LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-646 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-727 PRIEMONĖS „MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO, pakeitimo

 

 

 

2018 m. balandžio 5 d. Nr. V-316

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.2 papunkčiu,

 

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

 

1.  Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 6 892 400 eurų (šešių milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų) ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

2.  Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Tinkamos projekto tikslinės grupės yra – švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų darbuotojai (pedagoginis ir nepedagoginis (dalyvaujantis ugdymo procese) personalas), studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos arba andragogikos studijų krypčių programas, skirtas pedagogams rengti, kiti asmenys su aukštuoju išsilavinimu (siekiantys įgyti pedagogo kvalifikaciją), mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai. Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai gali dalyvauti tik mokymuose, renginiuose, seminaruose, skirtuose strateginiams su pedagogų poreikio ir jų kvalifikacijos tobulinimu susijusiems klausimams, darantiems įtaką mokinių pažangai, analizuoti bei mokinių pasiekimų stebėsenai vykdyti.“

 

3.  Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Projektu, planuojamu pagal Aprašo 15 punkte įvardytą veiklą, turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

27.1. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Minimali siektina reikšmė – 1371 asmenų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. IV ketvirčio – 137 asmenys;

27.2. produkto rodiklio „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“ (rodiklio kodas P.S.404). Minimali siektina reikšmė – 500 asmenų;

27.3. rezultato rodiklio „Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ (rodiklio kodas R.S.392). Minimali siektina reikšmė – 80 procentų;

27.4. produkto rodiklio „Studentai, kuriems buvo skirta tikslinė stipendija“ (rodiklio kodas P.N.748). Minimali siektina reikšmė – 600 studentų.“

4. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 6 892 400,00  eurų (šeši milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų) Europos socialinio fondo lėšų.“

5. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

 

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1.

 

Žemė

 

Netinkama finansuoti.

 

2.

 

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

 

3.

 

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

Netinkama finansuoti.

 

4.

 

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Tinkama finansuoti.

 

5.

 

Projekto vykdymas

 

Tinkama finansuoti.

 

Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto Lietuvoje (toliau – transporto) išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekte įgyvendinant pirmosios ir antrosios pakopos studijų programą, norminės studijų kainos išlaidos yra tinkamos finansuoti vadovaujantis iki kiekvienų metų sausio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu tvirtinamomis studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas, norminėmis studijų kainomis. 

 

Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. spalio 19 d. Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Šioje ataskaitoje nurodyti įkainiai taikomi, kai mokymuose pagal Aprašo 15 punkte nurodytą veiklą dalyvauja viešojo valdymo institucijų, kaip jos apibrėžtos ataskaitoje, darbuotojai.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 19 d. Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę bei jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veiklas vykdančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Tais atvejais, kai darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Aprašo 38 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos ir kitos, su šių darbuotojų darbo užmokesčiu susijusios ir realiai patirtos išlaidos (draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos už darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ne visą darbo laiką ir nepatenkančius į teisės aktuose numatytas išimtis, išeitinės išmokos), kurių neapima Aprašo 38 punkte nurodytieji fiksuotieji įkainiai. Šios išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. liepos 22 d. Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/apgyvendinimo-lietuvoje-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos atvykstančių iš užsienio asmenų atvykimo į Lietuvą ir atgal kelionės išlaidos, apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Vykdant Aprašo 15 punkte numatytą veiklą, kurios metu siekiama pritraukti naujus specialistus į švietimo ir švietimo pagalbos veiklą, skiriamos tikslinės stipendijos pedagoginių specialybių studentams. Šios išlaidos tinkamos finansuoti nuo 2018 m. sausio 1 d. ir turi būti patirtos laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 538 „Dėl Tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“ nuostatų.

 

6.

 

Informavimas apie projektą

 

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.

 

7.

 

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

 

Tinkama finansuoti.

 

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                    Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                             

 

Viešosios įstaigos Europos socialinio

 

fondo agentūros 2018 m. kovo 28 d. raštu Nr. SB-2018-00401