LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-139 „DĖL PARAMOS BUITINIŲ NUOTEKŲ (BIOLOGINIO) VALYMO ĮRENGINIŲ BANDOMIESIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-274

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Pareiškėjas užtikrina tinkamą ir pakankamą projekto finansavimo šaltinį, kurį sudaro ne mažiau kaip 67 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų (pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis arba finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybes patvirtinantis dokumentas, kuriame ar kuriais (kai pateikiami keli dokumentai) patvirtinama pareiškėjo galimybė susimokėti numatytą projekto išlaidų dalį, kurios nedengia parama (savivaldybės ir galutinių naudos gavėjų dalis). Savivaldybė ir galutiniai naudos gavėjai tarpusavyje susitaria, kokia dalimi prisidės prie projekto įgyvendinimo, ir tai turi nurodyti paraiškoje paramai gauti. Jeigu su paraiška paramai gauti pateikiamas finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybes patvirtinantis dokumentas, iki mokėjimo prašymo pateikimo turi būti pateikta su finansų įmone ar kredito įstaiga pasirašyta paskolos sutartis arba pateiktas patvirtinimas raštu, kad atitinkama projekto dalis bus įgyvendinama nuosavomis lėšomis. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos paramos gavėjo ir (arba) galutinių naudos gavėjų lėšomis.

Karantino metu skolintoms lėšoms pagrįsti pareiškėjas kartu su paramos paraiška gali pateikti pareiškėjo / galutinio naudos gavėjo pasirašytą pažymą dėl projekto finansavimo iš skolintų lėšų, kurioje turėtų būti nurodyta projektui finansuoti numatyta naudoti paskolos suma. Iki mokėjimo prašymo pateikimo turi būti pateikta su finansų įmone ar kredito įstaiga pasirašyta paskolos sutartis arba pateiktas patvirtinimas raštu, kad atitinkama projekto dalis bus įgyvendinama nuosavomis lėšomis.“

2. Pakeičiu 34.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.1. spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas  Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta pateikta paramos paraiška ir pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną.“

3. Papildau nauju 34.3 papunkčiu:

34.3. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais Agentūros darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose  adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) ir užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir / arba elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir /arba elektroninio pašto adresą, kuriuo Agentūra galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Agentūros informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Agentūra; priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Andrius Palionis