VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO PROCEDŪRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 28 d. Nr. 2B-176

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ 1.8.9 punktu ir Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 3-32 „Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 4, 9 punktais:

1. T v i r t i n u Teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ir panaikinimo procedūrų aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. 2B-318 „Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, atestavimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                                  Darius Sadaunykas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 2B-176

 

TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO PROCEDŪRŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ir panaikinimo procedūrų aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, siekiančių tapti mokytojais (toliau – kandidatai), ir mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu (toliau – mokytojai), atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, atestavimo vykdymo, suteikimo ir panaikinimo procedūras ir sąlygas, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių keliais.

2. Aprašas parengtas pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 3-32 „Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus.

3. Kandidatų ir mokytojų atestavimas vykdomas laikant mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, atestacijos egzaminą (toliau – atestacijos egzaminas).

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

5. Už teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo įforminimą, atestacijos egzamino laikymą, perlaikymą, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialisto pažymėjimo išdavimą (jei prašoma jį išduoti) mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

II. PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

6. Prašymus laikyti mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, atestacijos egzaminą (priedas) (toliau – prašymas) priima Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų departamentų paslaugų administravimo skyriai (toliau – skyriai).

7. Kandidatai arba mokytojai, norintys laikyti atestacijos egzaminą (toliau – egzaminuojamieji), ne vėliau kaip vieną dieną prieš atestacijos egzaminą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka Inspekcijai turi pateikti šiuos dokumentus:

7.1. nustatytos formos prašymą, užpildytą pagal pateiktų dokumentų duomenis;

7.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP);

7.3. ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį) išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

8. Jei asmens duomenys pasikeitę, egzaminuojamasis privalo pateikti ir šį faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės pakeitimo liudijimą).

9. Pasirašytą prašymą ir dokumentus gali pristatyti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

10. Egzaminuojamieji neprivalo pateikti Aprašo 7.3 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų, jei šie dokumentai jau buvo pateikti anksčiau ir duomenys juose nepasikeitė.

11. Registruotis į atestacijos egzaminą galima ir internetu, prisijungiant prie registracijos į atestacijos egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per VIISP. Į atestacijos egzaminą internetu užsiregistravęs egzaminuojamasis, atestacijos egzamino dieną atvykęs į Inspekciją, privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui prieš egzaminą pateikti Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytus dokumentus.

12. Valstybės rinkliava už atestacijos egzamino laikymą turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus vienai dienai iki atestacijos egzamino.

13. Įtariant, kad egzaminuojamojo pateikti dokumentai gali būti taisyti ar suklastoti, apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.

 

III. PRAŠYMO PILDYMAS

 

14. Prašymas pildomas:

14.1. pagal pateiktų dokumentų duomenis;

14.2. didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis;

14.3. aiškia rašysena, mėlynai ar juodai rašančiu rašikliu arba kompiuteriu.

15. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus langelius:

15.1. pagal asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis 1 laukelyje rašomas egzaminuojamojo vardas (-ai), 2 laukelyje – pavardė (-ės), 3 laukelyje – asmens kodas (asmens kodo nesant, 5 laukelyje įrašoma gimimo data), 4 laukelyje nurodomas egzaminuojamojo gyvenamosios vietos adresas (savivaldybė, miestas, miestelis ar kaimas, gatvė, namo, korpuso, buto numeris, jei yra), tačiau prašymą pateikiant elektroniniu būdu arba prašyme nurodžius elektroninio pašto adresą (7 laukelyje), gyvenamosios vietos adreso nurodyti nebūtina, 6 laukelyje rašomas telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su egzaminuojamuoju, 7 laukelyje – elektroninis paštas;

15.2. 8 laukelyje įrašoma prašymo sudarymo data ir vieta;

15.3. 9 laukelyje pagal dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, duomenis įrašomas šio dokumento numeris ir išdavimo data;

15.4. 10 laukelyje nurodomi prie prašymo pridedamų tik užsienio valstybėse išduotų dokumentų ar įgaliojimo pateikti prašymą kopijų pavadinimai;

15.5. 11 laukelyje simboliu „X“ pažymimas langelis, jei egzaminuojamasis pageidauja gauti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą (toliau – saugos specialisto pažymėjimas);

15.6. 12 laukelyje egzaminuojamasis simboliu „X“ pažymi Inspekcijos regiono departamentą, kuriame norėtų atsiimti pažymėjimą (jei pageidauja);

15.7. 18 laukelyje egzaminuojamasis įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo, patvirtindamas išvardytus teiginius;

15.8. 19 laukelyje prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs Inspekcijos atsakingas specialistas (toliau – specialistas) nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo, 20 laukelyje įrašo paskirtą atestacijos datą;

15.9. 21, 22 ir 23 laukeliuose savo pareigas, vardą, pavardę nurodo ir pasirašo mokėjimo už atestacijos egzamino laikymą, teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo įforminimą ir saugos specialisto pažymėjimo išdavimą (jei pažymėtas prašymo 11 laukelis) duomenis sutikrinęs specialistas (-ai);

15.10. 24 laukelyje specialistas nurodo išduodamo saugos specialisto pažymėjimo numerį, 25 laukelyje – išdavimo datą, 26 laukelyje savo pareigas, vardą, pavardę nurodo ir pasirašo saugos specialisto pažymėjimą išduodantis specialistas, o 27 laukelyje savo vardą, pavardę nurodo ir pasirašo jį atsiimantis asmuo;

15.11. 16, 19, 20, 22, 23 ir 26 laukeliuose specialistas gali naudoti asmens spaudą, paliudijantį pareigas, vardą ir pavardę;

15.12. 13 ir (arba) 28 laukeliuose įrašomos pastabos, jei tokių yra.

16. Naudodamas spaudą specialistas privalo šalia jo pasirašyti.

17. Užpildyta prašymo šaknelė, kurioje nurodoma prašymo registracijos data (14 laukelis), prašymo registracijos numeris (15 laukelis), prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs specialistas, telefonai pasiteirauti (16 laukelis), atestacijos egzamino data (17 laukelis), įteikiama egzaminuojamajam. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu (prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiamas elektroniniu paštu), egzaminuojamajam elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, telefonai pasiteirauti ir atestacijos egzamino data.

18. Registruodamasis į atestacijos egzaminą internetu, egzaminuojamasis nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, kuriuo galima su juo susisiekti, elektroninį paštą, gyvenamosios vietos adresą (savivaldybę, miestą, miestelį ar kaimą, gatvę, namo, korpuso, buto numerį, jei yra), taip pat pažymi atitinkamą langelį, jei pageidauja gauti saugos specialisto pažymėjimą, bei Inspekcijos regiono departamentą, kuriame norėtų atsiimti pažymėjimą (jei pageidauja). Į egzaminą užsiregistravus internetu, egzaminuojamajam elektroniniu paštu (jei egzaminuojamasis jį nurodė registruodamasis internetu) išsiunčiamas pranešimas, kuriuo patvirtinama sėkminga registracija ir nurodoma atestacijos egzamino data ir laikas.

19. Jeigu prašymas užpildytas ne pagal Aprašo 14 punkte nustatytus reikalavimus, pateikiami ne visi dokumentai arba nesumokėta valstybės rinkliava, prašymas netenkinamas, nurodant prašymo netenkinimo priežastis. Jeigu prašyme nurodyti duomenys neatitinka pateiktų dokumentų duomenų, jie gali būti tikrinami papildomai (naudojant paiešką duomenų bazėse, siunčiant oficialius paklausimus ir pan.). Jei nustatyti neatitikimai pasitvirtina, prašymas netenkinamas. Egzaminuojamasis, ištaisęs trūkumus, pakartotinai gali teikti prašymą Aprašo nustatyta bendra tvarka.

20. Inspekcija turi teisę saugoti įtartinų (turinčių taisymo, klastojimo žymių) ir užsienio valstybėse išduotų dokumentų kopijas.

 

IV. ATESTAVIMO TVARKA

 

21. Atestacijos egzaminus vykdo Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius.

22. Atestacijos egzaminai vykdomi ir kituose Inspekcijos skyriuose, jei yra gauti ne mažiau kaip 5 viename iš skyrių atestacijos egzaminą pageidaujančių laikyti kandidatų ir (ar) mokytojų prašymai.

23. Atestacijos egzaminai vykdomi pagal Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintą egzaminų grafiką. Laikyti pagal grafiką numatytą atestacijos egzaminą priimama tiek prašymų, kiek darbo vietų įrengta egzaminavimo patalpoje (kiekvienam egzaminuojamajam skiriama atskira darbo vieta).

24. Atestacijos egzaminus vykdo Inspekcijos viršininko įsakymu paskirti egzaminuotojai.

25. Atestacijos egzamino forma – testas, kurį sudaro 40 klausimų, ir praktinė užduotis, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 11 punkte. Atestacijos egzaminai laikomi valstybine kalba naudojant kompiuterinę įrangą ir Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ komponentą „Mokymas kelių transporte“ (toliau – IS „Keltra“). Egzaminuojamieji atestacijos egzaminų testų klausimų atsakymus žymi monitoriuje klaviatūros mygtukais arba pele. Egzaminuotojas prieš atestacijos egzaminą privalo egzaminuojamuosius supažindinti su egzaminavimo eiga ir tvarka.

26. Atestacijos egzaminų testų klausimų turinys atitinka Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3-274 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punkte išvardytas temas.

27. Atestacijos egzaminų trukmė nustatyta ir egzaminų rezultatai vertinami vadovaujantis Tvarkos aprašu.

28. Egzaminuojamieji, atvykę į atestacijos egzaminą, privalo egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą Aprašo 7.2 punkte. Egzaminuotojas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą privalo patikrinti egzaminuojamojo tapatybę.

29. Egzaminuojamieji per atestacijos egzaminą gali naudotis tik Tvarkos aprašo 10 punkte nurodyta literatūra. Už naudojimąsi minėtame Tvarkos aprašo punkte nenurodyta literatūra, ne atestacijos egzamino metu darytais užrašais, įvairiomis ryšio priėmimo ir perdavimo, vaizdo įrašymo priemonėmis ar kitais elektroniniais įrenginiais, taip pat už kalbėjimą tarpusavyje, trukdymą kitiems ar bandymą bet kokiais būdais kopijuoti ar kitais būdais pasisavinti atestacijos egzamino bilieto informaciją egzaminuojamasis šalinamas iš atestacijos egzamino, atestacijos egzaminas laikomas neišlaikytu, o už atestacijos egzamino laikymą sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama. Pašalinimo iš atestacijos egzamino faktas, padarytas pažeidimas ir atestacijos egzamino nutraukimo laikas žymimi atestacijos egzamino protokole.

30. Popieriumi juodraščiams pagal poreikį aprūpina egzaminuotojas. Egzaminuojamiesiems neleidžiama išsinešti juodraščių iš egzamino patalpos.

31. Jei egzaminuojamasis atestacijos egzamino metu atsisako atsakinėti į atestacijos egzamino bilieto klausimus, vertinama Tvarkos aprašo 13 punkte nustatyta tvarka. Už atestacijos egzamino laikymą sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama. Atsisakymo atsakinėti į atestacijos egzamino bilieto klausimus faktas ir laikas žymimas atestacijos egzamino protokole.

32. Egzaminuojamiesiems, nebaigusiems atsakinėti į atestacijos egzamino klausimus, išeiti iš atestacijos egzamino patalpos galima tik egzaminuotojui leidus ir ne ilgiau kaip 15 min. Išeidamas egzaminuojamasis juodraščius perduoda egzaminuotojui. Egzamino laikas nepratęsiamas. Jeigu egzaminuojamasis sugrįžo į atestacijos egzamino patalpą vėliau, atestacijos egzaminas laikomas neišlaikytu ir valstybės rinkliava negrąžinama. Jeigu egzaminuojamasis iš atestacijos egzamino patalpos išeina be egzaminuotojo leidimo, atestacijos egzaminas taip pat laikomas neišlaikytu ir valstybės rinkliava negrąžinama. Egzaminuojamojo išėjimo ir sugrįžimo (nesugrįžimo) faktas ir laikas pažymimas atestacijos egzamino protokole.

33. Atestacijos egzamino metu egzamino patalpoje gali būti tik egzaminuotojas ir egzaminuojamasis, kiti asmenys – tik gavę atitinkamo Inspekcijos regiono departamento vadovo leidimą. Departamento vadovas tokio leidimo suteikimo faktą nurodo atestacijos egzamino protokole.

34. Jei egzaminuojamasis pavėlavo į atestacijos egzaminą ne daugiau kaip vieną valandą, jam atestacijos egzaminą laikyti leidžiama, tačiau laikas, skirtas atestacijos egzaminui, nepratęsiamas. Vėlavimo faktas ir laikas pažymimas atestacijos egzamino protokole. Pavėlavus daugiau kaip vieną valandą, atestacijos egzamino laikyti neleidžiama ir laikoma, kad egzaminuojamasis į jį neatvyko.

35. Jei egzaminuojamasis į atestacijos egzaminą neatvyko, už atestacijos egzaminą sumokėta valstybės rinkliava įskaitoma laikant atestacijos egzaminą kitą kartą, jei ji nepanaudota kitoms Inspekcijos suteiktoms paslaugoms arba negrąžinta. Šiuo atveju egzaminuojamajam reikia pateikti naują prašymą ir dokumentus pagal bendrą Apraše nustatytą tvarką. Prašyme daroma atitinkama žyma apie įskaitomą valstybės rinkliavą. Atestacijos egzamino dieną egzaminuojamajam sudaromas naujas atestacijos egzamino bilietas.

36. Sugedus kompiuterinei egzaminavimo įrangai ir gedimą operatyviai pašalinus, atestacijos egzaminas laikomas tą pačią dieną. Atestacijos egzamino laikas skaičiuojamas iš naujo. Jei gedimo pašalinti nepavyksta arba atestacijos egzaminas neįvyksta dėl kitų objektyvių priežasčių, jis vykdomas kitą egzaminuojamojo pageidaujamą ir su Inspekcijos regiono departamento vadovu suderintą dieną. Apie tai daromas įrašas prieš neįvykusį atestacijos egzaminą egzaminuojamojo pateikto prašymo pastabų laukelyje (nurodomos priežastys, dėl kurių atestacijos egzaminas neįvyko, ir kita egzaminuojamojo pageidaujama ir su Inspekcijos regiono departamento vadovu suderinta atestacijos egzamino diena). Tokiu atveju egzaminuojamajam pildyti prašymo ir mokėti valstybės rinkliavos iš naujo nereikia.

37. Egzaminuojamasis, baigęs atsakinėti į visus atestacijos egzamino bilieto klausimus, paspaudžia mygtuką „Užbaigti egzaminą“.

38. Atestacijos egzamino bilieto atsakymai išsaugomi IS „Keltra“.

39. Atestacijos egzamino rezultatai paskelbiami iš karto. Pasibaigus atestacijos egzaminui, atspausdinamas atestacijos egzamino protokolas, kurį pasirašo egzaminuotojas. Atestacijos egzamino protokole nurodoma atestacijos egzamino data, protokolo eilės numeris, egzaminuotojo pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), egzaminuojamojo (-ųjų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), egzamino rezultatas (-ai) bei kita svarbi informacija pagal Aprašo 29, 31, 32, 33, 34 punktus.

40. Atestacijos egzamino rezultatai laikomi galiojančiais nuo atestacijos egzamino protokolo surašymo dienos.

41. Atestacijos egzamino neišlaikę egzaminuojamieji su vertinimu ir atestacijos egzamino bilietu gali susipažinti po rezultatų paskelbimo. Tam skiriama ne daugiau kaip 5 min. Egzaminuotojas atestacijos egzamino bilietų atsakymų komentuoti neprivalo.

42. Atestacijos egzamino neišlaikęs egzaminuojamasis jį vėl gali laikyti bendra Apraše nustatyta tvarka.

 

V. TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, SUTEIKIMAS IR PANAIKINIMAS

 

43. Laikoma, kad egzaminuojamajam, sėkmingai išlaikiusiam atestacijos egzaminą, teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikiama nuo atestacijos egzamino protokolo surašymo dienos. Inspekcija, suteikusi teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, per 3 darbo dienas apie tai paskelbia Inspekcijos interneto svetainėje, Mokytojų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, sąraše. Šiame sąraše nurodomas asmens vardas ir pavardė, išlaikyto atestacijos egzamino data, protokolo numeris, teisės suteikimo data.

44. Informaciją apie teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimą arba panaikinimą rengia ir teikia skelbti Inspekcijos interneto svetainėje Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius. Jei atestacijos egzaminas vyko kitame Inspekcijos skyriuje, tokiu atveju informaciją apie teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimą rengia ir teikia skelbti Inspekcijos interneto svetainėje tas skyrius, kuris vykdė atestacijos egzaminą.

45. Mokytojas privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją ir periodiškai tai patvirtinti, išlaikydamas atestacijos egzaminą.

46. Inspekcija panaikina mokytojui suteiktą teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, praėjus daugiau kaip 2 metams po paskutinio mokytojo išlaikyto atestacijos egzamino datos arba paaiškėjus, kad jo išsilavinimas neatitinka Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

47. Paaiškėjus faktui, kad mokytojo išsilavinimas neatitinka Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, Inspekcija nedelsdama apie tai raštu informuoja mokytoją ir nustato 15 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti, skaičiuojant nuo rašto išsiuntimo dienos. Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, nenaikinama, jei mokytojas per nustatytą terminą pašalina trūkumą (įrodo, kad jo išsilavinimas atitinka Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus).

48. Inspekcija, panaikinusi mokytojui teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, per 3 darbo dienas ištrina mokytojo įrašą iš Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamo Mokytojų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, sąrašo.

49. Mokytojas turi teisę gauti saugos specialisto pažymėjimą visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai automobilių transportu užtikrinti, jei apie tai nurodo prašyme. Saugos specialisto pažymėjimas mokytojui išduodamas pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sumokėjus valstybės rinkliavą. Jis išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Inspekcijoje dienos ir galioja penkerius metus nuo paskutinio išlaikyto atestacijos egzamino datos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Mokytojas, nesutinkantis su sprendimu dėl teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, panaikinimo, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

51. Asmenys, nesilaikantys Aprašo reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Kandidatų ir mokytojų prašymai, protokolai, atestacijos egzaminų dokumentai ir kita medžiaga turi būti tvarkoma ir saugoma Inspekcijoje pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

53. Prašymai registruojami ir tvarkomi, atestacijos egzaminai vykdomi ir saugos specialisto pažymėjimai įtraukiami į apskaitą naudojant IS „Keltra“.

54. Egzaminuotojo veiksmai ir (arba) sprendimai gali būti skundžiami Inspekcijos viršininkui per 5 darbo dienas nuo laikyto atestacijos egzamino datos. Skundas dėl egzaminuotojo veiksmų ir (arba) sprendimų nagrinėjamas Taisyklių nustatyta tvarka.

55. Jei egzaminuojamasis nesutinka su atestacijos egzamino rezultatais, gali juos apskųsti Inspekcijos viršininkui per 10 darbo dienų nuo atestacijos egzaminų rezultatų paskelbimo.

56. Skundą per 10 darbo dienų nuo jo gavimo Inspekcijoje datos išnagrinėja ir išvadas pateikia Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta komisija. Inspekcijos viršininkas, vadovaudamasis komisijos išvada, priima sprendimą. Egzaminuojamasis apie priimtą sprendimą informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo Inspekcijos viršininko sprendimo priėmimo datos.

57. Inspekcijos viršininko sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ir panaikinimo procedūrų aprašo

priedas

 

(Prašymo laikyti mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, atestacijos egzaminą forma)

 

(1 pusė)

 

 

(2 pusė)

 

 

Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216 – A4.

 

_______________