LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. 1V-893 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), KURIUOS GALIMA NAUDOTI BE ATSKIRO LEIDIMO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 28 d. Nr. 1V-91

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, 10 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, įgyvendindamas 2018 m. spalio 11 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1538 dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 MHz dažnių juostose (OL 2018 L 257, p. 57) ir atsižvelgdamas į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto rekomendaciją ERC/REC 70-03 dėl mažojo nuotolio įrenginių naudojimo, Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto sprendimus ECC/DEC/15(04) dėl suderinto naudojimo be atskiro leidimo ir kitų susijusių sąlygų nustatymo antžeminėms ir jūrinėms ant judančių platformų sumontuotoms Žemės stotims ESOMP, naudojamoms su negeostacionariomis Fiksuotosios palydovinės tarnybos NGSO FSS palydovinėmis sistemomis 17,3–20,2 GHz, 27,5–29,1 GHz ir 29,5–30 GHz radijo dažnių juostose, ECC/DEC/17(03) dėl ERC/DEC/(98)15 sprendimo panaikinimo, ECC/DEC/17(04) dėl suderinto naudojimo be atskiro leidimo ir kitų susijusių sąlygų nustatymo fiksuotoms Žemės stotims, naudojamoms su negeostacionariomis Fiksuotosios palydovinės tarnybos NGSO FSS palydovinėmis sistemomis 10,7–12,75 GHz ir 14,0–14,5 GHz radijo dažnių juostose, ECC/DEC/18(04) dėl suderinto naudojimo be atskiro leidimo ir kitų susijusių sąlygų nustatymo antžeminėms Žemės stotims ESIM, naudojamoms su geostacionariomis Fiksuotosios palydovinės tarnybos GSO FSS palydovinėmis sistemomis 10,7–12,75 GHz ir 14,0–14,5 GHz radijo dažnių juostose, ECC/DEC/18(05) dėl suderinto naudojimo be atskiro leidimo ir kitų susijusių sąlygų nustatymo antžeminėms Žemės stotims ESIM, naudojamoms su negeostacionariomis Fiksuotosios palydovinės tarnybos NGSO FSS palydovinėmis sistemomis 10,7–12,75 GHz ir 14,0–14,5 GHz radijo dažnių juostose:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir išdėstau ją taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 2 punktu, 30 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 50 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, 10 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, įgyvendindamas 2004 m. liepos 8 d. Europos Komisijos sprendimą 2004/545/EB dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje (OL 2004 L 241, p. 66), 2005 m. sausio 17 d. Europos Komisijos sprendimą 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radarų terminuotam naudojimui Bendrijoje (OL 2005 L 21, p. 15), 2005 m. liepos 11 d. Europos Komisijos sprendimą 2005/513/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant belaidės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN), (OL 2005 L 187, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. vasario 12 d. Europos Komisijos sprendimu 2007/90/EB (OL 2007 L 41, p. 10), 2006 m. lapkričio 9 d. Europos Komisijos sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (OL 2006 L 312, p. 66) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpūčio 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1483 (OL 2017 L 214, p. 3), 2007 m. vasario 14 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (OL 2007 L 43, p. 32), 2007 m. vasario 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje (OL 2007 L 55, p. 33) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpūčio 4 d. Europos Komisijos sprendimu (ES) 2017/1438 (OL 2017 L 205, p. 89), 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų (OL 2008 L 98, p. 19) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 16 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/2317 (OL 2016 L 345, p. 67), 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/166/ES dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje (OL 2010 L 72, p. 38) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 1 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/191 (OL 2017 L 29, p. 63), 2013 m. lapkričio 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/654/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/294/EB ir įtraukiama papildomų prieigos technologijų ir dažnių juostų judriojo ryšio orlaiviuose paslaugoms (JRO paslaugoms) teikti, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 16 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/2317, 2014 m. rugsėjo 1 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/641/ES dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo Sąjungoje programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų (OL 2014 L 263, p. 29), 2018 m. spalio 11 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1538 dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 MHz dažnių juostose (OL 2018 L 257, p. 57), atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2008/295/EB dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos Bendrijoje (OL 2008 L 98, p. 24) ir 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2010/167/ES dėl leidimo naudoti judriojo ryšio laivuose paslaugų (JRL paslaugos) sistemas (OL 2010 L 72, p. 42):“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašą:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Papildau nauju 4.52 papunkčiu:

4.52. Duomenų tinklas keli tinklą sudarantys mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai, įskaitant duomenų tinklo prieigos tašką, ir belaidžiai jų tarpusavio ryšiai.

1.2.3. Buvusį 4.52 papunktį laikau 4.53 papunkčiu.

1.2.4. Pakeičiu 4.53 papunktį ir išdėstau jį taip:

4.53. Duomenų tinklo prieigos taškas stacionarus antžeminis tinklinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys, per kurį kiti tame pačiame duomenų tinkle veikiantys mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai jungiasi prie paslaugų platformų, esančių už to duomenų tinklo ribų.

1.2.5. Pakeičiu 4.17 papunktį ir išdėstau jį taip:

4.17. Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių kategorija – mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių ir (arba) tinklinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių, kuriais radijo spektru naudojamasi taikant panašius techninius radijo spektro prieigos mechanizmus arba pagal bendrus naudojimo principus, grupė.“

1.2.6. Papildau 4.281 papunkčiu:

4.281. Tinklinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys – duomenų tinkle veikiantis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys, kuris gali veikti ir platesnėje srityje ir kuris yra valdomas per duomenų tinklo prieigos taškus.“

1.2.7. Papildau 5.81 papunkčiu:

5.81. ESIM (angl. Earth station in-motion) – judanti Žemės stotis.“

1.2.8. Pakeičiu 12 punktą ir išdėstau jį taip:

12. Sąraše viešųjų palydovinio ryšio tinklų galiniams įrenginiams ir Žemės stotims numatyti radijo dažniai (kanalai) šiuose tinkluose ir stotyse gali būti naudojami be atskiro leidimo, jeigu šių tinklų operatoriai ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjai yra pranešę Tarnybai apie savo veiklos pradžią Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

1.2.9. Pakeičiu II skyrių ir išdėstau jį taip:

II SKYRIUS

RADIJO STOČIŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Šio skyriaus nuostatos taikomos tais atvejais, kai Sąrašo III skyriaus lentelės 4 stulpelyje yra įrašas „Registruojamos radijo stotys“.

17. Asmuo, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti nustatyta sąlyga užregistruoti radijo stotį, privalo pasirinkti tokį radijo dažnį (kanalą) ir tokius radijo stoties techninius ir kitus parametrus, kad radijo stotis nekeltų žalingųjų trukdžių kitoms teisėtai veikiančioms radijo stotims.

18. Asmuo, pageidaujantis užregistruoti radijo stotį, privalo Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis, prisijungti prie Tarnybos apsaugotos prieigos interneto tinklalapio https://e.rrt.lt (fiziniai asmenys gali prisijungti per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį www.epaslaugos.lt) ir užpildyti Radijo stoties registravimo formą.

19. Radijo stotis laikoma užregistruota, išskyrus Sąrašo 20 punkte nurodytais atvejais, kai Tarnyba, įvertinusi Radijo stoties registravimo formoje nurodytus radijo stoties techninius ir kitus parametrus, informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją elektroniniu paštu, nurodytu Radijo stoties registravimo formoje, kad radijo stotis yra užregistruota.

20. Radijo mikrofonai, PMSE garso įranga ir radiorelinės linijos yra laikomi užregistruotais, kai Tarnyba, įvertinusi Radijo stoties registravimo formoje nurodytus radijo stoties techninius ir kitus parametrus, paskelbia juos atitinkamame registruotų radijo stočių sąraše, skelbiamame Tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriuje „Radijo spektras“.

21. Tarnyba turi teisę pareikalauti, kad asmuo, pateikęs Radijo stoties registravimo formą, patikslintų joje nurodytus duomenis per Tarnybos nustatytą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų, terminą.

22. Tarnyba turi teisę atsisakyti užregistruoti radijo stotį šiais atvejais:

22.1. radijo stotis kels žalinguosius trukdžius kitoms teisėtai veikiančioms radijo stotims;

22.2. radijo stoties naudojimas yra negalimas pagal tarptautinius susitarimus, įskaitant tarptautinio radijo dažnių (kanalų) koordinavimo atvejus, ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus;

22.3. radijo stoties naudojimas yra negalimas dėl galimo elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprio leistinų normų viršijimo Tarnybos fiksuotosios radijo stebėsenos stoties apsaugos zonoje;

22.4. asmuo, kuris naudos radijo dažnį (kanalą), nemoka Tarnybos nustatytų užmokesčių už jo naudojamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną;

22.5. asmuo, pateikęs Radijo stoties registravimo formą, per Tarnybos nustatytą terminą nepatikslino joje nurodytų duomenų.

23. Tarnyba, prieš atsisakydama užregistruoti radijo stotį Sąrašo 22.1, 22.2 ir (ar) 22.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, informuoja asmenį, pateikusį Radijo stoties registravimo formą, kokiais techniniais ir (ar) kitais parametrais pageidaujama užregistruoti radijo stotis turėtų veikti, kad galėtų būti užregistruota, ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų, terminą informuoti Tarnybą apie sutikimą ar nesutikimą naudoti pageidaujamą užregistruoti radijo stotį Tarnybos nurodytais techniniais ir (ar) kitais parametrais. Asmeniui per Tarnybos pagal šį punktą nustatytą terminą nepateikus atsakymo ar informavus apie nesutikimą naudoti pageidaujamą užregistruoti radijo stotį Tarnybos nurodytais techniniais ir (ar) kitais parametrais, Tarnyba atsisako užregistruoti radijo stotį ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai informuoja asmenį elektroniniu paštu, nurodytu Radijo stoties registravimo formoje.

24. Asmenys, naudojantys radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti Saraše yra nustatyta sąlyga užregistruoti radijo stotį, Tarnybai pareikalavus ir per jos nustatytą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų, terminą privalo pateikti Tarnybai duomenis apie jų Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamas šiais radijo dažniais (kanalais) veikiančias užregistruotas radijo stotis.

25. Tarnyba turi teisę išregistruoti užregistruotą radijo stotį šiais atvejais:

25.1. radijo stotis kelia arba gali sukelti žalinguosius trukdžius kitoms teisėtai veikiančioms radijo stotims;

25.2. radijo stoties naudojimas yra negalimas pagal tarptautinius susitarimus, įskaitant tarptautinio radijo dažnių (kanalų) koordinavimo atvejus, ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus;

25.3. radijo stoties naudojimas yra negalimas dėl elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprio leistinų normų viršijimo Tarnybos fiksuotosios radijo stebėsenos stoties apsaugos zonoje;

25.4. radijo dažnio (kanalo) naudotojas nemoka Tarnybos nustatyto užmokesčio už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną, ir susidaro 3 mėnesių užmokesčių dydžio skola;

25.5. gavus radijo dažnio (kanalo) naudotojo prašymą išregistruoti radijo stotį; radijo stoties išregistravimui šiame papunktyje nurodytu pagrindu radijo dažnio (kanalo) naudotojas privalo prisijungti prie Tarnybos apsaugotos prieigos interneto tinklalapio https://e.rrt.lt ir šalia atitinkamo įrašo pažymėti laukelį „išregistruoti“;

25.6. radijo dažnio (kanalo) naudotojas, eksploatuodamas radijo stotį, nesilaiko radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

25.7. radijo dažnio (kanalo) naudotojas per Tarnybos pagal Sąrašo 24 punktą nustatytą terminą nepateikia Tarnybai duomenų apie radijo stoties naudojimą.

26. Tarnyba, prieš išregistruodama radijo stotį Sąrašo 25.1, 25.2 ir (ar) 25.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoja, kokiais techniniais ir (ar) kitais parametrais užregistruota radijo stotis turėtų veikti, kad ji nebūtų išregistruota, ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų, terminą informuoti Tarnybą apie sutikimą ar nesutikimą naudoti užregistruotą radijo stotį Tarnybos nurodytais techniniais ir (ar) kitais parametrais. Radijo dažnio (kanalo) naudotojui per Tarnybos pagal šį punktą nustatytą terminą nepateikus atsakymo ar informavus apie nesutikimą naudoti užregistruotą radijo stotį Tarnybos nurodytais techniniais ir (ar) kitais parametrais, Tarnyba išregistruoja radijo stotį ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją elektroniniu paštu, nurodytu Radijo stoties registravimo formoje.

27. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas turi teisę naudoti tik radijo dažnius (kanalus), nurodytus registruojant radijo stotį, ir tik registruotoje radijo stotyje įrengęs registruojant radijo stotį nurodyto tipo radijo siųstuvą ir nurodyto tipo bei aukščio išorinę anteną, tik registruojant radijo stotį nurodytu adresu ir koordinatėmis, laikydamasis spinduliuotės parametrų, nurodytų registruojant radijo stotį.

28. Duomenų tinklų ir tinklą sudarančių radijo stočių grupių registravimui mutatis mutandis taikomi Sąrašo 17–19 ir 21–27 punktai.

1.2.10. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:

III SKYRIUS

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), KURIUOS GALIMA NAUDOTI BE ATSKIRO LEIDIMO, SĄRAŠAS“.

1.2.11. Pakeičiu III skyriaus lentelės 1 punktą ir išdėstau jį taip:

„1.

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai

456,9–457,1 kHz

13553–13567 kHz

26957–27283 kHz

26990–27000 kHz

27040–27050 kHz

27090–27100 kHz

27140–27150 kHz

27190–27200 kHz

40,66–40,7 MHz

138,2–138,45 MHz

169,4–169,475 MHz

169,4–169,4875 MHz

169,4875–169,5875 MHz

169,5875–169,8125 MHz

433,05–434,04 MHz

434,04–434,79 MHz

863–865 MHz

865–868 MHz

868–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

869,4–869,65 MHz

869,7–870 MHz

Sąrašo 1 priedas

874–874,4 MHz

917,3–918,9 MHz

917,4–919,4 MHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 1 priedas

2400–2483,5 MHz

5725–5875 MHz

24–24,25 GHz

57–64 GHz

61–61,5 GHz

122–122,25 GHz

122,25–123 GHz

244–246 GHz

Sąrašo 1 priedas“.

 

1.2.12. Pakeičiu III skyriaus lentelės 3 punktą ir išdėstau jį taip:

„3.

Belaidės prieigos sistemų, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN), mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai, plačiajuosčių duomenų perdavimo sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai ir plačiajuostės fiksuotosios belaidės prieigos radijo ryšio įrenginiai (BFWA)

863–868 MHz

Sąrašo 3 priedas

917,4–919,4 MHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 3 priedas

2400–2483,5 MHz

5150–5350 MHz

5470–5725 MHz

57–66 GHz

Sąrašo 3 priedas

5725–5850 MHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 3 priedas“.

 

1.2.13. Pakeičiu III skyriaus lentelės 11 punktą ir išdėstau jį taip:

„11.

RFID įrenginiai

400–600 kHz

13553–13567 kHz

865–868 MHz

Sąrašo 11 priedas

916,1–918,9 MHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 11 priedas

2446–2454 MHz

Sąrašo 11 priedas“.

 

1.2.14. Pakeičiu III skyriaus lentelės 18 punktą ir išdėstau jį taip:

„18.

Laivo stoties radijo ryšio įrenginiai

415–526,5 kHz

1606,5–4000 kHz

4000–28000 kHz

Leidimas naudoti laivo stotį, Sąrašo 19 priedas

156–157,45 MHz

160,6–162,05 MHz

Registruojamos radijo stotys, leidimas naudoti laivo stotį, Sąrašo 20 priedas, 23 priedas

121,5 MHz

123,1 MHz

406–406,1 MHz

Leidimas naudoti laivo stotį, Sąrašo 21 priedas, 25 priedas

243 MHz

Leidimas naudoti laivo stotį

457,5125–457,5875 MHz

467,5125–467,5875 MHz

Sąrašo 24 priedas

1626,5–1660,5 MHz

Leidimas naudoti laivo stotį

2900–3100 MHz

9200–9500 MHz

9300–9500 MHz

Leidimas naudoti laivo stotį, Sąrašo 22 priedas, 26 priedas“.

 

1.2.15. Pakeičiu III skyriaus lentelės 23 punktą ir išdėstau jį taip:

„23.

Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai, ESIM, ESOMP ir Žemės stotys

148,5–150,05 MHz / 137–138 MHz

400,15–401 MHz / 399,9–400,005 MHz

1613,8–1626,5 MHz

1980–2010 MHz / 2170–2200 MHz

2483,5–2500 MHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 54 priedas

14–14,25 GHz /

10,7–12,75 GHz

29,5–30 GHz /

19,7–20,2 GHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 33 priedas, 51 priedas, 55 priedas

14–14,5 GHz /

10,7–11,7 GHz,

12,5–12,75 GHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 34 priedas, 35 priedas“.

 

1.2.16. Pakeičiu III skyriaus lentelės 30 punktą ir išdėstau jį taip:

„30.

Apskaitos prietaisai

169,4–169,475 MHz

863–868 MHz

Sąrašo 44 priedas.

874–874,4 MHz

917,3–918,9 MHz

917,4–919,4 MHz

Registruojamos radijo stotys, Sąrašo 44 priedas“.

 

1.2.17. Pakeičiu III skyriaus lentelės 32 punktą ir išdėstau jį taip:

32.

Radijo mėgėjų įrenginiai

135,7–137,8 kHz

472–479 kHz

3510–3600 kHz

144,5–144,8 MHz

Leidimas radijo mėgėjo veiklai, Sąrašo 46 priedas.

1715–1800 kHz

1810–1850 kHz

1850–2000 kHz

3500–3800 kHz

5351,5–5366,5 kHz

7000–7100 kHz

7100–7200 kHz

10100–10150 kHz

14000–14250 kHz

14250–14350 kHz

18068–18168 kHz

21000–21450 kHz

24890–24990 kHz

28000–29700 kHz

50–52 MHz

70,24–70,25 MHz

144–146 MHz

430–432 MHz

432–438 MHz

438–440 MHz

1240–1300 MHz

2300–2450 MHz

5660–5670 MHz

5725–5830 MHz

5830–5850 MHz

10–10,15 GHz

10,15–10,3 GHz

10,3–10,4 GHz

10,4–10,45 GHz

10,45–10,5 GHz

24–24,05 GHz

24,05–24,25 GHz

47–47,2 GHz

76–77,5 GHz

77,5–78 GHz

78–79 GHz

79–81 GHz

122,25–123 GHz

134–136 GHz

136–141 GHz

241–248 GHz

248–250 GHz

Registruojamos radijo stotys,

leidimas radijo mėgėjo veiklai, Sąrašo 46 priedas.“

 

1.2.18. Pripažįstu netekusiu galios III skyriaus lentelės 37 punktą.

1.2.19. Pripažįstu netekusiu galios III skyriaus lentelės 38 punktą.

1.2.20. Pakeičiu 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.21. Pakeičiu 3 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.22. Pakeičiu 6 priedo 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. Taikomi prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai turi užtikrinti bent tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL 2014 L 153, p. 62), priimtuose atitinkamuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.“

1.2.23. Pakeičiu 11 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.24. Pakeičiu 20 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.25. Pakeičiu 21 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.26. Pakeičiu 29 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.27. Pakeičiu 33 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.28. Pakeičiu 35 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.29. Pakeičiu 36 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.30. Pakeičiu 44 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.31. Pakeičiu 46 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.32. Pakeičiu 51 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.33. Papildau 54 priedu (pridedama).

1.2.34. Papildau 55 priedu (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.24, 1.2.27, 1.2.28 ir 1.2.31–1.2.34 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

3. Nurodau šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Feliksas Dobrovolskis

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

1 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ NESPECIFINĖS PASKIRTIES MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

 

456,9−457,1 kHz

7 dBmµA/m 10 m atstumu

Tik griuvėsiais užverstų žmonių ir vertingų daiktų vietai nustatyti.

 

2013/752/ES

EN 300 718*

ERC/REC 70–03

13553–13567 kHz

42 dBµA/m 10 m atstumu

 

 

2008/432/EB

2013/752/ES

EN 300 330*

ERC/REC 70–03

26957–27283 kHz

10 mW ERP

 

 

2006/771/EB

2013/752/ES

(ES) 2017/1483

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

26990–27000 kHz

100 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 %.

Modelių valdymo mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams veikos ciklo ribojimai netaikomi.

2013/752/ES

EN 300 220*

27040–27050 kHz

100 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 %.

Modelių valdymo mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams veikos ciklo ribojimai netaikomi.

27090–27100 kHz

100 mW ERP

Veikos ciklas ne daugiau kaip 0,1 %.

Modelių valdymo mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams veikos ciklo ribojimai netaikomi.

27140–27150 kHz

100 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 %.

Modelių valdymo mažojo nuotolio

radijo ryšio įrenginiams veikos ciklo ribojimai netaikomi.

27190–27200 kHz

100 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 %.

Modelių valdymo mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams veikos ciklo ribojimai netaikomi.

40,66–40,7 MHz

10 mW ERP

 

2006/771/EB

2013/752/ES

(ES) 2017/1438

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

138,2–138,45 MHz

10 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 1 %.

 

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

169,4–169,475 MHz

500 mW ERP

Kanalo plotis − ne daugiau 50 kHz. Veikos ciklas − ne daugiau kaip 1 %, o apskaitos prietaisų − ne daugiau kaip 10 %.

 

2013/752/ES

(ES) 2017/1483

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

ECC/DEC/(05)02

169,4–169,4875 MHz

10 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai. Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 %.

 

169,4875–169,5875 MHz

10 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai. Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,001 %.

169,5875–169,8125 MHz

10 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai. Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 %.

 

2013/752/ES

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

433,05–434,04 MHz

1 mW ERP

−13 dBm/10 kHz, esant didesniam kaip 250 kHz moduliuojančiojo signalo juostos pločiui

Balso signalų perdavimas galimas tik naudojant patobulintus radijo trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

2006/771/EB 2008/432/EB 2010/368/ES

2013/752/ES

(ES) 2017/1483

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

10 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 %.

Neleidžiama naudoti analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

434,04–434,79 MHz

1 mW ERP

−13 dBm/10 kHz, esant didesniam kaip 250 kHz moduliojančiojo signalo juostos pločiui

Balso signalų perdavimas galimas tik naudojant patobulintus radijo trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

10 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 %.

Neleidžiama naudoti analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

10 mW ERP

Veikos ciklas neribojamas, kai kanalo plotis − ne daugiau kaip 25 kHz. Balso signalų perdavimas galimas tik naudojant patobulintus radijo trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

863–865 MHz

 

 

25 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 % arba neribojamas**.

 

865–868 MHz

25 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 1 % arba neribojamas**.

 

Neleidžiama naudoti analoginiams

garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

500 mW ERP**

 

Perduoti signalus leidžiama tik 865,6–865,8 MHz, 866,2–866,4

MHz, 866,8–867,0 MHz ir 867,4–867,6 MHz juostose.

Turi būti taikoma APC, atitinkanti šio priedo 3 punkte nurodytus prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdus.

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir 2,5 % kitais atvejais.

Leidžiama naudoti tik mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginius, naudojamus duomenų tinkluose.

868–868,6 MHz

25 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 1 % arba neribojamas**.

Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

868,7–869,2 MHz

25 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 0,1 % arba neribojamas**.

Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

869,4–869,65 MHz

500 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 % arba neribojamas**.

Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

869,7–870 MHz

5 mW ERP

Balso signalų perdavimas galimas tik naudojant patobulintus radijo trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

2006/771/EB 2008/432/EB 2010/368/ES

2013/752/ES

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

25 mW ERP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 1 % arba neribojamas**.

 

Neleidžiama naudoti analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

874–874,4 MHz

500 mW ERP

Turi būti taikoma APC, atitinkanti šio priedo 3 punkte nurodytus prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdus.

Juostos plotis − ne daugiau kaip 200 kHz.

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir 2,5 % kitais atvejais.

Tik mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas***.

(ES) 2018/1538

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

917,3–918,9 MHz

500 mW ERP

Perduoti signalus leidžiama tik 917,3–917,7 MHz ir 918,5–918,9 MHz dažnių diapazonuose.

Turi būti taikoma APC, atitinkanti šio priedo 3 punkte nurodytus prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdus.

Juostos plotis − ne daugiau kaip 200 kHz.

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir ne daugiau kaip 2,5 % kitais atvejais.

Tik mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas***.

(ES) 2018/1538

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

917,4–919,4 MHz

25 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

Juostos plotis − ne daugiau kaip 600 kHz.

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 1 %.

Tik mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas***.

(ES) 2018/1538

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

2400–2483,5 MHz

10 mW EIRP

 

 

 

2006/771/EB 2008/432/EB

2013/752/ES

EN 300 440*

ERC/REC 70–03

5725–5875 MHz

25 mW EIRP

 

 

 

24–24,25 GHz

100 mW EIRP

 

 

57–64 GHz

100 mW EIRP, maksimali siuntimo galia 10 dBm

13 dBm/MHz

 

 

2013/752/ES

EN 305 550*

ERC/REC 70–03

61–61,5 GHz

100 mW EIRP

 

 

2006/771/EB 2008/432/EB

2013/752/ES

EN 305 550*

ERC/REC 70–03

122–122,25 GHz

10 dBm EIRP/250 MHz ir −48 dBm/MHz 30º kampu pagal aukštį

 

 

2011/829/ES

(ES) 2017/1483

EN 305 550*

ERC/REC 70–03

 

122,25–123 GHz

100 mW EIRP

 

 

244–246 GHz

100 mW EIRP

 

 

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Jei taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti radijo trukdžių slopinimo būdai.

*** Registruojamas duomenų tinklas.

 

2. Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai naudojami neinterferencine teise.

3. Taikomi prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai turi užtikrinti bent tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL 2014 L 153, p. 62), priimtuose atitinkamuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

3 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ BELAIDĖS PRIEIGOS SISTEMŲ, ĮSKAITANT VIETINIO RADIJO RYŠIO TINKLUS (WAS/RLAN), MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS, PLAČIAJUOSČIŲ DUOMENŲ PERDAVIMO SISTEMŲ MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS IR PLAČIAJUOSTĖS FIKSUOTOSIOS BELAIDĖS PRIEIGOS RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS (BFWA), NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų belaidės prieigos sistemų, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN), mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, plačiajuosčių duomenų perdavimo sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams ir plačiajuostės fiksuotosios belaidės prieigos radijo ryšio įrenginiams (BFWA), naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, spinduliuotės galios tankis

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių mažinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

863–868 MHz

25 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

Juostos plotis ne daugiau kaip 1 MHz.

Veikos ciklas ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir 2,8 % kitais atvejais.

Tik plačiajuosčiams mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

(ES) 2017/1483

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

917,4–919,4 MHz

25 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

Juostos plotis ne daugiau kaip 1 MHz.

Veikos ciklas ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir ne daugiau kaip 2,8 % kitais atvejais.

Tik plačiajuosčiams mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

(ES) 2018/1538

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

2400–2483,5 MHz

100 mW EIRP

100 mW/100 kHz EIRP***

10 mW/MHz EIRP****

LBT ir DAA turi atitikti privalomus šio priedo 3 punkto reikalavimus.

Tik plačiajuosčių duomenų perdavimo sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams.

2009/381/EB

2013/752/ES

EN 300 328*

ERC/REC 70–03

5150–5350 MHz

200 mW vidutinė EIRP, 10mW/MHz EIRP bet kurioje 1 MHz radijo dažnių juostoje

5250–5350 MHz radijo dažnių juostoje turi būti naudojamos TPC ir DFS, atitinkančios šio priedo 4 punkto reikalavimus.

Tik belaidės prieigos sistemų, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN), radijo ryšio įrenginiams.

Šie įrenginiai gali būti naudojami tik pastatų viduje ir panašiose erdvėse, pavyzdžiui, orlaivyje.

2005/513/EB

2007/90/EB

EN 301 893*

ERC/DEC/(99)24

ECC/DEC/(04)08

ITU-R M 1652

100 mW vidutinė EIRP, 5mW/MHz EIRP bet kurioje 1 MHz radijo dažnių juostoje

 

5470–5725 MHz

1 W vidutinė EIRP,

50 mW/MHz EIRP bet kurioje 1 MHz radijo dažnių juostoje

Radijo ryšio įrenginyje turi būti naudojamos TPC ir DFS, atitinkančios šio priedo 4 punkto reikalavimus.

Belaidės prieigos sistemų, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN), radijo ryšio įrenginiams.

500 mW vidutinė EIRP,

25 mW/MHz EIRP bet kurioje 1 MHz radijo dažnių juostoje

 

 

5725–5850 MHz

36 dBm EIRP

23 dBm/MHz EIRP, kai naudojamo kanalo plotis − 20 MHz

 

33 dBm EIRP

23 dBm/MHz EIRP, kai naudojamo kanalo plotis − 10 MHz

Radijo ryšio įrenginyje turi būti naudojamos TPC ir DFS, atitinkančios šio priedo 6 punkto reikalavimus.

Tik plačiajuostės fiksuotosios belaidės prieigos radijo ryšio įrenginiams (BFWA). Privalomas radijo stočių registravimas. Turi būti taikomi šio priedo 7 punkte nurodyti minimalaus atstumo reikalavimai.

EN 302 502*

ECC/REC/(06)04

 

57–66 GHz

40 dBm EIRP

13 dBm/MHz EIRP

LBT ir DAA turi atitikti privalomus šio priedo 3 punkto reikalavimus.

Tik plačiajuosčių duomenų perdavimo sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams.

Šie įrenginiai negali būti naudojami stacionariai įrengti lauke.

2009/381/EB

2010/368/ES

2013/752/ES

EN 302 567*

ERC/REC 70–03

 

25 dBm EIRP

2 dBm/MHz EIRP

 

Tik plačiajuosčių duomenų perdavimo sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams.

Šie įrenginiai negali būti naudojami stacionariai įrengti lauke.

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Registruojamas duomenų tinklas.

*** Jei naudojamas šuoliškasis (angl. frequency hopping) radijo dažnio moduliavimas.

**** Jei naudojamas ne šuoliškasis radijo dažnio moduliavimas.

 

2. Belaidės prieigos sistemų, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN), mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai, plačiajuosčių duomenų perdavimo sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai ir plačiajuostės fiksuotosios belaidės prieigos radijo ryšio įrenginiai (BFWA) naudojami neinterferencine teise.

3. Taikomi prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių mažinimo būdai turi užtikrinti bent tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL 2014 L 153, p. 62), priimtuose atitinkamuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

4. Priemonės, naudojamos siekiant išvengti radijo trukdžių, 5250–5350 MHz ir 5470–5725 MHz radijo dažnių juostose turi užtikrinti ne mažesnę apsaugą, kaip numatyta nustatymo, veikimo ir atsako reikalavimuose, aprašytuose EN 301 893 standarte, siekiant užtikrinti suderinamą įrenginių veikimą su radijo nustatymo sistemomis, ir suvienodinti tikimybę parinkti konkretų kanalą iš visų galimų taip, kad kuo tolygiau pasiskirstytų užimtas radijo dažnių spektras.

5. Belaidės prieigos sistemų radijo siųstuvo galios valdymas 5250–5350 MHz ir 5470–5725 MHz radijo dažnių juostose vidutiniškai turi užtikrinti ne mažesnį kaip 3 dB didžiausios leidžiamos spinduliuotės galios slopinimą.

6. Priemonės, naudojamos siekiant išvengti radijo trukdžių, 5725–5850 MHz radijo dažnių juostoje turi užtikrinti ne mažesnę apsaugą, kaip numatyta nustatymo, veikimo ir atsako reikalavimuose, aprašytuose EN 302 502 standarte, siekiant užtikrinti suderinamą įrenginių veikimą su radijo nustatymo sistemomis, ir suvienodinti tikimybę parinkti konkretų kanalą iš visų galimų taip, kad kuo tolygiau pasiskirstytų užimtas radijo dažnių spektras.

7. Siekiant užtikrinti suderinamą veikimą su kelių transporto eismo valdymo keliuose mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais, 5795–5805 MHz radijo dažnių juostoje veikiantys plačiajuostės fiksuotosios belaidės prieigos radijo ryšio įrenginiai (BFWA) gali būti naudojami ne mažiau kaip 200 m atstumu nuo magistralinių kelių arba ne mažiau kaip 1 km atstumu, esant tiesioginiam matomumui.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

11 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ RFID ĮRENGINIAMS, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų RFID įrenginiams, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

400–600 kHz

−8 dBµA/m 10 m atstumu

 

 

2013/752/ES

EN 300 330*

ERC/REC 70-03

13553–13567 kHz

60 dBµA/m 10 m atstumu

Turi būti taikomi spinduliuotės gaubtinės ir antenos reikalavimai, visuose jungtiniuose radijo dažnių segmentuose atitinkantys šio priedo 3 punkte nurodytus prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdus.

 

2013/752/ES

(ES) 2017/1483

EN 302 291*

ERC/REC 70-03

865–868 MHz

2 W ERP

Kanalo plotis − ne daugiau kaip 200 kHz.

Užklausiklio siųstuvo veikimas 2 W ERP leidžiamas tik keturiuose kanaluose, kurių vidurinis dažnis atitinkamai yra 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz ir 867,5 MHz.

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

RFID užklausiklio įrenginiams turi būti taikomi šio priedo 4 punkte nurodyti reikalavimai.

(ES) 2017/1483

EN 302 208*

ERC/REC 70–03

916,1–918,9 MHz

4 W ERP

 

–10 dBm ERP (taikoma radijo dažninio atpažinimo žymenims radijo dažninio atpažinimo užklausiklio kanale)

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

Užklausiklio siųstuvo veikimas 4 W ERP leidžiamas tik trijuose kanaluose, kurių vidurinis dažnis atitinkamai yra 916,3 MHz, 917,5 MHz ir 918,7 MHz.

Juostos plotis − ne daugiau kaip 400 kHz.

Privalomas radijo stočių registravimas (taikoma užklausiklio siųstuvams).

(ES) 2018/1538

EN 302 208*

ERC/REC 70–03

2446–2454 MHz

500 mW EIRP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

 

2011/829/ES

2013/752/ES

EN 300 440*

ERC/REC 70–03

4 W EIRP

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 15 % kiekvienai 200 ms laiko atkarpai.

Naudojami tik pastatų viduje.

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

 

2. RFID įrenginiai naudojami neinterferencine teise.

3. Taikomi prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai turi užtikrinti bent tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL 2014 L 153, p. 62), priimtuose atitinkamuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

4. RFID užklausiklio įrenginiai, veikiantys 865–868 MHz radijo dažnių juostoje ir pateikti rinkai iki 2018 m. sausio 1 d., gali būti naudojami laikantis 2006 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos sprendimo 2006/804/EB dėl ultraaukštų dažnių (UHF) juostoje veikiančių radijo dažninio atpažinimo (RFID) įrenginių radijo spektro suderinimo (OL 2006 L 329, p. 64) nuostatų, galiojusių prieš jį panaikinant.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

20 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ LAIVO STOTIES RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS – LAD SIŲSTUVAMS, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų laivo stoties radijo ryšio įrenginiams – LAD siųstuvams, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

156–157,45 MHz

160,6–162,05 MHz

5 W ERP

Spinduliavimo klasės G3E.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

Leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinėje jūroje.

RR*

EN 301 178*

25 W ERP

Spinduliavimo klasės G3E, G2B.

Reikalingas leidimas naudoti laivo stotį.

RR*

EN 300 162*

EN 300 338*

EN 301 025*

EN 301 178*

EN 302 885*

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų laivų stotys.

 

2. Registruojamų radijo stočių registracijos galiojimo laikotarpis – 5 metai. Radijo stoties naudotojo rašytiniu prašymu radijo stoties registracijos galiojimas gali būti pratęstas 5 metų laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas.

___________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

21 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ LAIVO STOTIES RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS – EPIRB, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

Radijo dažnių juosta, radijo dažniai (kanalai)

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

121,5 MHz

100 mW ERP

Spinduliavimo klasė A3X.

Reikalingas leidimas naudoti laivo stotį.

RR*

EN 300 152*

406–406,1 MHz

5 W ERP

Spinduliavimo klasė G1B.

Reikalingas leidimas naudoti laivo stotį.

Radijo ryšio įrenginiai turi būti užkoduoti teisės aktų nustatyta tvarka ir registruoti Lietuvos transporto saugos administracijoje.

RR*

EN 300 066*

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

_______________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

29 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ ORLAIVIO STOTIES RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS – ELT, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

Radijo dažnių juosta, radijo dažniai (kanalai)

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

121,5 MHz

100 mW ERP

Spinduliavimo klasė A3X.

Reikalingas leidimas naudoti orlaivio stotį.

Radijo ryšio įrenginiai turi būti užkoduoti teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruoti viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūra.

RR*

ICAO konvencijos 10 priedas*

406–406,1 MHz

5 W ERP

Spinduliavimo klasė G1B.

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

 

_________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

33 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ ŽEMĖS STOTIMS, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų Žemės stotims, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

14–14,25 GHz (Ž – K) / 10,7–12,75 GHz (K – Ž)

29,5–30 GHz (Ž – K) /

19,7–20,2 GHz (K – Ž)

55,3 dBW EIRP

 

Jei radijo ryšio įrenginio antena prijungta prie keleto radijo siųstuvų arba radijo siųstuvas perduoda keletą nešlių, bendra EIRP pagrindine perdavimo kryptimi negali viršyti 55,3 dBW.

Gali veikti tik valdomos tinklo.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

 

EN 301 427*

EN 301 428*

EN 301 459*

EN 303 980*

ECC/DEC/(06)03

ECC/DEC/(17)04

 

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Registruojama tinklą sudaranti radijo stočių grupė.

 

2. Žemės stotys naudojamos neinterferencine teise.

3. Negeostacionariųjų palydovinio ryšio tinklų Žemės stotys, kurios naudoja uždaro ciklo palydovinio signalo sekimą, turi veikti pagal algoritmą, kuris neleistų užfiksuoti ir sekti gretimo palydovo signalų. Šie įrenginiai privalo nedelsdami nutraukti radijo ryšio signalo siuntimą, jei įvyko arba gali įvykti nenumatyto palydovo sekimas.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

35 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ ŽEMĖS STOTIMS ORLAIVIUOSE, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų Žemės stotims orlaiviuose, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

14–14,5 GHz (Ž – K) /

10,7–11,7 GHz (K – Ž), 12,5–12,75 GHz (K – Ž)

50 dBW EIRP

Privalomas radijo stočių registravimas**.

Radijo ryšio įrenginiai naudojami orlaiviuose tik skrydžio metu.

EN 302 186*

ECC/DEC/(05)11

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Registruojama tinklą sudaranti radijo stočių grupė.

 

2. Žemės stotys orlaiviuose naudojamos neinterferencine teise.

 

_________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

36 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ PLB, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

Radijo dažnių juosta, radijo dažniai (kanalai)

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

121,5 MHz

100 mW ERP

Spinduliavimo klasė A3X.

Radijo ryšio įrenginiai turi būti užkoduoti teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruoti Lietuvos transporto saugos administracijoje arba viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūra.

ETSI EN 300 152*

406–406,1 MHz

5 W ERP

Spinduliavimo klasė G1B.

EN 300 066*

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

 

_________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

44 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ APSKAITOS PRIETAISAMS, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų apskaitos prietaisams, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leistina spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro bei radijo trukdžių slopinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

169,4–169,475 MHz

500 mW ERP

Kanalų atskyrimas iki 50 kHz.

Veikos ciklas ne daugiau kaip 10 %.

 

2013/752/ES

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

ECC/DEC(05)02

863–868 MHz

25 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

 

Juostos plotis ne daugiau kaip 1 MHz.

Veikos ciklas ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir ne daugiau kaip 2,8 % kitais atvejais.

Tik plačiajuosčiams mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

(ES) 2017/1483

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

874–874,4 MHz

500 mW ERP

Turi būti taikoma APC, atitinkanti šio priedo 3 punkte nurodytus prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdus.

 

Juostos plotis − ne daugiau kaip 200 kHz.

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir 2,5 % kitais atvejais.

Tik mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

(ES) 2018/1538

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

917,3–918,9 MHz

500 mW ERP

Perduoti signalus leidžiama tik 917,3–917,7 MHz ir 918,5–918,9 MHz dažnių diapazonuose.

Turi būti taikoma APC, atitinkanti šio priedo 3 punkte nurodytus prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdus.

Juostos plotis − ne daugiau kaip 200 kHz.

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir ne daugiau kaip 2,5 % kitais atvejais.

Tik mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

(ES) 2018/1538

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

917,4–919,4 MHz

25 mW ERP

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

 

Juostos plotis − ne daugiau kaip 600 kHz.

Veikos ciklas − ne daugiau kaip 1 %.

Tik mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

(ES) 2018/1538

EN 300 220*

ERC/REC 70–03

Turi būti taikomi šio priedo 3 punkte nurodyti prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai.

 

Juostos plotis ne daugiau kaip 1 MHz.

Veikos ciklas ne daugiau kaip 10 % duomenų tinklo prieigos taškų ir ne daugiau kaip 2,8 % kitais atvejais.

Tik plačiajuosčiams mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems duomenų tinkluose.

Visi tinkliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai turi būti valdomi duomenų tinklo prieigos taškų.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Registruojamas duomenų tinklas.

 

2. Apskaitos prietaisų mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai naudojami neinterferencine teise.

3. Taikomi prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai turi užtikrinti bent tokias eksploatacines charakteristikas, kokios pasiekiamos taikant pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL 2014 L 153, p. 62), priimtuose atitinkamuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

46 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ RADIJO MĖGĖJŲ ĮRENGINIAMS, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų radijo mėgėjų įrenginiams, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta, radijo dažniai (kanalai)

Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, leidimo radijo mėgėjo veiklai klasė

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

A

B**

135,7–137,8 kHz****

 

1 W EIRP

 

 

 

RR*

ITU-R M.1732-1

ITU-R M.1044-2

ITU-R SM.329-10

ITU-R SM.1541-3

ECC/REC/(05)06

T/R 61-01

T/R 61-02

ETS 300 684*

EN 301 783*

EN 301 489-15*

 

472–479 kHz****

 

1 W EIRP

 

 

 

1715–1800 kHz***

 

10 W PEP

 

 

 

1810–1850 kHz***

 

1000 W PEP

 

 

 

1850–2000 kHz***

 

10 W PEP

 

 

 

 

3500–3800 kHz***

 

1000 W PEP

 

100 W PEP

 

 

 

3510–3600 kHz****

 

5 W PEP

švyturiams

Spinduliuotės klasė A1A

Leidžiama naudoti tik pelengavimo varžybų ar treniruočių metu.

5351,5–5366,5 kHz***

 

15 W EIRP

 

 

 

Tik suderinus su Tarnyba radijo stoties naudojimo terminą (datą ir laiką).

7000–7100 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

7100–7200 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

10100–10150 kHz***

1000 W PEP

 

 

 

 

14000–14250 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

14250–14350 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

18068–18168 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

21000–21450 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

24890–24990 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

28000–29700 kHz

 

1000 W PEP

 

100 W PEP retransliatoriams ir švyturiams

100 W PEP

 

 

 

50–52 MHz***

 

25 W EIRP

 

 

 

 

 

70,24–70,25 MHz***

22 W EIRP

 

SSB moduliacija (iki 3 kHz juostos pločio)

 

Spinduliuotės klasė A1A (iki 0,5 kHz juostos pločio)

 

Antenos vidurio ašies aukštis nuo Žemės paviršiaus 10 m. Leidžiama naudoti ne mažesniu kaip 4 km atstumu nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos bei Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, ir ne mažesniu kaip 15 km atstumu nuo Alytaus miesto ribų.

 

 

144–144,16 MHz

1000 W PEP

„Žemė–Mėnulis–Žemė“ ryšiui

 

 

 

Tik ryšiui „Žemė–Mėnulis–Žemė“, suderinus su Tarnyba radijo stoties įrengimo vietą, naudojimo terminą (jei būtina, datą ir laiką) ir radijo stoties antenos įrengimo sąlygas.

144–146 MHz

250 W PEP

 

25 W PEP

retransliatoriams ir švyturiams

50 W PEP

 

 

144,5–144,8 MHz****

 

1 W ERP

švyturiams

Spinduliuotės klasė A2A

Leidžiama naudoti tik pelengavimo varžybų ar treniruočių metu.

430–432 MHz***

 

250 W PEP

 

50 W PEP

 

 

 

432–432,05 MHz***

 

1000 W PEP

„Žemė–Mėnulis–Žemė“ ryšiui

 

 

Tik ryšiui „Žemė–Mėnulis–Žemė“, suderinus su Tarnyba radijo stoties įrengimo vietą, naudojimo terminą (jei būtina, datą ir laiką) ir radijo stoties antenos įrengimo sąlygas.

432–438 MHz***

250 W PEP

50 W PEP

 

 

438–440 MHz***

 

250 W PEP

 

50 W PEP

 

 

 

1240–1300 MHz***

 

100 W PEP

 

25 W PEP

retransliatoriams ir švyturiams

5 W PEP

 

 

 

 

2300–2450 MHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

5660–5670 MHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

5725–5830 MHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

5830–5850 MHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

10–10,15 GHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

10,15–10,3 GHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

10,3–10,4 GHz***

 

75 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

10,4–10,45 GHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

10,45–10,5 GHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

24–24,05 GHz

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

24,05–24,25 GHz***

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

47–47,2 GHz

 

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

76–77,5 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

77,5–78 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

78–79 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

79–81 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

122,25–123 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

134–136 GHz

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

136–141 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

241–248 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

248–250 GHz***

25 W PEP

 

5 W PEP

 

 

 

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Radijo signalo siuntimui galima naudoti tik tas radijo dažnių juostas, kurioms yra nustatyta didžiausios leidžiamos spinduliuotės ar PEP galios vertės.

*** Radijo mėgėjų veiklai naudojamos radijo stotys neturi kelti žalingųjų trukdžių atitinkamoje radijo dažnių juostoje veikiančioms kitų, nei radijo mėgėjų, radijo ryšio tarnybų radijo stotims.

**** Reikalavimas registruoti radijo stotį netaikomas.

 

2. Siekiant radijo stotį naudoti radijo mėgėjų veiklai yra privalomi:

2.1. leidimas radijo mėgėjų veiklai;

2.2. stacionariosios radijo stoties, judriosios radijo stoties (kai radijo siųstuvo maksimali galia P˃5W) ar autonominės radijo stoties (retransliatoriaus, švyturio) registravimas, išskyrus šio priedo 1 punkto lentelėje nurodytus atvejus, kai reikalavimas registruoti radijo stotį netaikomas.

3. Radijo mėgėjų veiklai radijo stotys yra naudojamos Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintuose Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) nustatyta teise radijo mėgėjų tarnybai paskirstytose radijo dažnių juostose. Radijo mėgėjų radijo stotys šio priedo lentelėje nurodytose radijo dažnių juostose, kurios Dažnių lentelėje nenumatytos radijo mėgėjų tarnybai, naudojamos neinterferencine teise.

4. Retransliatoriai ir švyturiai turi automatiškai siųsti juos identifikuojančius radijo šaukinius ir gali būti naudojami tik tose šio priedo 1 punkto lentelėje nurodytose radijo dažnių juostose, kuriose yra nustatomos atitinkamos retransliatoriams ir švyturiams skirtos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos.

5. Palydovinės radijo mėgėjų tarnybos Žemės stotis, kuria nuotoliniu būdu yra valdoma Lietuvos Respublikos subjektui priklausanti kosminė stotis, gali būti naudojama tik gavus atskirą leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą).

6. Lietuvos Respublikos subjektui priklausanti palydovinės radijo mėgėjų tarnybos kosminė stotis gali būti naudojama tik gavus atskirą leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą).

7. Palydovinės radijo mėgėjų tarnybos kosminėje stotyje turi būti įrengtos priemonės, užtikrinančios galimybę nuotoliniu būdu nedelsiant nutraukti radijo signalo siuntimą iš kosminės stoties.

8. Šio priedo 1 punkto lentelėje nurodytomis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis radijo mėgėjų tarnybos stotis leidžiama naudoti tik neviršijant atitinkamai radijo dažnių juostai Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos (IARU) rekomenduoto siunčiamo signalo pločio.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

51 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ ESOMP, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų ESOMP, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių mažinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

29,5–30 GHz (Ž – K) /

19,7–20,2 GHz (K – Ž)

58,4 dBW EIRP

Gali veikti tik orlaiviuose.

ESOMP gali veikti tik valdomos tinklo.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

ECC/DEC/(13)01

ECC/DEC/(15)04

EN 303 978*

EN 303 979*

 

52,4 dBW EIRP

Tik aerodromo teritorijoje.

55,3 dBW EIRP

Tik už aerodromo teritorijos ribų arba laivuose.

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Registruojama tinklą sudaranti radijo stočių grupė.

 

2. ESOMP naudojamos neinterferencine teise.

3. ESOMP, kurios naudoja uždaro ciklo palydovinio signalo sekimą, turi veikti pagal algoritmą, kuris neleistų užfiksuoti ir sekti gretimo palydovo signalų. ESOMP privalo nedelsdama nutraukti radijo ryšio signalo siuntimą, jei įvyko arba gali įvykti nenumatyto palydovo sekimas.

4. Gedimo atveju ESOMP turi automatiškai nutraukti radijo ryšio signalo siuntimą tam, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių palydoviniams ir (ar) antžeminiams tinklams.

5. ESOMP tinklai privalo veikti taip, kad bendrasis neašinis spinduliuotės lygis, sukuriamas visų tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiančių Žemės stočių, neviršytų lygių, kurie buvo sukoordinuoti tipinėms Žemės stotims, skirtoms ryšiui su palydovinės fiksuotosios tarnybos tinklais.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

54 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ PALYDOVINIO RYŠIO TINKLŲ GALINIAMS ĮRENGINIAMS, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų palydovinio ryšio tinklų galiniams įrenginiams, naudojimo sąlygos, sąsajos:

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių mažinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

148,5–150,05 MHz (Ž – K) / 137–138 MHz (K – Ž)

400,15–401 MHz (Ž – K) / 399,9–400,005 MHz (K – Ž)

 

 

Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai turi būti valdomi tinklo.

Privalomas radijo stočių registravimas*.

ERC/DEC/(99)05

ERC/DEC/(99)06

1613,8–1626,5 MHz (Ž – K)

 

30 dBm EIRP

 

Veikos ciklas ne daugiau kaip 1%.

Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai turi būti valdomi tinklo.

Neleidžiama naudoti balso signalams perduoti.

Privalomas radijo stočių registravimas*.

ECC/DEC/(09)04

ECC/DEC/(12)01

1980–2010 MHz (Ž – K) / 2170–2200 MHz(K – Ž)

 

 

 

Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai turi būti valdomi tinklo.

626/2008/EB

ECC/DEC/(06)09

ECC/DEC/(12)01

2483,5–2500 MHz (K – Ž)

 

 

Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai turi būti valdomi tinklo.

ECC/DEC/(09)02

ECC/DEC/(12)01

 

* Registruojama tinklą sudaranti radijo stočių grupė.

2. Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai naudojami neinterferencine teise.

 

__________________________

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo

55 priedas

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ ESIM, NAUDOJIMO SĄLYGOS, SĄSAJOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų), skirtų ESIM, naudojimo sąlygos, sąsajos:

 

Radijo dažnių juosta

Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo spektro ir radijo trukdžių mažinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

14–14,25 GHz (Ž – K) /

10,7–12,75 GHz (K – Ž)

54,5 dBW EIRP

Jei radijo ryšio įrenginio antena prijungta prie keleto radijo siųstuvų arba radijo siųstuvas perduoda keletą nešlių, bendra EIRP pagrindine perdavimo kryptimi negali viršyti 54,5 dBW.

ESIM gali veikti tik valdomos tinklo.

Privalomas radijo stočių registravimas**.

EN 302 977*

EN 302 448*

EN 303 980*

ECC/DEC/(18)04

ECC/DEC/(18)05

* Taikoma radijo dažnių (kanalų) planavimui.

** Registruojama tinklą sudaranti radijo stočių grupė.

 

2. ESIM naudojamos neinterferencine teise.

3. ESIM, kurios naudoja uždaro ciklo palydovinio signalo sekimą, turi veikti pagal algoritmą, kuris neleistų užfiksuoti ir sekti gretimo palydovo signalų. ESIM privalo nedelsdama nutraukti radijo ryšio signalo siuntimą, jei įvyko arba gali įvykti nenumatyto palydovo sekimas.

4. Gedimo atveju ESIM turi automatiškai nutraukti radijo ryšio signalo siuntimą tam, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių palydoviniams ir (ar) antžeminiams ryšio tinklams.

 

__________________________