ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS ŠEIMYNOJE FINANSAVIMO IR FINANSINĖS PARAMOS ŠEIMYNAI SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-204

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynai skyrimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-51 „Dėl Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos skyrimo šeimynai iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-51

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T-204

redakcija)

 

VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS ŠEIMYNOJE FINANSAVIMO IR FINANSINĖS PARAMOS ŠEIMYNAI SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynai skyrimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato šeimynų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos) rūšis (šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, vienkartinė finansinė parama ir papildomas finansavimas (išmoka)), skyrimo sąlygų, priemonių ir jų naudojimo tvarką.

2. Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo tikslas – užtikrinti šeimynos finansinį ir materialinį stabilumą bei kokybišką šeimynos veiklą.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Šeimynų nuostatais, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO RŪŠYS

 

4. Šeimynų finansavimo rūšys:

4.1. šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų finansavimas šeimynoje, kurioje socialinė globa teikiama be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje ir kurie šeimynoje apgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu;

4.2. vienkartinės finansinės paramos skyrimas šeimynų materialinei bazei stiprinti (baldų, kompiuterinės bei buitinės technikos, namų apyvokos daiktams, namų ūkio reikmenims, virtuvinės įrangos ir kt. pirkimas);

4.3. papildomo finansavimo (išmokos) skyrimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų šeimynai, sudariusiai sąlygas toliau gyventi joje pilnamečiams globotiniams, kol jie mokosi dieninėje bendrojo ugdymo ar profesinėje mokykloje, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau negu jiems sueis 24 metai, jų būtiniausiems socialiniams poreikiams tenkinti (maisto produktams, medikamentams, aprangai, patalynei, higienos prekėms ir kt. pirkti).

III SKYRIUS

PAPILDOMO FINANSAVIMO (IŠMOKOS) SKYRIMAS

 

5.  Teisę į papildomo finansavimo (išmokos) skyrimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų turi šeimynos, kurios atitinka visas žemiau išvardintas sąlygas:

5.1. šeimynos sudaro sąlygas toliau jose gyventi pilnamečiams asmenims (buvusiems jų globotiniams / rūpintiniams), nesusietiems giminystės ryšiais;

5.2. pilnametis asmuo mokosi dieninėje bendrojo ugdymo ar profesinėje mokykloje bei aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje;

5.3. pilnametis asmuo, už kurį prašomas papildomas finansavimas (išmoka), iki 18 metų sukakties buvo globojamas šeimynoje.

6. Papildomas finansavimas (išmoka) skiriamas iki pilnametis asmuo mokosi dieninėje bendrojo ugdymo ar profesinėje mokykloje, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau negu jam sukaks 24 metai.

7. Papildomas finansavimas (išmoka) neskiriamas už pilnamečius asmenis daugiau kaip du kartus įstojusius į tos pačios mokyklų grupės mokyklą ar įstojusius į žemesnės mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą).

8. Šeimyna su prašymu dėl papildomo finansavimo (išmokos) gavimo kreipiasi į Administracijos direktorių ir pateikia :

8.1. duomenis apie pilnametį asmenį, už kurį prašo papildomo finansavimo (išmokos) (Administracijos direktoriaus įsakymo apie laikinosios globos (rūpybos) nustatymą bei globėjo (rūpintojo) paskyrimą ir / ar teismo sprendimo apie laikinai (neterminuotai) apribotą tėvų valdžią ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą kopijas);

8.2. pažymą iš mokymosi įstaigos (dieninės bendrojo ugdymo, profesinės mokyklos, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos);

8.3. rekomendaciją iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus.

9. Papildomo finansavimo (išmokos) dydis nustatomas pagal prašymo padavimo dieną galiojantį bazinės socialinės išmokos dydį (toliau – BSI).

10. Papildomo finansavimo (išmokos) dydis vienam asmeniui 4 BSI per mėnesį.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

11. Lėšos (šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, vienkartinė finansinė parama) šeimynai skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu.

12. Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynai skyrimo sutartyse (toliau – Sutartis), pasirašytose su šeimynomis, apibrėžiami šalių įsipareigojimai ir atsiskaitymo už skirtas ir panaudotas lėšas sąlygos.

13. Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl vaiko socialinės globos finansavimo ir finansinės paramos skyrimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų ruošia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) atsakingi specialistai. Papildomas finansavimas (išmoka) skiriamas vadovaujantis Aprašu.

14. Šeimyna lėšų apskaitą tvarko ir saugo su apskaita susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Šeimynos pateiktus dokumentus (sąskaitas faktūras apie skirtos vienkartinės finansinės paramos šeimynų materialinės bazės stiprinimui panaudojimą, šeimynų dalyvių išlaikymo pajamoms gauti, paraiškas dėl papildomo finansavimo (išmokos) gavimo (toliau – Paraiška) ir (ar) kitus lėšų panaudojimą pagrindžiančius dokumentus peržiūri, sutikrina Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas. Nenustačius šeimynos pateiktų duomenų ir Sutarties sąlygų neatitikimų, gautas sąskaitas faktūras su lydinčiais dokumentais, pateikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius) atsakingam specialistui. Papildomo finansavimo (išmokos) mokėjimui Socialinės paramos skyrius rengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą ir formuoja papildomo finansavimo (išmokos) mokėjimo žiniaraščius.

16. Skirta parama šeimynoms pervedama į jų nurodytas sąskaitas.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ APSKAITA IR KONTROLĖ

 

17. Lėšų apskaitą tvarko Buhalterinės apskaitos skyrius.

18. Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs sąskaitas faktūras, Paraiškas,  skirtas lėšas perveda  į šeimynų nurodytas sąskaitas.

19. Už lėšų panaudojimo einamąją finansų kontrolę ir lėšų tikslingą panaudojimą atsako šeimynos dalyviai.

20. Lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

21. Nustačius, kad gavusi lėšas šeimyna pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, šeimynai privaloma grąžinti skirtas lėšas. Šeimynai nesutikus grąžinti lėšas, jos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Panaudotas ne pagal paskirtį lėšas šeimyna iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos privalo grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

 

VI  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Aprašo pakeitimus, papildymus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

24. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

____________________________________