STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2014 m. balandžio 14 d. Nr. SV6-19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083; 2011, Nr. 100-4702) 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasis studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas:

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. SV6-19

Priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

65303T118,

653E21004

Automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas

Marijampolės kolegija

2017 m. birželio 17 d.

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

62404S106,

621L10005

Ekonominė politika

 

Vilniaus universitetas

2017 m. liepos 1 d.

61204S105,

612L10007

Ekonomikos ir verslo pagrindai

 

Lietuvos edukologijos universitetas

2020 m. birželio 22 d.

621L17001

Verslo ekonomika

Kauno technologijos universitetas

2020 m. rugsėjo 1 d.

653L17004

Verslo ekonomika

Šiaulių valstybinė kolegija

2020 m. rugpjūčio 31 d.

65303S189,

653N20005

Marketingo ir pardavimų vadyba

 

V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

2017 m. birželio 30 d.

62404S102,

621N30002

Apskaita, finansai ir bankininkystė

Vilniaus universitetas,
Kauno humanitarinis fakultetas

2017 m. liepos 1 d.

621N30006

Finansai

Kauno technologijos universitetas

2020 m. rugsėjo 1 d.

653N34005

Finansai

Alytaus kolegija

2017 m. birželio 30 d.

612N40002

Apskaita

Kauno technologijos universitetas

2020 m. rugsėjo 1 d.

621N40002

Apskaita ir auditas

Kauno technologijos universitetas

2020 m. rugsėjo 1 d.

65307S101,

653X11001

Ikimokyklinis ugdymas

 

Marijampolės kolegija

2017 m. birželio 17 d.

65307S104,

653X11002

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Panevėžio kolegija

2017 m. birželio 30 d.

65307S108,

653X11004

Ikimokyklinis ugdymas

 

Kauno kolegija

2017 m. birželio 30 d.

65307S118,

653X11005

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Klaipėdos valstybinė kolegija

2017 m. birželio 30 d.

61207S112,

612X10007

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Šiaulių universitetas

2017 m. birželio 30 d.

menų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

62402M103,

621W10001

Grafika

 

Vilniaus dailės akademija

2020 m. rugpjūčio 31 d.

62402M106,

621W10003

Monumentalioji dailė

 

Vilniaus dailės akademija

2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

_______________________