ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

 

DĖL SU AUKŠTUOJU MOKSLU SUSIJUSIŲ KVALIFIKACIJŲ

 

AUTOMATIŠKO AKADEMINIO PRIPAŽINIMO

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybė, Latvijos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Šalys),

 

atsižvelgdamos į 1997 m. balandžio 11 d. Lisabonoje pasirašytos Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencijos nuostatas (toliau – Lisabonos pripažinimo konvencija) (ETS Nr. 165);

 

atsižvelgdamos į Lisabonos pripažinimo konvencijos komiteto priimtų papildomų Lisabonos pripažinimo konvencijos dokumentų įgyvendinimą;

 

atsižvelgdamos į tokių Bolonijos proceso priemonių, kaip diplomo priedėlis, Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS), kvalifikacijų sandaros ir kt., palengvinančių pripažinimą trijose Baltijos valstybėse, įgyvendinimą;

 

atsižvelgdamos į išorės ir vidaus kokybės užtikrinimo mechanizmų, grindžiamų Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo Europos standartais ir gairėmis (toliau – ESG), kūrimą;

 

turėdamos galvoje sėkmingą 2000 m. vasario 18 d. Taline pasirašytos Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje įgyvendinimą,

 

vadovaudamosi Šalių valstybių nacionaline teise;

 

siekdamos plėtoti Šalių valstybių mokslo ir studijų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir skatinti akademinį mobilumą;

 

suprasdamos su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų abipusio pripažinimo svarbą,

 

susitarė:


 

 

1 straipsnis

 

Susitarimo tikslas ir taikymo sritis

 

1.1. Šio Susitarimo tikslas – palengvinti su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimą akademiniais tikslais ir skatinti informacijos apie Šalių valstybių švietimo sistemas mainus.

 

1.2. Šio Susitarimo nuostatos taikomos su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų, apimančių kvalifikacijas, suteikiančias teisę į aukštąjį mokslą, ir aukštojo mokslo kvalifikacijas, kurios priklauso Šalių valstybių švietimo sistemoms ir kurias vadovaudamosi atitinkamos valstybės nacionaline teise suteikia jų kompetentingos institucijos, automatiškam akademiniam pripažinimui.

 

1.3. Automatiškas akademinis pripažinimas taikomas su aukštuoju mokslu susijusioms kvalifikacijoms, nurodytoms šio Susitarimo priede pateiktoje lyginamojoje lentelėje (toliau – lyginamoji lentelė) ir suteiktoms šiam Susitarimui įsigaliojus Šalių valstybėse.

 

1.4. Šis Susitarimas neturi poveikio Šalių valstybių nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių profesinį pripažinimą, taikymui. Tačiau šio Susitarimo nuostatos gali palengvinti sprendimų, susijusių su Šalių valstybių  švietimo sistemoms priklausančių kvalifikacijų pripažinimu profesiniais tikslais, priėmimą.

 

1.5. Su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų, kurios neįtrauktos į lyginamąją lentelę, pripažinimui ir dalinių studijų pripažinimui taikomi Lisabonos pripažinimo konvencijoje, jos papildomuose dokumentuose nustatyti principai ir Šalių valstybių taikomų teisės aktų reikalavimai.

 

 

 

2 straipsnis

 

Apibrėžtys

2.1. Šiame Susitarime sąvokų reikšmė yra tokia:

2.1.1. „kvalifikacija, suteikianti teisę į aukštąjį mokslą“:

2.1.1.1. Estijos Respublikoje: bendrojo vidurinio išsilavinimo kvalifikacija Gümnaasiumi lõputunnistus ir profesinio vidurinio išsilavinimo kvalifikacija Kutsekeskhariduse lõputunnistus, suteiktos, vadovaujantis nacionaline teise, kompetentingų institucijų;

2.1.1.2. Latvijos Respublikoje: bendrojo vidurinio išsilavinimo kvalifikacija Atestāts par vispārējo vidējo izglītību ir profesinio vidurinio išsilavinimo kvalifikacija Diploms par profesionālo vidējo izglītību, suteiktos, vadovaujantis nacionaline teise, kompetentingų institucijų;

2.1.1.3. Lietuvos Respublikoje: vidurinio išsilavinimo kvalifikacija, patvirtinama brandos atestatu, suteiktu, vadovaujantis nacionaline teise, kompetentingų institucijų;

2.1.2. „aukštojo mokslo kvalifikacija“:

 

2.1.2.1. Estijos Respublikoje: Rakenduskõrghariduse diplom, Bakalaureus, Magister, Arstikraad, Hambaarstikraad, Farmaatsiamagister, Loomaarstikraad, Arhitektuurimagister, Tehnikateaduse magister, Haridusteaduse magister ir Doktor kvalifikacijos, suteiktos, vadovaujantis nacionaline teise, pripažintų aukštųjų mokyklų;

2.1.2.2. Latvijos Respublikoje: Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, Bakalaura diploms, Maģistra diploms, Profesionālā maģistra diploms, Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija) ir Doktora diploms kvalifikacijos, suteiktos, vadovaujantis nacionaline teise, pripažintų aukštųjų mokyklų;

2.1.2.3. Lietuvos Respublikoje: profesinio bakalauro, bakalauro, magistro, mokslo daktaro ir meno daktaro kvalifikacijos, suteiktos, vadovaujantis nacionaline teise, pripažintų mokslo ir studijų institucijų.

2.2. Kitos sąvokos vartojamos ta reikšme, kaip jos apibrėžtos Lisabonos pripažinimo konvencijoje.

 

 

3 straipsnis

 

Bendrosios nuostatos dėl automatiško akademinio pripažinimo

3.1. Su aukštuoju mokslu susijusi kvalifikacija, suteikta vienos Šalių valstybėje ir atitinkanti šio Susitarimo 4 straipsnyje nurodytas sąlygas, automatiškai be jokių papildomų formalumų laikoma lygiaverte kitose Šalių valstybėse vadovaujantis lyginamąja lentele tam pačiam lygmeniui priskiriamoms kvalifikacijoms.

3.2. Kai tai susiję su galimybe mokytis pagal aukštojo mokslo programas ar įsidarbinti, automatiškas akademinis šiuo Susitarimu nustatytų kvalifikacijų pripažinimas taikomas tik atitikčiai bendriesiems akademiniams reikalavimams, keliamiems reikiamo lygmens kvalifikacijai. Susitarimas neturi poveikio atitikčiai specifiniams priėmimo reikalavimams, kuriuos kelia aukštosios mokyklos ir (arba) darbdaviai įdarbinimo tikslu.

 

 

 

4 straipsnis

 

Automatiško akademinio pripažinimo sąlygos

 

Šio Susitarimo 3 straipsnio nuostatos dėl automatiško akademinio pripažinimo taikomos tik užtikrintos kokybės aukštojo mokslo kvalifikacijoms. Tai reiškia, kad kvalifikacijos suteikimo momentu ją suteikianti institucija ir (arba) programa, pagal kurią buvo suteikta kvalifikacija, turėjo būti akredituotos ESG principus taikančios išorinio kokybės užtikrinimo agentūros.

 

 

 

5 straipsnis

 

Informacijos teikimas ir mainai

 

5.1. Šalys užtikrina, kad informacija apie šį Susitarimą ir jo poveikį būtų plačiai prieinama plačiajai visuomenei. Informacija apie Susitarimą ir jo tekstas turi būti pateikti kiekvienos valstybių Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų (ENIC / NARIC) interneto svetainėse.

 

5.2. Nacionaliniai ENIC / NARIC centrai teikia suinteresuotoms šalims informaciją apie valstybių švietimo sistemas ir šio Susitarimo taikymą.

 

5.3. Šalys sudaro vadovaujantis valstybių teisės aktais pripažintų ir akredituotų aukštųjų mokyklų ir (arba) programų sąrašą. Sąrašai viešai skelbiami:

 

5.3.1. Estijos Respublikoje: www.archimedes.ee/enic

 

5.3.2. Latvijos Respublikoje: www.aic.lv

 

5.3.3. Lietuvos Respublikoje: www.aikos.smm.lt.

 

 

 

6 straipsnis

 

Įsigaliojimas, pakeitimas ir nutraukimas

 

6.1. Įsigaliojus šiam Susitarimui, 2000 m. vasario 18 d. Taline pasirašyta Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje netenka galios.

 

6.2. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią depozitaras diplomatiniais kanalais gauna paskutinį rašytinį Šalių pranešimą, kuriuo patvirtinama, kad nacionalinės teisinės procedūros, būtinos šiam Susitarimui įsigalioti, yra užbaigtos. Šio Susitarimo depozitaras yra Latvijos Respublikos Vyriausybė.

 

6.3. Šis Susitarimas gali būti keičiamas Šalių rašytiniu susitarimu. Pakeitimai įforminami atskirais protokolais, kurie yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir įsigalioja Susitarimo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

6.4. Šis Susitarimas gali būti raštu denonsuojamas, diplomatiniais kanalais pateikiant rašytinį pranešimą depozitarui. Susitarimas nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams nuo tos dienos, kurią depozitaras gauna tokį pranešimą. Vienai iš Šalių denonsavus šį Susitarimą, jis toliau galioja kitoms dviem Šalims.

 

 

 

Pasirašyta 2018 m. birželio 8 d. Vilniuje vienu egzemplioriumi estų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški ir saugomi depozitaro archyvuose. Patvirtintas šio Susitarimo kopijas depozitaras perduoda visoms Šalims. Kilus nesutarimų dėl aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Latvijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo priedas

 

 

 

LYGINAMOJI LENTELĖ

 

 

 

Europos kvalifikacijų sandaros lygmuo

Estijos Respublika

Latvijos Respublika

Lietuvos Respublika

Kvalifikacijos pavadinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros
lygmuo

Kvalifikacijos pavadinimas

Estijos kvalifikacijų sandaros lygmuo

Kvalifikacijos pavadinimas

Latvijos kvalifikacijų sandaros lygmuo

4

Gümnaasiumi lõputunnistus,

 

Kutsekeskhariduse lõputunnistus

 

 

4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību,

 

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

4

Vidurinis išsilavinimas, patvirtinamas brandos atestatu

4

6

Rakenduskõrghariduse diplom

6

 

 

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

 

 

6

Profesinis bakalauras

6

6

Bakalaureus

6

Bakalaura diploms

 

 

6

Bakalauras

6

7

Magister,

 

Arstikraad,

 

Hambaarstikraad,

 

Farmaatsiamagister,

 

Loomaarstikraad,

 

Arhitektuurimagister,

 

Tehnikateaduse magister,

 

Haridusteaduse magister

7

Maģistra diploms,

 

Profesionālā maģistra diploms,

 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)

7

Magistras

 

 

7

8

Doktor

 

 

8

Doktora diploms

 

 

8

Mokslo daktaras,

 

Meno daktaras

8

 

 

__________________________