LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 2B-264 „DĖL PRAŠYMO LAIKYTI TRANSPORTO VADYBININKŲ EGZAMINĄ IR (ARBA) IŠDUOTI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ FORMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 2BE-229

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 2B-264 „Dėl Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Genius Lukošius