HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-79 „DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 7 d. Nr. D1-658

Vilnius

 

P a k e i č i u Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių“, ir išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama):

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Trečiokas


 

„Miško kirtimo taisyklių

1 priedas

 

Miško kirtimų apribojimai aplinkui retųjų paukščių lizdavietes

 

Zonoje aplinkui retųjų paukščių lizdavietes draudžiami pagrindiniai miško kirtimai šiame priede esančioje lentelėje nurodytu spinduliu. Derinant zonos, kurioje nevykdomi pagrindiniai miško kirtimai, ribas su natūraliomis ribomis ir taksacinių miško sklypų ribomis, atstumą nuo lizdavietės leidžiama didinti arba mažinti iki 25 proc. Nustatytoje zonoje visi kiti miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kalendorinių metų balandžio 1 d. (aplink jūrinių erelių lizdavietes – nuo kalendorinių metų vasario 1 d.) iki kalendorinių metų rugsėjo 1 d., išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyvena medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyvena medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, vykdomus pagal Taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus.

 

Spindulys nuo lizdavietės, m

Saugomos paukščių lizdavietės

200

Kilniojo ir jūrinio erelių, žuvininko, juodojo gandro, didžiojo apuoko

150

Gyvatėdžio, didžiojo erelio rėksnio, sakalo keleivio, žalvarnio

100

Juodojo ir rudojo peslio, vapsvaėdžio, vištvanagio, uralinės pelėdos, mažojo erelio rėksnio

50

Startsakalio, pelėsakalio, sketsakalio, lututės

 

Kurtinių tuokvietėse draudžiami pagrindiniai miško kirtimai. Kurtinių tuokviečių apsaugos zonose plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių plotas turi būti ne didesnis kaip 2 ha, jose būtina palikti pavienius stambius, šakotus medžius (ne mažiau kaip 10 tokių medžių 1 ha plote). Kurtinių tuokvietėse ir jų apsaugos zonose nuo kalendorinių metų sausio 1 d. iki kalendorinių metų rugsėjo 1 d. draudžiami visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas, išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, vykdomus pagal Taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus. Kurtinių tuokvietėse ir jų apsaugos zonose miško kirtimai gali būti vykdomi ir kitu metu, numatytu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintose kurtinio apsaugos veiksmų planų santraukose ar gamtotvarkos planuose.

Vykdant visus miško kirtimus, biržėse būtina palikti medžius, kuriuose yra uoksai arba drevės, kitų retųjų paukščių lizdai ir prie jų palikti biologinei įvairovei svarbius medžius.“