LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-1023

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu dvidešimt pirmojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla:

1.3.1. kardiologų, neurologų, šeimos gydytojų, pulmonologų rezidentūros studijų finansavimas;

1.3.2. gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelio kūrimas ir diegimas;

1.3.3. rezidentūrą baigusių asmenų skatinimas dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose;

1.3.4. priemonių, kuriomis sprendžiamas gydytojų trūkumas regionuose ir gydytojai rezidentai skatinami likti dirbti Lietuvoje, įgyvendinimas (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3. Vilniaus universitetas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai;

1.5.2. savivaldybių administracijos;

1.5.3. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.5. Vilniaus universitetas;

1.5.6. rezidentūros bazės.”

 

1.2. Pakeičiu dvidešimt pirmojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.N.670

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“

Skaičius

5

1900

R.N.673

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo pakopines kompetencijas, dalis“

Procentai

0

85

R.N.671

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas, dalis“

Procentai

0

85

R.N.672

„Rezidentūros studijas pabaigę asmenys, kurie mažiausiai 2 metus dirbo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tikslinėse teritorijose“

Skaičius

0

21”

 

2Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1. Pakeičiu P.N.670 „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“ rodiklio eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„P.N.670

 

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“

 

Skaičius

Medicinos rezidentūra –universitetinės medicinos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems medicinos studijas ir siekiantiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti medicinos praktikos specializaciją. Gydytojas rezidentas –asmuo, kuris studijuoja medicinos rezidentūroje pagal medicinos krypties rezidentūros studijų programą ir prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo dirba gydytoju rezidentu bei savarankiškai verčiasi medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programos metu įgytas kompetencijas, patvirtintas jam išduotu pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimu.

Gydytojo rezidento medicinos praktika – gydytojo rezidento pagal įgyjamą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją vykdoma sveikatos priežiūra, apimanti asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką, diagnozavimą ir ligonių gydymą.

Odontologijos rezidentūra – universitetinės odontologijos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems odontologijos studijas ir norintiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti odontologijos praktikos specializaciją.

 

Gydytojas odontologas rezidentas –asmuo, kuris studijuoja odontologijos rezidentūroje ir prižiūrimas gydytojo odontologo rezidento vadovo dirba gydytoju odontologu rezidentu ir savarankiškai verčiasi odontologijos praktika pagal odontologijos rezidentūroje įgytas kompetencijas, kurias patvirtina jam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas.

 

Rezidentūros studijų programa – tam tikros medicinos mokslo šakos studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Skaičiuojamas pagal formulę:

 

Sumuojamos gydytojų rezidentų ir gydytojų odontologų rezidentų (studijuojančių pagal pakopinių kompetencijų modelį) su universitetais pasirašytos rezidentūros studijų sutartys, gydytojų rezidentų ir gydytojų odontologų rezidentų su rezidentūros bazėmis pasirašytos terminuotos darbo sutartys bei gydytojų rezidentų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (medicinos rezidentūros bazių) pasirašytos pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ finansuojamos rezidentūros finansavimo sutartys, sudarytos vadovaujantis 2008 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“.

 

Pirminiai šaltiniai:

 

gydytojų rezidentų / gydytojų odontologų rezidentų ir universitetų studijų sutarčių bei gydytojų rezidentų / gydytojų odontologų rezidentų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (rezidentūros bazių) sutarčių kopijos.

 

Antriniai šaltiniai:

 

mokėjimo prašymai.

 

Rodiklis laikomas pasiektu, kai:

 

po  rezidentūros studijų sutarties pasirašymo gydytojas rezidentas /gydytojas odontologas rezidentas įtraukiamas į asmenų, studijuojančių rezidentūroje, sąrašus;

 

tarp gydytojo rezidento / gydytojo odontologo rezidento ir rezidentūros bazės pasirašoma terminuota darbo sutartis;

 

po medicinos rezidentūros finansavimo sutarties pasirašymo gydytojas rezidentas įtraukiamas į asmenų, studijuojančių medicinos rezidentūroje,

sąrašus.

 

 

Už duomenų apie pasiektas stebėsenos rodiklio reikšmes surinkimą, pateikimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.2.   Pakeičiu R.N.671 „Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas, dalis“ rodiklio eilutę ir ją išdėstau taip:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.N.671

 

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas, dalis“

 

Procentai

Medicinos rezidentūra – universitetinės medicinos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems medicinos studijas ir siekiantiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti medicinos praktikos specializaciją.

 

Gydytojas rezidentas –  asmuo, kuris studijuoja medicinos rezidentūroje pagal medicinos krypties rezidentūros studijų programą ir prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo dirba gydytoju rezidentu bei savarankiškai verčiasi medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programos metu įgytas kompetencijas, patvirtintas jam išduotu pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimu.

Gydytojo rezidento medicinos praktika – gydytojo rezidento pagal įgyjamą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją vykdoma sveikatos priežiūra, apimanti asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką, diagnozavimą ir ligonių gydymą.

Rezidentūros studijų programa – tam tikros medicinos mokslo šakos studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.

Odontologijos rezidentūra – universitetinės odontologijos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems odontologijos studijas ir norintiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti odontologijos praktikos specializaciją.

Gydytojas odontologas rezidentas –asmuo, kuris studijuoja odontologijos rezidentūroje ir prižiūrimas gydytojo odontologo rezidento vadovo dirba gydytoju odontologu rezidentu ir savarankiškai verčiasi odontologijos praktika pagal odontologijos rezidentūroje įgytas kompetencijas, kurias patvirtina jam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Skaičiuojamas pagal formulę:

 

P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

 

baigusių medicinos rezidentūros studijas asmenų (gydytojų / gydytojų odontologų) profesinės kvalifikacijos medicinos rezidentūros pažymėjimų kopijos ir (ar) išduotų pažymėjimų sąrašas, kuriuo patvirtinama, kad asmenų, dalyvavusių ESF veiklose, įgytos žinios, gebėjimai ar kompetencija atitinka nustatytus standartus.

 

 

 

Antriniai šaltiniai:

 

mokėjimo prašymai.“

 

 

 

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto

veiklų įgyvendinimo metu asmuo baigia medicinos rezidentūros / odontologijos rezidentūros studijas ir gauna tai patvirtinantį dokumentą.

 

 

 

 

Už duomenų apie pasiektas stebėsenos rodiklio reikšmes surinkimą, pateikimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas.

 

R.N.671-1

B – bazinis rodiklis (susietasis):

 

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“

 

Skaičius

 

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto stebėsenos rodiklio P.N.670 „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“ pasiekimus.

 

 

 

R.N.671-2

P – pokyčio rodiklis (kintama-sis):

 

Asmenys, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas

 

Skaičius

Sumuojami gydytojai rezidentai / gydytojai odontologai rezidentai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo gydytojo / gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                    Aurelijus Veryga

 

 

 

Suderinta: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-1815694)-6K-1804767, VšĮ Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. rugpjūčio 27 d.  raštu Nr. SB-2018-00940.