LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015 M. KVIETIMO EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMOS (LIFE) LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ, KURIEMS APLINKOS MINISTERIJA NUMATO SKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMOS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA, KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS IR IŠSAUGOJIMAS“ PRIEMONĖS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMAI (LIFE) ĮGYVENDINTI, BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, GALUTINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 27 d. Nr. D1-252

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37.2 papunkčiu,  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2017 m. sausio 13 d. potvarkį Nr. 14 „Dėl aplinkos ministro K. Navicko nusišalinimo“ ir Baltijos aplinkos forumo 2017 m. sausio 19 d. raštu Nr.BEF-4-1665 pateiktą prašymą, 

tvirtinu 2015 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai (LIFE) įgyvendinti, bendrojo finansavimo lėšų, galutinį sąrašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                           Bronius Markauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. D1-252

 

2015 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai (LIFE) įgyvendinti, bendrojo finansavimo lėšų, galutinis sąrašas

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas (pagrindinis naudos gavėjas)

Numatoma projekto trukmė

Numatomas projekto biudžetas

Bendra projekto vertė, Eur

LR teritorijoje įgyvendinamų projekto veiklų lėšos, Eur

Europos Bendrijos lėšos, Eur

Iš LR valstybės biudžeto prašomas bendrasis finansavimas, Eur

1.  

Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje

VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

 

2016 – 2023

4 097 038,00

3 188 675,00

3 072 778,00

736 000,00

 

Iš viso:

 

 

4 097 038,00

3 188 675,00

3 072 778,00

736 000,00

_______________