VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-634 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. sausio 30 d. Nr. T-VIII-880

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2017 m. gruodžio 5 d. teikimą Nr. 1-15 (1.18) „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-28 sprendimu Nr. T-VIII-634 patvirtintų Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 6.8 papunktį ir išdėstyti jį taip:

6.8. Administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.“

2. Papildyti 6.10 papunkčiu:

6.10. Netinkamas naudoti/gyventi NTO – NTO atitinkantis bent vieną iš šių požymių: sudegęs, pažeistos stogo konstrukcijos, įgriuvusios perdangos, nugriuvusios ar pavojingai įlinkusios sienos, sugriuvęs kaminas, nėra elektros.“

3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Individualiems namams, patenkantiems į 12.1 punkto reglamentavimą, minimalus ištuštinimų dažnis, naudojantis 120 litrų konteineriu, yra 12 kartų per metus, naudojantis 240 litrų konteineriu – 6 kartai per metus.

4. Pripažinti netekusiu galios 14 punktą.

5. Pripažinti netekusiu galios 18 punktą.

6. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Rinkliava sumokama į mokėjimo pranešime nurodytą Varėnos rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą.“

7. Pakeisti 30 punktą ir išdėstyti jį taip:

30. Rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir dėl Rinkliavos užskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia Varėnos rajono savivaldybės administracija.“

8. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Rinkliavos išieškojimo senaties terminas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.“

9. Pakeisti IX skyrių ir jį išdėstyti taip:

IX. RINKLIAVOS LENGVATOS

43. Rinkliavos lengvatos:

43.1. fiziniam ir juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam po stichinės nelaimės ar gaisro netinkamu naudoti/gyventi NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.2. fiziniam ir juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam netinkamu naudoti/gyventi sunaikintu NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 80 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.3. fiziniam ar juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam pramonės, gamybos paskirties NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 30 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.4. fiziniam ar juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam sandėliavimo, kitos paskirties (žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti skirti objektai – kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai) NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 10 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.5 religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančioms, naudojančioms, disponuojančioms religinės paskirties pastatus, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies.

44. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 43.1 papunktyje nustatyta lengvata, Administratoriui turi pateikti:

44.1. prašymą;

44.2. pažymą iš Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie kilusį gaisrą ir/ar kilusią stichinę nelaimę.

45. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 43.2 papunktyje nustatyta lengvata, Administratoriui turi pateikti:

45.1. prašymą;

45.2. pažymą iš seniūnijos pagal NTO buvimo vietą, jog NTO netinkamas naudoti/gyventi.

46. Šio sprendimo 43.1 papunktyje nurodyta lengvata taikoma nuo stichinės nelaimės ar gaisro dienos iki NTO taps tinkamu naudoti/gyventi, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus nuo stichinės nelaimės ar gaisro dienos.

47. Šio sprendimo 43.2 papunktyje nurodyta lengvata taikoma nuo seniūnijos pažymos datos iki pastatas taps tinkamu naudoti arba bus pateikta VĮ „Registrų centras“ pažyma apie tokio NTO išregistravimą.

48. Fiziniai ir juridiniai asmenys, savivaldybės teritorijoje valdantys, naudojantys, disponuojantys NTO, kuris naudojamas ne pagal vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje nurodytą jų naudojimo paskirtį, apmokestinami pagal faktišką jų naudojimą, vadovaujantis Administratoriui prašymu-sąžiningumo deklaracija (3 priedas).

10. Papildyti nauju X skyriumi:

X. DELSPINIGIŲ DYDIS, JŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO TVARKA IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ ATVEJAI

49. Delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą ar pavėluotai į savivaldybės biudžeto sąskaitą sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką.

50. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai vietinės rinkliavos įmoka turėjo būti sumokėta į savivaldybės biudžeto sąskaitą.

51. Delspinigiai skaičiuojami kiekvieną dieną ir baigiami skaičiuoti vietinės rinkliavos įmokos mokėjimo dieną įskaitytinai arba tą dieną, kai teisės aktų nustatyta tvarka mokestinė prievolė pasibaigia (pvz., priverstinai išieškoma mokestinė nepriemoka, fizinis asmuo mirė ir nėra galimybės padengti mokestinės nepriemokos iš mirusio asmens palikimo ir kt.).

52. Delspinigių dydis lygus finansų ministro nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžiui. Delspinigių dydis už konkrečią rinkliavos ar su ja susijusių sumų nesumokėjimo arba nepervedimo dieną apskaičiuojamas pagal tą dieną paskelbtą galiojusių delspinigių dydį.

53. Rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo, jeigu įrodo, kad negalėjo laiku sumokėti vietinės rinkliavos įmokos dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.“

11. Buvusį X skyrių laikyti XI skyriumi.

12. Buvusius 44–47 punktus laikyti atitinkamai 54–57 punktais.

13. Papildyti 3 priedu (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algis Kašėta

 

 

Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

PRAŠYMAS – SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

Vadovaudamasis Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, nurodau faktišką nekilnojamojo turto objekto naudojimo paskirtį:

 

Eil. Nr.

Pastato adresas

Pastato unikalus Nr. nekilnojamojo turto registro išraše

Pastato (patalpų) paskirtis nekilnojamojo turto registro išraše

Pastato (patalpų) faktiškai naudojama paskirtis

Paskirtis

Plotas, m2

Paskirtis

Plotas, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą skaičiuoti faktišką nekilnojamojo turto objekto naudojimo paskirtį.

 

Deklaruoju, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

Leidžiu Rinkliavos administratoriaus ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovams atlikti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurių paskirtis tikslinama pagal faktiškai naudojamą.

 

PRIDEDAMA:

1. Patalpų eksplikacija.

2. Nekilnojamojo turto registro išrašas.

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/dcff92602fcc11e78397ae072f58c508/content_files/image003.gif

(Atlie turėtojo vardas, pavardė, parašas)

________________________