r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-167

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Akmenės rajono savivaldybės kontrolierę Audrą Jokubauskienę pasirašyti Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.

3.  Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą.

4. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo  2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-167

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos tikslą, uždavinius ir funkcijas, Tarnybos teises, pareigas ir atsakomybę, darbo organizavimą, finansavimą, veiklos kontrolę ir kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

2. Tarnyba yra Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas – 188636611, įregistravimo Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 7 d.

3. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Tarnybos buveinės adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

5. Tarnybos savininkė yra Savivaldybė, kodas 111100056.

6. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba. Jos kompetencija:

6.1. tvirtina Tarnybos nuostatus;

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos vadovą – Savivaldybės kontrolierių;

6.3. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;

6.4. priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo ar likvidavimo;

6.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Tarnyba turi savo antspaudą su pavadinimu bei Savivaldybės herbu ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

8. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

9. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

10. Tarnybos veiklos laikotarpis neribojamas.

11. Tarnybos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS RŪŠIS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

12. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20.

13. Tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Savivaldybėje.

14. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

15. Pagrindiniai Tarnybos uždaviniai:

15.1. vykdyti Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

15.2. atlikti Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

15.3. nagrinėti iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS FUNKCIJOS

 

16. Tarnyba, įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

16.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą, patikrinimus ar kitas kontrolės funkcijas (toliau – auditas) Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse;

16.2. kiekvienais metais rengia ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

16.3. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;

16.4. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

16.5. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

16.6. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

16.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

 

17. Tarnyba, atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

17.1. audito metu reikalauti, kad audituojamo subjekto vadovas sudarytų tinkamas sąlygas auditui atlikti;

17.2. audito metu nevaržomai patekti į visas audituojamo subjekto patalpas;

17.3. gauti visą auditui atlikti reikalingą informaciją, duomenis, dokumentus ir patvirtintas jų kopijas, audituojamo subjekto vadovų ir darbuotojų reikiamus rašytinius ir žodinius paaiškinimus;

17.4. pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių audito metu iškilusiems klausimams spręsti;

17.5. atliekamo audito metu pasinaudoti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa;

17.6. susipažinti su atliktų kitų išorės auditų Savivaldybės viešosiose įstaigose ir Savivaldybės valdomose įmonėse dokumentais;

17.7. nurodyti audituojamų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustatytus teisės aktų pažeidimus;

17.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

18. Be to, Savivaldybės kontrolierius turi teisę:

18.1. reikalauti, kad Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą ištaisytų audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu praneštų Savivaldybės kontrolieriui;

18.2. reikalauti, kad Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, parengęs ateinančių metų Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plano projektą, teisės aktų nustatytais terminais pateiktų jį Tarnybai tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais;

18.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Tarnybos valstybės tarnautojai, įgyvendindami savo teises, vykdydami jiems pavestas funkcijas, privalo:

19.1. vykdyti valstybės tarnautojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;

19.2. gerbti subjekto, kurio veikla audituojama, teises ir teisėtus interesus;

19.3. neskelbti audito duomenų, kol nepasirašyta audito ataskaita;

19.4.  saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;

19.5. vykdyti kitus Tarnybos norminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

20. Tarnybos valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.

21. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

22. Tarnyba gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų pareigų.

 

VI SKYRIUS

TARNYBOS VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

23. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.

24. Didžiausią Tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių nustato Savivaldybės taryba.

25. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą.

26. Sprendimą dėl Savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, Savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo priima Savivaldybės taryba.

27. Savivaldybės kontrolierius:

27.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus;

27.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;

27.3. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, vykdo kitas vidaus administravimo funkcijas;

27.4. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, su juo supažindina Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito skyrių, organizuoja Tarnybos veiklos plano vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

27.5. Tarnybos veiklos planą per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;                                                                                    

27.6. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

27.7. pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

27.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

27.9. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;

27.10. kiekvienais metais Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

27.11. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

27.12. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

27.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

27.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

27.15. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą;

27.16. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

27.17. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

27.18. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

27.19. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;

27.20. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose ir organizacijose arba įgalioja tai atlikti kitą asmenį;

27.21. pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sandorius arba įgalioja tai atlikti kitą asmenį;

27.22. vykdo kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytus įgaliojimus.

28. Savivaldybės kontrolieriaus, Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymuose.

29. Tarnybos valstybės tarnautojai Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus, vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus pavedimus.

30. Kai Savivaldybės kontrolierius negali eiti pareigų (komandiruotės, atostogų, nedarbingumo laikotarpiu), jo pareigas atlieka Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas.

31. Savivaldybės kontrolieriui, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui atostogas suteikia Savivaldybės meras.

32. Savivaldybės kontrolierių, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotoją į komandiruotes siunčia Savivaldybės meras.

33. Tarnybos finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą, neviršydama Tarnybos išlaidų sąmatos, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Savivaldybės administracija.

 

VII SKYRIUS

TARNYBOS FINANSAVIMAS IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

34. Tarnyba yra išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto. Tarnybai skiriamų asignavimų dydį Savivaldybės biudžete nustato Savivaldybės taryba. Tarnyba gali turėti ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

35. Savivaldybės biudžeto asignavimai naudojami pagal patvirtintą programos sąmatą, kitos teisėtai gautos lėšos – Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

36. Tarnybos veiklą prižiūri Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas.

37. Tarnybos atlikto audito išorinę peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka Valstybės kontrolė.

 

VIII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

38. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.akmene.lt (toliau – Savivaldybės interneto svetainė).

39.  Tarnybos atlikto audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

40. Tarnybos veiklos ataskaita arba jos santrauka skelbiama vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Tarnybos nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu. Pakeisti Tarnybos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

42. Tarnyba reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________________________

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                    Audra Jokubauskienė