ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario.24. d. Nr. A-233

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2–4 punktais, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. sausio 16 d. posėdžio protokolą Nr. VT-4,

t v i r t i n u Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A-233

 

 

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos Šiaulių miesto savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) reglamentuoja jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo finansavimo tvarką.

2. Jaunimo savanoriška tarnyba Šiaulių miesto savivaldybėje – visuma organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, jaunimo savanorius priimanti organizacija (toliau – Priimanti organizacija), savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (toliau – SVO organizacija), Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija

3. Jaunimo savanoriška tarnyba, turi būti vykdoma ne mažiau kaip 10 val. per savaitę arba ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį (po ne mažiau nei 2 val. per savaitę) Sutartyje nustatytu terminu, ne trumpesniu kaip 6 mėnesiai, pagal savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos suderintą jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką.

4. Jaunimo savanoriška tarnyba Šiaulių miesto savivaldybėje vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme. Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Savanoriška tarnyba nelaikoma atsitiktinė, nesisteminga savanoriškos veiklos savybių turinti asmens veikla, profesinė praktika įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, darbas ar kita atlygintina veikla pagal darbo, paslaugų ar autorinės veiklos sutartį, pagalba artimiesiems, draugams, poilsio ar turizmo veikla, studijos ar profesinis mokymas, specialaus išsilavinimo ar įgūdžių reikalaujančios užduotys.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE FINANSAVIMO TVARKA

 

7. Jaunimo savanoriškos tarnybos Savivaldybėje organizavimas gali būti finansuojamas iš:

7.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) jai pavaldžių įstaigų skirtų asignavimų;

7.2. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto;

7.3. kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

8. Lėšos jaunimo savanoriškos tarnybos Savivaldybėje organizavimui yra skiriamos SVO tik Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akredituotoms SVO organizacijoms, kurioms suteikta teisė vykdyti veiklą Savivaldybės teritorijoje.

9. Lėšos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto SVO organizacijai gali būti skiriamos:

9.1. kaip Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) jai pavaldžių įstaigų organizuoto konkurso laimėtos jaunimo savanoriškos tarnybos programos dalinis finansavimas, ši priemonė laikoma prioritetu, kitų, kurios numatytos 9.2.–9.3. papunkčiuose;

9.2. laimėjus Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo Savivaldybėje finansavimo konkursą, kurio tvarkos aprašas tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

9.3. Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nupirktos Jaunimo savanoriškos tarnybos Savivaldybėje organizavimo paslaugos finansavimui.

10. Lėšos jaunimo savanoriškos tarnybos Šiaulių miesto savivaldybėje įgyvendinimui yra numatomos Savivaldybės veiklos programoje priemonėje „Įgyvendinti jaunimo politiką“ planuojant Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą.

11. Vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu einamųjų metų biudžetu ir atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio nutarimą, lėšas SVO organizacijai savo įsakymu skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Jei SVO organizacija dalyvauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) jai pavaldžių įstaigų organizuotame konkurse finansavimui gauti, ji gali pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui, pagal Aprašo 9.1 papunktį nurodytas sąlygas, kartu su finansuota sąmata ir veiklos planu, gauti prisidėjimą iki 30 proc. gautos sumos jaunimo savanoriškos tarnybos Savivaldybėje programai įgyvendinti, atsižvelgiant į Savivaldybės biudžete numatytas lėšas, skirtas jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimui.

13. Jaunimo savanoriškos tarnybos Šiaulių miesto savivaldybėje organizavimui skirtos lėšos naudojamos SVO organizacijos jaunimo savanoriškos tarnybos programos veiklos ir administravimo išlaidoms padengti bei savanorio patirtoms išlaidoms kompensuoti vadovaujantis Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14. Šiaulių miesto savivaldybės administracija sudaro biudžeto lėšų naudojimo sutartį su SVO organizacija, kurioje aprašomi organizacijos įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, veiklos vertinimo kriterijai, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atsakomybės, atsiskaitymo tvarka, lėšų paskirstymas, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.

15. Prašymo laimėtos jaunimo savanoriškos tarnybos  organizavimo finansavimui gauti ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formą įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

16. Savanoris, pretenduojantis į išlaidų kompensavimą, renka dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas, ir pateikia juos mentoriui – SVO organizacijoje dirbančiam arba atliekančiam savanorišką veiklą, atsakingam už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, asmeniui.

17. SVO organizacija, gavusi finansavimą iš Savivaldybės biudžeto, kiekvieną ketvirtį turi informuoti Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą apie jaunimo savanoriškos tarnybos Šiaulių miesto savivaldybėje įgyvendinimą bei pasiektus rodiklius. Jaunimo reikalų taryba turi teisę tikrinti, kaip SVO organizacija laikosi šio Aprašo ir biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir, esant reikalui, siūlyti Administracijos direktoriui nutraukti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį.

18. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo su Savivaldybės administracija dienos, kaip numatyta pačioje Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje.

19. SVO organizacijai iš Savivaldybės biudžeto skirtos lėšos jaunų žmonių savanoriškai veiklai skatinti Savivaldybėje ir su savanoriška veikla susijusioms išlaidoms kompensuoti, turi būti panaudotos einamaisiais biudžetiniais metais iki gruodžio 20 d.

20. Nepanaudotas lėšas SVO organizacija turi grąžinti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d. į Savivaldybės administracijos sąskaitą, kuri nurodyta Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties rekvizituose.

21. SVO organizacija, pasirašiusi Biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Savivaldybės administracija, atsako už jaunimo savanoriškos tarnybos Šiaulių miesto savivaldybėje įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą ir atsiskaito Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka.

22. Savivaldybės administracija turi teisę atlikti Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo teisingumo ir tikslingumo auditą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Savivaldybės administracija teikia metodinę pagalbą, rekomendacijas SVO organizacijoms ir Priimančioms organizacijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims savanoriškos tarnybos įgyvendinimo klausimais.

24. Apraše minimi dokumentai – Jaunimo savanoriškos veiklos grafikas, Sutartis, turi atitikti Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ esančius 1 ir 2 priedus.

25. Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir pildomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

26. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Ginčai dėl šio Aprašo taikymo, sprendimo dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________