PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 28 d. Nr. T-27

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 35 straipsnio 2 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Patvirtinti Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d.  sprendimą Nr. T-648 „Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“.

3. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Virginijus Komskis

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-27

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau − Nuostatai) reglamentuoja Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką.

2.  Seniūnaičiai, išrinkti 3 metams pagal Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintą Pagėgių savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašą bei dirbantys visuomeniniais pagrindais, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje (toliau − Sueiga).

3.  Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijos neatlygintinai suteikia patalpas Sueigai organizuoti.

4.  Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais, kitais teisės aktais.

5.  Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 

6. Sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių.

7. Pirmąją naujai išrinktų seniūnaičių Sueigą organizuoja seniūnas, per 15 dienų nuo galutinių seniūnaičių rinkimų rezultatų patvirtinimo ir paskelbimo per visuomenės informavimo priemones.

8. Apie pirmosios sueigos datą, laiką ir vietą seniūnas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sueigos praneša seniūnaičiams, taip pat paskelbia minėtą informaciją ir seniūnijos skelbimų lentoje.

9. Pirmajam sueigos posėdžiui, kol bus išrinktas sueigos pirmininkas, pirmininkauja seniūnas.

10. Pirmajame posėdyje:

10.1. išrenkamas sueigos pirmininkas;

10.2. svarstomi kiti aktualūs klausimai.

11. Pirmojo posėdžio darbotvarkę sudaro seniūnas.

12. Sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta Sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sueigos pirmininko balsas.

13. Negalintys dalyvauti Sueigoje seniūnaičiai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta Sueigoje.

14. Sueiga aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos biudžetinės įstaigos steigimo, seniūnaičių delegavimo į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisiją, dėl seniūnaičių delegavimo į savivaldybės Etikos ir Antikorupcijos komisijas, dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos, sprendžia dėl projektų, kuriuos teikia seniūnaitijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo, svarsto kitus jiems svarbius klausimus.

15. Sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti Sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

16. Sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos savivaldybės institucijos privalo Reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Jeigu Sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės Tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Tarybos posėdyje; jeigu Sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl Sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

17. Sprendžiant klausimus, susijusius su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu ir su kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė Sueiga. Išplėstinėje Sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Bendruomeninės organizacijos į išplėstinę Sueigą deleguoja po vieną atstovą ne ilgiau kaip 2 metų laikotarpiui. Bendruomeninės organizacijos gali bet kuriuo metu atšaukti savo atstovą išplėstinėje Sueigoje ir deleguoti kitą atstovą. Išplėstinės Sueigos organizavimas, sprendimų rengimas, svarstymo ir priėmimo tvarka vykdomas kaip ir kitos Sueigos. Išplėstinėje Sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

18. Seniūnaičiai į Sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Kai seniūnaičiai į Sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.

19. Sueigą inicijuojantys seniūnaičiai ar seniūnas elektroniniu paštu ir/ar telefonu praneša suinteresuotiems asmenims apie Sueigos datą, laiką ir vietą, taip pat paskelbia minėtą informaciją seniūnijos skelbimų lentoje.

20. Kiekvienos Sueigos pradžioje Sueigos sekretorius registruoja seniūnaičius ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis.

21. Sueigai pirmininkauja Sueigoje išrinktas sueigos pirmininkas.

22.  Sueigos pirmininkas:

22.1.  skelbia Sueigos pradžią ir pabaigą;

22.2.  tikrina, ar Sueigoje yra kvorumas;

22.3.  paskelbia Sueigos darbotvarkę;

22.4.  užtikrina, kad Sueigos metu būtų laikomasi šių Nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

22.5.  suteikia žodį seniūnaičiams, seniūnui, kitiems Sueigoje dalyvaujantiems asmenims;

22.6.  gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

22.7.  pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šiais Nuostatais, nustato ir skelbia balsavimo tvarką, skelbia balsavimo rezultatus;

22.8.  teikia seniūnaičiams pastabas, jeigu jie nesilaiko šių Nuostatų ar kitaip trukdo Sueigos darbui;

22.9. skiria Sueigos sekretorių.

23.  Sueigos trukmę numato Sueigos pirmininkas, tvirtindamas Sueigos darbotvarkę.

24.  Sueigos posėdžiai yra atviri visuomenės informavimo priemonių atstovams.

25.  Sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomas klausimas ir seniūnaičių bei seniūno nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus, nuomonę gali pareikšti ir kiti Sueigos dalyviai.

26.  Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo įtaka savivaldybės ir seniūnijos veiklai bei biudžetui.

 

III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI IR PROTOKOLAI

 

27.  Sueigos sprendimai surašomi Sueigos protokole, kurį pasirašo seniūnaitis − Sueigos pirmininkas (išskyrus pirmojo sueigos posėdžio, kurį pasirašo seniūnas ir išrinktas Sueigos pirmininkas) ir Sueigos sekretorius.

28.  Sueigos protokole nurodoma Sueigos data, protokolo eilės numeris, Sueigos dalyviai, darbotvarkė, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“), įrašoma seniūnaičių ar seniūno atskiroji nuomonė.

29.  Sueigos protokolai per 2 dienas perduodami seniūnijai ir saugomi seniūnijoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.   Sueigos Nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Pagėgių savivaldybės taryba.

31. Nuostatai viešai skelbiami Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt., seniūnijų ir seniūnaitijų (jeigu yra galimybė) skelbimų lentose.

_____________________