Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2017 09 21

 

 

LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO

 

SUSITARIMAS

 

DĖL

 

LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMO

 

DĖL BENDRO KARINIO VIENETO ĮSTEIGIMO,

 

PASIRAŠYTO 2014 M. RUGSĖJO 19 D. VARŠUVOJE,

 

PAKEITIMO

 

 

 

Lenkijos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ukrainos Ministrų kabinetas, toliau – Šalys,

 

taikydamos 2014 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje pasirašyto Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl bendro karinio vieneto įsteigimo (toliau – Susitarimas dėl brigados LITPOLUKRBRIG įsteigimo) 15 straipsnio 6 dalies nuostatas,

 

susitarė taip pakeisti Susitarimą dėl brigados LITPOLUKRBRIG įsteigimo:

 

 

 

1 straipsnis

 

Susitarimo dėl brigados LITPOLUKRBRIG įsteigimo preambulė išdėstoma taip:

 

„Lenkijos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ukrainos Ministrų kabinetas, toliau – Šalys,

 

atsižvelgdamos į 1951 m. birželio 19 d. Londone pasirašyto Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (toliau – NATO SOFA) nuostatas, jei taikoma;

 

atsižvelgdamos į 1995 m. birželio 19 d. Briuselyje pasirašyto Valstybių, Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių, ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje „Partnerystė taikos labui”, susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (toliau – PfP SOFA) ir jo Papildomo protokolo, pasirašyto 1995 m. birželio 19 d. Briuselyje, nuostatas, taip pat Tolesnio papildomo protokolo, pasirašyto 1997 m. gruodžio 19 d. Briuselyje (toliau – Papildomi protokolai), nuostatas, jei taikoma;

 

vadovaudamosi 1945 m. birželio 26 d. San Franciske priimtos Jungtinių Tautų Chartijos tikslais ir principais dėl daugiašalio bendradarbiavimo tarptautinių operacijų ir tarptautinio saugumo srityje;

 

įsipareigodamos ir toliau prisidėti prie euroatlantinio bei regioninio stabilumo ir saugumo tikslų užtikrinimo;

 

taikydamos 1992 m. gegužės 18 d. Varšuvoje pasirašytos Lenkijos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl geros kaimynystės, draugiškų santykių ir bendradarbiavimo 3 ir 4 straipsnių nuostatas, 1994 m. vasario 8 d. Vilniuje pasirašytos Lietuvos Respublikos ir Ukrainos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 4, 7 ir 26 straipsnių nuostatas ir 1994 m. balandžio 26 d. Vilniuje pasirašytos Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl draugiškų santykių ir kaimyninio bendradarbiavimo 4, 5 ir 6 straipsnių nuostatas;

 

atsižvelgdamos į 2015 m. rugpjūčio 27 d. Varšuvoje pasirašyto Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ir 2008 m. gegužės 12 d. Varšuvoje pasirašyto Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, taip pat į 2003 m. birželio 5 d. Kijeve pasirašytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos (toliau – susitarimai dėl įslaptintos informacijos apsaugos) nuostatas,

 

susitarė:“.

 

 

 

2 straipsnis

 

Susitarimo dėl brigados LITPOLUKRBRIG įsteigimo 1 straipsnio 1 dalis išdėstoma taip:

 

1. Šalys įsteigia brigados dydžio Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio bendrą karinį vienetą (toliau – Brigada).“

 

 

 

3 straipsnis

 

Susitarimo dėl brigados LITPOLUKRBRIG įsteigimo 2 straipsnio 1 dalis išdėstoma taip:

 

1. Šalims vieningai pritarus Brigada ar jos elementai turi būti pasirengę dalyvauti tarptautinėse operacijose (toliau – operacijos), vykdomose vadovaujantis tarptautinės teisės nuostatomis ir principais.”

 

 

 

4 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja Susitarimo dėl brigados LITPOLUKRBRIG įsteigimo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Pasirašyta 2017 m. spalio 5 d. Liubline vienu originaliu egzemplioriumi lenkų, lietuvių, ukrainiečių ir anglų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl jų aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba. Lenkijos Respublikos Vyriausybė kaip depozitaras išplatina likusioms Šalims patvirtintas šio Susitarimo kopijas.

 

 

 

 

 

LENKIJOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS VARDU

 

 

 

………………………………………………………….

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS VARDU

 

………………………………………………………….

 

 

 

UKRAINOS
MINISTRŲ KABINETO VARDU

 

 

 

………………………………………………………….