LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ

 

 

 

2015 m. birželio 29 d. Nr. 3-274(1.5E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos Komisijos Generalinio sekretoriato 2009 m. liepos 17 d. sprendimo dėl valstybės pagalbos Nr. N 183/2009 – Lietuva „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ 19 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 8 dalimi:

1.            N u s t a t a u:

1.1.         šiuos viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifus (be PVM):

1.1.1.      už ryšio paslaugą dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis – 2896,20 Eur / 100 km / mėn., minimalus paslaugos tarifas – 14,48 Eur / mėn.;

1.1.2.      už ryšio paslaugą viena šviesolaidinio kabelio skaidula – 2027,34 Eur / 100 km / mėn., minimalus paslaugos tarifas – 14,48 Eur / mėn.;

1.1.3.      už duomenų srauto perdavimą 100 Mb/s sparta:

1.1.3.1.   už duomenų srauto perdavimą iki 1 kilometro geografinio atstumo arba gyvenvietės ribose, bet ne didesniu kaip 5 kilometrų geografiniu atstumu – 14,48 Eur / mėn.;

1.1.3.2.   už duomenų srauto perdavimą savivaldybės ribose – 72,41 Eur / mėn.;

1.1.3.3.   už prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimą – 61,36 Eur;

1.1.4.      už ryšio paslaugą sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis:

1.1.4.1.   už ryšio paslaugą – 2027,34 Eur / 100 km / mėn., minimalus paslaugos tarifas – 289,62 Eur / mėn.;

1.1.4.2.   už prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimą – 61,36 Eur;

1.1.5.      už duomenų srauto perdavimą 1 Gb/s sparta:

1.1.5.1.   pagrindiniams paslaugos teikimo taškams, tarp kurių yra teikiama 1.1.5 papunktyje numatyta paslauga – 115,85 Eur/mėn.;

1.1.5.2.   papildomiems paslaugos teikimo taškams, esantiems šio įsakymo 1.1.5 papunktyje numatytos paslaugos teikimo trasoje (tarp pagrindinių paslaugos teikimo taškų), į kuriuos galima nukreipti pagrindinės paslaugos srauto dalį, nedidinant bendro paslaugos pralaidumo, ir kurių didžiausias galimas skaičius vienai šio įsakymo 1.1.5 papunktyje numatytai paslaugai yra 8–57,92 Eur / mėn. kiekvienam taškui;

1.1.5.3.   už duomenų srauto perdavimą – 7,24 Eur / 1 km faktinio geografinio atstumo tarp taškų / mėn.; apskaičiuojant bendrą taikytiną tarifą laikoma, kad paslaugos teikimo atstumas – tai visų šio įsakymo 1.1.5 papunktyje numatytos paslaugos teikimo ruožų, kuriuos sudaro pagrindiniai ir papildomi (jeigu užsakomi) paslaugos teikimo taškai, geografinių atstumų suma (pavyzdžiui, jeigu užsakyta paslauga, kurios pagrindinis paslaugos teikimo taškas A, papildomas paslaugos teikimo taškas C, papildomas paslaugos teikimo taškas D ir pagrindinis paslaugos teikimo taškas B, paslaugos teikimo atstumas apskaičiuojamas sudedant geografinius atstumus AC, CD ir DB);

1.1.5.4.   už prieigos prie pagrindinio paslaugos teikimo taško įrengimą – 61,36 Eur;

1.1.5.5.   už prieigos prie papildomo paslaugos teikimo taško įrengimą – 61,36 Eur;

1.1.6.      už duomenų srauto perdavimą 1 Gb/s sparta, nepriklausantį nuo paslaugos atstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo taškas yra kaimiškojoje vietovėje, t. y. bet kurioje Lietuvos Respublikos gyvenvietėje, išskyrus savivaldybių administracinių centrų gyvenvietes:

1.1.6.1.   už duomenų srauto perdavimą – 289,62 Eur / mėn.;

1.1.6.2.   už prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimą – 61,36 Eur;

1.1.7.      už duomenų srauto perdavimą 155 Mb/s sparta (STM-1 technologija):

1.1.7.1.   už duomenų srauto perdavimą – 5,79 Eur / 1 km / mėn., minimalus paslaugos tarifas – 86,89 Eur / mėn.;

1.1.7.2.   už prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimą – 61,36 Eur;

1.1.8.      už įrangos talpinimą į komutacinę spintą (šią paslaugą galima teikti tik kartu su bent viena šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 ir 1.1.7 papunkčiuose paminėta paslauga) – 2,90 Eur / 1 U[1]  / mėn.; šiame papunktyje numatytas tarifas taikomas ne didesniam kaip 2 U kiekiui (kai šiame papunktyje numatyta paslauga teikiama kartu su šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 ir 1.1.7 papunkčiuose numatytomis paslaugomis) arba ne didesniam kaip 1 U kiekiui (kai šiame papunktyje numatyta paslauga teikiama kartu su šio įsakymo 1.1.3 papunktyje numatyta paslauga);

1.1.9.      už prieigą prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta (nustatant minimalų naudojimosi paslauga terminą – 24 mėnesius):

1.1.9.1.   už prieigą – 6,00 Eur / mėn.;

1.1.9.2.   už prieigos prie tinklo galinių objektų įrengimą – 61,36 Eur (taikoma tik naudojantis paslauga trumpiau nei šio įsakymo 1.1.9 punkte numatytas minimalus naudojimosi paslauga terminas);

1.2.      kad šio įsakymo 1.1.3.1, 1.1.3.2 ir 1.1.3.3 papunkčiuose numatyti paslaugos tarifai taikomi teikiant šio įsakymo 1.1.3 papunktyje numatytas paslaugas, teikiamas tarp Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių, laikant, kad paslauga yra teikiama tos pačios savivaldybės ribose;

1.3.    kad apskaičiuojant šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 ir 1.1.7 papunkčiuose nurodytus tarifus laikoma, kad paslaugos teikiamos pagal principą „taškas–taškas“, t. y. teikiamos tarp dviejų paslaugos taškų;

1.4.    kad šio įsakymo 1.1.3 papunktyje numatytos paslaugos, kurios teikimo taškai yra skirtingose savivaldybėse, tarifas apskaičiuojamas pagal savivaldybių, esančių tarp paslaugos teikimo taškų, skaičių (įvertinant mažiausią galimą savivaldybių, esančių tarp dviejų paslaugos teikimo taškų, skaičių);

1.5.    kad šio įsakymo 1.1.3 papunktyje numatytai paslaugai, kurios teikimo taškai yra skirtingose gyvenvietėse arba daugiau kaip 1 kilometro ryšio linijos ilgio, bet toje pačioje savivaldybėje, taikomas šio įsakymo 1.1.3.2 papunktyje numatytas tarifas;

1.6.    kad šio įsakymo 1.1.3.2 ir 1.1.3.3 papunkčiuose numatyti paslaugų tarifai mažinami per pusę, jeigu šios paslaugos teikiamos į gyvenvietes, kuriose viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 12 mėn. ar daugiau neteikė bent vienos iš šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 ar 1.1.7 papunkčiuose paminėtų paslaugų ir kurių sąrašas atnaujinamas vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. ir viešai skelbiamas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tinklalapyje www.placiajuostis.lt;

1.7.    kad šio įsakymo 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose numatyti tarifai apskaičiuojami pagal faktinius linijos tarp dviejų paslaugos taškų ilgius kilometro tikslumu (apvalinant į didesnę pusę);

1.8.  kad šio įsakymo 1.1.4.1, 1.1.5.3 ir 1.1.7.1 papunkčiuose numatyti tarifai apskaičiuojami pagal faktinius geografinius atstumus kilometro tikslumu (apvalinant į didesnę pusę);

1.9.    kad šio įsakymo 1.1.9 papunktyje numatytas tarifas yra taikomas teikiant paslaugas į tinklo galinius objektus, kurių sąrašas yra viešai skelbiamas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tinklalapyje www.placiajuostis.lt.

2.            Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 3-542-(E) „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“.

Šis įsakymas prilyginamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rimantas Sinkevičius

 [1] U – 4,445 cm aukščio ir 48,26 cm pločio vieta komutacinėje spintoje.