LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. 1K-163 „DĖL ATLYGINIMO VALSTYBĖS ĮMONEI REGISTRŲ CENTRUI UŽ VIENOS PVM sąskaitos faktūros, SĄSKAITOS FAKTŪROS, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 21 d. d. Nr. 1K-302

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1K-163 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu  3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis dydis (toliau – Atlyginimo dydis) – 0,28 euro.“

1.2. Papildau 31 punktu:

31. Atlyginimo dydis apskaičiuojamas pusmečiui. Kito pusmečio Atlyginimo dydį nustato finansų ministras iki einamojo pusmečio paskutinio mėnesio pabaigos. Jeigu kitas Atlyginimo dydis nenustatomas, taikomas paskutinis finansų ministro nustatytas Atlyginimo dydis.“

1.3. Papildau 32 punktu:

32. Valstybės įmonė Registrų centras Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikia informaciją apie Atlyginimo dydžio keitimo poreikį ir skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                                       Mindaugas Sinkevičius