valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL DEKLARACIJOS APIE statinio (-ių), JO (JŲ) DALIES (-IŲ)

(KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) STATYBOS UŽBAIGIMĄ /

statinio (-ių) JO (JŲ) DALIES (-IŲ) / patalpos (-ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-152

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 93.1 papunkčiu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus (pridedama).

2.   P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. 1V-20 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gruodžio 18 d.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                                Eglė Kuklierienė

 


 

Rekvizitai patvirtinti  

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-152

 

 

DEKLARACIJA APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) STATYBOS UŽBAIGIMĄ / STATINIO (-IŲ),

JO (JŲ) DALIES (-IŲ) / PATALPOS (-Ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ

 

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ____________ , versijos Nr. ______

(Data)                                        (reg. numeris)

____________________

(vieta)

 

 

Statytojo pateikti deklaracijos

registracijos duomenys

data __________ , Nr. _______________

 

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Yra / Nėra

Pavadinimas ______________________________

Išdavimo data __________________ , Nr. ________________________________________ 

Išdavęs subjektas ____________________________________________________________

 

 

Šia deklaracija skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta statinIO (-ių), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) statyba / pakeista statinIO (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpOS (-ų) paskirtis (tinkamą pabraukti).

 

Tinkamą pabraukti:

1.   Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo dalis (-ys).

2.   Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) rekonstravimas.

3.   Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (ių) kapitalinis remontas.

4.   Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) paprastasis remontas.

5.   Pakeista statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) paskirtis / pakeista patalpos (-ų) paskirtis.

6.   Nugriautas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys).

 

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis ____________________

Pavadinimas ___________________ , buvęs pavadinimas _________________

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija __________________

Unikalus Nr. ______________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ___________________________________________________________

Adresas (-ai) ______________________________________________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys

Unikalus Nr. ___________________________________

Paskirtis _____________________ , buvusi paskirtis ___________________

Pavadinimas __________________ , buvęs pavadinimas _________________

 

Duomenys apie rangovą (-us)

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _____________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki _____________

Kontaktinė informacija

El. p.________________ , tel. ______________ , mob. tel. _____________ , faks. ______________

 

 

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _____________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki _____________

Kontaktinė informacija

El. p.___________________, tel. _______________ , mob. tel. ____________ , faks.____________

 

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _____________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. p.__________________ , tel. _______________, mob. tel. _____________ , faks. ______________

 

 

Duomenys apie statinio projektą

Yra / Nėra

Pavadinimas ______________________________________________________________________

Parengimo metai ___________, numeris __________

 

Duomenys apie statytoją

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. p.__________________ , tel. ______________ , mob. tel. ______________ , faks. _____________

 

Duomenys apie statinio projektuotoją

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas

____________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas __________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _____________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. p.________________ , tel. ______________ , mob. tel. ________________ , faks. _____________

 

 

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas __________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _____________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. p.________________ , tel. ______________ , mob. tel. ________________ , faks. _____________

 

 

Duomenys apie statiniO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ

NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) bendruosius rodiklius

 

Pastabos:

1.   Kiekvieno statinio ar jo dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi

atskirai.

2.   Bendrieji statinio rodikliai nurodomi remiantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedu.

 

Bendrųjų rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

Rodiklių reikšmės

pagal statinio projektą

pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie pastatytų naujų pastatų, JŲ DALIŲ (kai statybą numatyta užbaigti etapais) rodiklius

 

Pastaba. Kiekvieno naujai statomo statinio arba jo dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Bendrasis plotas, m2

Naudingasis plotas, m2

Tūris, m3

Gyvenamieji pastatai, iš viso

 

 

 

 

 

Vieno buto pastatai

 

 

 

 

 

Dviejų butų pastatai

 

 

 

 

 

Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

 

 

 

 

Įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai

 

 

 

 

 

Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį, iš viso

 

×

 

×

 

Administracinės paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Viešbučių paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Prekybos paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Paslaugų paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Maitinimo paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Transporto paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Garažų paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Gamybos, pramonės paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Sandėliavimo paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Kultūros paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Mokslo paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Gydymo paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Poilsio paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Sporto paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Religinės paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Specialiosios paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai

 

×

 

×

 

Kitos paskirties pastatai (fermų)

 

 

 

 

 

Kitos paskirties pastatai (ūkio)

 

 

 

 

 

Kitos paskirties pastatai (šiltnamių)

 

 

 

 

 

Kitos paskirties pastatai (sodų)

 

 

 

 

 

Kitos paskirties pastatai

 

 

 

 

 

 

 

Pastatyti butai pagal užsakovus

Statytojas (užsakovas)

Butų skaičius

Bendrasis plotas, m2

Naudingasis plotas, m2

Viešasis sektorius

 

 

 

iš jo savivaldybių

 

 

 

Privatus sektorius

 

 

 

 

 

Pastatyti butai pagal kambarių skaičių

Kambarių skaičius

Butų skaičius

Butai, iš viso

 

Iš jų

vieno kambario

 

dviejų kambarių

 

trijų kambarių

 

keturių kambarių

 

penkių kambarių

 

šešių kambarių

 

septynių kambarių

 

aštuonių kambarių ir didesni

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal sienų medžiagas

Sienų medžiaga

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Iš viso

 

 

Iš jų

Plytų mūras

 

 

Stambiaplokštės, blokai

 

 

Monolitinis akmens betonas

 

 

Metalo konstrukcijų sistema

 

 

Mediena (rąstai)

 

 

Su mediniu karkasu, mediniai skydai

 

 

Stiklo ir plastiko konstrukcijos

 

 

Kitos sieninės medžiagos (blokeliai, akmenų mūras, molis ir kiti neišvardyti)

 

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal aukštų skaičių

Aukštų skaičius

Pastatų skaičius

Butų skaičius

1 aukšto

 

 

2 aukštų

 

 

3 aukštų

 

 

4 aukštų

 

 

5 aukštų

 

 

6 aukštų

 

 

7 aukštų

 

 

8 aukštų

 

 

9 aukštų ir daugiau

 

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal turimus patogumus

Patogumai

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Vandentiekis

 

 

Nuotekų šalinimas (kanalizacija)

 

 

Karštas vanduo

 

 

Vonia (dušas)

 

 

Centrinis šildymas (vietinis centrinis šildymas, centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų)

 

 

 

Pastatytuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų plotas

Patalpos

Bendrasis plotas, m2

Gyvenamuosiuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų

 

 

Pastaba. Jei kurie nors duomenys nepildomi, atitinkamos pastraipos, eilutės ar lentelės gali būti ištrinamos.

 

Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų ir prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pridėtų dokumentų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti mano turimus ir prie prašymo pridėtus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

 

 

___________________  ____________________________________________                    (parašas)                               (statytojo (jo įgalioto atstovo) vardas ir pavardė)                                                                                 

 

 

part_1880f9e5b6ba404fb8c55c3159927740_end