LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-895 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 3 d. Nr. V-1131

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimuose:

2.1. pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„16.1. medicinos gydytojai, gydytojai anesteziologai reanimatologai, gydytojai chirurgai, gydytojai kardiologai, gydytojai neurologai, gydytojai psichiatrai, šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai ir vaikų ligų gydytojai, turintys galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją;“;

2.2. pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„17.1. pažangaus gyvybės palaikymo GMP brigados vadovu gali būti 16.1 papunktyje nurodytas gydytojas arba skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas, arba bendruomenės slaugytojas, arba akušeris;“;

2.3. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Kai paciento gyvybei gresia pavojus, GMP pacientą skubiai veža į stacionarinės ASPĮ Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių ir apie tai informuoja ASPĮ Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, į kurį atveža pacientą. ASPĮ Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus sveikatos priežiūros specialistai pacientą priima ir pradeda teikti reikiamą pagalbą nelaukdami, kol GMP brigada, atvežusi pacientą, pabaigs pildyti formą Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, Formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, Bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                 Rimantė Šalaševičiūtė