

1 d., kai pareiškėjas pateikė projekto registracijos formą, jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensa-cinės išmokos iš Programos lėšų vienus metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas“.

 

4. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas juridinių asmenų poreikiams

36750

1000“.

 

5. Pakeičiu 1.2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1.2.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

22000

850

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Subsidija (pagal fiksuotus dydžius)

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki

2021 m. gruodžio

31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“.

 

6. Pakeičiu 1.2.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1.4.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

11750

100

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys, kurie yra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkai arba valdytojai

Subsidija (pagal fiksuotus dydžius)

 

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki

2021 m. gruodžio

31 d.

Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“.

 

7. Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.2.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas individualiuose namuose ir (ar) daugiabučiuose

16300

2250“.

 

8. Pakeičiu 1.2.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.2.2.

atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras– vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (II kvietimas)

5500

1000

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius).     

Konkursas.

 

Kvietimas skelbiamas nuo

rugsėjo 1 d. Paraiškas galima teikti 1 mėnesį nuo kvietimo paskelbimo datos“.

 

9. Pakeičiu 1.2.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.2.3.

 

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui

 

 

1800

50

 

Fiziniai asmenys, kuriems nustatyta tvarka   ir (ar) su jais gyvenantiems asmenims Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki metinės sąmatos patvirtinimo dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama.

 

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius).

 

 

 

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

10. Papildau 1.1.2.5 papunkčiu:

„1.1.2.5.

atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras– vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (III kvietimas)

4000

0

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius).

Konkursas.

 

Paraiškas galima teikti nuo gruodžio 15 d. iki 2022 m. vasario 1 d. Agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos įvertina projekto registracijos formas.

Kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali projekto įgyvendinti iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendi-nimo laikotarpio pabaigos, jis apie tai ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d. turi informuoti Agentūrą. Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavi-mo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendini-mo pabaigos arba raštu neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto iki 2022 m. gruodžio

1 d., kai pareiškėjas pateikė projekto registracijos formą, jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensa-cinės išmokos iš Programos lėšų vienus metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas“.

 

11. Pakeičiu 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.

mažiau taršaus transporto panaudojimo fiziniams asmenims skatinimas

18000

10500“.

 

12. pakeičiu 1.2.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.1.

mažiau taršių automobilių ir registruojamų elektrinių motorinių priemonių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

4000

2800

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

13. Pakeičiu 1.2.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.2.

elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims  skatinimas

5000

500

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

 

14. Pakeičiu 1.2.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.3.

visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)

8000

4200 

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

15. Papildau 1.2.3.4 papunkčiu:

„1.2.3.4.

mažiau taršių automobilių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems asmenims

1000

0

Fizinis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dienos

(2021 m. gruodžio 1 d.) buvo teikiama piniginė socialinė parama.

Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. rugsėjo 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas“.

 

16. Pakeičiu 1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.4.

mažiau taršaus transporto įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

36800

1500“.

 

17. Pakeičiu 1.2.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.4.1.

elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims  skatinimas

5000

1500

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

18. Pakeičiu 1.2.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.4.2.

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

24000

0

Viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;
60 %  tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
 Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

 

Konkursas.

 

Paraiškos priimamos 60 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos“.

 

19. Pakeičiu 1.2.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.4.3.

transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

7800

0

 

Juridiniai asmenys, teikiantys komunalines, susisiekimo, komercines ar logistikos paslaugas.

 

Juridiniai asmenys, vystantys alternatyvių degalų (elektros energijos, biometano, gamtinių (suslėgtų ar suskystintų), vandenilio dujų pildymo (įkrovimo) punktų infrastruktūrą ar šių pildymo (įkrovimo) punktų operatoriai.

 

Iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų. Infrastruktūrai skirtos pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.

 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 mln. eurų.

 

 

 

Konkursas.

 

Paraiškos priimamos 

60 dienų  nuo kvietimo paskelbimo datos“.

 

20. Pakeičiu 1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.

taršių technologijų keitimas į aplinkai palankias technologijas juridiniams asmenims

31400

600“.

 

21. Pakeičiu 1.2.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.1.

taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

10300

0

Juridiniai asmenys, vykdantys veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą, turintys galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.

25 % subsidija

 

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki

2021 m. gruodžio

31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“.

 

22. Pakeičiu 1.2.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.4.

įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius

100

0

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą

 

 

25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas. 

 

 

 

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki

2021 m. rugsėjo 30 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“.

 

23. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1)“, einančią po 1.2.5.5 papunkčio, ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1):

171050

27000“.

 

24. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1 + 2 + 3)“, einančią po 3.2.4 papunkčio, ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1 + 2 + 3):

283130

82651“.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas